منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

فروشگاه فایل

گروه محصول -> -> ادبیات فارسی و عرب

مقاله در مورد همگونی در ادبیاتقیمت: ۹۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 165     کد محصول :4241      حجم فایل:118,67 KB      نوع فایل :rar 

فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

براي همگويي همخواني ناقص پسرو مي توانيم مثالهاي زير را بياوريم: 
تخصير «تقصير» [tdexsir] /tæqsir/
رخص «رقص» [tdexsr] /tæqsir/
سخف «سقف» [sæxf]→/sæqf/

در اينجا ملاحظه مي كنيد كه /q/ همخوان انسدادي ، ملازي بيواك ، تحت تاثير همخوانهاي سايشي بيواك بعدي ، مختصه انسدادي خود را از دست داده و خصيصة سايشي همخوان مجاور خود را پذيرفته است ولي ساير مختصه هاي آن تغيير نركده است. در حقيقت اين همخوان از نظر شيوة توليد با همخوان بعدي همگون و در نتيجه سايشي گرديده است كه اين دگرگوني آوايي را مي توان با فرمول زير نشان داد:
همخوان
سايشي-/
-واك → ‍‍‍[سايشي] همخوان
انسدادي
ملازي
–واك

همخوان
سايشي-/
-واك → ‍‍‍[x] /q/
مثالهايي كه در (۳-۲-۱-۲) آورده شده اند نيز، همگي از نوع همگوني همخواني ناقص پسرو مي باشند.
۳-۲-۱-۵- همگوني هخوان با واكه 
هرگاه همخواني تحت تأثير واكه‌هاي مجاور خود يك يا چند مختصه خود را از دست بدهد و يك يا چند مختصه واكرهاي مجاور خود را بپذيرد، مي گوييم همگوني همخوان با واكه صورت گرفته است، مانند: 
مُيي «ماهي» /mahi→ [moyi] 
بديي «بدهي» /beæhi/→ [bedeyi]
سييي و سييي «سياهي» /siyahi/→ [siyeyi],[siyey]

چنانكه ملاحظه مي كنيد همخوان سايشي چاكنايي بيواك بين دو واكر مختصر بيواكي خود را از دست داده و از طرفي بعلت مجاورت با واكه /i/ از نظر محل توليد با آن همگون شده، واجگاه آن از چاكنايي به كامي تغيير نموده و در نتيجه همخوان سايشي – چاكنايي بيواك مختصه چاكنايي خود را از دست داده و به همخوان كامي، غلت و واكدار (نيمه واكه) /y/ تبديل گرديده است. 
مثال بارز ديگر از اين نوع همگوني تبديل /p/ به [y] بين دو واكه است، مانند: 
طلايي «طلائي» /tæapi/→ [telayi]

سورميي «سرمه اي» /sormepi/→ [surmeyi]
دُيي «دائي» /dapi/→ [doyi] 
همانگونه كه مشاهده مي كنيد همخوان انسدادي چاكنايي بيواك بين دو واكه مختصات بيواكي و چاكنايي خود را از دست مي دهد و با /i/ همگون شده، مختصه كامي را مي پذيرد و به همخوان كامي، غلت و واكدار /y/ تبديل مي‌شود كه مي توان براي اين دو تحول آوايي فرمول زير را ارائه كرد: 
[واكه پيشين بسته] /V- [كامي غلت +واك] → [همخوان چاكنايي – واك] 
→[y]/V-/i/

۳-۲-۲- همگوني واكه‌اي 
همگوني واكه اي يا هماهنگي واكه‌اي فرايندي است كه طي آن يك واكه از يك هجا با واكه‌اي از هجاي ديگر شبيه و همانند گردد. همگوني واكه‌اي نيز مي تواند كامل يا ناقص، پيشرو يا پسرو باشد و در گويش ابركوهي هر چهار نوع آن وجود دارد. 
۳-۲-۲-۱- همگوني واكه‌اي كامل پيشرو 
هرگاه واكه‌اي تحت تأثير واكه هجاي قبل از خود قرار گيرد و تمام مختصه‌هاي آن را بپذيرد در اين صورت مي گوييم همگوني واكه‌اي كامل پيشرو رخ داده است، مانند: 
كروات «كراوات» /keravat/→ [kerevat]

بشكسّن «شكستن» šeæstæn/→[šekessæ]
بنوس و بنويس «بنويس» /benevis/→([benvis])→[benves]
در اين مثالها مشاهده مي كنيم كه واكه /e/ روي واكه هجاي بعد از خود تأثير گذاشته و آن را همانند خود نموده است و بنابراين واكه هاي /æ/,/i/,/a/ از هجاي دوم كلمات فوق به [e] تبديل گشته اند. 
(البته /benevis/ به صورت همگوني واكه اي كامل پسرو هم تلفظ مي‌شود: بينويس و بينيويس «بنويس» /benevis→([binivis])→[binvis]) 
نمونه اي ديگر از همگوني واكه اي كامل پيشر ورا در مثال زير مشاهده مي‌كنيم: 
/xonæk/→[xonok]

همگوني كامل واكه اي پيشرو در گويش ابركوهي زياد رايج نيست و نمونه هاي زيادي از اين نوع همگوني را در اين گويش نمي توان يافت. بنابراين براي تغييرات آوايي فوق فرمول كلي ارائه نمي دهيم ولي به هر حال مي توان تغييرات مثالهاي بالا را به شكل زير نشان داد كه نشانگر همگوني واكه اي كامل پيشرو است:

۳-۲-۲-۲- همگوني واكه اي كامل پسرو 
هرگاه واكه اي تحت تأثير واكه هجاي بعد از خود قرار گيرد و تمام مختصه هاي آن را بپذيرد، همگوني از نوع واكه اي كامل پسرو خواهند بود. اين نوع همگوني در گويش ابركوهي فراوان ديده مي شود كه در اينجا به ذكر نمونه هايي از آنها مي‌پردازيم: 
گولو «گلو» /gælu/→[gulu]

كودو «كدو« /kædu/→[kudu]
سيريش «سريش» /seriš/→[siriš]
بوخون «بخون (بخوان)» /bexun/→[buxu] 
در اين مثالها ملاحظه مي كنيد كه واكه /æ/ تحت تأثير واكه /u/ ، مختصه باز بودن و پيشين بودن خود را از دست داده و مختصه بسته بودن و پسين بودن را از /u/ كسب كرده و كاملاً به آن شبيه گرديده است. تغيير آوايي فوق را مي توان بصورت فرمول زير نشان داد: 
‌[واكه پسين بسته] /-C [پسين بسته] → [واكه پيشين باز] 
/æ/→[u]/-C/u/ 
البته اگر قبل از واكه /æ/ يك همخوان چاكنايي قرار گيرد /æ/ به [u] تبديل نمي شود، مانند: 
حسود «حسود» /hæsud]→ [hæsud]

عاروس «عروس» /pærus/→[parus] 
نمونه ديگري از همگوني واكه اي كامل پسرو تبديل /e/ به [i] قبل از /i/ در مثالهاي زير مي باشد: 
جي شي، چي چي «چه چيز» /čeiz/→[čiši];[čii] 
(اين واژه به صورت ديگري هم تلفظ مي شود: چيچ، چيش «چه چيز») /čečiz/→[čič],[čiš] 
سيريش «سريش» /seriš] → [siriš] 
كيلي «كليد» /kelid/→[kili] 
سيفيد «سفيد» /sdfid/→/sifid]

چناكه ملاحظه مي كنيد در اينجا /e/ تحت تأثير /i/ از هجاي مجاور خود يك درجه بسته تر شده و به [i] تبديل مي شود. فرمول زير گوياي اين تحول آوايي است: 
‍[واكه پيشين بسته] /-C [بسته] → ‍[واكه پيشين نيمه بسته] 
/e/→[i]/-C/i/ 
/e/ در پيشوند وجه نماي /be/ نيز در همين بافت آوايي به [i] تبديل مي‌شود (ر.ك۴-۴-۴) . 
بيمير «بمير» /bemir/→[bimir] 
بيريز «بريز» /beriz/→[biriz] 
بينويس و بينيويس «بنويس» /benešin/→[biši] 
/benevis/→[binivis] , [binvis] 
به نظر مي رسد، [binivis] هنگام تأكيد در امر كردن بيشتر بكار مي رود. 
مثال بارز ديگر از اين نوع همگوني تبديل /o/ به [u] تحت تأثير واكه /u/ از هجاي مجاور خود به مي باشد، مانند: 
كولوق «كلوخ» /kolux/→[kuluq]

دوروق «دروغ» /doruq/→[duruq] 
روطوبت «رطوبت» /rotubæt/→[rutubot]
قوشو(ن) «قشون» /qošun/→[qušu] 
طولو «طلوع» /tolup/→[tulu]
سورود «سرود» sorud/→[surud] 
چنانكه مشاهده مي كنيد در اين مثالها واكه پسين نيمه بسته تحت تأثير /u/ از هجاي مجاور خود مختصه نيمه بسته خود را از دست داده، مختصه بسته بودن را از /u/ كسب كرده و به واكه پسين بسته تبديل گشته است. براي فرايند فوق مي توانيم فرمول زير را ارائه دهيم: 
[واكه پسين بسته] /-C [بسته] → [واكه پسين نيمه بسته] 
/o/→[u]/-C/u/ 
در تمام مثالهاي ارائه شده در اين قسمت ديديم كه واكه يك هجا روي واكه هجاي قبل از خود اثر گذاشته و آن را كاملاً با خود همسان نموده است. به هر حال مي توان همگوني واكه اي كامل پسرو را بطور خلاصه در فرمول زير نشان داد:

۳-۲-۲-۳- همگوني واكه اي ناقص پيشرو 
هرگاه واكه اي تحت تأثير واكه هجاي قبل از خود قرار گيرد و پاره اي از مختصان آن واكه را بپذيرد، همگوني از نوع واكه اي ناقص پيشرو خواهد بود، مانند: 
صندُق «صندوق» /sænduq/→[sændoq]

در اينجا مشاهده مي شود كه /æ/ روي واكه /u/ اثر گذاشته و آن را از نظر باز بودن با خود همگون ساخته است يعني /u/ تحت تأثير مختصه باز بودن /æ/ يك درجه بازتر شد و به واكه نيمه بسته [o] تبديل گرديده است. اين نوع همگوني در گويش ابركوهي زياد رايج نيست و مثالهاي زيادي را نمي توان براي آن يافت. 
۳-۲-۲-۴- همگوني واكه اي ناقص پسرو 
هرگاه واكه اي تحت تأثير واكه هجاي بعد از خود قرار گيرد و پاره اي از مختصات آن را بپذيرد در اين صورت همگوني از نوع واكه اي ناقص پسرو مي باشد. در گويش ابركوهي مي توان مثالهاي زيادي را از اين نوع همگوني يافت كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي كنيم. يك نمونه از اين همگوني تبديل /æ/ به [a] تحت تأثير واكه /u/ در واژه هاي زير مي باشد: 
عاروس «عروس» /pærus/→ [parus]

عامو «عمو» /pæmu/→ [pamu] 
چنانكه ملاحظه مي كنيد در اينجا واكه /æ/ تحت تأثير /u/ صرفاً مختصه پيشين بودن خود را از دست مي دهد و مختصه پسين بودن را از /u/ كسب مي‌كند ولي مختصه باز بودن خود را همچنان حفظ مي كند و به /a/ تبديل مي‌شود. بنابراين، همگوني از نوع ناقص پسرو خواهد بود. براي اين تغيير آوايي و نمونه هاي مشابه مي توان فرمول زير را ارائه داد: 
[واكه پسين بسته] –C [همخوان انسداد چاكنايي] / ‌[پسين] → [واكه پيشين باز] 
/æ/→[a]/P-C/u/ 
مثال ديگر از همگوني واكه اي ناق

ص پسرو، تبديل /i/ به [e] در نمونه‌هاي زير است: 
امبار «اين بار» /pinbar/→[pembar] 
اِقَد «اينقدر» /inqædr/→[Peqæd] 
در اين مثالها مشاهده مي كنيد كه /i/ تحت تأثير واكه هاي باز /æ/ و /a/ يك درجه بازتر شده و به واكه نيمه بسته [e] تبديل گرديده است. فرمول زير گوياي اين تحول آوايي است: 
[واكه باز] /-C [نيمه بسته] → [واكه پيشين بسته] 
/i/→[e]/-C 
در گويش ابركوهي تبديل /i/ در تكواژ وجه نماي /mi/ به [e] در مورد فعل مضارع اخباري از مصدر «خوردن» و «كردن» نمونه اي ديگر از اين نوع همگوني است. (ر.ك ۴-۴-۴). 
مِخِرَه «مي خورد» /mixor æd/→[mexerd]

مِكِنَم «مي كنم» /mikonæm/→ [mekenæm] 
در اين مثال مشاهده مي كنيد كه /i/ تحت تأثير واكه نيمه بسته /o/ يك درجه بازتر شده و به واكه نيمه بسته [e] تبديل گرديده است. فرمول زير گوياي اين تحول آوايي است: 
[واكه نيمه بسته] –C [نيمه بسته] → [واكه پيشين بسته] 
/i/→[e]/-C{o} 
نمونه اي ديگر از همگوني واكه اي ناقص پسرو در مثال هاي زير است كه پيشوند وجه نماي /be/ به [i] تبديل مي شود چون تحت تأثير واكه /u/ ، از هجاي مجاور خود مي باشد، مانند: 
بيدوز «بدوز» /beduz/→[biduz] 
بِروب «بيروف» /berub/→[biruf] 
بيشور «بشور» bešur/→[bišur] 
چنانكه ملاحظه مي كنيد در اينجا /e/ تحت تأثير /u/ ، هم يك درجه بسته تر شده و به [i] تبديل مي شود. فرمل زير گوياي اين تحول آوايي است: 
‍[واكه پسين بسته] /-C [بسته]→ [واكه پيشين نيمه بسته] 
/e/→[i]/-C/u/

در مواردي نوع ديگري همگوني واكه اي نيز در گويش ابركوهي مي توان عنوان كرد كه واكه نه تنها تحت تأثير واكة هجاي بعد از خود قرار مي گيرد بلكه از همخوان بعد از خود نيز اثر مي پذيرد يعني در اين فرايند، همگوني واكه با يك واكه و يك همخوان توأماً صورت مي گيرد و بدون دخالت اين دو (واكه و همخوان) همگوني صورت نمي پذيرد.

به عنوان مثال، در بعضي افعال، تك واژ وجه نماي /be-/ هر گاه قبل از يك همخوان پسين و واكه هاي پسين بسته و نيمه بسته بكار بروند واكه /e/ از تك واژ وجه نما با آنها همگون شده به ترتيب به واكه هاي بسته و يا نيمه بسته تبديل باز باشد اين همگوني اتفاق نمي افتد و در بعضي افعال ديگر اگر همخوان غيرپسين باشد ولي واكه پسين بسته و يا نيمه بسته باشد در اين صورت هم مشاهده مي‌كنيم كه همگوني واكه اي اتفاق نمي افتد.

با مقايسه مثال هاي زير مشاهده مي كنيم كه در مثال چهارمي /e/ از تك واژ وجه نماي /be-/ تحت تأثير واكه /o/ به [o] تبديل گرديده كه گفته مي شود همگوني واكه اي كامل رخ داده است ولي با دقت بيشتر و مقايسه ساير مثالها متوجه مي شويم كه همخوان پسين /x/ نيز در اين همگوني دخالت داشته است و /e/ تحت تأثير /x/ نيز قرار گرفته است و بنابراين در اين همگوني مي توان گفت نوعي همگوني واكه با يك واكه و يك همخوان توأماً صورت گرفته است. اكنون به مثالها توجه كنيد.

بخارون «بخاران» ۱٫ /betxaran/→
بخر «بخر»۲٫ betxær/→[bexær]
بدز «بدز» ۳٫ /betdoz→[bedoz] 
بُخور «بِخور» ۴٫ /betxor/→[boxor] 
بُرگو «بگو» ۵٫ /betgu/→[bugu] 
چنانكه ملاحظه مي كنيد در مثال چهارمي /e/ هم تحت تأثير همخوان پسين /x/ قرار گرفته است و هم تحت تأثير واكه پسين و نيمه بسته /o/ ، و در نتيجه /e/ پيشين تحت تأثير هر دوي آنها مختصه پيشين خود را از دست داده و مختصه پسين را از آنها گرفته و به [o] تبديل گشته است. 
در مثال پنجم نيز /e/ هم تحت تأثير همخوان پسين /g/ قرار گرفته است و هم تحت تأثير واكه

پسين و بسته /u/ ، و در نتيجه /e/ پيشين تحت تأثير هر دوي آنها مختصه پيشين خود را از دست داده و مختصه پسين را از آنها گرفته و به [u] تبديل گشته است. چنانكه در مثالهاي ۱ ، ۲ و ۳ مشاهده مي كنيد عدم حضور هر يك از اين دو عامل (واكه اي پسين /o/ و /u/ و يا همخوان پسين /x/ ، /g/ مانع بروز اين همگوني شده است. اگر تنها واكه پسين /o/ لازم اين همگوني بود و يا اگر همخوان پسين /x/ تنها عامل اين همگوني بود، در مثالهاي ۲ و ۳ نيز مي بايست اين همگوني صورت گرفته باشد در حاليكه مي‌بينيم اين همگوني فقط در مثال شماره ۴ ، ۵ كه هر دو عامل را داراست، رخ داده است. 

برچسب ها:  همگونی در ادبیات  همگونی در ادبیات فارسی  همگونی جملات در ادبیات  تعریف همگونی در ادبیات  همگونی کلمات  همگونی کلمات در زبان فارسی  همگونی  همگونی در زبان فارسی چیست  همگونی واریانس  همگونی شیب رگرسیون  همگونی جملات  همگونی در زبان فارسی  همگون در ادبیات فارسی  جملات همگون در ادبیات فارسی  همگون سازی در زبان فارسی  همگون در زبان فارسی  کلمات همگون در زبان فارسی  جملات همگون در زبان فارسی  جملات همگون در ادبیات  پروژه دانشجویی   تحقیق در مورد همگونی در ادبیات   خرید مقاله   دانلود پروژه   دانلود مقاله   دانلود مقاله در مورد همگونی در ادبیات   دانلود مقاله فارسی   دانلود مقاله همگونی در ادبیات   سایت مقاله   مقاله در مورد همگونی در ادبیات  پایان نامه ادبیات فارسی  پایان نامه ادبیات فارسی کارشناسی ارشد  پایان نامه ادبیات فارسی دانشگاه تهران  پایان نامه ادبیات فارسی ارشد  پایان نامه ادبیات فارسی Pdf  پايان نامه ادبيات فارسي  موضوع پایان نامه ادبیات فارسی  پایان نامه های ادبیات فارسی  دانلود پایان نامه ادبیات فارسی  موضوعات پایان نامه ادبیات فارسی  پایان نامه های ادبیات فارسی کارشناسی ارشد  پايان نامه هاي كارشناسي ارشد ادبيات فارسي  موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی  نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی  پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی  خرید پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی  لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد ادبیات فارسی  موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی  پایان نامه های ادبیات فارسی دانشگاه تهران  چکیده پایان نامه های ادبیات فارسی دانشگاه تهران  لیست پایان نامه های ادبیات فارسی دانشگاه تهران  پایان نامه های دانشگاه تهران رشته ادبیات فارسی  موضوع پایان نامه ادبیات فارسی ارشد  موضوعات پایان نامه ادبیات فارسی ارشد  پایان نامه های ادبیات فارسی ارشد  انجام پایان نامه ارشد ادبیات فارسی  دانلود پایان نامه ارشد ادبیات فارسی  قیمت پایان نامه ارشد ادبیات فارسی  پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی Pdf  موضوع پايان نامه ادبيات فارسي  موضوع پایان نامه رشته ادبیات فارسی  موضوع پایان نامه های ادبیات فارسی  موضوع پایان نامه زبان و ادبیات فارسی  موضوع پایان نامه های ارشد ادبیات فارسی  موضوع پایان نامه در رشته ادبیات فارسی  پایان نامه های ادبیات فارسی دانشگاه شیراز  پایان نامه های ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان  پایان نامه های ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا  پایان نامه های ادبیات فارسی دانشگاه علامه  لیست پایان نامه های ادبیات فارسی  فهرست پایان نامه های ادبیات فارسی  دانلود رایگان پایان نامه ادبیات فارسی  دانلود پایان نامه رشته ادبیات فارسی  دانلود رایگان پایان نامه های ادبیات فارسی  دانلود پایان نامه های ادبیات فارسی  دانلود پایان نامه زبان و ادبیات فارسی  دانلود پایان نامه های رشته ادبیات فارسی  دانلود رایگان پایان نامه ارشد ادبیات فارسی  موضوعات پایان نامه دکتری ادبیات فارسی  موضوعات پایان نامه رشته ادبیات فارسی  جدیدترین موضوعات پایان نامه ادبیات فارسی  موضوعات پايان نامه هاي ادبيات فارسي  دانلود مقاله همگوني در ادبيات با word   پروژه word مقاله همگوني در ادبيات   دانلود سورس مقاله همگوني در ادبيات با word   سيستم مقاله همگوني در ادبيات با word   مدیریت مقاله همگوني در ادبيات به زبان word   مقاله همگوني در ادبيات با word   پروژه دانشجویی مقاله همگوني در ادبيات   مقاله همگوني در ادبيات به زبان word   مقاله همگوني در ادبيات در word   سيستم مقاله همگوني در ادبيات تحت word   دانلود پروژه مقاله همگوني در ادبيات با فایل ورد (word   (پروژه فایل ورد (word (مقاله همگوني در ادبيات   سورس پروژه مقاله همگوني در ادبيات به زبان word   مقاله همگوني در ادبيات با فایل ورد (word   (پروژه فایل ورد (word (مقاله همگوني در ادبيات   مقاله همگوني در ادبيات به زبان فایل ورد (word   (مقاله همگوني در ادبيات در فایل ورد (word   (سيستم مقاله همگوني در ادبيات تحت فایل ورد (word   (دانلود پروژه مقاله همگوني در ادبيات با word   پروژه مقاله همگوني در ادبيات به زبان فایل ورد (word   (سایت پروژه word   دانلود پروژه word   سایت پروژه   پروژه دات کام    
محصولات مرتبط
اقدام پژوهی بهبود انظباط دانش آموزان دختردر تدریس علوم اجتما

اقدام پژوهی بهبود انظباط دانش آموزان دختردر تدریس علوم اجتما

قیمت: 39,000 ريالکد فایل:28156
چکیده در سال تحصیلی اخیر  که بطور تمام وقت در روستا مشغول خدمت شدم، شاهد مسألهٔ بی انضباطی بچه‌ها و مشکلات مدرسه که باعث آزار برخی همکاران می‌شد، بودم. تقریباً هفته ای سه بار و هر هفته یکی از همکاران می‌نالید در حالی که از شدت عصبانیت گر گرفته بود از کلاسش وارد دفتر می‌شد و معمولاً هم از دانش آموزان کلاس دوم  می‌نالیدند و آن‌ها را دانش آموزانی نفهم و بی انضباط می‌خوانند که به همه چیز توّجه دارند مگر درس و...
مقاله ثنایی

مقاله ثنایی

قیمت: 49,000 ريالکد فایل:26600
  فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  :     فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  :   مقدمه ومعرفي مختصري درشرح احوال حكيم سنايي غزنوي حكيم ابوالمجدبن آدم متخلص به سنايي شاعر وعارف نامدار اواسط قرن پنجم واوايل قرن ششم ه.ق. به احتمال زياد درسال 473 ه.ق درغزينن به دنيا آمد وچنان كه اثر تذكره نويسان نوشته اند واز ابيات اودرمنظومه حديقه الحقيقه نيز برداشت مي شود 62 سال بعد درهمان ديار درگذشت...
مقاله ثنایی غزنوی

مقاله ثنایی غزنوی

قیمت: 49,000 ريالکد فایل:26598
فایل ورد قابل ویرایش   توضیحی مختصر از متن فایل  :   سنايي غزنوي   ابوالمجد مجدودبن آدم سنايي غزنوي، شاعر و حكيم و عارف بزرگ قرن پنجم و اوايل قرن ششم در سال 467 در غزنه به دنيا آمد. دوران كودكي و جواني او در غزنين گذشت و در همين شهر به تحصيل علوم و معارف زمانه پرداخت و در تمامي ميدان‌هاي معرفت عصر، از ادبيات عرب گرفته تا فقه و حديث و تفسير و طب و نجوم و حكمت و كلام به درجة والايي رسيد و اين مقام علمي او را از خلال...
مقاله سهراب سپهري

مقاله سهراب سپهري

قیمت: 49,000 ريالکد فایل:26597
    فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  :   سهراب سپهري  نقاش و شاعر، 15 مهرماه سال 1307 در كاشان متولد شد. خود سهراب ميگويد : ... مادرم ميداند كه من روز چهاردهم مهر به دنيا آمده ام. درست سر ساعت 12. مادرم صداي اذان را ميشنديده است... (هنوز در سفرم - صفحه 9) پدر سهراب، اسدالله سپهري، كارمند اداره پست و تلگراف كاشان، اهل ذوق و هنر. وقتي سهراب خردسال بود، پدر به بيماري فلج مبتلا شد. ... كوچك بودم كه پدرم بيمار شد و تا...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4392

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2280

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2919

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :993

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2458

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1004

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1030

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :884

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...