منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> حسابداری و اقتصاد

مقاله در مورد مطلوبيت و رجحانقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 36     کد محصول :4902      حجم فایل:32,88 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

چكيده:

در دنياي واقعي واحدهاي بازرگاني تحت شرايط عدم اطمينان فعاليت مي كنند. لذا امر پژوهش در رابطه با تقاضاي واحد توليدي از اهميت اساسي برخوردار است ، بدين منظور در اين تحقيق پس از مطالعه مباني نظري و تئوريك مربوط به تقاضا و اطلاعات اخذ شده در رابطه با واحد اقتصادي مورد مطالعه به مسايل و مشكلات عمده در امر تقاضا پرداخته مي شود و در نهايت به استراتژي لازم جهت برنامه ريزي توليد و توسعه محصول و ساير شرايط اشاره مي گردد.و به اين نتيجه دست پيدا مي كنيم كه با توجه به مشكلات مشاهده شده در بنگاههاي اقتصادي مي توان به فقدان چهارچوب علمي و نظري، در واحدهاي اقتصادي در اقتصاد ايران اشاره نمود كه باعث به هدر رفتن بسياري از منابع اقتصادي   مي گردد.و اينجاست كه اقتصاد مديريت به عنوان شاخه اي از علم اقتصاد مديريت به تصميم گيري واحدهاي اقتصادي كمك مي كند و آن را در جهت گام برداشتن به هدف مخصوص خويش سوق مي دهد.

مقدمه:

با توجه به اينكه نظرية اقتصادي اصول مهمي را براي عمليات تجاري دربر دارد و كاربرد آن در مسايل بازرگاني از اهميت خاصي برخوردار است ابتدا مبناي نظري و تئوريك مربوط به تقاضا را از كتب مربوط به اين زمينه را مطالعه نموده و ملاحظه كرديم كه تابع تقاضا براي يك بنگاه ، تابعي است از متغير هاي قيمت ، تبليغات ، درآمد مصرف كننده ، ترجيحات و سليقه مصرف و غيره.

و سپس با توجه به مبناي تئوريك نظري و اطلاعات اخذ شده در رابطه با واحد اقتصادي مورد مطالعه به مسايل و مشكلات عمده در امر تقاضا براي بنگاه پرداخته مي شود.و سپس استراتژي لازم براي برنامه ريزي توليد ، توسعة محصول جديد، سرمايه گذاري و ساير شرايط كه تصميم گيرنده در بلند مدت دارد ، اشاره مي نماييم.

 

عنوان: تقاضا

بخش اول: نظرية كردار مصرف كننده و تقاضا

 

1- نظرية مطلوبيت و رجحان

مقدمه: وظيفه اي كه در پيش روي هر خانوار قرار دارد ، اين است كه درآمد پولي محدود خود را طوري صرف نمايد كه به بالاترين سطح ارضاي اقتصادي زندگيش برسد. كوشش آگاهانه اي بمنظور حداكثر كردن رضايت از طريق صرف درآمد پولي محدود مصرف كننده وجود دارد كه تعيين كنندة تقاضاي شخصي مصرف كننده براي كالاها و خدمات مختلف است.

بمنظور بدست آوردن تابع تقاضا و منحني هاي بي تفاوتي فقط احتياج به فرض هاي زير است:

الف) مصرف كننده از وجود بعضي كالاها و خدمات آگاهي دارد

ب ) نسبت به كالاها و خدمات واكنش نشان مي دهد، يعني بطور مثال بعضي كالا ها به ساير كالاها ترجيح مي دهد

ج ) داراي مقداري درآمد پولي است تا بتواند اين واكنشها را در بازار نشان دهد

 

نظرية رجحان مصرف كننده

واحد مصرف كننده بمنظور رسيدن به هدف خود (كه همان حداكثر كردن رضايت يا مطلوبيت با توجه به سطح درآمدي است)، بايد قادر به طبقه بندي سبدهاي مختلف كالا باشد.يعني مصرف كننده بايد بتواند سبدهاي مختلف كالا را با هم مقايسه و در بين آنها ترجيحات خود را مشخص كند.

 

مطلوبيت در رجحان

آنچه كه از تابع مطلوبيت مورد انتظار است آن است كه منعكس كنندة ترتيب مرتبه اي سبد هاي مختلف كالا بنحوي باشد كه مورد نظر مصرف كننده است.آنچه كه از تابع مطلوبيت مورد انتظار است اين است كه اندازه گيري مطلوبيت حاصل از سبدهاي كالا را نه عددي بلكه رتبه اي انجام دهد.

منحني بي تفاوتي

منحني بي تفاوتي مكان هندسي نقاطي (يا سبدهاي كالاهايي) است كه مصرف كننده نسبت به آنها بي تفاوت است. هر نقطه روي منحني بي تفاوتي نظير هر نقطة ديگري بر روي همان منحني مطلوبيت كل يكساني ايجاد مي كند.

 

 

 

 

 

 

شكل: منحني هاي بي تفاوتي

 

نرخ نهايي جانشيني

نرخ نهايي جانشيني   Xبه جاي Y ، معياري است براي سنجش تعداد واحدهاي از دست رفته Yبمنظور بدست آوردن يك واحد اضافي از X   بطوري كه سطح رضايت مصرف كننده ثابت باقي بماند.

تحليل منحني بي تفاوتي رفتار مصرف كننده

الف) مدل منحني بي تفاوتي رفتار مصرف كننده ، يك مدل توضيحي رفتار مصرف كننده نيست.دليل آنكه مردم خريد مي كنند و نسبت به تغييرات متغيرهاي اقتصادي عمل و عكس العمل نشان مي دهند ارتباط عميقي با خصوصيات رواني آنها دارد. مدل منحني بي تفاوتي يك مدل پيش بيني رفتار مصرف كننده است.

تعريف: مطلوبيت يك رضايت مندي رواني ، يا احساس رضايت مندي است كه مصرف كننده از مصرف كالا ها و خدمات بدست مي آورد.مطلوبيت يك كالا برابر با تغيير در كل مطلوبيت ناشي از تغيير در مصرف يك كالا به اندازة يك واحد مي باشد.

ترجيح و بي تفاوتي: نظر به اينكه مي شود مصرف كننده در جستجوي حداكثر مطلوبيت باشد ، آنها تركيب كالاها و خدماتي كه مطلوبيت كل بيشتري نسبت به تركيباتي كه مطلوبيت كل كمتري دارند، انتخاب مي كنند. آنها بين تركيباتي كه مطلوبيت كل يكساني دارند بي تفاوتند.

 

2-نظرية جديد كردار مصرف كننده

الف) خط بودجه:

خط بودجه، مكان هندسي سبدهايي از كالاست كه اگر تمامي درآمد پولي صرف شود، مي توان خريداري كرد. شيب آن برابر است با نسبت قيمتها با علامت منفي.

بخشی از فهرست مطالب مقاله مطلوبیت و رجحان
 
– مقدمه6
2- نظرية رجحان مصرف كننده                     7
3- مطلوبيت ورجحان8
4- منحني بي تفاوتي 8
5- نرخ نهايي جانشيني            8
6- تحليل منحني بي تفاوتي رفتار مصرف كننده  9 
7- ترجيح و بي تفاوتي             9
بخش دوم نظرية جديد كردار مصرف كننده
1- خط بودجه  9
2-منحني درآمد ـ مصرف11
3-منحني انگل12
4-منحني قيمت ـ مصرف12
5-منحني تقاضا12
بخش سوم عنوان هايي درباره تقاضاي مصرف كننده
1-مقدمه13
2-اثر جانشيني و اثر درآمدي13
3-اثر درآمدي در حالت كالاي نرمال و كالاي پست13
4-كشش متقاطع 15
5-كاربرد تحليل منحني بي تفاوتي: انتخاب بين استراحت و درآمد15
بخش چهارم  مشخصات تقاضاي بازار 
1-انتقال از تقاضاي انفرادي به تقاضاي بازار 15
2-تعيين كننده هاي تقاضا16
3-تعيين تقاضاي بازار 17
4-منحني تقاضا براي يك بنگاه در وضعيت رقابت كامل17
بخش پنجم  
1-اثر قيمت و قانون تقاضا19
2-اثر تغييرات درآمد مصرف كننده20
3-تغيير در سليقه و ترجيح مصرف كننده20
4-روش خصوصيات در انتخاب مصرف كننده20
5-محدوديت بودجه و مرز كارايي-تغيير در قيمت و قانون تقاضا22
بخش ششم  تقاضاي بازار براي تصميم گيري
1-مقدمه          22
2-تابع و منحني تقاضا          23
3-متغير هاي مستقل در تابع تقاضا               23     
بخش هفتم  روابط قيمت ، درآمد كل و درآمد نهايي
 


 • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  مطلوبيت-نهايي-نزولي  مطلوبیت-نهایی-نزولی  مطلوبيت-در-اقتصاد  مطلوبیت-در-اقتصاد-خرد  مطلوبیت-نهایی-در-اقتصاد  تعریف-مطلوبیت-در-اقتصاد  منحنی-مطلوبیت-در-اقتصاد  مفهوم-مطلوبیت-در-اقتصاد  مطلوبیت-کل-در-اقتصاد  تابع-مطلوبیت-در-اقتصاد-خرد  تابع-مطلوبیت-در-اقتصاد  مفهوم-مطلوبیت-در-اقتصاد-خرد  مطلوبيت-نهايي  مطلوبیت-نهایی-چیست  مطلوبیت-نهایی-درآمد  مطلوبیت-نهایی-اقتصاد-خرد  مطلوبیت-نهایی-سرمایه  مطلوبیت-نهایی-پول  مطلوبیت-نهایی-ثروت  مطلوبيت-كل  مطلوبیت-کل-و-نهایی  مطلوبیت-کل  مطلوبیت-کل-چیست  فرمول-مطلوبيت-كل  تابع-مطلوبيت  تابع-مطلوبیت  تابع-مطلوبیت-غیر-مستقیم  تابع-مطلوبیت-مصرف-کننده  تابع-مطلوبیت-کاب-داگلاس  تابع-مطلوبیت-شبه-خطی  تابع-مطلوبیت-جمع-پذیر  تابع-مطلوبیت-همگن  تابع-مطلوبیت-نهایی  نظريه-مطلوبيت  نظریه-مطلوبیت  نظریه-مطلوبیت-انتظاری  نظریه-مطلوبیت-نهایی  نظریه-مطلوبیت-مورد-انتظار  تئوري-مطلوبيت  تئوری-مطلوبیت  تئوری-مطلوبیت-مورد-انتظار  تئوری-مطلوبیت-در-تصمیم-گیری  تئوری-مطلوبیت-چند-شاخصه  تئوری-مطلوبیت-نهایی  تئوری-مطلوبیت-چیست  مطلوبیت-اجتماعی  مطلوبیت-اجتماعی-چیست؟  مطلوبیت-اجتماعی-و-خودکارآمدی  مطلوبيت-زندگي  مطلوبیت-نهایی-در-اقتصاد-خرد  مطلوبیت-اقتصاد-خرد  مطلوبيت-اجتماعي  مطلوبيت-در-اقتصاد-خرد  
محصولات مرتبط
دانلود پاورپوینت تقسیم بازاروتعیین بازارهدف

دانلود پاورپوینت تقسیم بازاروتعیین بازارهدف

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32862
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک

دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک

قیمت: 52,000 ريال کد فایل:32823
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
دانلود پاورپوینت مباني و ريشه هاي فساد اداري

دانلود پاورپوینت مباني و ريشه هاي فساد اداري

قیمت: 79,000 ريال کد فایل:32793
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
دانلود پاورپوینت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پاورپوینت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:32783
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4830

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2677

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :3259

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1151

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2733

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1141

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1232

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :1052

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...