منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول:ادبیات فارسی و عرب

دانلود جزوه زبان شناسیقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 95    فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

زبان شناسی

زبانشناسی مطالعه علمی زبان است. اين علم در وهله اول به زبان در مفهوم عام آن می نگرد يعنی از يک سو همه زبانها و از سوی ديگر آن خصوصيت انسان که او را از جانداران ديگر متمايز می کند (قوه نطق). تفاوت زبانشناسی با علوم ديگری که کم و بيش به زبان می پردازند در اين است که زبانشناسی زبان را برای توضيح خود زبان بررسی می کند ولی آن علوم زبان را توضيح چيز ديگری به کار می گيرند (مثلاً برای مطالعه استعداد روانی تکلم يا قوانين تفکر يا نهادهای اجتماعی يا ضايعات مخ و اندامهای گفتار). بايد دانست مطالعه تاريخ تحول و خويشاوندی زبانها و روابط آنها با يکديگر موضوع "ريشه شناسی[1]"، "زبانهای باستانی و"فقه اللغه" است.

زبان مهمترين وسيله ارتباطی بشر و پايه همه نهادهای اجتماعی اوست. اصطلاحاتی مانند "زبان موسيقی"، و "زبان گلها" و "زبان تصاوير" استعاره هايی بيش نيست؛ نه موسيقی زبان است، نه نقاشی و نه پيکرتراشی.دم زدن و راه رفتن نتيجه کاربرد طبيعی بعضی از اندامهای بدن يعنی ششها و پاهاست. امّا زبان چنين نيست زيرا موضع معين و منحصری در بدن برای آن وجود ندارد. هر چند در علم آواشناسی سخن از اندامهای گفتاری به ميان می آيد ولی وظيفه اصلی هر يک از اين اندامها چيز ديگری است سوای ايجاد صوت به منظور بيان مفاهيم ذهن. مثلاً دهان برای جويدن و فرودادن غذا و زبان برای چشيدن و حفره های بينی برای نفس کشيدن به کار می روند و ديگر اعضای گفتار به همچنين.تعريفی از زبان که هم جامع باشد يعنی شامل همه زبانه شود و هم مانع باشد يعنی شامل چيزی جز زبان نشود: زبان آن نهاد اجتماعی است که از نشانه استفاده می کند.نشانه[2] چيست؟ هر چيزی که نماينده چيز ديگری جز خودش باشد يا به عبارت ديگر بر چيز ديگری جز خودش دلالت کند. هر نشانه دارای دو قسمت (رويه) است: دال (که در مورد کلمات زبان به آن لفظ می گويند) و مدلول (معنی). دال می تواند گفتاری يا نوشتاری باشد مانند صورت گفتاری و نوشتاری کلمه "کتاب" و مدلول همان معنای "کتاب" است. رابطه بين دال و مدلول را دلالت می گويند. دلالت عمل نشانه است نه خود نشانه.

انواع نشانه های مورد استفاده در زندگی اجتماعی بشر: تصويری، طبيعی و وضعی.نشانه تصويری: بين دال و مدلول آن (صورت و مفهوم آن) شباهت عينی و تقليدی وجود دارد مانند دلالت عکس مار بر خود مار، دلالت نقشه جغرافيا بر مناطق زمين.نشانه طبيعی (= نشانه عقلی و طبعی): بين دال و مدلول آن رابطه همجواری يا تماس (رابطه علت و معلولی) وجود دارد مانند رابطه بين آتش و دود، تب و احساس درد. فرق نشانه های طبيعی و وضعی در اين است که عمداً به قصد ايجاد ارتباط به وجود نيامده است.نشانه وضعی: رابطه بين دال و مدلول، رابطه ای قراردادی است نه ذاتی و خودبخودی. مانند دلالت لفظ "اسب" بر خود "اسب"، دلالت "نور قرمز سر چهار راه" بر "عبور ممنوع".برای رسيدن از نشانه به شیء خارجی بايد از دو مرحله (دلالت) بگذريم: دلالت دال (لفظ) بر مدلول (معنی) و دلالت مدلول بر شیء خارجی. مثلاً با شنيدن لفظ "ديوار" به معنای "ديوار" و از معنای "ديوار"به خود ديوار می رسيم.نکته: بين مفهوم و مصداق نسبت معکوس برقرار است زيرا هرچه مفهوم وسيع تر باشد، مصداق آن محدودتر می شود و بالعکس.

 بعضی از موارد حروف اضافه، حروف ربط و افعال ربطی و ...و يا حتی اسمهای معنی (شجاعت و ...) يا ديو و پری در عالم خارج مصداق (ما به ازاء خارجی) ندارند، از طرفی حتی اسمهای ذات را نمی توان هميشه به يقين دارای مصداق دانست مثلاً کلمه سيب بر مفهوم کلّی و انتزاعی سيب دلالت می کند نه بر فلان سيب مشخص و واقعی يعنی مصداق آن در عالم خارج. پس در مورد نشانه های زبان، با دال و مدلول و دلالت سروکار داريم نه با واقعيت.

گفتيم زبان مجموعه ای از نشانه هاست. مجموعه نشانه های زبان يک کل مرتبط و منضبط می سازند که عناصر سازنده آن بر اساس اصول و قواعد خاصی که در هر زبان با زبان ديگر تفاوت دارد به يکديگر وابسته و پيوسته اند چنانچه اگر يک جزء تغيير کند، اجزلی ديگر نيز تغيير می کنند. فردينان دوسوسور-بنيانگذار زبانشناسی جديد- اين مجموعه جديد را سيستم ناميد و در فارسی آن را ساختار ترجمه کرده اند. منظور از همه اينها اينست که زبان مجموعه ای از دانش نظام يافته است. اهميت کار سوسور دراينست که به خصوصيت وابستگی و پيوستگی اجزای اين مجموعه اشاره کرده و آن را جزو مهمترين اوصاف ذاتی زبان شمرده است. به نظر سوسور زبان مجموعه پراکنده ای از اجزای نامتجانس نيست بلکه دستگاهی منسجم است که در آن هر جزء به جزء ديگر بستگی دارد و ارزش هر واحد تابع وضع ترکيبی آن است. اين نظريه در واقع نقطه مقابل نظريه اتوميسم (اصالت ذره) است که بر اساس آن جهان يا هر کدام از جلوه های آن از اجتماع تعدادی ذره ريز تشکيل شده است و اگر چيزی به آن اضافه کنيم و يا برداريم در ماهيت کلّی و نحوه عمل آن مجموعه تغييری جز افزايش يا کاهش روی نمی دهد.

زبان مجموعه ای از دستگاه های کوچک است که از ترکيب آنها دستگاه های بزرگ تر و از ترکيب اينها دستگاه کل زبان به وجود می آيد. هر دستگاه از اجزای به هم پيوسته ای تشکيل شده است که بر اساس سلسله مراتب هم با يکديگر و هم با دستگاه خود و هم با دستگاه های ديگر رابطه متقابل دارند.دستگاه زبانی و به طور کلّی هر دستگاه نشانه ای متکی بر محور است: همنشينی و جانشينی و در حقيقت رابطه بين اين دو محور است که قواعد دستور زبان را تعيين می کند. زبان در هر آن بر روی دو محور عمل می کند:الف) محور همنشينی[3]، بر اساس روابط اجزای حاضر در پيام. برای بيان اين خصوصيت، اصطلاح تباين[4] را به کار می برند و مثلاً می گويند که در جمله مذکور، نان با يک کيلو و به من بده در تباين است، همچنانکه واجهای /ن/ و / ا/ و /ن/ در تکواژ نان.ب) محور جانشينی[5]، بر اساس روابط اجزای غايب از پيام. برای بيان اين خصوصيت، اصطلاح تقابل را به کار می برند و مثلاً می گويند که نان با گوشت، يا يک با دو و همه اعداد ديگر (در همان جمله) در تقابل اند، همچنانکه واج /ب/ با /ن/ در دو واژه بده و نده، و واکه های کوتاه /a/ و /e/ در همين دو واژه در تقابل هستند. در حقيقت وجود غايب دو، سه و چهار و ... است که وجود حاضر يک را معنی دار می کند و نيز وجود غايب مجموعه واجهای فارسی است که به وجود حاضر /ب/ و واکه کوتاه /e/ معنی می بخشد.

يکی از ويژگيهای زبان اين است که زبان بر خط جاری است و بنابراين دارای يک بُعد است (منظور از خط، خط نوشتاری نيست بلکه خط هندسی مدنظر است). کلمات زبان مانند حلقه های زنجير به هم پيوسته اند و به توالی در پی هم می آيند و توالی کلمات تشکيل سطرها را می دهند. هر سطر يا به طور کلی زنجير کلام از جايی آغاز می شود و به جايی پايان می يابد، پس اول، وسط و آخری دارد. درحاليکه نشانه های ديگر معمولاً چنين نيستند؛ مثلاً در علائم راهنمايی و رانندگی نمی توان گفت که آغاز کجا و انجام کجا و خط سير کدام است. اين خصوصيت خطّی زبان از خصوصيت صوتی آن ناشی می شود. ِيعنی زنجير کلام جبراً در زمان جاری است و زمان چنانکه می دانيم دارای يک بُعد است. به عبارت ديگر، آحاد زبان، چه حرفها و چه واژه ها همزمان و مقارن نيستند؛ يعنی نمی توان آنها را يک جا و با هم تلفظ کرد. ما ناگزيريم آنها را در پی هم بياوريم يعنی حتماً بايد يکی بر ديگری مقدم باشد.  ما ناچاريم که واحدهای زبان (گفتاری) را به توالی يکديگر در خط زمان جاری کنيم وشنونده هم آنها را به توالی می شنود. اما مثلاً در پرده نقاشی چنين نيست. درست است که نقاش اجزای پرده خود را متوالياً نقش کرده است، ليکن بيننده آن را يکجا و يکباره می بيند؛ و اگر هم دقت خود را متوالياً معطوف يکايک اجزای آن کند، حتماً لازم نيست که اين خط توالی تابع خط توالی نقاش باشد؛ وانگهی اگر اين خط توالی را هم تغيير دهد و از نقطه ديگری به تماشا آغازد و به نقطه ديگری برسد باز در مفهوم کلی پرده تغييری به بار نمی آيد.در صورتی که در مورد زبان چنين نيست: شنونده يا خواننده لزوماَ بايد همان خط سير گوينده يا نويسنده را دنبال کند؛ و اگر از خط سير ديگری برود، مثلاً سطور را از پايين صفحه به بالا يا حروف کلمه را به طور معکوس يا در هم بخواند، شک نيست که مفهوم کلی عبارات و رابطه کلمات را يا درک نخواهد کرد يا به گونه ديگر درک خواهد کرد. به همين سبب است که مثلاً زين با نيز و زيبا با بازی و جنگ با گنج فرق دارد، گرچه هر جفت دارای اجزای يکسان است. 

زبان گفتاری در بُعد زمان و زبان نوشتاری در بُعد مکان جريان دارد. هنگام تبديل گفتار به نوشتار از بعد زمان به مکان می رويم و اين تبديل بعد يک امکان برای ما به وجود می آورد: امکان بازگشت به عقب زيرا در زمان نمی توان به عقب بازگشت ولی در مکان می توان. يعنی کلمات زبان به محض تلفظ در فضا محو می شوند و نمی توان به الفاظ گفته شده بازگشت و آن را دوباره شنيد مگر اينکه دوباره بيان شوند امّا در مورد کلماتی که نوشته می شوند چنين نيست و می توان بارها به عقب برگشت و مجدداً آنها را خواند.

اينکه آحاد و اجزای زبان بر طبق قواعد و موازينی- که در مجموع آنها را دستور زبان می نامند با همديگر ترکيب می شوند تا بتوانند بر معانی دلالت کنند ناشی از همين خصوصيت خطی زبان است.

محور جانشينی يکی از راههای مقابله با محدوديت يک بعدی زبان است (جريان بر خط). اگر اين محور وجود نداشت شايد کار زبان به تکرار جمله های از پيش ساخته محدود می شد و چون ذهن نمی توانست هزاران هزار جمله را بر حسب موقعيت های متفاوت عيناً درحافظه ذخيره کند (به دليل محدوديت گنجايش حافظه) در کار رفع نيازهای ارتباطی در می ماند و از عهده بيان موقعيتهای تازه و ناآشنا نيز برنمی آمد.

جريان بر خط بودن منحصر به زبان نيست و هر نشانه ای که وابسته به زمان باشد نه مکان، خطّی است مانند زبان اشاره ناشنوايان. وجه مميز زبان از ديگر دستگاه های نشانه ای در ويژگی تجزيه دوگانه (double articulation)آن است مارتينه خصوصيت اصلی زبان را تجزيه دوگانه می داند: تجزيه اول تقسيم کلام به تکواژ و تجزيه دوم تقسيم تکواژ به واج. برای مثال دو نشانه زير را که دارای مفهوم يکسان هستند در نظر بگيريد:

منابع:

1.      زبان شناسی (ابوالحسن نجفی، زبان و تفکر: مقاله های 1،2، 6،7،8،9؛ دکتر درزی هر دو جلد)

2.      آواشناسی (حق شناس: همه کتاب، ثمره:فقط بخش اوّل)

3.      واجشناسی (در حد آشنايی از کتاب دکتر درزی)

4.      صرف (ساختواژه) (در حد آشنايی از کتاب دکتر درزی)

5.      نحو (در حد آشنايی، کتاب ميرعمادی و نيز صفوی)

6.      معناشناسی (در حد آشنايی از کتاب پالمر و نيز صفوی)

7.      کاربردشناسی (در حد آشنايی از کتاب دکتر درزی)

8.      تحليل کلام(در حد آشنايی از کتاب دکتر درزی)

9.      زبان شناسی تاريخی(در حد آشنايی از کتاب دکتر درزی)

10.  طبقه بندی زبانها(در حد آشنايی از کتاب دکتر درزی)

  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:تحقیق در مورد رایگان زبان شناسی چیست ؟   مقاله در مورد رایگان زبان شناسی چیست ؟   پروژه دانشجویی در مورد رایگان زبان شناسی چیست ؟   تحقیق دانشجویی در مورد رایگان زبان شناسی چیست ؟   مقاله دانشجویی در مورد رایگان زبان شناسی چیست ؟   پروژه دانشجویی درباره رایگان زبان شناسی چیست ؟   تحقیق درباره رایگان زبان شناسی چیست ؟   مقاله درباره رایگان زبان شناسی چیست ؟   تحقیقات دانش آموزی در مورد رایگان زبان شناسی چیست ؟   مقالات دانش آموزی در مورد رایگان زبان شناسی چیست ؟  تحقیق در مورد زبانشناسی    مقاله در مورد زبانشناسی    پروژه دانشجویی در مورد زبانشناسی    تحقیق دانشجویی در مورد زبانشناسی    مقاله دانشجویی در مورد زبانشناسی    پروژه دانشجویی درباره زبانشناسی    تحقیق درباره زبانشناسی    مقاله درباره زبانشناسی    تحقیقات دانش آموزی در مورد زبانشناسی    مقالات دانش آموزی در مورد زبانشناسی  زبانشناسی  زبانشناسی همگانی  زبانشناسی رایانشی  زبانشناسی مقابله ای  زبان شناسی شناختی  زبانشناسی کاربردی  زبانشناسی زایشی  زبانشناسی کاربردی و ترجمه  زبانشناسی تطبیقی  زبان شناسی اجتماعی  زبانشناسی همگانی چیست  زبانشناسی همگانی ارشد  زبانشناسی همگانی رضا خیر آبادی  زبانشناسی همگانی+کارشناسی ارشد  زبانشناسی همگانی بازار کار  زبان شناسی همگانی دانشگاه تهران  زبانشناسی همگانی دکتری  زبانشناسی همگانی پیام نور  زبانشناسی همگانی دانشگاه اصفهان  زبانشناسی رایانشی دانشگاه تهران  زبانشناسی رایانشی دانشگاه شریف  زبانشناسی رایانشی دانشگاه اصفهان  زبانشناسی رایانشی شریف  زبانشناسی رایانشی چیست؟  زبان شناسي رايانشي  همایش زبانشناسی رایانشی  رشته زبانشناسی رایانشی  ارشد زبانشناسی رایانشی  زبانشناسی مقابله ای چیست  زبانشناسی مقابله ای ارشد  مقاله زبان شناسی مقابله ای  جزوه درس زبانشناسی مقابله ای  سوالات زبانشناسی مقابله ای  مقالات زبانشناسی مقابله ای  پاورپوینت زبانشناسی مقابله ای  تعریف زبانشناسی مقابله ای  نمونه سوالات زبانشناسی مقابله ای  زبان شناسی شناختی و استعاره  زبان شناسی شناختی مقاله  زبان شناسی شناختی چیست؟  زبان شناسی شناختی دکتری  زبان شناسی شناختی و مطالعات قرآنی  زبان شناسي شناختي  کتاب زبان شناسی شناختی  انسان شناسی زبان شناختی  درآمدی بر زبان شناسی شناختی  زبانشناسی کاربردی چیست  زبانشناسي كاربردي  مجله زبانشناسی کاربردی  زبانشناسی زایشی گشتاری  زبانشناسی کاربردی در ترجمه  مجله زبانشناسی تطبیقی همدان  مجله زبانشناسی تطبیقی  زبانشناسی تاریخی تطبیقی  زبانشناسی تاریخی و تطبیقی  زبان شناسی اجتماعی Pdf  زبان شناسی اجتماعی مقاله  تعریف زبان شناسی اجتماعی  کتاب زبان شناسی اجتماعی  تاریخچه زبان شناسی اجتماعی  جنسیت و زبان شناسی اجتماعی  کتاب جنسیت و زبان شناسی اجتماعی  جزوه زبانشناسی  جزوه زبانشناسی کاربردی  جزوه کلیات زبانشناسی 1  جزوه کلیات زبانشناسی 2  جزوه مکاتب زبان شناسی  جزوه درس زبانشناسی مقابله ای  جزوه دکتری زبانشناسی  دانلود جزوه زبانشناسی  جزوه درس زبانشناسی کاربردی  جزوه ارشد زبانشناسی  کتاب کلیات زبانشناسی 1  دانلود کتاب کلیات زبانشناسی 1  کتاب کلیات زبانشناسی 1 پیام نور  دانلود جزوه کلیات زبانشناسی 1  راهنمای کتاب کلیات زبانشناسی 1  خلاصه کتاب کلیات زبانشناسی 1  دانلود کتاب کلیات زبانشناسی 1 پیام نور  دانلود کتاب کلیات زبانشناسی 2  خلاصه کتاب کلیات زبانشناسی 2  دانلود کتاب مکاتب زبان شناسی  جزوات دکتری زبانشناسی  جزوات دکتری زبانشناسی همگانی  دانلود جزوات زبان شناسی  دانلود کتاب زبان شناسی  دانلود کتاب زبانشناسی کاربردی  دانلود کتاب زبان شناسی عمومی  دانلود کتاب زبانشناسی نظری  دانلود کتاب زبانشناسی هادسون  دانلود کتاب زبانشناسی فرامکین  دانلود کتاب زبانشناسی یول  دانلود کتاب زبانشناسی و نقد ادبی  پایان نامه زبانشناسی  پایان نامه زبانشناسی همگانی  پایان نامه زبانشناسی دانشگاه علامه  موضوع پایان نامه زبانشناسی همگانی  پایان نامه های زبانشناسی  پایان نامه های زبان شناسی همگانی  موضوع پایان نامه زبانشناسی  انجام پایان نامه زبانشناسی  دانلود پایان نامه زبانشناسی  پایان نامه ارشد زبان شناسی  پایان نامه کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی  موضوع پایان نامه ارشد زبانشناسی همگانی  پایان نامه های زبانشناسی دانشگاه علامه  پایان نامه های زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی  پایان نامه های زبانشناسی دانشگاه تهران  پایان نامه های زبانشناسی دانشگاه اصفهان  لیست پایان نامه های زبانشناسی  فهرست پایان نامه های زبانشناسی  پایان نامه های رشته زبانشناسی  پایان نامه های ارشد زبانشناسی  پایان نامه های رشته زبان شناسی همگانی  موضوع پایان نامه ارشد زبانشناسی  موضوع پایان نامه دکتری زبانشناسی  موضوع پایان نامه های زبانشناسی  موضوع پایان نامه رشته زبانشناسی  دانلود رایگان پایان نامه زبانشناسی  دانلود پایان نامه های زبانشناسی  پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی  پایان نامه های ارشد زبان شناسی  پایان نامه های رشته زبان شناسی  پایان نامه های کارشناسی ارشد زبان شناسی  پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی  موضوع پایان نامه ارشد زبان شناسی  انجام پایان نامه ارشد زبان شناسی  موضوعات پایان نامه رشته زبان شناسی  مقاله زبانشناسی  مقاله زبان شناسی مقابله ای  مقاله زبان شناسی تاریخی  مقاله زبانشناسی کاربردی  مقاله زبانشناسی شناختی  مقالات زبانشناسی تاریخی  مقالات زبانشناسی  مقالات زبانشناسی همگانی  مقالات زبان شناسی انگلیسی  مقاله های زبانشناسی  تحقیق زبان شناسی مقابله ای  مقالات زبانشناسی کاربردی  مقاله در مورد زبانشناسی کاربردی  مقالات زبانشناسی شناختی  مقاله تاریخ زبانشناسی  مقالات زبانشناسی مقابله ای  مقاله زبان شناسی  مقاله زبان شناسی انگلیسی  مقاله های زبان شناسی انگلیسی  مقالات زمین شناسی به زبان انگلیسی  مقالات روان شناسی به زبان انگلیسی  دانلود مقاله زبان شناسی انگلیسی  مقاله زبان شناسی به زبان انگلیسی  مقالات جامعه شناسی به زبان انگلیسی  مقالات زیست شناسی به زبان انگلیسی  دانلود مقاله های زبانشناسی  

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4831

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2678

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :3259

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1151

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2735

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1142

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1233

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :1053

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...