منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی

نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی

دانلود پروژه مهر 1401

دانلود پروژه مهر 1401

دانلود تحقیق مدیریت استعداد

دانلود تحقیق مدیریت استعداد

نمونه سوالات عمومی استخدامی نهمین دستگاه های اجرایی سال 1401

نمونه سوالات عمومی استخدامی نهمین دستگاه های اجرایی سال 1401

گزارش کار ازمایشگاه فیزیک 1 ازمایش فنر

گزارش کار ازمایشگاه فیزیک 1 ازمایش فنر

اقدام پژوهی چگونه میتوانم دانش آموزم را به انجام تکالیف درس

اقدام پژوهی چگونه میتوانم دانش آموزم را به انجام تکالیف درس

جواب پرسش های آز فیزیک 1

جواب پرسش های آز فیزیک 1

خلاصه كتاب اصول و فنون مذاكره

خلاصه كتاب اصول و فنون مذاكره

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> روانشناسی،علوم تربیتی، مشاوره

مقاله طرح درس روزانه تك آموزشي شناقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 29     کد محصول :5039      حجم فایل:515,4 KB      نوع فایل :rar 

فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

 

-كسب مهارت آشنايي با آب (حيطه رواني –حركتي )

2- بحث در مورد استخر وآموزش فراگرفته شده است (حيطه شناختي )

3- بهبود نظم وانضباط با مراعات نوبت ديگران (حيطه عاطفي )

1-ابتدا مربي از بچه مي خواهد كه كفشهايشان را در آورده ودمپايي پوشيده وكفشها را به مسئول استخر تحويل دهند كليد را دريافت كنند ،مربي بچه ها را به سالن رختكن استخر راهنمايي كرده واز بچه هامي خواهد وسايل خود را داخل كمد بگذارند وتاكيد براينكه هر فرد لزوما از مايو وحوله خود استفاده كرده وآن را به ديگران ندهد .يكي يكي وبه نوبت دوش گرفته ووارد استخر شوند .

تذكر :مربي به فراگيران عنوان كند كه با شكم پر وبلافاصله پس از صرف غذا وارد استخر شوند .

1- آماده سازي (حيطه عاطفي )مدت به دقيقه (10 دقيقه )

تعويض لباس :

هركس بايد مايوي مناسب داشته باشد واگر كسي نداشت اجازه ورود راندارد

دوش گرفتن :

به ترتيب وارد شده وبا رعايت نوبت ديگران دوش بگيرند .

حضور وغياب :

حضور به موقع در كلاس وعدم غيبت در هر جلسه هر كس كه با تاخير وارد كلاس شوند بايد كنار استخر بنشيند واجازه ورود به آب راندارند وارد شدن به استخر با نظم وترتيب ورعايت قوانين استخر وكلاس .

2-آموزش مهارت (حيطه رواني –حركتي (45 دقيقه )

1-   ابتدا فراگيران را در محوطه استخر راه بردن وقوانين استخر را شرح مي دهيم وقسمت كم عمق را نشان داده وبه فراگيران ياد آور مي شويم كه به هيچ عنوان در كنار استخرندوند وشوخي نكنند

5 دقيقه

2-از فراگيران مي خواهيم كه لبه استخر نشسته وپا رااز مچ به پايين داخل آب نموده با حركت پا روي آب ودايره هاي بزرگ وكوچك مي سازيم .

 3- از فراگيران مي خواهيم خم شده وبا دست آب را با صورت خود پاشيده .يا با دس تآب را مثل باران بامحيط اطراف پخش كنند .

4- از فراگيران مي خواهيم با استفاده از نردبان وارد آب شده ودر هنگام خروج ازآب از نردبان گرفته وآهسته بالا بيايند.

تمام فراگيران را داخل استخر كم عمق برده وبه آنها مي گوييم كه بنشينند وبرخيزند به نحوي كه تمام بدن حتي سروصورت نيز داخل آب شوند خم شدن در آب وگذاشتن سر وصورت در آب وحركت دستها در حالات مختلف .

پاشيدن آب برروي سر وصورت همديگر .(تاكيد به فراگيران كه در هنگام قرار گرفتن در آب حتما چشمهاي خود را باز نگه دارند ) 10 دقيقه

 

از فرا گيران مي خواهيم كه دوبه دو تقسيم شده ودر داخل آب روبه روي هم ايستاه وبا چشمان باز تعداد انگشتان فرد مقابل از زيرآب مشاهده نموده واعلام نماييد .5 دقيقه

واز فراگيران مي خواهيم سررا داخل آب كرده وسراميك هاي ته استخر را بشماريم 5 دقيقه

 

وبه فرا گيران مي گوييم  كه به صورتي لي زدن تا انتهاي استخر بروند وبرگردند .10 دقيقه

به فراگيران مي گويم كه داخل استخر راه بروند ودر ضمن راه رفتن راه رفتن به طرف بالا پرش كنند ناانتهاي استخر برگردند 10 دقيقه

راه رفتن با گامهاي كوتاه وبلند 5 دقيقه

راه رفتن به پهلو  5 دقيقه

4- اجراي مهارت در حالت واقعي 15 دقيقه

فراگيران را به گروه هاي 5 تايي تقسيم كرده وبه آنها مي گوييم كه لي زدن تا انتهاي استخر به صورت مسبقه بروندومقامهاي اول هر گروه را مشخص مي كنيم 15 دقيقه

(ايجاد انگيزه براي بهتر كار كردن )

5- اختتام 10 دقيقه

پايان پذيرفتن فعاليتها

بحث در باره آنچه كه ياد گرفته اند (حيطه شناختي )

شستشو وتعويض لباس(حيطه عاطفي )با نظم وبه نوبت از استخر خارج شده دوش بگيرند

ادمه آشنايي با آب   3/9/86 جلسه دوم مدت به دقيقه 10 دقيقه

1-آماده سازي (حيطه عاطفي )

تعويض لباس                   مانند جلسه اول

دوش گرفتن                      مانند جلسه اول

حضور وغياب                    مانندجلسه اول

2- تمرينات عمومي وگرم كردن بدن 10 دقيقه

- به فراگيران مي گوئيم كه به صف شده دستان يكديگر را گرفته وبا گامهاي بلند وكوتاه تا انتهاي استخر بروند .

- وبا لي لي كردن برگردند 5 دقيقه

- از فرا گيران مي خواهيم كه ستوني پشت سر هم ايستاده وبه پهلو راه پروند 5 دقيقه

3- آموزش مهارت (حيطه رواني –حركتي )50  دقيقه

-به فراگيران مي گو ئيم كه دستهايشان را از ميله ي لبه استخر گرفته وسپس  بيرون آب نفس گرفته سر را وآنرا در داخل بيرون بدهند .

-فلوتينك لاكپشتي :در قسمت كم عمق مي ايستيم .پس از نفس عميق بدن راجمع كرده ورانوها را  در سطح آب بغل مي كنيم وچانه به سينه مي چسبد در اين حالت نيزسگيني بدن خودرا برروي آب رها مي كنيم 25 دقيقه

 

 
   

 

- از فرا گيران مي خواهيم كه پاهايشان رابه ميله لبه استخر متصل كرده وبه پشت در آب شناور شوند .10 دقيقه

- به فرا گيران مي گوييم كه همانطور كه پشت به آب شناور شده اند باپا به ديواره استخر وفشار وارد كرده (پارا از ميله جدا كرده ) دستها كنار بدن قرار مي گيرد وسينه را بالا نگه داشته  وروي آب شناور مي شويم (حد اقل تالانگ 3 بايد روي آب بمانيم)10 دقيقه

4- اجراي مهارت در حالت واقعي   10 دقيقه

-ازفراگيران مي خواهيم به گروه هاي 5 تايي تقسيم شده به صورت دايره باستيد وفلوتينگ لاك پشت رفته وبه همان صورت دايره ايتستاده دستهاي همديگر را گرفته وبيرون نفس را حبس كرده سررا داخل آب برده و نفس رابيرون مي دهيم ( بصورت رقابتي) ومربي زمان مي گيرد تا فرا گير انگيزه بيشتري براي نفس گيري بهتر پيدا كند

5- اختتام  10 دقيقه

پايان پذيرفتن فعاليت ها

بحث درباره آنچه كه ياد گرفته اند (حيطه شناختي )فرا گير بايد بتواند فلوتينگ لاك پشت وبه پشت شناور شدن براي بچه ها توضيح  دهد .

شسشووتعويض لباس (حيطه عاطفي ) بچه ها با نظم از استخر خارج شده وبا رعايت نوبت ديگران دوش گرفته ولباس مي پوشند.

 آشنايي با آب   جلسه سوم 6/9/65 دوشنبه   10 دقيقه

آماده سازي (حيطه عاطفي ) 10 دقيقه

 
   

 

تعويض لباس

دوش گرفتن

حضور وغياب

 

2-تمرينات عمومي وگرم كردن بدن    10  دقيقه

-به فراگيران مي گوييم كه به صورت نيم دايره ايستاده وفلوتينگ لاك پشت بروند.

-به همان صورت نيم دايره ايستاده ونفس گيري نمايند

به پشت شناور شويد

3- آموزش مهارت (حيطه رواني –حركتي )   30 دقيقه

-آموزش سرخوردن فلوتينگ سينه = به فراگير مي گوييم كه دركنار استخر بايستد يكي از پاهايش را بلند كرده واز عقب به ديوار بچسباند دستها رابالا وكنار گوشها قرار دهد سروسينه ودستها راپايين بياورد ودر سطح آب بگذارد وبه آرامي بدن رادر سطح آب رها كند وبا فشار پايه ديوار به طرف جلو سر بخورد 20 دقيقه

 

-از فراگيرمي خواهيم كه لاك پشت برود وبعد پاها را از پشت باز كرده كنار هم (نبايد پاها از هم باز شوند )ودست ها را از پهلو باز مي كنيم (شكل صليب )10 دقيقه

 

4- اجراي مهارت در حالت واقعي  20 دقيقه

تمام فراگيران كنار هم ايستاده وشماره بندي مي كنيم 1و2و3 ابتدا به آنها كه شماره شان يك است مي گوييم كه سر خوردن فلوتينگ سينه رااجرا كرده وتمام گروهها اين كار را مي كنند ونفراتي كه بهتر مي روند را تشويق كرده واين روش را رفع اشكال مي نماييم.

 (ايجاد انگيزه براي بهتر كار كردن ودقت در كار )صورت رقابتي

-به فراگيران مي گوييم كه به صورت نيم دايره بايسند واز آنها مي خواهيم كه ابتدالاك پشت وبعد روبه صورت صليب روي آب شناور شوند .ابتدا رفع اشكال نموده ونفرات برتر را تشويق مي نماييم

 (به صورت رقابتي )

برچسب ها:  طرح درس تک آموزشی شنا  شنای زنان  شنای زنان المپیک 2016  شنای زنان ایرانی  شنای زنان در سواحل هاوایی  شنای زنان المپیک پکن  شنای زنان ایران  شنای زنان در استخر  شنای زنان ایرانی در استخر  شنای زنان در سواحل ترکیه  شنای زنان بدون سانسور  شنا  شناسه ملی  شناسنامه  شنا سوئدی  شناسنامه جدید  شنايدر  شنای قورباغه  شناشيل  شناخت  شناسه ملی شرکت  شناسه ملی چیست  شناسه ملی دانشگاه  شناسه ملی اینترنتی  شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور  شناسه ملی بانکها  شناسه ملی بانک ملت  شناسه ملی شهرداری  شناسه ملی بانک صادرات  شناسنامه المثنی  شناسنامه برای اتباع افغانی  شناسنامه هوشمند  شناسنامه افغانستان  شناسنامه ایرانی  شناسنامه جعلی میخوام  شناسنامه کتاب  شناسنامه جعلی  شنا سوئدی به انگلیسی  شنا سوئدی با دستگاه  شنا سوئدی تک دست  شنا سوئدی دست جمع  شنا سوئدی بین دو میز  شنا سوئدی دست باز  شنا سوئدی تصویری  شنا سوئدی صحیح  شنا سوئدی فواید  شناسنامه جدید ایرانی  شناسنامه جدید افغانستان  شناسنامه جدید بعد از طلاق  شناسنامه جدید هوشمند  شناسنامه جدید المثنی  شناسنامه جدید عکس  شناسنامه جدید گرفتن  شناسنامه جديد جمهوري اسلامي ايران  صدور شناسنامه جدید  شنايدرلين  شنايدر الكتريك  شنايدر الالماني  شنايدر كورة  شنايدر الكتريك السعودية  شنايدر هولندا  شنايدر المانيا  شنايدر إلكتريك الرياض  شنايدر وزوجته  شنای قورباغه زنان  شنای قورباغه فیلم  شنای قورباغه تصویری  شناي قورباغه به انگليسي  شنای قورباغه ای  شنای قورباغه برای لاغری  شنای قورباغه اموزش  شنای قورباغه سرعتی  شنای قورباغه آپارات  شناشيل بغداد  شناشيل بغدادية  شناشيل البصرة  شناشيل ابنة الجلبي  شناشيل للاستضافة والتصميم  شناشيل اهلنا  شناشيل حارتنا  شناشيل عراقية  شناشيل لندن  شناخت زنان  شناخت خدا  شناخت مردان  شناخت درمانی  شناخت خود  شناخت شناسی  شناخت مزاج  شناخت انسان  شناخت عسل طبیعی  آموزش شنا  آموزش شنای قورباغه  آموزش شنای پروانه  آموزش شنای کرال  آموزش شنای دوچرخه  آموزش شنا مبتدی  آموزش شنا پروانه  آموزش شنا تصویری  آموزش شنای سگی  آموزش شنا مقدماتی  آموزش شنای قورباغه تصویری  آموزش شناي قورباغه  آموزش شنای قورباغه با تصویر  اموزش شنای قورباغه فیلم  اموزش شنای قورباغه اپارات  آموزش شنای قورباغه به صورت تصویری  اموزش شنای قورباغه ای  آموزش شنای قورباغه به زبان فارسی  آموزش شنای قورباغه حرفه ای  آموزش شنای پروانه با تصویر  آموزش شناي پروانه  آموزش شنای پروانه+فیلم  اموزش شنای پروانه اپارات  آموزش شنای پروانه با فیلم  آموزش شنای پروانه پا  آموزش شنای پروانه.pdf  آموزش شنای پروانه دست  مراحل اموزش شنای پروانه  آموزش شنای کرال پشت  آموزش شنای کرال تصویری  آموزش شنای کرال پشت با تصویر  آموزش شنای کرال پشت تصویری  اموزش شنای کرال پهلو  آموزش شنای کرال سينه  آموزش شنا کرال  اموزش شنا کرال پشت تصویری  آموزش شنا کرال تصویری  آموزش شنای دوچرخه با عکس  آموزش شنای دوچرخه تصویری  آموزش شناي دوچرخه  آموزش شنا دوچرخه تصویری  آموزش شنا دوچرخه اپارات  آموزش شنا دوچرخه زدن  آموزش شنای پای دوچرخه  فیلم آموزش شنای دوچرخه  دانلود آموزش شنای دوچرخه  آموزش شنا مبتدیان  آموزش شنا مبتدی دانلود  آموزش شنا مبتدی فیلم  آموزش شنا مبتدي  آموزش شنای مبتدی  آموزش شنا از مبتدی  آموزش شنا از مبتدی تا پیشرفته  آموزش شنا برای مبتدی  کتاب آموزش شنا مبتدی  آموزش شنا پروانه تصویری  اموزش شنا پروانه ای  اموزش شنا پروانه اپارات  آموزش شنا پروانه فیلم  آموزش شنا تصویری رایگان  آموزش شنا تصویری قورباغه  آموزش تصویری شنا دوچرخه  آموزش تصویری شنا کرال  آموزش تصویری شنا سوئدی  آموزش تصویری شنا پروانه  آموزش تصویری شنا کرال پشت  آموزش تصویری شنا زنان  آموزش شنا تصويري  آموزش شنا سگی  آموزش شنای سگ  آموزش شنا سگ  آموزش تصویری شنای سگی  فیلم آموزش شنای سگی  دانلود آموزش شنای سگی  اموزش شنای پا سگی  آموزش شنا پا سگی  آموزش شنا مقدماتی فیلم  آموزش شنا مقدماتی Pdf  آموزش شنا مقدماتي  آموزش شنای مقدماتی  دانلود آموزش شنا مقدماتی  آموزش مقدماتی شنای پروانه  دانلود فیلم آموزش شنا مقدماتی  دانلود رایگان آموزش شنا مقدماتی  آموزش مقدماتی شنا با تصویر  
محصولات مرتبط
طرح درس سالانه کامپیوتر (سخت افزار)

طرح درس سالانه کامپیوتر (سخت افزار)

قیمت: 19,000 ريال کد فایل:32920
    به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که:این محتوا حاصل ساعت ها تلاش همکاران ما، مقالات، برشورهای آموزشی، کتاب، جستجوی اینترنتی از وبلاگ های آموزشی می باشد و صرفا جنبه پیشنهادی و آموزشی دارد.همچنین این فایل با هدف افزایش علم و علم اموزی ،پیشرفت تحصیلی و کمک به معلمین و مدیران محترم جهت بالا بردن بنیه علمی و اگاهی می باشد.     به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که:این محتوا حاصل ساعت ها تلاش...
نمونه پر شده فرم های ارزشیابی دبیران تمام مقاطع

نمونه پر شده فرم های ارزشیابی دبیران تمام مقاطع

قیمت: 29,000 ريال کد فایل:32915
این فایل شامل موارد زیر می باشد:   فرم شمارة (3) محورها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد كارمندان(مشخصات ارزيابي شونده) فرم شمارة (3) محورها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد كارمندان (شاخص هاي عمومي...
نمونه پیشنهادی فهرست وارسی ( چک لیست) پایه دوم

نمونه پیشنهادی فهرست وارسی ( چک لیست) پایه دوم

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:32910
این فایل شامل دروس زیر می باشد: هدیه های آسمانی فارسی  علوم قرآن تربیت بدنی به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که: 1) این محتوا حاصل ساعت ها تلاش همکاران ما، مقالات، برشورهای آموزشی، کتاب، جستجوی اینترنتی از وبلاگ های آموزشی می باشد و صرفا جنبه پیشنهادی و آموزشی دارد. 2) همچنین این فایل با هدف افزایش علم و علم اموزی ،پیشرفت تحصیلی و کمک به معلمین و مدیران محترم جهت بالا بردن بنیه علمی و اگاهی می باشد. این...
پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد

پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد

قیمت: 52,000 ريال کد فایل:32853
  پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد مطابق با دیدگاه روانپزشکی و روانشناسی   لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :5444

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

سوالات آزمون راهبران آموزشی

سوالات آزمون راهبران آموزشی

سوالات آزمون راهبران آموزشی

حجم:30962KB | بازدید :137

سوالات آزمون راهبران آموزشی   این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات آزمون راهبران آموزشی محتویات بسته نمونه سوالات آزمون راهبران آموزشی :   پکیچ سوالات ارزشیابی...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :3393

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :3930

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد  بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1398

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :3258

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1423

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1640

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...