منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> کشاورزی ، محیط زیست و دام و طیور

مقايسه الگوريتم‌هاي رگرسيون لجستيک و شبکه عصبي مصنوعيقیمت: ۳۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 14     کد محصول :3249      حجم فایل:1,26 MB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

 

توضیحی مختصر از متن فایل  :

چکيده

تغييرات پوشش سرزمین و توسعه شهرها سبب تخريب زيستگاه‌هاي طبيعي و کاهش تنوع زيستي شده است. يکي از روش‌هاي مورد استفاده برنامه‌‌ريزان جهت کنترل روند تغييرات پوشش سرزمین و کاربری اراضی، مدل‌سازي مي‌باشد. اين مطالعه، با هدف مقايسه رگرسيون لجستيک و پرسپترون چندلايه شبکه عصبي مصنوعي جهت مدل‌سازي پتانسيل انتقال تغییر پوشش سرزمین سواحل استان مازندران انجام شد. جهت تحلیل تغييرات منطقه از تصاوير ماهواره Landsat متعلق به سال‌هاي 1367، 1379، 1385 و 1390، مورد استفاده قرار گرفت. همچنين، مدل‌سازي پتانسيل انتقال با استفاده از رگرسيون لجستيک و پرسپترون چندلايه شبکه عصبي مصنوعي انجام پذيرفت. جهت پيش‌بيني تغيير پوشش سرزمین سال 1390، از دوره واسنجي 1385-1379 با استفاده از زنجيره مارکف و مدل پيش‌بيني سخت استفاده شد. صحت مدل‌سازي نيز با استفاده از ضريب کاپا ارزيابي شد. نتايج حاصل از ضرايب کاپا نشان داد که اگرچه رگرسيون لجستيک (8456/0) دقت بالاتري نسبت به پرسپترون چندلايه شبکه عصبي مصنوعي (8276/0) دارد، خطي کردن متغيرها، تأثير زيادي در افزايش صحت مدل در منطقه مورد مطالعه نداشته است.

 

کليد واژهها: مدل‌سازي پتانسيل انتقال، رگرسيون لجستيک، پرسپترون چندلايه شبکه عصبي مصنوعي، ارزيابي صحت، سواحل استان مازندران

 

سرآغاز

در مقياس جهاني، رشد جمعيت مي‌تواند علت اصلي براي تغيير استفاده از زمين در نظر گرفته شود (Muñoz-Rojas et al., 2011 ) .توجه به الگوها، روند تغييرات سيماي سرزمين جهت درک پويايي جنگل، حفاظت پايدار و ارزيابي رويکردهاي مديريت لازم است (Gómez et al., 2011).در سال‌های اخیر، توجه زيادي به تغييرات پوشش سرزمین و کاربري اراضي و تخريب پوشش گياهي شده است (Volcani et al., 2005; Haack & Rafter, 2006; Rahman & Saha, 2009; Pelorosso et al., 2009; Schulz et al., 2010; Gómez et al., 2011; Thapa & Murayama, 2011 ).سطح زمين به خودي خود يک سيستم پيچيده است و مدل‌سازی تغييرات پوشش سرزمین يک فرايند پيچيده متأثر از دخالت انواع متغيرها مي‌باشد. به طورکلي، مدل‌هاي تغييرات پوشش سرزمین شامل سه جزء هستند: زير مدل نياز تغيير(1)، زير مدل پتانسيل انتقال(2) و زير مدل تخصيص تغيير(3). زير مدل نياز تغيير به تعيين ميزان تغييري که طي دوره خاصي از زمان روی خواهد داد مربوط می‌شود. نتايج اين مرحله، در يک ماتريس احتمال انتقال(4) که ميزان تغيير از يک طبقه کاربري را به نوع ديگر تعيين مي‌کند، خلاصه مي‌شود. مدل‌سازي پتانسيل انتقال نيز پتانسيل انتقال از يک کاربري (مثل جنگل) به کاربري ديگر (مانند: کشاورزي) را با توجه به متغيرهاي توضيحي(5) مدل مي‌کند. متغيرها به دو گروه متغير مطلوبيت مثل شيب يا نوع خاک و متغير محرک(6) مثل نزديکي به جاده تقسيم می‌شوند. زير مدل تخصيص تغيير نيز يک فرايند تصميم‌سازي است (Eastman et al., 2005).از مدل‌ساز تغيير سرزمين(7)، جهت آشکارسازي تغييرات منطقه Olomouc در جمهوري چک استفاده شده است. نتايج نشان داده است، 6% از جنگل مخلوط به جنگل پهن برگ تبديل شده و 5/3% افزايش در مناطق مسکوني روی داده است (Vaclavik & Rogan, 2009).در پژوهشی، جهت مدل‌سازي تغييرات جنگل در پارک مليTam Dao از مدل‌ساز تغيير سرزمين و شبکه عصبي مصنوعي استفاده شده است ((Khoi & Murayama, 2010. از تصاوير ماهواره‌اي مربوط به سال هاي 1993، 2000 و 2007، به عنوان ورودي مدل، آشکارسازي و پيش‌بيني تغييرات سطح جنگل براي سال‌هاي 2014 و 2021 بهره جستند. نتايج آن‌ها نشان داد: جنگل اوليه از 03/18% در 2007 به 10/15% در 2014 و 66/12% در سال 2021، کاهش خواهد يافت.

همچنین، از مدل‌ساز تغيير سرزمين جهت مدل‌سازي تغييرات پوشش سرزمین در حوزه آبخيز Catamayo Chira از تصاوير ماهواره Landsat مربوط به سال‌هاي 1986 و 1996، جهت مدل‌سازي پوشش سرزمین سال 2001، استفاده شده است ((Oñate-Valdivieso & Sendra, 2010. همچنين، براي مدل‌سازي پتانسيل انتقال از رگرسيون لجستيک و شبکه عصبي مصنوعي استفاده کردند. نتايج به‌دست آمده با رگرسيون لجستيک نسبت به شبکه عصبي مصنوعي با نقشه واقعيت زميني سال 2001، مطابقت بيشتري داشت.از مدل‌ساز تغيير سرزمين جهت مدل‌سازي توسعه شهر نپال نیز استفاده شده است (Thapa & Murayama, 2011). آن‌ها از تصاوير ماهواره‌اي 1991، 2001 و 2010، جهت مدل‌سازي سال‌هاي 2020، 2030، 2040 و 2050، با استفاده از سه سناريوي تاريخي، محيط‌زيستي و حفظ منابع استفاده کردند. نتايج نشان داد: فرايند توسعه، در مرحله بحراني مي‌باشد و سناريوهاي حفظ منابع و محيط‌زيستي در جهت مديريت و بهبود فضاي شهر باید به جاي سناريوي تاريخي اجرا شوند.از مدل‌ساز تغيير سرزمين جهت مدل‌سازي تخريب و احياي جنگل‌هاي خزان‌کننده گرمسيري مکزيک نیز استفاده شده است (Perez-Vega et al., 2012). آن‌ها مدل‌سازي پتانسيل انتقال را با شبکه عصبي مصنوعي انجام دادند و در زير مدل احيا، زير مدل جنگل‌زدايي و زير مدل اختلال به ترتيب به صحت 2/59%، 2/35% و 6/59% دست يافتند.بررسي تغييرات کاربري اراضي محدوده شهر اصفهان طي سال‌هاي 1366 تا 1377 انجام شده است (سفیانیان، 1388). نتايج نشان می‌دهد که سطح زمين‌هاي کشاورزي تغييرات قابل توجهي داشته است. همچنين در مطالعه‌اي دیگر در اصفهان، رشد جمعيت عامل اصلي کاهش سطح پوشش گياهي و افزايش کاربري مسکوني معرفی شده است (زائري اميراني و سفيانيان، 1389). • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:مقايسه رگرسيون لجستيک   مقايسه الگوريتم‌هاي رگرسيون لجستيک و شبکه عصبي مصنوعي   الگوريتم‌هاي رگرسيون لجستيک  الگوريتم‌هاي شبکه عصبي مصنوعي  
محصولات مرتبط
دانلود پاورپوینت باغبانی عمومی

دانلود پاورپوینت باغبانی عمومی

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32810
نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی...
دانلود پاورپوینت آفت کش ها

دانلود پاورپوینت آفت کش ها

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32809
نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی...
دانلود پاورپوینت ذرت

دانلود پاورپوینت ذرت

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:31044
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
پاورپوینت کشاورزی ارگانیک

پاورپوینت کشاورزی ارگانیک

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:30868
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه پاورپوینت مدل های اقتصادی تصمیم گیری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :3895

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :1854

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2508

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :788

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2109

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :839

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :793

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :677

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...