منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> حسابداری و اقتصاد

مقاله سيستم هاي اطلاعاتي تجاريقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 49     کد محصول :4831      حجم فایل:254,46 KB      نوع فایل :rar 

فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

مقدمه:

سيستم هاي اطلاعات دراشكال گوناگون مي تواند درسازمانهاوكسب وكارها به كارگرفته شوند .مواردي نظير انجام فعاليتها،حل مسائل سازماني وپيگيري فرصتهاي تجاري ،همگي بااستفاده ازآن امكان پذير مي گردد.

دراين مقاله قصد داريم اطلاعات تجاري (BIS) راكه كاركردهاي گوناگون سازماني نظير بازاريابي،مالي ، حسابداري ،مديريت عمليات ومديريت منابع انساني راپتيباني مي كند،موردبررسي قرارمي دهيم ودرپي آن اثراتي كه مي تواند بااستفاده ازاين سيستم ها در عملكرد سازمانها و كيفيت خروجيهاي آن ايجادشود رامورد مطالعه قرارمي دهيم .

اهميت اطلاعات درتجارت

امروزه اطلاعات هم به عنوان يك منبع استراتژيك درسازمان وهم به عنوان يگ منبع عمده براي ارزش افزوده مطرح است. اطلاعات  همواره به عنوان يك مزيت رقابتي قلمداد شده است .دستيابي به اطلاعات مربوط به فعاليتها ي  گوناگون سازمان ازجنبه هاي مختلف مي تواند برعملكرد كلي آن اثرگذارباشد ،برخي ازمزاياي آن به شرح ذيل است:

داشتن اطلاعات درزمينه نيازهاوديدگاههاي مصرف كنندگان نسبت  به كالاها وخدمات فعلي سازمان مي تواندبه بهبود محصولات وايجا محصولات جديد منجرشود .

اطلاعات درمورد پيشرفتهايي كه در زمينه موادكاربرد فناوري وجودداردمي تواند به كارايي وبهره برداري درفرايند توليدبهبود طراحي وكيفيت محصول منجر گردد.

ارتباط پيشرفته ميان كاركناني كه خدماتي رابه مشتري ارائه مي دهند وگروه عمليات طراحي وتوليد محصول ،موجب مشخص شدن نواقص كالاومشكلات درنصب واجراي عمليات خواهد شد ولذا موجب افزايش كيفيت شود.

وجود جريان صحيح اطلاعات بين بخشهاي توليد وفروش مي تواند وظايف پيش بيني وبرنامه زمان بندي توليد رابهبود بخشيده وزمان تحويل راكاهش دهد.

به علاوه هرسازماني كه داده هاي صحيح ،دقزيق ،بهنگام وجامع دراختيار داشته باشدميتواند دركمترين زمان ،به داده هاي ورد نيازش دسترسي داشته باشد ،بهتر مي تواند به اهداش نايل شود.(7)

ويژگيهاي اطلاعات مناسب:

اطلاعات مفيد داراي چهارويژگي هستند: 1- بهنگام بودن   2- كيفيت   3- كامل بودن   4- مربوط بودن.بهنگام بودن به اينكه آيادرهنگاه تصميم گيري دسترسي به اطلاعت اماكم پذير است ياخير،اشاره دارد. كيفيت به معناي صحت اطلاعات است .افراد به سادگي مي تواند بااطلاعات غلط تصميم هاي اشتباهي رااتخاذ كنند.كامل بودن به مقدار اطلاعات گردآوري شده ،دلالت داردومربوط بودن به ميزان ارتباط اطلاعات بااهداف تصميم ها اشاره دارد. معيارهاي مناسب به مديريان كمك خواهد كرد تااطلاعات وگزينه هاي صحيح راانتخب كنند(3)

مقاصدكلي اطلاعات

دريك ديدگاه كلي،اطلاعات داده هاي موردنياز براي تصميم گيري رافراهم مي كند. اين امر از طريق توصيف حالات پديده ها ،تبيين رخدادها ،پيش بيني رويدادها ،پيشنهاد راهكارهاي لازم وسرانجام ارزيابي فعليتهاي ارائه شده ،صورت مي پذيرد .

-توصيف داده ها:

دراين مرحله هدف ازگردآوري داده ها توصيف شرايط موجوداست .همچنين دراين مرحله داده هاي مربوط به متغيرهاي تاثيرگذار برعملكرد سازمان ونيز نتيجه عملكرد سازمان جمع آوري مي شود تادرمراحل بعد باتفسير و تعبير اين داده ها به اطلاعات موردنياز دست يافت .

- تبيين رخدادها :

تبيين رخدادها عاملي است كه ناآشنايي وغير منتظره بودن محيط راكاهش مي دهد .درحوزه علم  تبيين شرايطي است كه تحت آن برخي رويدادها تغيير ازصول پذيرفته شده تبعيت مي كند .

-پيشنهاد راهكارها :

اين فرايند شامل مراحل تصميم گيري است .تعيين اهداف،شناسايي گزينه هاي مربوط ونتايج احتمالي آن ،ارزيابي اين نتايج ودرپايان انتخاب تصميم بهينه .

-ارزيابي:

به طور خاص درسازمان ارزيابي  فرايند تعيين چگونگي موفقيت برخي برنامه ها يااقدامات دردستيابي به اهداف تعيين شده است . اطلاعات مورد نياز براي ارزياي به مديران  كمك مي كند تابرنامه هاي اجرايي راارزيابي كنند وپتانسيل آتي آن  رامشخص كنند.(4)

سيستم هاي اطلاعات فرابخشي:

سيستم هاي اطلاعات اغلب تركيب يكپارچه اي از سيستم هاي اطلاعاتي بخشي هستند .اين قبيل سيستم ها فرايند هاي تجاري راپشتيباني مي كنند.

فرايند هايي نظير:

توسعه محصول جديد،توليد،توزيع،،مديريت سفارشها،پشتيباني ازمشتريان ونظاير آن .بسياري ازسازمانها به سيستم هاي فرابخشي به عنوان راهي استراتژيك براي استفاده ازفناوري اطلاعات درسهيم ساختن منابع اطلاعاتي ميان بخشهاي مختلف مي نگرند،كه به موجب آن كارايي واثر بخشي فرايند هاي تجاري خود رادردسيابي به اهداف استراتژيك خود ،بهبود بخشيد .به عنوان مثال،مي توان ازفرايند توسعه محصول جديد درسك سازمان توليدي ياد كرد.

اين فرايند تجاري (محصول جديد)مي بايستي ازسيستم هاي اطلاعات فرابخشي استفاده كنند كه چنديت بخش رادرگير مي كنند.(شكل1)

سيستم هاي اطلاعات تجاري :

سيستم هاي اطلاعات تجاري براساس وظايف وكاركردهاي تجاري كه آنها راپشتيباني مي كنند ،مورد تجزيه تجزيه وتحليل قرار مي گيرند .

همان گونه كه درشكل دومشاهده مي شود ،سيستم هاي اطلات تجاري به پنج بخش اصلي گروه بندي شده اند .اين سيستم ها بايكپارچه شده بايكديگر به صورت فرابخشي سيستم هاي اطلاعات تجاري راشكل مي دهند .(2)

1- سيستم هاي اطلاعات بازاريابي:

سيستم اطلاعات بازاريابي شامل افرادوتجهيزات وروشهايي است كه اطلاعات موردنياز براي تصميم گيران بازاريابي را به صورت صحيح وبهنگام ،گرد آوريي،دسته بندي ،تحليل ،ارزيابي ومنتشر مي كند(5)شركتهاي تجاري به منظور شناسايي وپاسخ به تغييرات پرشتاب محيط امروزي،به گونه اي فزاينده به سمت استاده ازفناوري اطلاعات گرايش پيدا مي كنند. به عنوان مثال وب سايت ها وسرويسهاي اينترنتي امكان برقراري فرايند بازاريابي تعاملي رافراهم ساخته است  كه به موجب آن مشتريان مي توانند درساخت ،بازاريابي،خريد وبهبود كالاوخدمات ،به عنوان يك شريك براي سازمان تبديل شوند .(2)

بازاريابي دوجانبه (تعاملي):

رشدانفجاري فناوريهاي اطلاعاتي تاثير عمده اي رابربخش بازاريابي داشته است . واژه بازاريابي دوجانبه به تشريح نوعي ازبازاريابي مي پردازد كه برپايه آن ،ازاينترنت ،اينترنتها واكسترانت ها براي يك تعامل دوسويه ميان سازمان ومشتريانش ويا مشتريان بالقوه اش بهره گرفته مي شود .هدف بازاريابي دوجانبه توانا ساختن شركت براي استفاده سود آور ازاين شبكه ها براي جذب ونگهداري مشتريان است كه مي خواهنددرساخت،خريدوبهبود كالاها و خدمات باسازمان شريك باشند .

درمحيط جديد اينترنتي بازاريابي ،مشتريان تنها نقش يك شركت كننده منفعل راكه پيش ازخريد تبليغات رسانه اي رادريافت مي كند ،ايفا نمي كنند،بلكه به صورت فعالانه دريك محيط شبكه اي درگير شده اند .بازاريابي دوجانبه مشتريان راتشويق مي كند تادرتوسعه محصول جديد ،تحويل دادن وموضوعهاي مربوط به خدمات (هنگام فروش وپس ازفروش)دخالت كنند. اين امر بااستفاده ازفناوريهاي گوناگون اينترنتي نظير گروههاي مباحثه خبري ،پرسشنامه ها وفرمهاي نظرسنجي روي شبكه ونام نگاريهاي ازطريق پست الكترونيك ميسر شده است.

اتوماسيون نيروي فروش:

رايانه ها وشبكه ها بسترهايي رابراي اتوماسيون نيروهاي فروش فراهم آورده اند .نيروهاي فروش مي توانند ازطريق شبكه ها ازآخرين خدمات واطلاعات شركت آگاه شوند.اين امرنه تنها باعث افزايش بهره بروري شخصي فروشندگان مي شود بلكه به طورچشمگيري سرعت دريافت داده هاي فروش راازبازار فروش براي مديران بازاريابي دردفتر مركزي شركت ،افزايش مي دهد واين امكان رابراي مديران فروش فراهم مي آورد كه باارائه اطلاعات بهنگام از فروشندگان خود پشتيباني كنند.

مديريت محصول فروش:

مديران فروش بايد عملكرد فروشندگان شركتهايشان رابرنامه ريزي ،نظارت وپشتيباني كنند.بنابراين ،دربسياري ازشركتها سيستم هاي رايانه اي گزراش هاي تحليلي فروش راارائه مي كنندكه فروش هريك ازمحصولات ،خطوط محصول ،مشتريان انواع مشتريان ،فروشندگان ومناطق فروش راتجزيه وتحليل مي كنند.اين گزارشها درپايش عملكرد فروش محصولات وفروشندگان ونيز درتهيه برنامه هاي پشتيباني ازفروش براي بهبود نتايج فروش به مديران بازاريابي كمك مي رساند .مديران محصول نيز به اطلاعاتي براي برنامه ريزي وكنترل عملكرد هريك  ازمحصولات نياز دارند . سيستم هاي اطلاعاتي مي تواند درارائه داده هاي مربوط به قيمت ،درآمد ،هزينه ها ورشد هريك ازمحصولات موجود وتوسعه محصولات جديد ياري رسان باشند .

ترويج فروش وتبليغات :

مديران بازاريابي درتلاش هستندتادر حداقل هزينه هاي تبليغات وترويج ،فروش راحداكثر سازند .سيستم هاي اطلاعات بازاريابي ازاطلاعات تحقيقات بازار ومدلهاي ترويج براي كمك درمواردذيل بهره مي گرند: 1-انتخاب رسانه وروشهاي ترويجي  2- تخصيص منابع مالي   3- كنترل وارزيابي نتايج حاصل برنامه هاي متنوع تبليغاتي وترويجي .

 فهرست مطالب

سیستم اطلاعات تجاری   ۱
مقدمه   ۱
اهمیت اطلاعات در تجارت   ۱
ویژگیهای اطلاعات مناسب :   ۲
مقاصد کلی اطلاعات   ۳
توصیف داده ها:   ۳
– تبیین رخدادها:   ۳
– پیش بینی :   ۴
– پیشنهاد راهکارها :   ۴
– ارزیابی :   ۴
سیستم های اطلاعات فرابخشی   ۴
فرایندهایی نظیر:   ۴
بازاریابی دو جانبه (تعاملی):   ۶
اتوماسیون نیروی فروش:   ۷
مدیریت محصول و فروش:   ۷
ترویج فروش و تبلیغات:   ۸
توزیع :   ۹
بازاریابی هدفمند:   ۹
تحقیقات بازار و پیش بینی ها:   ۹
۲ – سیستم های اطلاعات تولید:   ۱۰
تولید یکپارچه رایانه ای:   ۱۰
ساده سازی:   ۱۱
خودکار کردن:   ۱۱
یکپارچه کردن:   ۱۱
تولید به کمک رایانه (CAM) و سیستم های اجرایی تولید:   ۱۲
شبکه های همکاری تولید:   ۱۲
کنترل فرایند:   ۱۲
روباتیک:   ۱۳
مهندسی به کمک رایانه:   ۱۳
۳ – سیستم های اطلاعات منابع انسانی:   ۱۴
آموزش و پیشرفت:   ۱۵
۴ – سیستم های اطلاعات حســـابداری:   ۱۵
سیستم های حسابداری آن لاین:   ۱۶
پردازش سفارش:   ۱۶
کنترل موجودی:   ۱۶
حسابهای دریافتی:   ۱۷
حسابهای پرداختی:   ۱۷
لیست حقوق:   ۱۷
دفتر کل:   ۱۸
۵ – سیستم های اطلاعات مالی:   ۱۸
مدیریت وجوه نقد:   ۱۸
تحلیل مالی:   ۲۰
برنامه ریزی و پیش بینی مالی:   ۲۱
منابع   ۲۳ • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

محصولات مرتبط
دانلود پاورپوینت تقسیم بازاروتعیین بازارهدف

دانلود پاورپوینت تقسیم بازاروتعیین بازارهدف

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32862
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک

دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک

قیمت: 52,000 ريال کد فایل:32823
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
دانلود پاورپوینت مباني و ريشه هاي فساد اداري

دانلود پاورپوینت مباني و ريشه هاي فساد اداري

قیمت: 79,000 ريال کد فایل:32793
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
دانلود پاورپوینت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پاورپوینت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:32783
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4876

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2738

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :3304

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1168

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2777

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1161

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1259

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :1069

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...