منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> روانشناسی،علوم تربیتی، مشاوره

مقاله آموزش قرارداديقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 26     کد محصول :5007      حجم فایل:20,12 KB      نوع فایل :rar 

 

فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

 

«آموزش قراردادي»

بيشتر مواقع، سازمانهاي بسياري توانايي براي توسعه مواد آموزشي خودشان ندارند . هنگاميكه آن اتفاق مي افتد ، توسعه براي آموزش دادن ويژه به صورت واگذاري مي شود، در حقيقت ، تجربه ما به ما مي گويد كه بيشتر كمپانيها در واقع نه تنها توسعه در موارد بلكه تحويل همه احتياجات شش سيگما را واگذاركرده اند.به خاطر اين دلايل،سازمانها بايد هوشيار باشند بطوريكه خواسته ها و توجهات آنها همانند اهداف قابل حصول شوند . اين چيزي است كه اين فصل برآن تأكيد         مي كند. ما سعي خواهيم كرد كه سؤالاتي كه چه بايد انجام شود هنگام آموزش جواب دهيم، شامل تحويل، از سومين بخش فروشنده خريداري شود، اين فرآيند را ويژه كردن مي ناميم ، زيرا آن برهمه فازهاي طراحي آموزش در فرآيند خريد متصل است. اين نگرش ، ما اميدواريم ، راهنمايي برچگونه حرفه ا ي كردن هر بخش از آموزش و پرورش از تجزيه و تحليل ابتدا تا انتهاي مسائل از طريق ارزيابي نتايج برنامه ارائه دهد .

«ويژگي ها» يك طراحي از تحويل دادنيهايي هستند كه بايد از هر سازماني كه مواد آموزشي را مي خرد پيش بيني شود، بويژه روش شناسي شش سيگما. اگر جزئيات اضافي نياز باشد براي تكميل اين ويژگيها ، آن بايد از مديران پروژه فراهم شود. هر فاز در اين ويژگيها ممكن است به دقت تهيه شود براي تشريح بيشتر جزئيات مي تواند هر جنبه از نيازها را تعيين كند اينجا ، ما مقداري از بيشترين احتياجات ضروري براي موفقيت را ارائه مي دهيم.

تجزيه و تحليل ابتدا تا انتها

حل مسئله تجزيه و تحليل ابتدا تا انتها: تهيه كننده بايد يك تجزيه و تحليل ابتدا تا انتها انجام دهد كه شامل موارد زير باشد.

      ×        تشريح رويه هاومنابع استفاده شده در جمع آوري اطلاعات براي تجزيه وتحليل ابتدا تا انتها.

      ×        تشريح سطوح عملكرد واقعي يا طراحي شده يا مشكل/ شكاف تعيين شده در بخشهاي واحد تجاري(كار مستقيم ، موجودي شناسايي غيبت و)

      ×        تشريح عوامل مجتمل مشكل كه در عوامل فني وجود داد(مواد، تجهيزات، محيط) عوامل سازماني (ساختار، پاداشها، بازخورد ، غرامت) و عوامل انساني (مهارت و سطوح دانش)

      ×        تشريح راه حل هاي بالقوه ، پوشش داده

      ×        تشريح وبهترين راه حل مبتني بريك مورد تجاري شامل: شرح هزينه مشكل، راه حل هزينه ،  چه طور راح حل به خوبي مشكل را حل خواهد كرد، حمايت سهامداران يا مشتري بالقوه: مطابق با فرهنگ سازماني،اهداف تجاري،سياست بهبود مداوم: اجراي موانع بالقوه و هزينه هاي مربوطه؛ و بازگشت سرمايه بالقوه

      ×        گزارش اطلاعات به سازمان شامل يك شرحي از چگونگي و چرايي شروع فرآيندFEA ، شناسايي شكاف ، موارد، نتايج عمليات، پرسنل، شغلها و هزينه ها درگير شده ، راه حلهاي احتمالي ، راه حلهاي پيشنهادي ، چگونه راه حلهاي بهبود مداوم را حمايت مي كنند، حوزه و برنامه پروژه، و ضميمه ها شامل: مكاتبات پشت و رو ، بودجه ها ، ابزارهاي جمع آوري اطلاعات و غيره .

برنامه ريزي تجزيه و تحليل ابتدا تا انتها: تهيه كننده بايد يك برنامه ريزي تجزيه و تحليل ابتدا تا انتها كه شامل موارد زير است انجام دهد.

      ×        پذيرش با روشهاي بهبود فرآيندهاي سازماني

تجزيه و تحليل وظيفه

تهيه كننده بايد يك تجزيه و تحليل وظيفه كه شامل موارد زير است انجام دهد.

      ×        تجزيه و تحليل در يافت حضار از يك آموزش يا اهداف شغلي شامل حضار اوليه و ثانويه. حضار اوليه شامل آنهايي كه مي روند از طريق آموزش يا استفاده كردن از هدف شغلي . حضار ثانويه شامل هركسي است كه براي عملكرد موفقيت آميز مورد حمايت بوسيله حضار اوليه مانند سرپرستان ، داده هاي افراديكه اطلاعات آنها ثبت شده است، بررسيها و غيره است و بايد شامل اطلاعات جميعتر مانند (سن، جنس، فرهنگ و غيره) سطوح ظرفيت مانند (استعداد، حالت درك، توسعه رواني و غيره) سطوح شايستگي مانند (مهارتها و اموزش اوليه) پيشينه تجربي ، توانايي خواندن ، زبانهاي قابل صحبت ) و مهارتهاي عمومي و سطوح دانش مانند (مربوط به برنامه آموزشي جاري).

      ×        تشريح اهداف پاياني

      ×        تشريح گامهاي كار( شامل همه نتايج اصلي گامهاي كار و وظايف فرعي  جزئي وغيره) براي رسيدن به اهداف پاياني به صورت كارشناسانه مورد نياز است. درباره هر گام وظيفه اصلي اطلاعات ضروري مطرح شده درجدول 5-2 قرار دهيد . اطلاعات گام وظيفه را از وظايف اجرا شده ،چك ليستهاي اجرايي ، نقشه هاي جاري، مصاحبه ها، مشاهدات، بررسي ها و غيره جمع آوري كنيد.

      ×        تشريح يك سلسله مراتب وظيفه ، مبتني بر شرح گامهاي وظيفه.

      ×        تشريح اهداف آموزشي براي هرگام وظيفه اصلي ، گام وظيفه فرعي (اگر نياز باشد) و غيره. هر هدف آموزشي بايد شامل يك شرحي از 1- انجام شدن يك كار قابل طراحي و قابل مشاهده.2-استانداردها كه به وسيله اجراي كاري كه براي انجام موفقيت آميز ارزيابي و        اندازه گيري خواهد شد. 3- شرايط يا پيشامدهايي كه در تحت آن كار انجام خواهد شد.

      ×        طبقه بندي هر هدف آموزشي بوسيله متوسط انبارداري (مانند، هم تعليم و هم هدف شغلي). براي مثال، برخي از اهداف آموزشي مورد نياز يك آموزنده نخواهدبود كه به يك برنامه آموزشي توجه كند. برخي اوقات همه نيازهاي آ‎موزش گيران يك هدف شغلي است .

      ×        توسعه ارزيابي آموزشها، براي ارزيابي اوليه و بعدي استفاده مي شود موارد ارزيابي آموزشي بايد مطابق با اهداف آموزشي باشد .

بررسي محصول : تهيه كننده بايد يك بررسي محصولي كه شامل موارد زير است انجام دهد.

      ×        بررسي برقراري محصولات آموزشي ، جاسازي آنها با نيازمنديهاي جلسات بالقوه كه در مكاتبات تجزيه و تحليل ابتدا تا انتها طراحي شده است.

      ×        حذف توليدات نامناسب ، شامل آن توليدات با شهرت ضعيف ، قيمت غير منطقي و كانال تحويل غير مناسب.

      ×        ارزيابي محصولات مناسب باقيمانده در جدول 1-6.

      ×        يك تجزيه و تحليل سودوزيان براي تعديل محصولات موجود يا محصولاني كه شامل توضيح براي تغييرات ضروري است و مقايسه هزينه تصحيح (بوسيله شركت يا تهيه كننده) با آنهائيكه يك برنامه برمحور مشتري توسعه داده اند(بوسيله شركت يا يك تهيه كننده). • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  قرارداديهاي آموزش و پرورش  استخدام قراردادی آموزش و پرورش  استخدام قراردادی آموزش و پرورش 93  استخدام قراردادی اموزش و پرورش93  استخدامی قراردادی آموزش و پرورش 93  استخدام نیروی قراردادی آموزش و پرورش  استخدام قراردادی در آموزش و پرورش  استخدام قراردادی های آموزش و پرورش  استخدام نيروهاي قراردادي اموزش و پرورش  استخدام قراردادی آموزش پرورش  استخدام آموزش و پرورش به صورت قراردادی  نیروهای قراردادی آموزش و پرورش  نیروهای قراردادی آموزش و پرورش استان البرز  نیروی قراردادی آموزش و پرورش  وضعیت نیروهای قراردادی آموزش و پرورش  جذب نیروی قراردادی آموزش و پرورش  نیروهای قرارداد کارمعین آموزش و پرورش  تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی آموزش و پرورش  تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی آموزش و پرورش در سال 93  نیروهای قراردادی آموزش وپرورش  تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی آموزش وپرورش  نیروهای قراردادی اموزش پرورش  وضعیت نیروهای قراردادی اموزش وپرورش  استخدام قراردادي آموزش و پرورش  نيروهاي قراردادي آموزش و پرورش  نيروهاي قراردادي اموزش وپرورش  كارمند قراردادي  کارمند قراردادی  كارمندان قراردادي  کارمند قراردادی بانک  کارمند قراردادی دولت  كارمندان قراردادي در دولت روحاني  تعريف كارمند قراردادي  كاركنان قراردادي  كاركنان قراردادي دولت  كاركنان قراردادي وزارت بهداشت  كاركنان قراردادي رسمي مي شوند  كاركنان قراردادي وزارت نفت  كاركنان قراردادي به پيماني  کارکنان قراردادی دولت  کارکنان قراردادی نفت  کارکنان قراردادی شرکت نفت  کارکنان قراردادی مخابرات  کارمندان قراردادی دولت  کارمندان قراردادی وزارت بهداشت  کارمندان قراردادی کار مشخص  کارمندان قراردادی کمیته امداد  وضعيت كارمندان قراردادي  کارمندان قراردادی رسمی می شوند  کارمندان قراردادی کار معین  قراردادی ها  قراردادی های دولت  قرارداد های ساختمانی  قرارداد های پیمانکاری  قرارداد ها  قرارداد های Epc  قرارداد های بازیکنان پرسپولیس  قرارداد های بازیکنان استقلال  قرارداد های Bot  قرارداد های بین المللی  قراردادی مدت موقت  قراردادی مدت موقت نفت  قرارداد مدت موقت  قرارداد مدت موقت نفت  قرارداد مدت موقت وزارت نفت  قرارداد مدت موقت 93  نیروهای قراردادی مدت موقت شرکت نفت  نیروهای قرارداد مدت موقت وزارت نفت  قرارداد کار مدت موقت  نیروهای قرارداد مدت موقت  قراردادی وزارت بهداشت  نیروهای قراردادی وزارت بهداشت  استخدام نیروهای قراردادی وزارت بهداشت  وضعیت نیروهای قراردادی وزارت بهداشت  تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی وزارت بهداشت  کارکنان قراردادی وزارت بهداشت  استخدام قراردادی وزارت بهداشت  پرسنل قراردادی وزارت بهداشت  قراردادی های وزارت بهداشت  قراردادي مدت معين  قرارداد مدت معين  قرارداد مدت معین کار  قرارداد كار مدت معين  قرارداد مدت معين در نفت  قرارداد مدت معين وزارت نفت  قرارداد مدت معين در وزارت نفت  قراردادی مدت معین وزارت نفت  قراردادهای مدت معین  قرارداد مدت معین وزارت نیرو  قراردادي ها  قراردادي مدت موقت  قراردادي وزارت بهداشت    نامه پایان قرارداد  نمونه نامه پایان قرارداد  پایان نامه قرارداد آتی  پایان نامه قراردادهای الکترونیکی  پایان نامه قراردادهای نفتی  پایان نامه قرارداد الحاقی  پایان نامه فسخ قرارداد  پایان نامه تعدیل قرارداد  
محصولات مرتبط
طرح درس سالانه کامپیوتر (سخت افزار)

طرح درس سالانه کامپیوتر (سخت افزار)

قیمت: 19,000 ريال کد فایل:32920
    به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که:این محتوا حاصل ساعت ها تلاش همکاران ما، مقالات، برشورهای آموزشی، کتاب، جستجوی اینترنتی از وبلاگ های آموزشی می باشد و صرفا جنبه پیشنهادی و آموزشی دارد.همچنین این فایل با هدف افزایش علم و علم اموزی ،پیشرفت تحصیلی و کمک به معلمین و مدیران محترم جهت بالا بردن بنیه علمی و اگاهی می باشد.     به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که:این محتوا حاصل ساعت ها تلاش...
نمونه پر شده فرم های ارزشیابی دبیران تمام مقاطع

نمونه پر شده فرم های ارزشیابی دبیران تمام مقاطع

قیمت: 29,000 ريال کد فایل:32915
این فایل شامل موارد زیر می باشد:   فرم شمارة (3) محورها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد كارمندان(مشخصات ارزيابي شونده) فرم شمارة (3) محورها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد كارمندان (شاخص هاي عمومي...
نمونه پیشنهادی فهرست وارسی ( چک لیست) پایه دوم

نمونه پیشنهادی فهرست وارسی ( چک لیست) پایه دوم

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:32910
این فایل شامل دروس زیر می باشد: هدیه های آسمانی فارسی  علوم قرآن تربیت بدنی به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که: 1) این محتوا حاصل ساعت ها تلاش همکاران ما، مقالات، برشورهای آموزشی، کتاب، جستجوی اینترنتی از وبلاگ های آموزشی می باشد و صرفا جنبه پیشنهادی و آموزشی دارد. 2) همچنین این فایل با هدف افزایش علم و علم اموزی ،پیشرفت تحصیلی و کمک به معلمین و مدیران محترم جهت بالا بردن بنیه علمی و اگاهی می باشد. این...
پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد

پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد

قیمت: 52,000 ريال کد فایل:32853
  پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد مطابق با دیدگاه روانپزشکی و روانشناسی   لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :3583

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :1616

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2277

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :650

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :1916

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :709

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :518

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :550

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...