منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> هنر ، بازیگری و گرافیک

مقاله کامل در مورد پست مدرنقیمت: ۶۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 195     کد محصول :4170      حجم فایل:126,88 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

پيشگفتار: صور مختلف دانش از ديدگاه يونان باستان:

مفاهيم دانش در يونان باستان، تا حدي از مفاهيم امروزين متفاوت بودند. ارسطو دانش زيادي به عمل آورد تا آنها را نظام‌مند سازد. به بيان ساده، وي بين سه مؤلفه مرتبط و در تعامل با سه عمل مختلف دانش تمايز مي‌گذارد (Remirez 1988). بايد اهميت اين مورد را كه پراكتيس به عنوان بخش همبسته دانش است را به ياد داشت، اين بدان معناست كه دانش به عنوان يك عمل ملاحظه مي‌شد و نه يك محصول حاضر و آماده، يعني نوعي فرايند زنده و پوياست و اين بدان معناست كه دانش از طريق يك فرايند تعاملي پيش رونده و بي‌پايان بين عمل و توانمندي شكل مي‌گيرد.در اولين سويه شناختي، اپيستمه توانايي بود كه بدون هيچ انگيزة بيروني درخلق دانش مشاركت داشت، دانش بخاطر خود دانش يعني دانش ناب و بي‌غرض. در اين توانايي اپيستمه متناظر پراكتيس تئوريا بود. تئوريا اپيستمه را مسلم فرض مي‌كرد و از طريق اعمال آن، بسط مي‌يافت. و فيلسوف به بهترين نحو معرف آن بود.شكل دوم دانش هم وجود داشت كه اصطلاحاً «تخته» (techne) و «پوئيسس» خوانده مي‌شد. تخته توانايي و قابليت به بار آوردن خلاقانة چيزها بود. پوئيسس مشابه دانايي خلاقانه‌اي بود، كه چيزها را فراهم مي‌آورد و از اين رو هنرمندان معرف اين شكل ازدانش هستند.نوع سومي از دانش هم وجود داشت كه فرانيسس و پراكيسس خوانده مي‌شد. فرانيسس به مفهوم قابليت و توانايي معرفت عملي بود (ارسطو 1984) و منظور از پراكسيس فرايند تحقق اين توانايي بود. اين دو مستلزم هم و متأثر از هم هستند. اين نوعي داوري اخلاقي است كه براي انساني به عنوان يك موجود اجتماعي حياتي است. و اين شكل از دانش در شهروند اجتماعي خوب تجسم مي‌يابد.

 2) گستره‌ي لغوي تخنه و درهم آميختگي تكنيك و هنر:

واژة «تكنولوژي» از جنبة تبارشناسي از واژه «تخنه» يوناني اخذ شده است. در اصل توانايي كه «تخنه» ناميده مي‌شد متناظر فعاليت و «پوئيسس» بود، كه در آن پوئيسس فرآوري خلاقانه چيزها بود (Heideger 1977). تخنه در يونان باستان دو جنبه را دربر مي‌گرفت که بطور تفكيك ناپذير ظاهر شد، صنعتگري دستي و هنر.با پيروزي اسكندر يوناني و دورة هلني متعاقب آن، خلاقيت بيش از پيش به لذت و فريبندگي دلپذير تقليل يافت. در دورة روميان مجذوبيت نسبت به هرچه يوناني بود و نوعي گرايش ملازم با آن نسبت به الگوبرداري از دستاوردهاي يوناني رواج يافت. و دورة مسيحيت نوعي گسست بنيادين از هر آن چيزي بود كه پيش از آن وجود داشت. حال نوعي دل مشغولي افراطي نسبت به روح به جاي جسم و عقل پديدار شد و از توليد هر نوع هنري كه از تعمق در موقعيت هبوط انسان به گناه فاصله داشت و لذا در رستگاري روح سهمي نداشت اجتناب مي‌شد. فقط با ظهور رنسانس بود كه بار ديگر نوعي آميزش صنعتگري دستي و هنروري آن گونه كه در يونان باستان رايج بود ظهور يافت. بار ديگر هنروران ماهر در نوعي محيط رمزآلود وحدت بخش و با يك نظام حمايتي، تشويقي و رقابتي به كار پرداختند كه به آنان امكان مي‌داد تا آثاري با زيبايي خيره كننده خلق كنند اين دوره آن گونه كه گفته مي‌شود (Toulmin, 1995) به عنوان اولين دورة روشنگري نام گرفت. اين گرايش با ظهور نوين دورة روشنگري و ظهور علوم طبيعي جديد، به ويژه فيزيك مغلوب شد.

فناوري مدرن به شكل موجود، فقط از اواخر قرن هيجدهم بود كه به عنوان يك نيروي پرقدرت و غالب ظهور يافت. با اين حال دومين دورة روشنگري در قرن هفدهم نوعي تفكر را پديد آورد كه براي فناوري مدرن حائز اهميت اساسي بود يعني عصارة انديشه انتزاعي و بازنمايانگر آن (به زعم هيدگر 1953، 1977): مفهوم مدرن عليت: همان ايدة ديدن هرچيز به عنوان منبع انرژي آمادة استفاده. وقتي تخنه به تكنولوژي تقليل يافت، مانع پوئيس شد و امكان ظهور و تجلي آن را به تأخير انداخت. بنابه گفتة هايدگر (1953-1977) اين گرايش بالاترين خطر براي انسانيت است، به اين دليل كه وقتي انسان هرچيز را به عنوان منبعي براي استفاده به عنوان هدف ملاحظه كند، دير يا زود خود نيز به عنوان نتيجه نهايي چيزي جز منبع انرژي نخواهد شد، منبعي كه تا پايان يافتن آن بايد كار كند. هايدگر در هنر متعالي، رهايي از خطر نهايي فاوري مدرن را مي‌ديد. اكنون طراحي نقشي حياتي در تمدن صنعتي دارد و بار ديگر قابليت صنعتگري دستي و هنر را در موج جديد «تخنه» در هم آميخته است.

 3ـ خصوصيت دانش فني در مدرنيته:

به عقيدة هايدگر، تكنولوژي مدرن اساساً به معني يك انديشة انتزاعي، سرخورده و غيرمتني شده دربارة دنيا است كه در آن هر موجود منفردي ـ از جمله در تحليل نهايي، خود انسان ـ به عنوان يك منبع قابل محاسبه براي بهره‌گيري در اهداف خارجي ملاحظه و رفتار مي‌شود. فرايند متني‌سازي يك گرايش مدام فزاينده به سمت نوع خاصي از بازنمايي دنيا است كه در عصر حاضر اوج آن به فناوري اطلاعات رسيده است (zuboff, 1989). بنابه عقيدة كالينيكوس (1996)، در فناوري بازنمايي است». از اين رو هنر و فناوري بي‌شك از هم متمايز مي‌شوند و فناوري بدل به نوعي انتزاع دلالت گرانه مي‌شود. ماشين‌ها، ارقام و نشانه‌ها «ماشينيت» خود را دارند، آنها به تسلط بر انسان‌ها و ساير عوامل، جهت دادن آنها و نظم بخشيدن به آنها در درون عالم خود گرايش دارند و مفهوم و ماهيت آنها را تابع خواست خود مي‌سازند. ماشين‌ها بدل به دال‌ها مي‌شوند و يك عقلانيت نافرجام و فاقد محتوا جايگزين معجزة وجود مي‌شود. نشانه‌ها و شبكه‌هاي نشانه‌ها هم به توليدكنندگان نظم مي‌بخشند و هم مصرف‌كندگان، و آنها را به ترتيب به عالم خود مي‌آموزند.گذشته از آن اقتصادي كردن غم‌انگيز همة اركان زندگي، آنها را به عنوان اعضاي يك قلمرو اتوماتيك شده فاقد ملاحظات زيبايي شناختي و اخلاقي تابع خود ساخته است.واقعيت در عقلانيت شفاف فناوري اطلاعات به صورت ديجيتالي رمزگشايي و آشكار مي‌شود. از سوي ديگر هنر بيشتر و بيشتر به سمت تجربي شدن به صرف تجربه متمايل مي‌شود و در يك پيچش حلزوني مداوم فزايندة نوعي زيباشناسي قائم به ذات، در خود مي‌پيچيد.

 4) ويژگي هنر در مدرنيته و پست مدرنيته:

به زعم هايدگر ما مدعي هستيم كه فقط در مدرنتيه، يعني در دوره‌اي كه انديشة فن سالار كه در بالا ذكر شد مسلط است، هنر يا بعد زيبايي شناختي در مصنوعات از ساير جوانب مجزا شده است. از اين رو مدرنيته يك ديدگاه بسيار خاص و متمايز از فناوري و هنر دارد. بودريو (1994) نيز به همين ترتيب ولي با روش كاملاً متفاوت، مدعي است كه در مدرنيته، دو گروه مرتبط با ارزش‌ها و سبك زندگي مختلف ـ يا عادات مختلف ـ مسلط هستند و به شيوه‌هاي مختلف به قدرت مربوط مي‌شوند. گروهي كه قدرت كمتري در مدرنيته دارند، آنهايي هستند كه واجد قدرت و ارزش فرهنگي هستند و هنرمندان و صاحب نظران بخشي از آن هستند. گروه ديگر كه گروه مسلط هستند، گروهي است كه با تجارت، امورمالي و فناوري مرتبط هستند و در آن قدرت از نوع فرهنگي نيست بلكه هنر مالي است. با اين حال جاي ترديد است كه آيا ما هنوز در يك جامعة مدرنيته متأخر هستيم يا آن را به سمت «پست مدرنيته» پشت سر نهاده‌ايم. استنستروم (stenstrom) در كتاب خود دربارة رابطه‌ي بين هنر و تجارت مي‌گويد كه مدرنيته متأخر يا پست مدرنيته به نظر مي‌رسد با از بين رفتن تدريجي اين جدايي كه مشخصة مدرنيته است، متمايز شود. پيشگامان و پيشروان در عرصة هنر، موسقي، تئاتر و غيره بيش از پيش به فعالين حوزة تجارت شبيه مي‌شوند و در حوزة تجارت هم پيشروان بيش‌تر از هنر به عنوان منبع الهام خود بهره مي‌برند.

 

برچسب ها:بررسی دوره پست مدرن و سير تحولات   بررسی دوره پست مدرن و سير تحولات پست مدرن   پایان نامه بررسی دوره پست مدرن   پایان نامه بررسی دوره پست مدرن و سير تحولات   پست مدرن   پست مدرن و سير تحولات پست مدرن   دوره پست مدرن   دوره پست مدرنیسم   دوره ی پست مدرن   معماران دوره پست مدرن   معماری دوره پست مدرن   معماری دوره ی پست مدرن   ویژگی های دوره پست مدرن  اقتصاد   پسامدرن   پست مدرن   پست مدرنيسم   تصاوير   دانلود مقاله پست مدرنيسم   کاريکاتوريست   کامپیوتری   مدرنيته و عصر روشنگري   مدرنيزاسيون   مدرنیته   مقاله پست مدرنيسم   نئوکلاسيک   نقدهاي پست مدرنيستي   هنر   هنر تجسمي  پست مدرن  پست مدرنیسم  پست مدرنیته چیست  پست مدرن چیست؟  پست مدرنیسم در ادبیات  پست مدرنیسم در هنر  پست مدرنيسم  پست مدرن در معماری  پست مدرن سفید  پست مدرنیسم در ایران  پست مدرنیسم چیست  پست مدرنیسم در معماری  پست مدرنیسم در مدیریت  پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت  پست مدرنیسم در سینما  پست مدرنیسم Pdf  پست مدرن چیست  غزل پست مدرن چیست  معماری پست مدرن چیست؟  شعر پست مدرن چیست  هنر پست مدرن چیست  ادبیات پست مدرن چیست  سبک پست مدرن چیست  نقاشی پست مدرن چیست  عکاسی پست مدرن چیست  پست مدرنیسم در ادبیات داستانی  پست مدرنیسم در ادبیات ایران  پست مدرنیسم در ادبیات فارسی  پست مدرنیسم در ادبیات داستانی معاصر ایران  پست مدرنیسم در ادبیات چیست  پست مدرنیسم در ادبیات و غزل فارسی  پست مدرنیسم در ادبیات داستانی ما  پست مدرن در ادبیات  پست مدرن در ادبيات  پست مدرنیسم و هنر  مدرنیسم و پست مدرنیسم در هنر  پست مدرنيسم چيست  پست مدرنيسم در سينما  پست مدرنيسم در ايران  پست مدرنيسم در تعليم و تربيت  پست مدرنيسم و هويت سياسي  پست مدرن در معماری داخلی  پست مدرن در معماری چیست؟  پست مدرن در معماری ایران  پست مدرنیته در معماری  پست مدرن در معماري  سبک پست مدرن در معماری  تعریف پست مدرن در معماری  مقالات پست مدرن در معماری  پست مدرن معماری  پست مدرن سفید چیست  سبک پست مدرن سفید  سبک پست مدرن سفید در معماری  آثار پست مدرن سفید  سبک معماری پست مدرن سفید  پست مدرن در ایران  ظهور پست مدرنیسم در ایران  پست مدرنیسم در سینمای ایران  پست مدرنیسم ایرانی  معماری پست مدرن در ایران  شعر پست مدرن در ایران  تئاتر پست مدرن در ایران  پایان نامه پست مدرن  از مدرنیسم تا پست مدرنیسم    پروژه پست مدرنیسم    پست مدرن در معماری چیست؟    پست مدرنیسم    تحقیق در مورد پست مدرن    تحقیق در مورد پست مدرنیسم    تحقیق در مورد معماری پست مدرن    تحقیق درباره پست مدرن    تحقیق درباره ی پست مدرنیسم    تعریف پست مدرنیسم    تفاوت مدرنیسم و پست مدرنیسم    دانلود تحقیق معماری پست مدرن    دانلود مقالات پست مدرنیسم    دانلود مقاله پست مدرن    دانلود مقاله پست مدرنیسم و هنر پست مدرن    دانلود مقاله معماری پست مدرن    دانلود مقاله هنر در معماری    سبک پست مدرن سفید در معماری    سبک پست مدرنیسم    سبک معماری پست مدرن سفید    سبک هنری پست مدرن    شعر پست مدرنیسم    مدرنیسم و پست مدرنیسم    مرجع مقالات معماری - معماری پست مدرن    معماران پست مدرن    معماران پست مدرن ایران    معماران پست مدرن ایرانی    معماران پست مدرنیسم    معماران سبک پست مدرن در ایران    معماري پست مدرن    معماري پست مدرن چيست    معماري پست مدرن سفيد    معماري پست مدرنيسم    معماری پست مدرن    معماری پست مدرن ایرانی    معماری پست مدرن چیست؟    معماری پست مدرن خاکستری    معماری پست مدرن در ایران    معماری پست مدرن سفید    معماری پست مدرن.pdf    معماری پست مدرنیته    معماری پست مدرنیسم    مقالات پست مدرن    مقالات پست مدرن در معماری    مقالات پست مدرنيسم    مقالات پست مدرنیزم    مقالات پست مدرنیسم    مقالات دانشکده هنر و معماری    مقالات هنر و معماری    مقاله ای در باره پست مدرن بهرامی    مقاله ای در مورد پست مدرن    مقاله ای در مورد پست مدرنیسم    مقاله ای در مورد معماری پست مدرن    مقاله ای در مورد هنر معماری    مقاله ای کامل در مورد پست مدرن    مقاله پست مدرن    مقاله پست مدرنيسم    مقاله پست مدرنیزم    مقاله پست مدرنیسم    مقاله حکمت هنر اسلامی در معماری    مقاله در مورد پست مدرن    مقاله در مورد پست مدرنيسم    مقاله در مورد پست مدرنیسم    مقاله در مورد مدرن و پست مدرن    مقاله در مورد معماری پست مدرن    مقاله در مورد هنر در معماری    مقاله در مورد هنر معماری    مقاله درباره پست مدرن    مقاله درباره پست مدرنیسم    مقاله درباره دانشکده هنر و معماری سنگاپور    مقاله درباره معماری پست مدرن    مقاله راجع به پست مدرنیسم    مقاله معماری پست مدرن    مقاله هنر در معماری    مقاله هنر معماری    مقاله هنر معماری در تمدن اسلامی    مقاله هنر و معماری    مقاله هنر و معماری اسلامی    مکتب پست مدرنیسم    هنر پست مدرنیسم    هنر و معماری پست مدرنیسم  
محصولات مرتبط
دانلود نمونه پروپوزال رشته هنر

دانلود نمونه پروپوزال رشته هنر

قیمت: 99,000 ريال کد فایل:35872
دانلود نمونه پروپوزال رشته هنر فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل دانلود بهترین  نمونه پروپوزال رشته هنر نمونهنمونه پروپوزال رشته هنر توضیحی مختصر از دانلود نمونه پروپوزال رشته هنر : پروپوزال يا طرح تحقيق، پیش روی شما(دانلود نمونه پروپوزال رشته هنر ) صرفا جنبه آموزشی دارد . در پروپوزال، شما به معرفي موضوعي كه براي پايان نامه خود انتخاب كرده ايد، توضيح اهميت آن موضوع، ذكر...
پاورپوینت صنایع فرهنگی

پاورپوینت صنایع فرهنگی

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:27095
این پاورپوینت شامل45 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد...
پاورپوینت چگونگی رشد هنر در تمدن اسلامی و تأثیر آن بر تمدن غ

پاورپوینت چگونگی رشد هنر در تمدن اسلامی و تأثیر آن بر تمدن غ

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:27092
پاورپوینت چگونگی رشد هنر در تمدن اسلامی و تأثیر آن بر تمدن غربی   این پاورپوینت شامل23 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد...
مقاله پيدايش عکاسي در جهان

مقاله پيدايش عکاسي در جهان

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:26538
فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : پيدايش عکاسي در جهان اواخر قرن 18 و اوايل قرن 19 پديده هاي متعدد علمي به جهانيان معرفي شد از جمله کشتي بخار، گاز روشناييف تلگراف، راه آهن و عکاسي . عکاسي در اروپا متولد شد و در آمريکا به تکامل رسيد ژوزف نيسفورني پئس پس از مدتها تلاش و تحقيق توانست در سال 1822 اولين عکس دنيا را به ثبت رساند. ني ئپس اين عکس را در دهکده اي به نام لودو وارن تهيه کرد. در قرن يازدهم حسن ابن هيثم (دانشمند مسلمان...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4233

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2150

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2814

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد  بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :931

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2349

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :950

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :965

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :824

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...