منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
دانلود پیشنهاد ارزشیابی بر اساس فضای مجازی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی بر اساس فضای مجازی

نمونه سوالات ضمن خدمت راهبری زیست بوم آموزش مجازی و شبکه شاد

نمونه سوالات ضمن خدمت راهبری زیست بوم آموزش مجازی و شبکه شاد

سوالات ضمن خدمت پدافند زیستی

سوالات ضمن خدمت پدافند زیستی

نمونه طرح برنامه ویژه مدرسه

نمونه طرح برنامه ویژه مدرسه

گزارش کار ازمایشگاه فیزیک 1 ازمایش فنر

گزارش کار ازمایشگاه فیزیک 1 ازمایش فنر

اقدام پژوهی چگونه میتوانم دانش آموزم را به انجام تکالیف درس

اقدام پژوهی چگونه میتوانم دانش آموزم را به انجام تکالیف درس

جواب پرسش های آز فیزیک 1

جواب پرسش های آز فیزیک 1

خلاصه كتاب اصول و فنون مذاكره

خلاصه كتاب اصول و فنون مذاكره

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول:حسابداری و اقتصاد

مقاله نقدي بر معيارهاي حسابداري ارزيابيقیمت: ۲۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 27    فایل ورد قابل ویرایش

 

دانلود مقاله نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری

توضیحی مختصر از متن فایل  :

چکيده

با وجود چالش هاي ناشي از تفکيک مالکيت از مديريت و تضاد منافع بين گروه‌هاي ذينفع مرتبط با واحد تجاري شاهد هستيم از معيارهاي حسابداري نظير درآمد هر سهم[1] (EPS) ، نسبت بازدهي حقوق صاحبان سهام[2](ROE)  و يا بازدهي سرمايه گذاريها[3] (ROI) به منظور ارزيابي عملکردواحدهای تجاری استفاده مي شود. وحتي از اين معيارها براي تنظيم طرحهاي انگيزشي و پاداشي مديران استفاده شده است. در اين مقاله که حاصل يک مطالعه توصيفي است به نقد و ارزيابي معيارهاي سنتي حسابداري براي ارزيابي عملکرد و گزارشگری مالی واحد های تجاری  پرداخته مي شود و با توجه به شرايط تحول يافته ناشي از جهاني شدن اقتصاد چالش اساسي مديريت بنگاه‌هاي تجاري ارزش آفريني براي بنگاه ها و بخصوص ثروت آفريني براي طبقه سهامدار معرفي مي گردد.  شاخص اصلي ارزش آفريني و ارزيابی عملکرد معيار ارزش افزوده اقتصادي[4](EVA) يا سود اقتصادي[5] معرفي مي گردد. اين شاخص براي ارزيابي عملکرد واحدهای تجاری و تنظيم طرحهاي انگيزشي مديران کاربرد دارد و ضمن تأکيد بر اهميت آن، چگونگي محاسبه و تعديلات لازم بر سود وسرمايه حسابداري به منظور محاسبه ارزش افزوده اقتصادي مطرح مي شود. همچنين معيار جريان های آزاد نقدی[6](FCF) به عنوان شاخص ديگری در ارزيابی عملکرد و گزارشگری ارزش های واحد تجاری معرفی می گردد. نمونه هایي از بنگاه‌هاي موفق که از اين شاخص ها براي ارزيابي عملکرد خود استفاده نموده اند معرفي می شود.

واژه هاي کليدي: ارزش افزوده اقتصادي- جريان های آزاد نقدی– ارزيابي عملکرد و پاسخگويي  مديران   - پاداش مديران -  معيارهای حسابداری

مقدمه

اختيار و قدرت تصميم گيري در شرکتهاي سهامي عام که ناشي از ابتکار عمل و سرمايه بخش خصوصي است در کل در حيطه وکنترل گروه‌هايي از طبقات مديريت است. مديراني که اقتصاد کشور تحت نفوذ تصميمات آنهاست و برنامه ريزي بنگاه ها را به نحوي  انجام مي دهند که چه بسا با منافع طبقه سهامدار و يا حتي اقتصاد ملي در تضاد باشد. شناسايي مشکلات ناشي از تفکيک مالکيت از مديريت و تضاد منافع[1] به
زمان هاي دور برمي گردد از زماني که دو نفر از اساتيد دانشگاه کلمبيا بنام آقايان Cardiner. C.Means & Adolf . A.Berle در کتابي تحت عنوان " شرکت هاي مدرن ومالکيت خصوصي[2] سبک و سياقي از مديريت را که در جهت منافع فردي و گروهي خود عمل مي نمايد، افشا مي سازند. به عنوان مثال آنان ذکر مي کنند مديران در جهت رشد منافع خود اندازه شرکت ها را گسترش مي دهند حتي اگر اين رشد غير اقتصادي و به زيان طبقه سهامدار باشد. زماني که ارزيابي عملکرد و پاداش مديران اجرايي متناسب با اندازه شرکت ها است شاهد وقوع اين پديده هستيم. يا زماني که پاداش سالانه مديران مبتني بر ارقام حسابداري است، انگيزه هاي قوي براي مديريت سود و دستکاري ارقام حسابداري وجود دارد.

از اين رو کميته هاي پاداش و مجامع عمومي شرکتها براي رهايي از دام سود حسابداري و ساير مقياسهاي ارزيابي عملکرد مبتني بر ارقام حسابداري به مقياسهاي ارزش آفريني روي آورده اند. مقياس های ارزش افزوده اقتصادي (EVA) وجريانهایآزاد نقدی(FCF) مقياس های اصلي اندازه گيري ارزش است که نارساییهاي ساير مقياسهاي حسابداري را ندارد و تلاش مي نمايد بين منافع طبقه سهامدار و مديران هم سويي ايجاد نمايد.به علاوه مقياسهای مذکور برای گزارشگری ارزش های اقتصادی واحد تجاری کاربرد دارد.

 

مروري بر ادبيات موضوع

     در دو دهه  آخر قرن بيستم ميلادي شاهد تغيير و تحولات بنيادي در شرايط اقتصادي و روابط تجاري بين کشورها هستيم. آثار اين تغييرات بسياري از کشورهاي جهان، صرفنظر از وضعيت سياسي و سطح توسعه اقتصادي آنها را فرا گرفته است. عمده عوامل کليدي در پيدايش شرايط متحول شده اقتصادي را ميتوان به قرار زير تلخيص نمود[3].

 • آزاد سازي نرخ ارز در بازار پول و شناور شدن نرخ ارز
 • مقررات زاديي از فعاليتهاي اقتصادي و بويژه پايان يافتن کنترل ها در زمينه حرکت سرمايه ها
 • جنبش جهاني خصوصي سازي در اقتصاد
 • توافق همگاني در مورد تعرفه ها و تجارت
 • بسط و گسترش مؤسسات سرمايه گذاري و اعتباري
 • رشد حيرت انگيز تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات
 • تغيير ديدگاه نسل ها نسبت به نوع پس اندازها و سرمايه گذاري ها

مجموعه اين شرايط کليدي زمينه ساز پديده جهاني شدن اقتصاد بوده است. در شرايط جديد مديران واحدهاي تجاري با چالش هاي جديدي  مواجهند. از جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد.

 • امروزه سرمايه گذاران قادرند براي کسب بازدهي بيشتر سرمايه هاي خود را حرکت دهند زيرا سرمايه هادارای چنين خاصيتی می باشند.
 • مديران اجرايي نمي توانند نسبت به بازارهاي سرمايه بي تفاوت باشند.
 • حداکثر سازي ثروت سهامداران از اهداف اصلي بنگاه هاست .
 • حفظ هزينه هاي سرمايه در سطح معقول از ضرورتهاي تداوم فعاليت در بازار سرمايه است.
 • ارزش آفريني براي بنگاه‌ها عامل اصلي در ثروت آفريني طبقه سهامدار وحفظ تداوم فعاليت است.
 • ارزش افزوده بازار[4] (MVA) که شاخص ثروت آفريني براي طبقه سهامدار است تحت تأثير قضاوت نسبت به EVA مي باشد.

مؤسسات مشاوره مالي و مديريت راه حل بنيادي که به منظور بهبود اساسي در عملکرد شرکتها و حل چالش هاي جديد پيشنهاد نموده اند، سيستم مديريت مبتني بر ارزش[5] (VBM) مي باشد. اين سيستم آن گونه که نايت (Jame. A.Knight) يکي از صاحبنظران اين نظريه توصيف مي کند[6]. عبارت است از:

     « VBM يعني سيستمها و فرآيندهاي کليدي و حتي افراد در يک واحد تجاري به سمت ارزش آفريني سوق داده شوند و جهت گيري اين سيستمها به سمت خلق ارزش باشد. به عبارتي به کليه افراد در رده هاي مختلف سازمان اين تفکر القا شود که چگونه در بين تصميمات خود تقدم قایل شوند و تصميماتي را مقدم بدارند، که در ايجاد ارزش و ثروت آفريني مؤثرند.»

يک برنامه جامع مديريت مبتني برارزش (VBM) اجزای زير را در برمي گيرد[7]:

·         برنامه ريزي استراتژيک

·         تخصيص سرمايه (مديريت سرمايه گذاريها)

·         بودجه بندي عملياتي

·         اندازه گيري عملکرد

·         تنظيم طرحهاي پاداش مديران و کارکنان

·         تنظيم ارتباطات داخلي سازمان

·         تنظيم ارتباطات خارجي سازمان

 

 


 • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  ارزیابی-حسابداری-مدیریت  ارزیابی-عملکرد-حسابداری-مدیریت  ارزیابی-از-حسابداری-مدیریت  ارزیابی-متوازن-در-حسابداری-مدیریت  ارزیابی-عملکرد-در-حسابداری-مدیریت  ارزیابی-متوازن-حسابداری-مدیریت  ارزیابی-متوازن-در-حسابداری-مدیریت-نمازی  ارزیابی-حسابداری-منابع-انسانی  ارزيابي-و-حسابداري-منابع-انساني  ارزیابی-حسابداری-مدیریت-با-توجه-به-تغییرات-اقتصادی  مقاله-ارزیابی-متوازن-در-حسابداری-مدیریت  کارت-ارزیابی-متوازن-در-حسابداری-مدیریت  پاور-پوینت-ارزیابی-متوازن-در-حسابداری-مدیریت  ارزیابی-متوازن-در-حسابداری  کارت-ارزیابی-متوازن-در-حسابداری  نقش-ارزیابی-متوازن-در-حسابداری  ارزیابی-متوازن-حسابداری  ارزیابی-عملکرد-در-حسابداری  ارزیابی-عملکرد-حسابداری  حسابداری-ارزیابی-عملکرد  حسابداری-مدیریت-ارزیابی-عملکرد  مدل-های-حسابداری-ارزیابی-عملکرد  حسابداری-مدیریت-در-ارزیابی-عملکرد  حسابداری-و-ارزیابی-عملکرد-شرکتها  حسابداری-تعهدی-و-ارزیابی-عملکرد  نقدی-بر-معیارهای-حسابداری-ارزیابی-عملکرد  ارزیابی-عمومی-حسابداری  

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :5207

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

سوالات آزمون راهبران آموزشی

سوالات آزمون راهبران آموزشی

سوالات آزمون راهبران آموزشی

حجم:30962KB | بازدید :36

سوالات آزمون راهبران آموزشی   این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات آزمون راهبران آموزشی محتویات بسته نمونه سوالات آزمون راهبران آموزشی :   پکیچ سوالات ارزشیابی...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :3106

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر سال 1401-1400

دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر سال 1401-1400

دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر سال 1401-1400

حجم:21697KB | بازدید :35

دانلود برنامه سالانه 1401-1400 براساس طرح تدبیر دانلود برنامه سالانه 1401-1400 براساس طرح تدبیر همراه با تقویم اجرایی تکمیل شده براساس فعالیت های روز ماه سال دانلود برنامه سالانه براساس طرح تدبیر سال تحصیلی 1400 فرمت فایل ورد و قابل ویرایش (متناسب با تکمیل در سایت...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :3633

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1299

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :3051

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1329

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...