منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

دانلود پرسش مهر بیستم|مقاله پرسش مهر 20

دانلود پرسش مهر بیستم|مقاله پرسش مهر 20

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی 1398-1399

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی 1398-1399

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

فروشگاه فایل

گروه محصول -> مدیریت کلیه رشته ها

مقاله کامل در مورد مدیریت پروژهقیمت: ۶۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 70     کد محصول :3141      حجم فایل:56,04 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

 

توضیحی مختصر از متن فایل  :

 

فصل اول:تاریخچه مدیریت پروژه

تعاریف مدیریت پروژه
فصل دوم:دلایل استفاده از مدیریت پروژه
اقدامات مدیریتی
وظایف مدیریت پروژه
کاربردهای مدیریت پروژه
فصل سوم:فواید و محدودیت‌های پروژه
فصل چهارم:فرایندهای پروژه
گروه‌های فرایند
تعامل بین فرایندها
فرایندهای عمده واصلی
فرایندهای فرعی و کمکی
فرایندهای اجرایی
فرایندهای کنترلی
فرایندهای اختتامی
فصل پنجم:نرم افزار (P3 Primavera Project Planner)
مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه (OPM3)
شناخت اجزای مدل OPM3
نتایج و شاخص کلیدی اندازه گیری (KPIS)
دسته بندی – نظر اجمالی
دسته بندی PPP
دسته بندی SMCI
گام‌های OPM3 به‌ طور خلاصه
ورود به روند بهبودخلاصه و نتیجه گیری
فصل ششم:فرایند برنامه ریزی محدوده پروژه و ورودی‌های آن
ورودی‌های برنامه ریزی محدوده
ابزارها و فن‌های فرایند آغاز
خروجی‌های فرایند آغاز
مدیریت محدوده پروژه
ابزارها و تکنیک‌ها و خروجی‌های فرایند کنترل کلی تغییرات
فرایند کنترل کلی تغییرات
ورودی‌های فرایند کنترل تغییرات
ابزارها و تکنیک‌های فرایند اجرای برنامه پروژه
خروجی‌های فرایند اجرای برنامه پروژه
فرایند اجرای برنامه پروژه
فرایند تهیه برنامه پروژه
مدیریت فرایندهای پروژه
ارتباط فرایندها
تشریح مفاهیم
واژه‌نامه انگلیسی – فارسی
فهرست منابع «فهرست جداول» 
شناخت ویژگی‌های مهم پروژه
مراحل انجام پروژه 
ایجاد چشم‌انداز برای پروژه
چرخه حیات پروژه 
«فهرست نمودارها و اشکال»فرایندهای پروژه
دسته بندی IPECC 
شاخص‌های کلیدی عملکرد 
راهکارهای برتر 
وضعیت کلی سازمان در OPM3 
نمودار میله‌ای میزان بلوغ سازمان در OPM3،PPP/ SMCH 
نمودار فرایند مدیریت پروژه سازمانی 
هرم سازمان در مسیر پروژه، برنامه، سبد پروژه هرم سازمان در مسیر استاندارد کردن، اندازه گیری، کنترل، بهبود 
فصل اول: - تاریخچه مدیریت پروژه - تعاریف مدیریت پروژه - شناخت ویژگی‌های مهم پروژه 
 

·       تاریخچه مدیریت پروژه:

دراوایل دهه 50میلادی،شخصی به نام «E.l DuPont de Nemours» باهمکاری نیروی دریایی امریکا یک کارمشترک مدیریت پروژه(باترکیب یک نموداربرنامه ریزی پروژه وجدول زمان بندی رایانه ای) رابه انجام رساندند.این دو کارخودرابا دو پروژه مجزا ودوتیم مستقل ولی باهدف یکسان آغازنمودند.هدف آنها بهینه نمودن برنامه ریزی،زمان بندی وهماهنگی پروژه هابود.هرچندنگرش آنها برپروژه ها شباهتی به یکدیگرنداشت ولی درنهایت به این جمع بندی رسیدندکه بایدنحوه برنامه ریزی وفنون زمان بندی خودرا به نحوی بهینه کنندتاازمنابع نیروی انسانی،مواد وابزارخود بتوانند بهترین استفاده راببرند.

سیستم DuPont،روش مسیربحرانی یاCPM نام گرفت.هدف این روش بهینه نمودن بازدهی، زمان بندی وهزینه های پروژه های مهندسی بود.با استفاده ازاین روش انجام پروژه هاتایک سوم وهزینه هانیزبه مقدارقابل توجهی کاهش یافت.درهمان هنگام،نیروی دریایی سیستمی رابرای برنامه ریزی وهماهنگی کارهای بیش از3000پیمانکاروشرکتهای طرف قراردادخودابداع نمود.این پیمانکاران وشرکتها مشغول تهیه وتولیدنوعی موشک زیردریایی مجهز به کلاهک اتمی به نامPolarisبودند.سیستم ابداعی ایشان فن بازنگری وارزشیابی برنامه یاPERTنام گرفت.بکارگیری این سیستم تولیدموشک فوق را2سال جلو انداخت.

موفقیت این دوسیستم،دیگران رابرآن داشت تاروشهای دیگری ابداع کنند نام برخی ازاین روشها عبارتنداز:

روش ارزیابی پروژه یا PEP، کمترین برآوردهزینه یا LESS، فن ازشیابی وبازنگری گرافیکی یا GERTواخیرا روش ترسیم پیشنیازی یاPDM.دوروشCPMوPDMبیشترین مقبولیت رادرمیان داشته اند.اولی درمیان مدیران ودومی درمیان تولیدکنندگان نرم افزار.این روشهای نموداری جایگزین نمودارمیله ای یاbar chart می گردند.روش نمودارمیله ای یک روش سنتی با ترکیب فازهای برنامه ریزی و زمان بندی است.روش برنامه ریزی شبکه ای یاگرافیکی وظیفه برنامه ریزی رااززمان بندی جدانموده تاکنترل ونظارت بهتری بر پروژه هاایجادشود.وظیفه برنامه ریزی منتج به نمودارشبکه یانمودار برنامه ریزی شده و وظیفه زمان بندی یک جریان محاسباتی دستی یا رایانه ای است که براساس نموداربرنامه ریزی بدست    می آید.

·       دلایل استفاده ازمدیریت پروژه:

برخورد انعطاف پذیرومسولانه بانیازهای درحال تغییرمشتریان ازجمله نکات مهمی است که بایدبرمبنایی دردنیای پررقابت کسب وکارموردتوجه خاص قرارگیرد.مدیریت پروژه شمارادرتمرکزیافتن براولویتها،بررسی عملکردها،غلبه برمشکلات وسازگاری باتغییرات یاری می دهد.علاوه براین بااستفاده ازمدیریت پروژه بهترمی توانید زمام اموررادراختیاربگیرید وبا کمک تکنیکها وابزارهای آزمایش شده آن راحتترمی توانیدگروههای کاری رادرجهت رسیدن به اهدافشان درمحدوده زمانی وبودجه تعیین شده رهبری کنید.هرچندممکن است درابتدای امرسازماندهی یک پروژه زمان برباشد.امادربلندمدت موجب صرفه جویی دروقت وکاهش ریسک شکست می شود.

·       اقدامات مدیریتی:

درزمان کاربردروشهای مدیریت پروژه،اقدامات مدیریتی متعددی به صورت غریزی مورداستفاده قرارمی گیرند.درحالیکه کتب زیادی دراین خصوص نوشته شده،ولی یک درک کلی ازآنها وکاربردشان برای یک مدیریت پروژه کفایت می کند.خلاصه اقداماتی که مورد استفاده قرارخواهدگرفت عبارتنداز:

- تحلیل شبکه(یاتحلیل گرافیکی): نقشه عملیاتی رابااستفاده ازیک نمودارگرافیکی بیان میکند.

- مدیریت برمبنای هدف : یک عمل فنی است که اهداف راتعریف نموده است وروش منظمی برای برآوردعملکردومقایسه آن بااهداف پروژه بیان می کند.این کاردربرنامه ریزی وکنترل ونظارت پروژه کاربرددارد.

- مدیریت برمبنای استثنا: یک عمل فنی دیگری است که مشکلات خاصی که بایدمورد توجه مدیریت قرارگیردرابرجسته می نماید.مطالعات انجام شده نشان می دهدکه مدیریت نبایددر یک زمان خودرابیش از20درصدکل پروژه درگیرنماید.

- تقلیل هزینه: دراین روش سعی می شودبدون تحمیل هزینه های زیاد،زمان انجام وتکمیل پروژه راکاهش داد.

- تخصیص منابع: برای انجام هریک از فعالیتهای پروژه منابعی درنظرگرفته                   می شود. منظورازمنابع می تواندنیروی انسانی(کارکنان وکارگران)،اعتبارات مالی (هزینه لازم برای انجام فعالیتها) ،لوازم،ابزارومواردباشد.

- ترازکردن منابع: دراین روش فعالیتها به نحوی زمان بندی می شوندتاازمنابع موجودبتوان به صورت یکنواخت درطول پروژه استفاده نمود.

·       وظایف مدیریت پروژه:

ازسال1981،باتلاش موسسه مدیریت پروژه یاPIM،مدیریت پروژه به صورت یک حرفه مستقل درآمده است.این موسسه برنامه ای تحت عنوانPMPیاگواهی مدیریت پروژه خبره راتدارک وپشتیبانی نمود.این برنامه شامل داوطلبانی می شود که دارای سوابق تحصیلی وتجربه کاری لازم بوده وتخصص کافی درکلاسهایPMBOKبه دست می آورند. PMBOkاز9موضوع تشکیل شده که به قرارزیراست:

1- مدیریت اهداف: نظارت برپروژه ازطریق اهداف ودستیابی های موردنظرکارفرما.

2- مدیریت هزینه: نظارت برهزینه های پروژه ازطریق تجمعی ،سازماندهی وتحلیل اطلاعات ونهایتا ارائه گزارش مالی.

3- مدیریت زمان: برنامه ریزی،زمان بندی ونظارت برپروژه جهت دستیابی به اهداف زمانی.

4- مدیریت نیروی انسانی: راهبردوهماهنگی افراد شرکت کننده درپروژه.

5- مدیریت کیفیت: دستیابی به استانداردهای کیفی جهت ارتقاء کارایی پروژه.

6- مدیریت پیمان/ تامین: انتخاب،مذاکره وسفارش تهیه وخریدمواد،ابزاروخدمات.

7- مدیریت ارتباطات: پخش اطلاعات وداده هابه صورت مستمردرمیان اعضاء تیم پروژه ومدیران پروژه.

8- مدیریت ریسک: مواجهه با درجه نامعلومی وعدم اطمینان های موجود درپروژه ازطریق دانش وتجربه درشرایط خاص.

9- مدیریت یکپارچه سازی:  همگن کردن صحیح همه اجزاء ووظایف یک پروژه.  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  پایان نامه مدیریت پروژه  دانلود پایان نامه مدیریت پروژه  موضوع پایان نامه مدیریت پروژه  پایان نامه های مدیریت پروژه  موضوع پایان نامه مدیریت پروژه و ساخت  دانلود پایان نامه مدیریت پروژه و ساخت  انجام پایان نامه مدیریت پروژه  پایان نامه مدیریت کنترل پروژه  انجام پایان نامه مدیریت پروژه و ساخت  پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه  دانلود رایگان پایان نامه مدیریت پروژه  دانلود رایگان پایان نامه مدیریت پروژه و ساخت  دانلود پایان نامه مدیریت ریسک پروژه  دانلود پایان نامه و پروژه مدیریت صنعتی  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه  موضوع پایان نامه ارشد مدیریت پروژه  پایان نامه با موضوع مدیریت پروژه  پایان نامه رشته مدیریت با موضوع مدیریت پروژه  پایان نامه های مدیریت پروژه و ساخت  موضوعات پایان نامه های مدیریت پروژه  لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت  پایان نامه های رشته مدیریت پروژه و ساخت  عناوین پایان نامه های مدیریت پروژه و ساخت  پایان نامه های کارشناسی ارشد- مدیریت پروژه  پایان نامه فرهنگ مدیریت پروژه هاي نرم افزاري   P.M پایان نامه pm پایان نامه pmbok پایان نامه pmu پایان نامه با موضوع مدیریت پروژه پایان نامه در مورد pmbok پایان نامه رشته مدیریت - مدیریت پروژه Pm پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه پایان نامه مدیریت پروژه پایان نامه مدیریت پروژه P.M پایان نامه مدیریت پروژه PM پایان نامه های کارشناسی ارشد- مدیریت پروژه پایان نامه های مدیریت پروژه پایان نامه های مدیریت پروژه و ساخت خرید و دانلود پایان نامه رشته مدیریت - مدیریت پروژه PM دانلود پایان نامه رشته مدیریت پیرامون تجارت الکترونیک دانلود پایان نامه مدیریت پروژه دانلود پایان نامه مدیریت پروژه PM دانلود پایان نامه مدیریت پروژه و ساخت دانلود رایگان پایان نامه مدیریت پروژه و ساخت سیستم مدیریت pm سیستم مدیریت تعمیرات پیشگیرانه pm فرایندهای پروژه گامهایOPM3 لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه(OPM3) مدیریت pm مدیریت پروژه مدیریت پروژه P.M مدیریت پروژه pm مدیریت پروژه pm bok مدیریت پروژه PM پایان نامه رشته مدیریت مدیریت پیشگیرانه pm موضوع پایان نامه ارشد مدیریت پروژه موضوع پایان نامه رشته مدیریت پروژه موضوع پایان نامه مدیریت پروژه موضوع پایان نامه مدیریت پروژه و ساخت موضوعات پایان نامه های مدیریت پروژه موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت پروژه  آموزش مدیریت پروژه آریانا آموزش مدیریت پروژه های نرم افزاری آموزشگاه مدیریت پروژه آریانا اسکریپت مدیریت پروژه آنلاین اصول مدیریت پروژه های عمرانی اصول مدیریت پروژه های عمرانی تالیف امیر لطفی پایان نامه با موضوع مدیریت پروژه پایان نامه رشته مدیریت - مدیریت پروژه Pm پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه پایان نامه مدیریت پروژه پایان نامه های کارشناسی ارشد- مدیریت پروژه پایان نامه های مدیریت پروژه پایان نامه های مدیریت پروژه و ساخت تحقیق در مورد مدیریت پروژه های نرم افزاری تحقیق مدیریت پروژه تحقیق مدیریت پروژه و ساخت جزوه مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات خرید پایان نامه رشته مدیریت خرید پایان نامه رشته مدیریت آموزشی خرید پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی خرید پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی خرید پایان نامه رشته مدیریت دولتی خرید پایان نامه رشته مدیریت صنعتی خرید پایان نامه مدیریت پروژه خرید پایان نامه های رشته مدیریت بازرگانی دانلود پایان نامه مدیریت پروژه دانلود پایان نامه مدیریت پروژه و ساخت دانلود جزوه مدیریت پروژه دانلود رایگان پایان نامه مدیریت پروژه و ساخت دانلود رایگان نرم افزار مدیریت پروژه دانلود کتاب استاندارد مدیریت پروژه pmbok دانلود کتاب مدیریت پروژه دانلود کتاب مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات دانلود مدیریت پروژه دانلود مدیریت پروژه های عمرانی دانلود مقاله در مورد مدیریت پروژه دانلود مقاله در مورد مدیریت ریسک پروژه دانلود نرم افزار مدیریت پروژه دانلود نرم افزار مدیریت پروژه msp دانلود نرم افزار مدیریت پروژه فارسی دوره مدیریت پروژه آریانا رشته مدیریت پروژه چیست سامانه مدیریت پروژه آنلاین سایت مدیریت پروژه آریانا سوالات مدیریت پروژه فناوری اطلاعات سیستم مدیریت پروژه آنلاین شرکت مدیریت پروژه آریانا فرایند مدیریت پروژه کتاب مدیریت پروژه Pdf کتاب مدیریت پروژه فناوری اطلاعات کتاب مدیریت پروژه های عمرانی کتاب مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات کتاب مدیریت پروژه های نرم افزاری کنفرانس مدیریت پروژه آریانا گروه مدیریت پروژه آریانا لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت مديريت پروژه آريانا مديريت پروژه چيست مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات مديريت پروژه+pdf مديريت وكنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات مدیریت پروژه مدیریت پروژه Pdf مدیریت پروژه آریانا مدیریت پروژه آنلاین مدیریت پروژه چیست مدیریت پروژه چیست Pdf مدیریت پروژه چیست Pmbok مدیریت پروژه چیست Ppt مدیریت پروژه فناوری اطلاعات مدیریت پروژه فناوری اطلاعات Pdf مدیریت پروژه های عمرانی مدیریت پروژه های عمرانی پرویز قدوسی مدیریت پروژه های عمرانی دکتر قدوسی مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات Ppt مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات بر اساس الگوی Cmmi مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات و حسابرسی آن مدیریت پروژه های نرم افزار مدیریت پروژه های نرم افزاری مدیریت پروژه های نرم افزاری Pdf مدیریت پروژه های نرم افزاری Ppt مدیریت پروژه های نرم افزاری پیام نور مدیریت پروژه های نرم افزاری چابک مدیریت پروژه های نرم افزاری چیست؟ مدیریت پروژه و ساخت مدیریت پروژه و ساخت 88 مدیریت پروژه و ساخت Ppt مدیریت پروژه و ساخت چیست؟ مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه آزاد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه شهید بهشتی مدیریت پروژه و ساخت معماری مدیریت پروژه و ساخت+کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و فناوری اطلاعات مدیریت پروژه وساخت در دانشگاه آزاد مدیریت ریسک پروژه pdf مدیریت ریسک پروژه چیست؟ مدیریت ریسک پروژه های عمرانی مدیریت ریسک پروژه های نرم افزاری مدیریت سبد پروژه+pdf مدیریت کنترل پروژه Pdf مدیریت کنترل پروژه چیست؟ مدیریت کنترل پروژه های فناوری اطلاعات مدیریت محدوده پروژه چیست؟ مدیریت هزینه پروژه Pdf مدیریت هزینه پروژه های عمرانی مدیریت وکنترل پروژه های فناوری اطلاعات مرکز مدیریت پروژه آریانا مقالات مدیریت پروژه های عمرانی مقالات مدیریت پروژه و ساخت مقالات مدیریت پروژه+pdf مقاله در مورد مدیریت پروژه های نرم افزاری مقاله مديريت پروژه مقاله مدیریت پروژه مقاله مدیریت پروژه pdf مقاله مدیریت پروژه با ترجمه مقاله مدیریت پروژه ساختمان مقاله مدیریت پروژه ساختمانی مقاله مدیریت پروژه عمرانی مقاله مدیریت پروژه فناوری اطلاعات مقاله مدیریت پروژه نرم افزار مقاله مدیریت پروژه نرم افزاری مقاله مدیریت پروژه های ساختمانی مقاله مدیریت پروژه های عمرانی مقاله مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات مقاله مدیریت پروژه های نرم افزاری مقاله مدیریت پروژه و ساخت مقاله های مدیریت پروژه و ساخت مهندسی مدیریت پروژه چیست موضوع پایان نامه ارشد مدیریت پروژه موضوع پایان نامه رشته مدیریت پروژه موضوع پایان نامه مدیریت پروژه موضوع پایان نامه مدیریت پروژه و ساخت موضوعات پایان نامه های مدیریت پروژه موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت پروژه نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین  
محصولات مرتبط
دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره

دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره

قیمت: 99,000 ريالکد فایل:35923
دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره جزوه اصول و فنون مذاکره به صورت ورد و قابل ویرایش ارایه شده است.شما می توانید قسمتی از  دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره که شامل قسمتی از مقدمه و سایر بخش ها می باشد را مشاهده فرمایید: فایل ورد قابل ویرایش مقدمه ای از جزوه اصول و فنون مذاکره: پيشرفت جوامع و رشد جمعيت و كوچك شدن جهان از نقطه نظر دسترسي به اطلاعات و معضلات اجتماعي و جنگ قدرتها و محدوديت منابع و تضاد منافع انسانها را...
دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار

دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:35922
دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار کاملترین فایل پاورپوینت در مورد مهارتها و قوانین کسب و کار این فایل(دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار) ذر 50 اسلاید ارایه می گردد.در زیر چند اسلاید به صورت تصادفی که نمونه ای از فایل دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار آورده میشود. مدل کسب و کار: - یک مدل کسب و کار چارچوبی برای کسب درآمد است. این مدل شامل مجموعه ای از فعالیتها است و به سوالات زیر پاسخ می...
مدل سازی معادلات ساختاری

مدل سازی معادلات ساختاری

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:33036
مدل سازی معادلات ساختاری اسلاید شماره 1 مقدمه مدل سازی معادله ساختاری چیست؟ مدل معادلات ساختاری (SEM) تحلیل چند متغیری بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری است که به محقق امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون رابه طور همزمان مورد آزمون قرار دهد.مدل سازی معادله ساختاری دیدگاهی است که در آن الگوهای فرضی از ارتباطات مستقیم وغیرمستقیم در میان یک مجموعه از متغیرهای مشاهده شده و پنهان بررسی می شود.کاربرد اصلی آن در موضوعات...
دانلود پاورپوینت برنامه های ایجاد تغییر در تیم

دانلود پاورپوینت برنامه های ایجاد تغییر در تیم

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:32864
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :3944

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :1894

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2548

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :813

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2143

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :859

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :824

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :701

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...