منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> -> ادبیات فارسی و عرب

مقاله فردوسيقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 31     کد محصول :4852      حجم فایل:40,66 KB      نوع فایل :rar 

فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

 

وضع ادبي ايران

در قرن چهارم ونيمة اول قرن پنجم هجري

وضع عمومي زبان و ادب فارسي

دوره يي كه مورد مطالعة ماست ، با آنكه ابتداي ترقي ادب فارسيست ، يكي از مهمترين ادوار ادبي ما هم محسوب مي گردد . در ابتداي اين عهد رودكي استاد شاعران و در اواخر آن فردوسي و عنصري دو استاد مسلم شعر پارسي زندگي مي كرده اند .

شاعران ديگر اين دوران نيز هر يك صاحب شهرت واهميت خاص در تاريخ ادبيات فارسي هستند . كمتر دوره يي از ادوار ادبي فارسي است كه اين همه شاعر استاد و بزرگ ، آن هم از يك ناحية محدود ، در آن زندگي كرده باشند ، و كمتر عهديست كه در آن فصاحت و جزالت كلام تا اين حد مفطور و ملكة گويندگان باشد . كثرت شعر و تعدد آثار گويندگان چنانكه خواهيم ديد يكي از خصائص عمدة اين دورانست .

علت اساسي اين توسعه و رواج روزافزون شعر تشويق بي سابقة شاهان از شاعران و نويسندگان بود . همة اميران و شاهان مشرق در آن دوران نسبت بگويندگان پارسي سراي و نويسندگان و شاعران تازي گوي ايراني رعايت كمال احترام را مي كرده اند و اين حكم حتي دربارة محمود غزنوي كه شاعران را بمنزلة عوامل تبليغت خود بكار مي گماشت ، صادق است مگر در رفتار ناجوانمردانة او نسبت باستاد طوس كه آن خود داستان ديگري در قلمرو مسائل نژادي و مذهبي دارد .

صلات گران و نعمتهاي فراوان كه اميران و شاهان درين دوره در راه تشويق شاعران صرف مي كرده اند بحدي بود كه آنانرا بدرجات بلندي از ثروت و تنعم مي رسانيد . دربارة رودكي نوشته اند كه بنة او را چهارصد شتر مي كشيد و خاقاني دربارة عنصري گفته است :

شنيدم كه از نقره زد ديكدان                     ز زر ساخت آلات خوان عنصري

بعضي از شاعران اين عهد از كثرت ثروت محسود اين و آن بودند و گروهي از آنان از وفور نعمت چون اميران با غلامان سيمين كمر و زرين كم حركت مي كردند . اين وضع نتيجة مستقيم تشويق پادشاهان و خريداري مدايح و اشعار شاعران به بهاي گزاف بود . در ميان سلاطين و اميران و وزيران اين عهد بسيار كسان داريم كه يا خود شاعر و نويسنده بوده اند ( مانند شمس المعالي قابوس -  آغاجي -  طاهربن فضل چغاني -  ابوالمظقر چغاني -  ابن العميد -  صاحب بن عباد -  عتبي -  جيهاني -  ابوالفضل بلعمي -  ابوعلي بلعمي و نظاير آن ) و يا از تشويق و بزرگداشت نويسندگان و شاعران پارسي گوي و تازي گوي غفلت نداشتند .

سامانيان خصوصاً بنثر و نظم پارسي شائق بودند ، شاعران پارسي گوي را تكريم مي نمودند و براي ايجاد منظومه هايي مثل شاهنامه يا ترجمة كتابهايي مانند كليله و دمنة پسر دادويه و تاريخ طبري و تفسير كبير طبري فرمانهايي مستقيماً صادر مي كردند ، و برخي از وزيرانشان همچون ابوالفضل بلعمي مشوق شاعران در نظم داستانها و كتابهايي از قبيل كليله و دمنه مي شدند ، يا وزيراني چون ابوعلي بلعمي خود بتأليف كتاب بزبان پارسي همت مي گماشتند .

شايد يكي از علل بزرگ ترويج نظم و نثر پارسي بوسيلة سامانيان تعقيب فكر استقلال ادبي ايرانيان و دنبال كردن همان نظري بوده كه يعقوب ليث درين زمينه داشت ، و علت ديگر آنكه سامانيان مي كوشيدند پايتختشان بخارا همان مرتبت و مقامي را حاصل كند كه بغداد زير تسلط خلفا داشت ، و گويا همين فكر بود كه موجب سرودن ابياتي از اين قبيل مي شد :

امروز بهر حالي بغداد بخاراست               كجا مير خراسانست پيروزي آنجاست  

و مي دانيم كه « اميرخراسان » عنوان رسمي سلاطين ساماني بود .

غير از بخارا كه مهمترين مركز ادبي ايران در قرن چهارم بود ، مراكز مهم ديگري هم تا اواسط قرن پنجم مانند زرنج سيستان و غزنين و گرگان و نيشابور و ري و سمرقند براي ادب فارسي وجود داشت كه البته فعاليت بعضي از آنها بعد از اين دوران هم ادامه يافت . بر رويهم در بلاد شرقي پشتة ايران تا اواسط قرن پنجم كوشش دراحياء و ادامة ادب فارسي بيشتر ، و بسيار بيشتر از بلاد غربي بود زيرا در اين بلاد اخير شعر و نثر پارسي تا اوايل قرن پنجم رونق و رواجي چنانكه بايد نداشت و ازين هنگام است كه توجه امراي ديلمي عراق ( خاصه ري و اصفهان ) بايجاد آثاري بلهجة دري نتايج سودمندي ببار آورد .

زبان پارسي دري در قرن چهارم و اوايل قرن پنجم بر اثر آميزش بيشتر با زبان عربي ، و قبول عدة جديدي از اصطلاحات علمي و ادبي و ديني و سياسي ، و بكار بردن آنها براي بيان مفاهيم و مضامين مختلف شعري و مقاصد علمي و غيره ، نسبت بقرن سوم تكامل و توسعة بيشتري يافت . با اين حال اگر زبان شاعران و نويسندگان اين عهد را با ادوار ادبي بعد بسنجيم تعداد لغات عربي را بنسبت محسوسي كمتر و غلبة لغات اصيل پارس و حتي نفوذ زبان پهلوي را در آن بيشتر مي بينيم ، و علي الخصوص اين نكته قابل توجهست كه شاعران و نويسندگان اين عهد كمتر تحت نفوذ قواعد دستوري زبان عربي بودند و قواعد زبان پارسي را بيشتر رعايت مي كردند ، و مثلاً بندرت وزنهاي جمع عربي را در متنهاي پارسي مي يابيم و يا تركيبهاي تازي را در آنها بسيار كم مي بينيم . اين نكته هم قابل ذكرست كه شاعران و نويسندگان اين عهد خلاف آنچه برخي مي انديشند تعمدي در آورد كلمات پارسي بجاي عربي نداشتند ، بلكه چون زبان فارسي در آن عهد هنوز بنسبت كمي با زبان عربي آميخته بود ، و شاعران و نويسندگان هم از لهجة عمومي در كار خود پيروي مي كردند ، طبعاً لغات عربي را كمتر بكار مي بردند مگر در مواردي كه ضرورت اقتضا مي كرد .

فردوسي
استاد بزرگ بي بديل حكيم ابوالقاسم منصوربن حسن فردوسي طوسي ، شاعر بزرگ حماسه سراي ايران و يكي از شاعران مشهور عالم و ستارة درخشندة آسمان ادبيات فارسي و از مفاخر نامبردار ملت ايرانست ، و بسبب همين عظمت مقام و مرتبت سرگذشت او مانند ديگر بزرگان دنياي قديم با افسانه ها و روايات مختلف در آميخته است . مولد او قرية باژ از قراء ناحية طابران ( يا : طبران ) طوس متولد شده بود يعني همانجا كه امروز آرامگاه اوست ، و او در آن ده در حدود سال 329 -  330 هجري ، در خانواده يي از طبقة دهقانان چشم بجهان هستي گشود . 


 • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:آرامگاه-فردوسی,-تحقیق-فردوسی-و-انگیزه-او,-دانلود-مقاله-فردوسی-و-انگیزه-او,-شاهنامه,-شاهنامه-سرايي-در-زمان-فردوسي,-شاهنامه-فردوسي,-فردوسی,-فردوسی-و-انگیزه-او,-مقاله-فردوسی-و-انگیزه-او  
محصولات مرتبط
اقدام پژوهی بهبود انظباط دانش آموزان دختردر تدریس علوم اجتما

اقدام پژوهی بهبود انظباط دانش آموزان دختردر تدریس علوم اجتما

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:28156
چکیده در سال تحصیلی اخیر  که بطور تمام وقت در روستا مشغول خدمت شدم، شاهد مسألهٔ بی انضباطی بچه‌ها و مشکلات مدرسه که باعث آزار برخی همکاران می‌شد، بودم. تقریباً هفته ای سه بار و هر هفته یکی از همکاران می‌نالید در حالی که از شدت عصبانیت گر گرفته بود از کلاسش وارد دفتر می‌شد و معمولاً هم از دانش آموزان کلاس دوم  می‌نالیدند و آن‌ها را دانش آموزانی نفهم و بی انضباط می‌خوانند که به همه چیز توّجه دارند مگر درس و...
مقاله چالش‌ها و موانع جذابیت درس عربی

مقاله چالش‌ها و موانع جذابیت درس عربی

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:27656
مقاله چالش‌ها و موانع جذابیت درس عربی فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده مقاله چالش‌ها و موانع جذابیت درس عربی لذا در این مقاله به نام «چالش‌ها و موانع جذابیت درس عربی» در آغاز ضرورت‌های آموزش این زبان را در ایران اسلامی بر شمردم و سپس با نقد و بررسی عوامل و عناصر مؤثر در آموزش مطلوب یعنی کتاب و معلم و دانش‌آموز و ارزشیابی، ضعف‌های کتب درسی عربی را از راهنمائی تا پیش‌دانشگاهی نام برده...
مقاله ابن سينا

مقاله ابن سينا

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:26977
ابن سينا ابوعلي حسين بن عبدالله بن سينا كه درمغرب زمين به ابن سينا ،معروف است .ازفيلسوفان بزرگي بشمارمي آيدكه جامع تمام علوم عصرخويش بود.شهرت ابن سينا به قدري است كه بيشترممالك شرقي قصددارندبراي افتخاربه گذشته علمي كشورخويش اورابه خودمنتسب نمايند. افغانستان .تركيه .تاجيكستان وعربها همگي ادعا دارندكه ابن سينا متعلق به آنها است .وهريك ازاين مدعيان نيزدليلي برانتساب خوددارندومداركي دال برايراني نبودن اوحال به شرح زندگي بوعلي سينا...
مقاله ثنایی

مقاله ثنایی

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:26600
  فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  :     فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  :   مقدمه ومعرفي مختصري درشرح احوال حكيم سنايي غزنوي حكيم ابوالمجدبن آدم متخلص به سنايي شاعر وعارف نامدار اواسط قرن پنجم واوايل قرن ششم ه.ق. به احتمال زياد درسال 473 ه.ق درغزينن به دنيا آمد وچنان كه اثر تذكره نويسان نوشته اند واز ابيات اودرمنظومه حديقه الحقيقه نيز برداشت مي شود 62 سال بعد درهمان ديار درگذشت...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :3772

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :1755

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2413

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :733

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2034

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :788

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :666

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :626

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...