منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
دانلود نمونه طرح جابر چهارم دبستان میکروسکوپ خانگی

دانلود نمونه طرح جابر چهارم دبستان میکروسکوپ خانگی

نمونه طرح جابربن حیان کلاس ششم وزن کره زمین چقدر است؟

نمونه طرح جابربن حیان کلاس ششم وزن کره زمین چقدر است؟

نمونه طرح جابربن حیان ششم دبستان وسعت زمین

نمونه طرح جابربن حیان ششم دبستان وسعت زمین

دانلود کاملترین نمونه طرح جابربن حیان دوم ابتدایی هواشناسی

دانلود کاملترین نمونه طرح جابربن حیان دوم ابتدایی هواشناسی

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> مدیریت کلیه رشته ها

مقاله بررسي سيستم اندازه گيري عملکرد در بيمارستان فيروزگرقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 30     کد محصول :4262      حجم فایل:30,57 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

چکیده :

صاحبان بيمارستانها براي اينکه بتوانند عملكرد خود را در سطح مطلوب حفظ نموده و بقاي خود را تضمين نمايند، بايد بتوانند تصميمات آگاهانه اتخاذ نمايند، لذا ملزم به رعايت اصولي از جمله ارزيابي و اندازه­گيري عملکرد و دريافت آگاهي از وضعيت بيمارستانهاي تحت مديريت خود مي­باشند. ليکن بدليل عدم بررسي دقيق روشهاي اصلي مورد استفاده براي اندازه­گيري عملكرد در حيطه بيمارستانها انجام پژوهش بيشتر در اين زمينه ضروري مي­نمايد و در پژوهش حاضر به بررسي سيستم اندازه­گيري عملکرد در بيمارستان (مرکز آموزشي درماني) فيروزگر تهران در سال 1382 پرداخته شده است.روش­پژوهش: اين پژوهش بصورت مقطعي انجام گرفته است. جامعه اين پژوهش، مرکز آموزشي درماني (بيمارستان) عمومي فيروزگر تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکي ايران بوده است. بدين منظور، پس از مطالعه کتابخانه­اي و جمع­آوري اطلاعات اوليه و طبقه بندي آنها بر اساس اهداف پژوهش، " ملزومات سيستم اندازه­گيري عملکرد" در نه بخش توسط پرسشنامه­ و "ويژگيهاي سيستم اندازه­گيري عملکرد" در 6 بخش توسط چک­ليست ارزيابي گرديد. پس از تاييد اعتبار پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتيد و متخصصين امر و ثبات آن به روش آزمون باز آزمون در مجموع 38 پرسشنامه تکميل گرديد و داده هاي بدست آمده بهمراه چک­ليست تکميل شده به روش مصاحبه، مشاهده و مطالعه اسناد و مدارک پس از ورود اطلاعات در نرم­افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و بر اساس يافته­هاي پژوهش و مقايسه آن با وضعيت اندازه­گيري عملکرد در سيستم بهداشتي درماني کشورهاي کانادا، انگلستان و نيوزيلند، الگوئي براي سيستم اندازه­گيري عملکرد بيمارستان فيروزگر پيشنهاد گرديد.يافته­ها: يافته­هاي پژوهش در 21 جدول ارائه گرديده است. يافته­هاي مربوط به ملزومات اندازه­گيري عملکرد نشان داد که سيستم ارتباطات داراي بهترين وضعيت با امتياز 59(82%) و وضعيت فرايندهاي کليدي و سيستم پرداخت بترتيب با کسب امتياز 43(60%) و 45(62%) داراي ضعيفترين وضعيت بوده­اند. و در زمينه ويژگيهاي سيستم اندازه­گيري عملکرد از مجموع 70 آيتم نامبرده شده28 مورد (40%) در بيمارستان فيروزگر وجود داشته است.نتيجه­گيري: بر اساس نقاط ضعف وضعيت موجود اندازه­گيري عملکرد در بيمارستان فيروزگر، الگوئي پيشنهاد گرديده است که کاربرد و اجراي آن به حل مشکل سيستم اندازه­گيري عملکرد کمک نموده و با فراهم سازي اطلاعات جامع از همه بخشهاي بيمارستان، در نهايت موجبات بهبود عملکرد بيمارستان را ايجاد خواهد نمود.

کليد واژه­ها: اندازه­گيري عملکرد، بيمارستان، اندازه­گيري، عملکرد، سيستم.

مقدمه: 

امروزه فشار بسيار زيادي بر سيستمهاي بهداشتي درماني وارد مي¬شود تا عملكرد خود را بهبود بخشند. پيشرفتهاي تكنولوژيك، رشد انتظارات مشتريان، افزايش تقاضا، كمبود منابع، افزايش رقابت، بعلاوه نگرانيهائي كه در مورد قصورات و خطاياي سيستمهاي بهداشتي درماني وجود دارد، موجب گرديده است كه بر مسئله اندازه¬گيري و ارزيابي دقيق و صريح عملكرد سازمانهاي بهداشتي، درماني تاكيد بسياري شود.

بديهي است برآورده ساختن اين انتظارات تنها از طريق اعمال مديريتي کارا و مؤثر در سطح کل سازمان و در سطوح خرد آن، امکان¬پذير خواهد بود. اندازه¬گيري عملکرد يکي از مهمترين ابزارهاي مديريتي هر سازمان مي¬باشد که تصويري از عملكرد بيمارستان در دوره هاي زماني مشخص و متوالي ترسيم نموده و پايه اي براي اتخاذ تصميمات مديريت بيمارستان ايجاد مي¬نمايند. اندازه گيري عملکرد به نياز مديران برنامه و سازمان هاي تامين کننده مالي براي اندازه گيري سيستماتيک اثربخشي فعاليتهاي برنامه پاسخ مي دهد. افزايش اثر بخشي برنامه در سايه منابع محدود در دسترس جهت برآورده سازي نيازهاي افراد و جوامع حياتي مي باشد. اندازه گيري عملکرد

اطلاعات قابل اطميناني برا ي تصميم گيرندگان در مورد اثربخشي فعاليتهاي برنامه در دستيابي به نتايج مورد نظر فراهم مي سازد. به طور خلاصه اندازه گيري عملکرد را مي¬توان با اهداف ذيل بکار برد: كنترل مداوم جريان امور در سازمان و استقرار چرخه مديريت بهره‌وري، شناسايي نقاط ضعف و قوت و مشكلات سازمان و تلاش در جهت شكوفايي و افزايش قابليت‌ها و اصلاح فعاليت ‌ها، بهبود تصميم‌گيري در مورد حوزه و عمق فعاليت‌ها، برنامه ها و اهداف آينده سازمان، بهبود تخصيص منابع و استفاده بهتر از امكانات و منابع انساني در جهت اجراي برنامه‌هاي مصوب، ارتقاي پاسخگويي در مورد عملكرد برنامه‌ها، ارتقاء توانمندي سازمان در ارايه كمي و كيفي خدمات و رقابت پذيري. هدف نهايي از اندازه¬گيري عملكرد، افزايش كارايي، اثر بخشي و بهبود سازمان است. اندازه¬گيري

عملکرد جمع¬آوري، تحليل و گزارش-دهي سيستماتيک اطلاعات به منظور پيگيري منابع مورد استفاده، کار توليد شده و نتايج مورد نظر و دست¬يافته مي¬باشد. ليکن اندازه¬گيري عملکرد به مفهوم تحقيق تجربي، ارزيابي برنامه، جايگزيني براي تحليل عميق و دقيق و يا يک راه حل معجزه¬آسا نمي¬باشد.
مهمترين اجزا و ملزوماتي که درسيستم اندازه گيري عملکرد يکپارچه بايد مورد توجه قرار بگيرند عبارتند از: برنامه ريزي استراتژيك و تعيين استراتژيهاي سازمان، تعيين فرايندهاي كليدي سازمان، درگيري و تعهد بالاي مديريت ارشد، مشاركت كاركنان، درك نيازها و الزامات مشتريان و ذينفعان، پاسخگوئي در مقابل شاخصها، ارتباطات و اشاعه نتايج اندازه گيري، احساس ضرورت براي اندازه گيري، استفاده از يک چارچوب مفهومي ودر نهايت ارتباط سيستم اندازه گيري با پرداخت و پاداش كاركنان.

کاربرد موفقيت آميز اندازه گيري عملکرد در چارچوب يک نظام مديريت عملکرد، از طريق گردآوري و تحليل اطلاعات مربوط به عملکرد و ايجاد بينش صحيح نسبت کارائي و اثربخشي برنامه ها، فرآيندها و افراد در حکم برگ برندهاي در دست رهبران سازمان جهت اداره موفق آن مي باشد. ادبيات اندازه گيري عملکرد نشان مي دهد که الگوها، روشها و چارچوب هاي بسياري در اين زمينه در سالهاي اخير ايجاد شده است. اندازه گيري عملکرد يکي از اصول پايه اي جوايز بالدريج و EFQM ، مدلهاي تعالي سازماني مي باشد. هر دو مدل کاربرد معيارهاي عملکردي را تشويق مي نمايند، اما بيشتر اين مدلها، طراحي سيستم هاي اندازه گيري عملکرد را به منظور تضمين همسوئي

معيارها با استراتژيها وفعاليت موثر سيستم در پايش، برقرارسازي ارتباطات و تحريک عملکرد مورد توجه قرار مي هند.
در استانداردهاي اعتبار بخشي سال ۲۰۰۰، شوراي مشترک اعتبار بخشي سازمان¬ها و مراکز بهداشتي درماني (JCAHO ) نيز بر اندازه¬گيري عملکرد به منظور تسهيل خودارزيابي عملکرد بيمارستانها تاکيد گرديده است. اين استاندارد بيمارستانها را ملزم نموده است در فرايند اندازه¬گيري عملکرد خود از طريق انتخاب دست کم يکي از روشهاي پيشنهادي شوراي مشترک جهت اندازه¬گيري عملکرد، مشارکت نمايند. از اينرو مديران ارشد بيمارستان بايد نسبت به تدوين انتظارات و توضيح برنامه ها و مديريت فرايندها، براي اندازه گيري و بهبود كيفيت اداره امور بيمارستان، مديريت عملكرد باليني و حمايت از فعاليت ها اقدام كنند.

 است که بر مديريت، ارزيابي و اندازه¬گيري عملکرد در بطن خود تاکيد مي نمايند. از جمله آنها مي¬توان از قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور۱۳۷۸، پيش نويس لايحه مديريت خدمات كشوري و آئين نامه ارزيابي عملکرد دستگاهها اجرائي کشور۱۳۸۱ را نام برد.
در نتيجه مي توان گفت با توجه به رويکرد اصلاحات در نظام سلامت، بررسي و اصلاح سيستم اندازه گيري عملکرد بيمارستانها يکي از ضرورتهاي اصلي اصلاحات مي باشد، ليکن پيش از ايجاد تغيير يا استقرار يک سيستم جديد، شناسائي کاستيها و نواقص موجود ضروري مي باشد. از آنجا كه اطلاعات پژوهشي و علمي بسيار كمي در خصوص اندازه گيري عملكرد درکشور ما بويژه در بيمارستانها وجود دارد و بدليل اهميت اين مقوله در امر مديريت بيمارستانها، پژوهشگر درصدد است تا ملزومات و ويژگيهاي سيستم اندازه گيري عملكرد در بيمارستان فيروزگر تهران را بررسي كرده و پس از تعيين نقاط ضعف و قوت وضعيت موجود، الگوئي مناسب را پيشنهاد نمايد و بنظر مي رسد چنين پژوهشهائي بتوانند با بررسي تجارب موجود و نيز زمينه¬ها و شرايط بيمارستانها و تعيين پيش نيازهاي ضروري مبنائي مفيد براي برنامه¬ريزان و مجريان نظام سلامت باشند.

روش پژوهش: اين پژوهش به روش مقطعي صورت گرفت. جامعه اين پژوهش، مرکز آموزشي درماني (بيمارستان) عمومي فيروزگر تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکي ايران بوده است. اين بيمارستان در سال ۱۳۴۳ تاسيس گرديده است. و داراي ۲۵۱ تخت ثابت و ۱۹۰ تخت فعال مي-باشد. دليل انتخاب اين بيمارستان قدمت آن از نظر شروع فعاليت و در نتيجه سابقه زياد در انجام ارزيابي و اندازه¬گيري عملکرد و علاقمندي و همکاري مسئولين بيمارستان جهت انجام اين طرح پژوهشي بوده است. براي انجام پژوهش پرسشنامه¬اي در نه بخش و با ۴۲ سوال بسته به منظور بررسي ملزومات سيستم اندازه¬گيري عملکرد و چک-ليستي جهت بررسي ويژگيهاي

سيستم اندازه¬گيري عملکرد در ۶ بخش و با ۷۰ آيتم تهيه گرديد. و به طور صوري توسط اساتيد راهنما و مشاور پژوهش و متخصصين امر مورد ارزيابي قرار گرفته و تاييد اعتبار گرديده و پايائي پرسشنامه از طريق آزمون- باز آزمون در بين مديران و کارکنان بيمارستان مورد مطالعه به فاصله ۱۰ روز ارزيابي گرديد. در مجموع ۳۸ پرسشنامه تکميل شده جمع آوري گرديد و در تجزيه و تحليلها مورد استفاده قرار گرفت. چک ليست پژوهش همزمان با پرسشنامه به روش مصاحبه، مشاهده و

مطالعه اسناد ومدارک تکميل گرديد. لازم بذکر است پرسشنامه و چک ¬ليست با استفاده از منابع مختلف، کتب و مقالات داخلي و خارجي تهيه گرديده است. داده هاي بدست آمده در اين پژوهش با استفاده از آمار توصيفي و توسط نرم¬افزار SPSS در قالب جداول مورد تحليل قرار گرفت.. • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها: مقاله بررسی سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران- 1382    مقاله بررسی سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران 1382    بررسی سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران 1382    بررسی سیستم اندازه گیری عملکرد    سیستم اندازه گیری عملکرد    بیمارستان فیروزگر شهر تهران  تحقیق در مورد برسی سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران1382   مقاله در مورد برسی سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران1382   پروژه دانشجویی در مورد برسی سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران1382   تحقیق دانشجویی در مورد برسی سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران1382   مقاله دانشجویی در مورد برسی سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران1382   پروژه دانشجویی درباره برسی سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران1382   تحقیق درباره برسی سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران1382   مقاله درباره برسی سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران1382   تحقیقات دانش آموزی در مورد برسی سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران1382   مقالات دانش آموزی در مورد برسی سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران1382  اندازه گیری عملکرد  اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین  اندازه گیری عملکرد کارکنان  اندازه گیری عملکرد سازمانی  اندازه گیری عملکرد فرآیند  اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش  اندازه گیری عملکرد، بایدها و نبایدها  اندازه گیری عملکرد شرکت  اندازه گیری عملکرد سازمان  اندازه گیری عملکرد پرتفوی  معیارهای اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین  اندازه گیری عملکرد در زنجیره تامین  اندازه گیری عملکرد سازمانها  روشهای اندازه گیری عملکرد سازمانی  اندازه گیری عملکرد فرآیندهای سازمان  شاخص های اندازه گیری عملکرد کارکنان  معیارهای اندازه گیری عملکرد شرکت  جریان نقد آزاد،معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکتها  مدیریت و اندازه گیری عملکرد سازمان  
محصولات مرتبط
مدل سازی معادلات ساختاری

مدل سازی معادلات ساختاری

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:33036
مدل سازی معادلات ساختاری اسلاید شماره 1 مقدمه مدل سازی معادله ساختاری چیست؟ مدل معادلات ساختاری (SEM) تحلیل چند متغیری بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری است که به محقق امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون رابه طور همزمان مورد آزمون قرار دهد.مدل سازی معادله ساختاری دیدگاهی است که در آن الگوهای فرضی از ارتباطات مستقیم وغیرمستقیم در میان یک مجموعه از متغیرهای مشاهده شده و پنهان بررسی می شود.کاربرد اصلی آن در موضوعات...
دانلود پاورپوینت برنامه های ایجاد تغییر در تیم

دانلود پاورپوینت برنامه های ایجاد تغییر در تیم

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32864
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت تغییر در رفتار سازمانی: مورد کاوی شرکت نفتی

دانلود پاورپوینت تغییر در رفتار سازمانی: مورد کاوی شرکت نفتی

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32859
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
دانلود پاورپوینت کالیبراسیون

دانلود پاورپوینت کالیبراسیون

قیمت: 79,000 ريال کد فایل:32855
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :2751

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :1662

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :312

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :1311

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :390

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :220

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...

Reference Manager راهنمای استفاده از نرم افزار+فیلم

Reference Manager راهنمای استفاده از نرم افزار+فیلم

Reference Manager راهنمای استفاده از نرم افزار+فیلم

حجم:13631KB | بازدید :567

Reference Manager راهنمای استفاده از نرم افزار این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. مدیریت پیشینه ها و مراجع مورد استفاده در یک تحقیق، همواره برای پژوهشگران امرمشکل و وقت گیری بوده است، زیرا یک محقق برای یافتن این مراجع، نیازمند جستجو در طیف وسیعی از...

دانلود نکات مهمّ درس علوم پایه ی ششم

دانلود نکات مهمّ درس علوم پایه ی ششم

دانلود نکات مهمّ درس علوم پایه ی ششم

حجم:13251KB | بازدید :88

نکات مهمّ درس علوم پایه ی ششم زیر می باشد:   دانلود نکات فصل 1-2    دانلود نکات فصل 3-4   دانلود نکات فصل 5   دانلود نکات فصل 6    دانلود نکات فصل 7-8   دانلود نکات فصل 9   دانلود نکات فصل 10-11   دانلود نکات فصل...