منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک

سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> کامپیوتر و IT کلیه ی گرایش ها

مقاله قرار دادن پروكسي هاي وب داراي محدودكنندة ظرفيت سرورقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 11     کد محصول :5072      حجم فایل:33,89 KB      نوع فایل :rar 

فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

 

قرار دادن پروكسي هاي وب داراي محدودكنندة ظرفيت سرور

خلاصه

اين مقاله، مسألة يافتن يك مجموعة محل اسكان با حداقل هزينه كه هزينة خدمات دهي به درخواستهاي دستيابي در يك محيط فقط خواندني را بررسي كرده و محدوديتهاي ظرفيتي گره ها را مدنظر قرار مي دهد. مجموع هر بار تحميل شده بر هر پروكسي نبايد از ظرفيت آن بيشتر شود. نتايج حاصل از شبيه سازي نشان مي دهد كه الگوريتم جاي گذاري پيشنهادي ما سطوح عملكردي خوبي را نشان مي دهد و به تعادل بار يكسان در پروكسي هاي متفاوت دست مي يابد:

كلمات كليدي

سرور شبكه، تكرار، برنامه نويسي پويا، درخت

1- مقدمه

انتشار اطّلاعات در اينترنت، تبديل به يكي از مهمترين فعاليتها در زندگي ما شده است. با اين حال، بسياري از سيستم هاي موجود اغلب از تأخيرهاي طولاني مدّت تجربه شده توسط مراجعه كنندگان خصوصاً در ساعات پيك رنج مي برند.

يك ايدة كليدي براي حل اين مشكل، فراهم كردن سرورهاي تكرار شده در محل هاي متفاوت براي كاهش تعداد عملياتهاي بازيابي شيء در فواصل زياد و متعادل كردن بار سايت هاي پرطرفدار مي باشد. اين كار هزينه را كاهش داده و زمان كلي پاسخگويي در شبكه را ارتقاء مي دهد. بسياري از الگوريتم ها براي تكرار شيء ظرف سالهاي گذشته پيشنهاد شده اند. با اين حال بسياري از آنها توجه كمّي به ظرفيت سرور در طي جاگذاري تكرار براي تضمين بار كافي محاسبه شدة مجموع تحميل شده به يك سرور خاص از مجموع ظرفيت محاسبه اي آن بيشتر نشود، داشته اند.

در [10] لي و همكاران، اعلام كردند كه قرار دادن پروكسي هاي وب، براي عملكرد وب حياتي بوده و سياست بهينة جاگذاري پروكسي ها براي سرور وب هدف در اينترنت براي يك محيط فقط خواندني را بررسي كردند. آنها نشان دادند كه مسأله را مي توان به عنوان يك مسألة برنامه نويسي پويا، الگوسازي كرد و از اين تكنيك براي بهينه سازي مدّت زمان كلي دستيابي به سرورهاي وب استفاده كردند. آنها يك الگوريتم با پيچيدگي زماني (M3n2) پيشنهاد كردند كه در آن M اندازة درخت و n تعداد پروكسي هاست.

كيسو و همكارانش مسألة قرار دادن پروكسي هاي متعدد تكراري در يك شبكه را به عنوان يك مسألة بهينه سازي فرموليزه كردند. آنها نشان دادند كه –NP كامل مي باشد و تعدادي از استدلال ها را از نظر معاوضه هاي بين هزينه و پيچيدگي هاي الگوريتم مقايسه كردند. سپس آنها چند الگوريتم جاگذاري را ايجاد كردند كه از اطّلاعات بار كاري مانند اختفاي مراجعه كننده و ميزان درخواست براي انجام تصميمات آگاهانه در مورد جاگذاري استفاده كردند.

نوآوري رويكردي كه در اين فصل در پيش مي گيريم اين است كه در زمان تصميم گيري در مورد محل قرار دادن موارد تكثير شده و ميزان تكرارها، ما ظرفيت سرور را يكنواخت محسوب مي كنيم. اين محدوديت بسيار مهم است زيرا ميانگين تعداد درخواستهاي ارائة خدمات شده توسط يك المثني u بر ميانگين زمان پاسخي كه گره ها توسط مشاهده گر u خدمات دهي مي شوند، تأثير مي گذارد. به علاوه در انواع خاصي از برنامه هاي پرطرفدار مبتني بر وب، من جمله تصوير و ويدئو در زمان تقاضا، قرار دادن يك كپي از سيستم نرم افزار مناسب، مثلاً يك DBMS يا يك سيستم GIS براي خدمات دهي درخواستهاي خواندن و نوشتن به همراه هر كپي از شيء، اغلب ضروري است. با اين حال در بسياري از موارد چنين سيستم هايي محدوديتهايي را براي كاربران همزمان اعمال مي كنند. عملكرد سيستم در چنين موقعيتهايي را مي توان با مدنظر قرار دادن بارها و محدوديتهاي ظرفيت گره ها به طور قابل ملاحظه اي ارتقاء داد. به علاوه شبكه منبع اطّلاعات مولتي مدياي زيادي مي شود و ارسال فايل هاي بزرگ براي كاربران همانند فيلم، انتظار مي رود كه يكي از شروط شبكة نيازمند به ظرفيت پهناي باند بالا باشد. اين كار ارائه كنندگان خدمات را تشويق مي كند تا زمان مد نظر قرار دادن ظرفيت گره هاي سرور و همچنين ظرفيت لينك ها، خدمات ارسال را بهينه سازي كنند.

مدل سيستم

شبكه از تعدادي از سايت هاي به هم پيوسته توسط يك شبكة ارتباطي تشكيل شده است. اشياء مي توانند در تعدادي از سايت ها تكثير شوند از طريق گروه فرآيندها به نام المثني كه در محل نسخة دوم اجرا مي شوند، كنترل مي شوند. توپولوهاي شبكه به وسيلة يك گراف G=(V,E) نمايش داده مي شود كه در آن u مجموعة رئوس (يا گره ها) بوده و نشان دهندة سرورهاي وب يا پروكسي ها است (n=|v| مجموع تعداد گره ها E مجموع لبه ها بوده و نشان دهندة لينك هاي فيزيكي متصل كنندة سرورها و پروكسي ها است.) يك شيءِ درخواست شده توسط مراجعه كنندة C و قرار گرفته در سرور S، از طريق يك مسير sàr1àr2àrn à c  به نام مسير ترجيع داده شده توسط  حركت مي كند. اين مسير از توالي گره ها با مسيرهاي متناظر آن تشكيل شده است. مسيرها از S به مراجعه كننده هاي مختلف، يك درخت مسيريابي تشكيل مي دهند كه در طول آن درخواستها منتشر مي شوند. متعاقب آن براي هر سرور وب S، يك درخت پوشاي T، ريشه دارنده در S را مي توان ساخت تا درخت مسيريابي را نشان دهد و كل شبكه را مي توان به عنوان مجموعه اي از چنين درختهاي پوشا نشان داد كه هر كدام در يك سرور وب معلوم مسيريابي شده اند.

از آنجا كه يك شيء از S به C توسط گره هاي مسير ترجيح  عبور مي كند، در صورتي كه درخواست توسط يكي از گره هاي داخلي در مسير سرويس دهي شود، مي تواند مفيد باشد. در حقيقت هر چقدر داده ها در عدد  به C نزديكتر باشند، مزيت هاي آن بيشتر است.

3- الگوريتمي براي قرار دادن بهينة پروكسي ها در شبكه هاي درختي

پروكسي هاي مورد بحث قرار گرفته در اين تحقيق، پروكسي هاي شفاف بوده يعني در طول مسيرها از مراجعه كنندگان به يك سرور وب مسيريابي شده اند و براي مراجعه كنندگان شفاف مي باشند. قرار دادن مؤثر پروكسي ها منجر به سرويس دهي بيشتر به درخواستهاي مشتري در پروكسي ها بدون وادار كردن آنها به حركت بيشتر در سرور مي شود. براي تعريف رسمي مسألة قرار دادن مجموعه اي از پروكسي ها در يك شبكة درختي با قرار دادن ظرفيت سرورها به عنوان يك محدوديت، تعريف زير را معرفي مي كنيم.

تعرف 1. يك مجموعة اسكان، گراف، مجموعه اي از رئوس مي باشد كه در آن كپي هايي از شيء قرار داده مي شود. حداقل مجموعة محل اسكان يك مجموعة محل اسكان است كه حداقل هزينه (مثلاً حداقل زمان ميانگين زمان پاسخ) را در بين تمام مجموعه هاي محل اسكان در گراف ارائه مي كند. يك مجموعة محل اسكان n مينيمم، يك مجموعه محل اسكان مينيمم حاوي n رأس است.

اكنون اگر d(u,v) فاصلة بين هر دو گره v , u در شبكة درختي باشد كه مساوي با طول كوتاهترين مسير،  بين v , u مي باشد. به عبارت ديگر، طول درخت كه در آن درخواست ها منتشر مي شوند. در نتيجه براي هر سرور وب S، يك درخت پوشاي T، كار گذاشته شده در S مي تواند ساخته شود تا درخت مسيريابي را توصيف كند (شكل 1 را ببينيد). و وب كلي بايد به شكل مجموعه اي از اين درختهاي پوشا نشان داده شود كه هر كدام در يك سرور وب مشخص مسيريابي مي شوند.

از آنجا كه يك شيء از S تا C از گره هاي مسير ترجيحي  عبور مي كند، اگر درخواست توسط يكي از گره هاي داخلي سرويس دهي شود، سودمند و مقرون به صرفه خواهد بود. در حقيقت اطّلاعات و داده ها در  به C نزديكتر است و مزايا و فوايد بيشتري دارد. • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  وب پروکسی های جدید  لیست وب پروکسی های جدید  لیست جدید وب پروکسی های رایگان  وب پروکسی های رایگانبرنامه نويسي پويا, پایان نامه, پروكسي, پروكسي هاي وب, پروکسی وب, تحقیق, تكرار, دانلود, دانلود پایان نامه, دانلود پایان نامه قرار دادن پروكسي هاي وب داراي محدودكنندة ظرفيت سرور, دانلود رایگان, دانلود قرار دادن پروكسي هاي وب داراي محدودكنندة ظرفيت سرور, دانلود مقاله, دانلود مقاله رایگان, دانلود مقاله قرار دادن پروكسي هاي وب داراي محدودكنندة ظرفيت سرور, دانلودپایان نامه, درخت, رایگان, سرور پروكسي, سرور شبكه, سرورهاي وب, شبکه, ظرفيت سرور, ظرفيت گره, قرار دادن پروكسي هاي وب داراي محدودكنندة ظرفيت سرور, محيط شبكه, مقاله, وب   
محصولات مرتبط
دانلود پاورپوینت بیو انفورماتیک

دانلود پاورپوینت بیو انفورماتیک

قیمت: 52,000 ريال کد فایل:32850
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت کنترل همروندی

دانلود پاورپوینت کنترل همروندی

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:32786
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت زبانهای برنامه سازی

دانلود پاورپوینت زبانهای برنامه سازی

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:32784
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
دانلود پاورپوینت تکنولوژي بازشناسي گفتار فارسي با رويکردي به

دانلود پاورپوینت تکنولوژي بازشناسي گفتار فارسي با رويکردي به

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32780
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4074

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2011

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2666

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :881

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2225

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :906

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :905

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :756

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...