منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
سوالات آزمون واقعی هر ۴ مرحله ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

سوالات آزمون واقعی هر ۴ مرحله ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

دانلود نمونه سوالات مرحله پایانی بهداشت روانی

دانلود نمونه سوالات مرحله پایانی بهداشت روانی

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ریاضی

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ریاضی

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ضمن خدمت افق تجربه

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ضمن خدمت افق تجربه

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> روانشناسی،علوم تربیتی، مشاوره -> مقاله فارسی

دانلود مقاله علائم استاندارد براي جوشكاري ،‌لحيم كاري و آزمون هاي غير مخربقیمت: ۴۶۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 106     کد محصول :1576      حجم فایل:6,06 MB      نوع فایل :rarاین فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

فایل ورد قابل ویرایش

 

علائم استاندارد براي جوشكاري ،‌لحيم كاري و آزمون هاي غير مخرب
قسمت A

۱- علامت هاي اصلي

۱-۱ تفاوت ميان علامت جوش و علائم قراردادي جوش 
اين استاندارد تفاوت ميان علائم جوش و علائم قراردادي جوش را مشخص مي كند.
علائم جوش به نوع جوش اشاره مي كند و به عنوان يك قسمت از علائم قراردادي جوش مورد استفاده قرار مي گيرد .

۲-۱ علائم جوش:
علائم جوش در شكل شماره ۱ نشان داده شده است . اين علامت ها روي خط مرجع علائم جوش ترسيم مي شوند ( براي گويا بودن و سرعت بخشيدن )‌

۳-۱ علائم قراردادي جوش :
علائم قراردادي جوش شامل چندين عنصر است ( شكل ۲ را ببينيد )خط مرج علائم جوش و بردار فلش تنها عناصر ضروري هستند. عناصر اضافي مي تواند براي انتقال اطلاعات خاص جوشكاري به كار برده شوند. ممكن است اطلاعات جوشكاري با وسايل ديگر نيز بيان شوند ، مثل نوشتن ياداشت يا جزئيات ، مشخصات ، استانداردها ، كدها يا ديگر ترسيمات و يا معادل آنها در علائم قراردادي جوش نمايش داده شوند .. تمام عناصر مورد استفاده داراي محل مشخصي در علائم قراردادي جوش هستند كه در شكل ۲ نمايش داده شده اند .

۴-۱ علائم تكميلي :
علامت هاي تكميلي به صورت پيوند با علائم قراردادي جوش مورد استفاده قرار مي گيرند كه در شكل شماره ۳ علائم تكميلي نمايش داده شده اند.

۵-۱ شيوه به كاربردن علائم قراردادي جوش:
فلش علائم قراردادي جوش به يك خط از نقشه اشاره مي كند كه قطعاً يك خط اتصال را نمايش مي دهد . پيشنهاد مي شود كه فلش به يك خط ممتد اشاره كند ( خط يك موضوع، خط ديد ) اگر چه ممكن است فلش به يك خط نامرئي ( نه ديد ) اشاره كند .
۶-۱ توضيحات :

مثال هاي داده شده با اندازه هاي آن تنها به عنوان توضيح هستند و قصد نشان دادن اصول كاربرد صحيح را دارند . اين مثال ها قصد ندارند جزئيات طراحي يا كدهاي جايگزين يا نيازهاي مشخصي را نمايش دهند.

شکل شماره ۱ – علامتهای جوشکاری
توجه : خطوط مرجع برای توضیح بهتر به صورت خط چین نشان داده شده است

شکل ۲- محل استاندارد عناصر علائم قراردادی جوشکاری

شکل ۳- علائم تکمیلی

۲- انواع اتصالات اساسي :
اساسي ترين اتصاللات جوشي در شكل شماره ۴ نمايش داده شده است.

۳- قوانين اصلي

۱-۳ مفهوم محلي كه فلش علائم قراردادي جوش به آن اشاره مي كند :
در صورتي كه اطلاعات روي خط مرجع نوشته شوند به اين معني است كه اطلاعات مربوط به سمت ديگري است كه فلش به آن اشاره مي كند 
و در صورتي كه سمت اشاره فلش مورد نظر باشد اطلاعات را زير خط مرجع مي نويسيم. به شكل هاي مقابل دقت كنيد .

۱-۱-۳ علامت جوش گوشه ، جناقي و جوش لبه
براي اين علائم فلش به يك قسمت از خط جوش متصل مي شود و اين سمت به عنوان سمت فلش (Arrow Siad ) شناخته مي شود و سمت مقابل به عنوان سمت ديگر شناخته (Other Siad ) خواهد شد . ( رجوع كنيد به شكل شماره ۵ )

۲-۱-۳ علائم جوش گل ميخ ، دكمه جوش ، جوش زائده اي ، جوش برجسته و درزجوش
براي نمايش اين علائم فلش را به خط مرجع متصل مي كنيم ، ضمن اين كه خط مرجع خارج از سطح عضو اتصال قراردارد و فلش به خط اتصال يا خط مركز مطلوب اشاره مي كند . سمتي كه فلش به آن اشاره مي كند به عنوان سمت فلش (Arrow Siad ) شناخته مي شود و سمت مقابل به عنوان سمت ديگر شناخته (Other Siad ) خواهد شد .
( مراجعه كنيد به شكل هاي ۶ تا ۹ )

۳-۱-۳ علائمي كه جهت و سمت برايشان بي معني است :
براي بعضي از علائم جوشكاري سمت فلش يا سمت ديگر معني ندارد ، اگر چه ممكن است عللائم تكميلي مورد استفاده با آنها ارتباط داشته باشند .
( شكل هاي ۲-۱-۸ و ۴-۱-۸ و جداول ۱و۲ را ببينيد )

۲-۲ مشخص كردن محل جوش با رجوع به محل اتصال :

۱-۲-۳ جهت فلش : 
براي جوشكاري در سمت فلش Arrow Siad ) ) ، علامت جوش بايد زير خط مرجع درج شود ( مراجعه كنيد به ۱-۱-۳ )

۲-۲٫۱ سمت ديگر فلش : 
براي جوشكاري در سمت ديگر فلش (Other Siad ) ، علامت جوش بايد روي خط مرجع درج شود ( مراجعه كنيد به ۱-۱-۳ )

۳-۲-۳ هر دو سمت ( سمت فلش و سمت ديگر) :
در صورتي كه هر دو طرف فلش جوشكاري شود علائم جوش در دو طرف خط مرجع ترسيم مي شود 
۱-۳-۲-۳ علامت هاي جوش متقارن :
اگر علائم جوش مورد استفاده در دو طرف خط مرجع يك محور تقارن عمودي يا نرمال نسبت به خط مرجع داشته باشند ، علائم نسبت به خط مرجع همراستا شده و ترسيم مي شوند 
۲-۳-۲-۳ علائم جوش غير متقارن :
در صورتي كه هر كدام از علائم جوش يك محور عمودي يا نرمال تقارن نداشته باشند ، آنگاه سمت چپ علائم جوشكاري براي هم رديف شدن آن ها نسبت به خط مرجع مورد استفاده قرار مي گيرند .
۳-۳ جهت و شكل قرار گيري علائم جوشكاري :
علائم جوش گوشه ، نيم جناقي ، نيم لاله اي و نيم جناقي لب گرد به گونه اي ترسيم شوند كه پايه عمود آنها سمت چپ خط مرجع قرار گيرد

۴-۳ شكستن خط فلش :
وقتي فقط يك عنصر اتصال وجود داشته باشد براي ترسيم درزجناقي يا لاله اي مي توان يك شكست به بردار فلش داد ( شكل ۶ را ببينيد ) اگر مشخص است كه عضو يك درز جناقي يا لاله اي دارد نيازي نيست خط فلش شكسته شود و در صورتي كه شكست خط فلش داراي مزيتي نباشد ، نيازي به شكستن خط فلش نيست .

۵-۳ تركيب علائم جوشكاري :
براي اتصالاتي كه بيشتر از يك نوع جوش دارند يك علامت براي مشخص كردن هر كدام از جوش ها به كار برده مي شود . ( شكل ۷ )

۶-۳ يك خط مرجع با چند فلش 
ممكن است دو يا چند خط فلش با يك خط مرجع براي اشاره كردن به محل هاي مختلف جوش مورد استفاده قرار گيرند .

۷-۳ چند خط مرجع :
۱-۷-۳ سلسله عمليات :
ممكن است دو يا چند خط مرجع براي نمايش يك سلسله عمليات مورد استفاده قرار گيرد. اولين عمليات روي نزديك ترين خط مرجع به فلش مشخص مي گردد، عمليات ديگر به ترتيب روي خطوط مرجع ديگر مشخص مي شوند.

۲-۷-۳ اطلاعات تكميلي :
دنباله اضافه شده به خط مرجع مي تواند براي مشخص كردن اطلاعات تكميلي جوشكاري مورد استفاده قرار گيرد .

۳-۷-۳ علامت مكان جوشكاري و جوشكاري دور تا دور:
وقتي نياز است جوشكاري ( يا آزمون ) دور تا دور انجام شود ، علامت آن در محل اتصال خط مرجع و خط فلش درج مي شود .

۸-۳ علالمت مكان جوشكاري :
جوشكاري در محل ( محل مونتاژ ،كارگاه ساختماني يا بيابان ) به وسيله اضافه كردن علامت پرچم به علائم قراردادي جوش مشخص مي گردد . پرچم به صورت عمود نسبت به خط مرجع و در محل تقاطع خط مرجع با خط فلش ترسيم مي شود. 
( ضميمه B – 3 – 8 را ملاحظه كنيد )

۹-۳ توسعه دادن مفهوم جوشكاري به وسيله علائم :
۱-۹-۳ پيوستگي جوش : به غير بعضي از موارد علائم جوش پيوسته هستند.
۲-۹-۳ تغيير در جهت جوشكاري : 
علائم تنها بين هر تغيير درجهت جوشكاري ، برخورد با خط هاشور يا خط اندازه ( شكل ۸ ) به استثناء وقتي كه علامت جوش دور تا دور است به كاربرده شود . موارد اضافه شده به علائم جوش يا استفاده از چند فلش براي تغيير در جهت جوش براي تغييرات مورد استفاده قرار مي گيرد . وقتي استفاده از چندين فلش در يك علامت جوش پسنديده و خوب باشد ، فلش ها مي توانند به يك خط مرجع متصل شوند ( شكل (A)9 ) يا به اولين خط مرجع در نمونه هايي كه چند خط مرجع دارند متصل مي شود.
( رجوع كنيد به ضمضيه ۲-۹-۳ B )

۳-۹-۳ عضو نامرئي ( نديد )
وقتي يك عضو نامرئي مورد جوشكاري قرار مي گيرد مانند شكل زير آن را نمايش مي دهيم . اگر جوشكاري عضو نديد با جوشكاري عضو ديد متفاوت باشد . اطلاعات لازم براي هر دو طرف بايد درج گردد .

۴-۹-۳ مشخصات محل جوش :
مشخصات محل جوش با طول جوش كم تر از طول قابل دسترس اتصال ، در محل مخصوص نوشته مي شود . ( شكل ( C )8 را ببينيد )

۵-۹-۳ محل جوش بدون مشخصات :
يك جوش با طول كم تر از طول قابل دسترس اتصال ، بدون مشخص شدن محل جوش در شكل ( D )8 آمده است .

۱۰-۳ علامت جوشكاري دور تا دور:

۱-۱۰-۳ جوشكاري در جهت ها يا صفحه هاي مختلف :
يك جوش پيوسته ، تك جوش يا چند نوع جوش به وسيله اضافه كردن علامت دور تا دور ، در محل اتصال خط مرجع مشخص مي شود . مجموعه جوش ها ممكن است جهت هاي متفاوتي داشته باشند و يا روي چند صفحه باشند
( شكل B , C , D , E 9 و ضميمه ۱۰-۳B را ببينيد )

۲-۱۰-۳ جوش هاي جانبي ( پيراموني ) :
جوشكاري دور تا دور يك لوله نياز به نمايش علامت جوشكاري دور تا دور ندارد .
۱۱-۳ دنباله ( دم )‌علائم قراردادي جوش :

۱-۱۱-۳ جوشكاري و مشخصات پروسه مربوط به آن :
پروسه جوشكاري را مي توان با استفاده از جداول ۱و۲ در قسمت دنباله علامت جوش نوشت ،‌يك پيشوند كمكي براي پروسه را مي توان از جدول شماره ۴ استخراج كرده و مورد استفاده قرار داد.

۲-۱۱-۳ مراجع :
خصوصيات كدها يا هرگونه اسناد اجراشدني ديگر را مي توان به وسيله درج كردن در دنباله علامت جوشكاري مشخص كرد .
نيازي به درج محتوي اطلاعات و اسنادمرجع نيست.

۳-۱۱-۳ طراحي كردن انواع علائم جوشكاري : 
ممكن است تكرار يكسان علائم جوشكاري در يك نقشه به وسيله معين كردن يك شاخص بر طرف شود ( شكل ۱۰ را ببينيد ) كاربر ممكن است اطلاعات اضافي و تكميلي را براي تمام اتصالات درج كند ( ضميمه ۳-۱۱-۳ B را ببينيد

۴-۱۱-۳ تشخيص انواع جوش هاي مخصوص :
وقتي كه علائم جوشكاري براي تعيين جوش مطلوب ناقص هسستند ، جوش بايد به وسيله يك برش عرضي يا اطلاعات ديگر با يك عطف ( اشاره) به آن در دنباله مشخص شود . اين امر ممكن است براي اتصالات اريب ضروري باشد.

۵-۱۱-۳ حذف دنباله :
زماني كه نياز به مشخص كردن مرجع نيست مي توان دنباله را حذف كرد .

۶-۱۱-۳ نوشتن نكته ها :
نكات طراحي ممكن است در آماده كردن اطلاعات وابسته به جوش ها مورد استفاده قرار گيرند . اين قبيل اطلاعات لازم نيست پيوسته در علائم جوشكاري درج شود .

۱۲-۳ بدست آوردن گرده مناسب به وسيله جوشكاري :
تقریبا ًگرده های به شکل تخت ، محدب ، مقعر را می توان بدون ماشینکاری مخصوص به وسیله جوش بدست آورد. برای مشخص شدن نوع گرده جوش به علائم قراردادی جوش علامت جوش تخت یا محدب و غیره را اضافه می کنیم .

عملیات تکمیلی جوش :

۱-۱۳-۳ بدست آوردن گرده جوش به وسیله عملیات تکمیلی :
به وسیله اضافه کردن علامت گرده و علامت عملیات تکمیلی تقریبا ً می توان با دستگاه های مکانیکی جوش با گرده تخت ، محدب و مقعر را فراهم کرد.

۲-۱۳-۳ روش های عملیات تکمیلی :
با استفاده از علائم زیر می توان شیوه عملیات تکمیلی را مشخص کرد، اما درجه تکمیل را نمی توان معین کرد.

۳-۱۳-۳ روش عملیات تکمیلی نامشخص:
در صورت نا مشخص بودن عملیات تکمیلی برای شکل گرده جوش می توان با قراردادن علامت ” U ” روی علامت جوش آن را بیان کرد .

علامت ذوب کامل :
علامت ذوب کامل تنها هنگامی که برای استحکام ریشه نفوذ کامل مورد نیاز است و قطعه از یک طرف با جوش داده شود مورد استفاده قرار می گیرد. ( شکل ۱۱ )

۱-۱۴-۳ محل قرارگرفتن علامت نفوذ کامل :
علامت نفوذ کامل در جهت مخالف محل علامت جوش روی خط مرجع قرارمی گیرد.
(شکل ۱۱ )
۲-۱۴-۳ ابعاد نفوذ کامل :
شاید بالاترین استحکام ریشه به وسیله نوشتن ابعاد مورد نیاز در سمت چپ علامت نفوذ کامل مشخص شود ( شکل ۱۱) می تواند بالاترین استحکام ریشه مشخص نگردد .

نفوذ کامل در جوش لبه ها :

۱-۱۵-۳ نفوذ کامل در جوش لبه ها روی اتصالات لب به لب فلانچ ها :
جوش لبه هایی که باید نفوذ کامل داشته باشند به وسیله علامت جوش لبه همرا با علامت نفوذ کامل مشخص می گردند. جزئیات فلانچ ها در نقشه مورد رسیدگی قرار می گیرد و روی علامت جوش مشخص نمی گردد. ( شکل ( D )11 )

۲-۱۵-۳ جوش لبه با نفوذ کامل روی اتصالات گوشه ای فلانچ ها :
جوش های لبه ای که نیاز به نفوذ کامل دارد به وسیله علامت جوش لبه همرا با علامت نفوذ کامل که در سمت دیگر علامت جوش درج می گردد مشخص می شوند .
جزئیات فلانچ ها در نقشه مورد رسیدگی قرار می گیرد و روی علامت جوش مشخص نمی گردد. ( شکل ( E )11 )

روش های ترسیم علامت ها :
علائم به صورت ماشینی ، الکترونیکی یا به صورت دستی ترسیم می شوند. علامت ها در نشریه ها نشان داده شده اند یا برای دقت بالا در ترسیم با ابعاد دقیق می توانید به ضمیمه A یا ضمیمه AM مراجعه نمائید.

واحد متریک :
استانداردهای مختلفی برای نمایش علائم به کار می رود . برای نمایش علائم از دو استاندارد در کنار هم استفاده نمی شود. اگر شما از سیستم متریک یا آمریکایی استفاده می کنید می توانید از ابعاد نشان داده شده در این استاندارد بهره ببرید . در صورتی که از استاندارد دیگری استفاده می کنید می توانید به مرجع ANSI Y14 مراجعه ننمایید .

تلرانس ابعاد جوش :
تلرانس ابعاد جوش در قسمت دنباله علائم قراردادی جوش نشان داده می شوند یا تلرانس به وسیله نوشتم متن ، کد یا مشخصات دیگر مشخص می گردد.

شکل ۴- اتصالات اصلی

شکل ۵- کاربرد فلش برای نمایش دادن سمتی که می خواهد جوش بخورد

شکل ۶-کاربرد فلش های شکسته در علائم جوش

شکل ۷- ترکیب علائم جوش

ادامه شکل ۷- ترکیب علائم جوش

شکل ۸- مشخصات موقعیت و وسعت جوش های گلويي (Fillet )

ادامه شکل ۸- مشخصات موقعیت و وسعت جوش های گلويي
شکل ۹- مشخصات محدوده جوشکاری
ادامه شکل ۹- مشخصات محدوده جوشکاری
ادامه شکل ۹-

شکل ۱۰- نمونه ای از کاربرد علائم استاندارد جوشکااری
شکل ۱۱- کاربرد علامت نفوذ کامل
۴- جوشكاري شياري

۱-۴ كليات
۱-۱-۴ اندازه شيارهاي يكطرفه :
اندازه شيار مي تواند در يك طرف خط مرجع در كنار علائم جوش مشخص گردد.
( شكل (A) 12 و (F)12 را ببينيد )

۲-۱-۴ اندازه شيارهاي دوطرفه :
هر شيار از شيارهاي دوطرفه را مي توان اندازه گذاري كرد. اگرچه فاصله باز بودن ريشه تنها يك بار مشخص مي شود .( شكل ۱۳ )

۳-۱-۴ فلش هاي شكسته و راست :

۱-۳-۱-۴ فلش شكسته :
يك فلش شكسته زماني مورد استفاده قرار مي گيرد كه لازم است معلوم شود قطعه براي شيار يكطرفه يا دو طرفه پخ جناقي يا شيار نيم لاله اي دارد و قطعه از يك طرف يا دوطرف جوش مي خورد.

۲-۳-۱-۴ فلش راست براي جوشكاري شيار يكطرفه :
فلش راست زماني مورد استفاده قرار مي گيرد كه شكل لبه قطعه براي جوشكاري شياري يكطرفه يا دو طرفه مناسب باشد .

۳-۳-۱-۴ فلش راست براي جوشكاري شيار دوطرفه :
فلش راست زماني مورد استفاده قرار مي گيرد كه شكل دو طرف لبه قطعه براي جوشكاري جناقي دو طرفه يا نيم لاله اي دوطرفه مناسب باشد. شكل لبه مي تواند براي يك قطعه در يك طرف با طرف ديگر متفاوت بوده و براي هر طرف در سمت مناسب خط مرجع ترسيم شود.

۲-۴ اندازه عمق شيار در جوشكاري شياري :
۱-۲-۴ محل قرار دادن علامت : عمق شيار (S) و اندازه شيار جوش ( عمق نفوذ ) در سمت چپ علائم جوش نوشته مي شود ( شكل هاي ۱۲ تا ۱۷ )

۲-۲-۴ نفوذ كامل اتصال :
در صورتيكه عمق شيار يا اندازه شيار جوش از علائم قراردادي جوش حذف شود يعني لازم است نفوذ كامل در اتصال انجام گيرد. تنها شيارهاي براي اتصالات يكطرفه و اتصالات دوطرفه اي كه داراي هندسه اتصال متقارن هستند .
( شكل هاي (D , E )12 و ۲۱ و (A < B < D ) 22 و ۲۳ و ضميمه A4.2.2

۳-۲-۴ جوشكاري با نفوذ جزيي ، اندازه ريشه جوش مشخص ، عمق پخ نامشخص :
اندازه ريشه جوش اتصال داخل پرانتز كنار علائم جوش • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:تحقیق  -تحقیق-در-مورد-علائم-استاندارد-براي-جوشكاري-،‌لحيم-كاري-و-آزمون-هاي-غير-مخرب  -تحقیق-فارسی  -دانلود-تحقیق-علائم-استاندارد-براي-جوشكاري-،‌لحيم-كاري-و-آزمون-هاي-غير-مخرب  -دانلود-تحقیق-فارسی  -دانلود-مقاله  -دانلود-مقاله-علائم-استاندارد-براي-جوشكاري-،‌لحيم-كاري-و-آزمون-هاي-غير-مخرب  -دانلود-مقاله-فارسی  -سایت-مقاله  -سایت-مقاله-فارسی  -سایت-رایتا  -مقالات  -مقاله-در-مورد-علائم-استاندارد-براي-جوشكاري-،‌لحيم-كاري-و-آزمون-هاي-غير-مخرب  -مقاله-علائم-استاندارد-براي-جوشكاري-،‌لحيم-كاري-و-آزمون-هاي-غير-مخرب  -رایتا  
محصولات مرتبط
دانلود تحقیق کاربرد غير مجاز داروها در ورزش(دوپينگ)

دانلود تحقیق کاربرد غير مجاز داروها در ورزش(دوپينگ)

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:25533
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش کاربرد غير مجاز داروها در ورزش(دوپينگ) مطالب اين مقاله شامل:   - 1  تاريخچه دوپينگ    2 - تعريف دوپينگ    3 - رخدادهاي مهم در تاريخ دوپينگ   - 4کاربرد غير مجاز داروها در جوانان    - 5 دوپينگ خوني   - 6  لايل منع دوپينگ      7- قوانين جاری در منع دوپينگ     8 -  روش انتخاب ورزشكاران...
دانلود تحقیق کاربرد مينی تنيس در آموزش مبتديان و ورزش مدارس

دانلود تحقیق کاربرد مينی تنيس در آموزش مبتديان و ورزش مدارس

قیمت: 25,000 ريال کد فایل:25532
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش مقدمه: ميني‏ تنيس علاوه بر آنكه سرگرمي مفرحي است مي‏تواند به عنوان ابزاري مؤثر براي تشخيص كودكان صاحب استعداد تنيس و آماده سازي بازيكن‏هاي مبتدي در هر سن براي بازي در زميني بزرگ كاربرد داشته باشد. ميني تنيس براي شمار زيادي بازيكن جديد امكان فوق العاده‏اي ايجاد مي‏كند. علاوه بر ساده و مفرح بودن، تقريباً همه جا مي‏توان بازي كرد و به وسايل...
دانلود تحقیق کج پشتی

دانلود تحقیق کج پشتی

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:25531
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش کج پشتی از کلمه اسکولیوز که یک لغت یونانی است به معنی کج و خمیده گرفته شده است . این اصطلاح انحنای غیر طبیعی ستون فقرات است بکار می رود . اسکولیوز عبارت است از انحراف جانبی ستون مهره ها به نحوی که زواید شوکی مهره ها به سمت تعقر و بدنه مهره ها به سمت تحدب چرخش یابد . در صورتی که تنه ی فردی را از پهلو نگاه کنیم بطور طبیعی در ناحیه کمر یک انحنا سمت داخل...
دانلود مقاله جامع و کامل حرکات کششی

دانلود مقاله جامع و کامل حرکات کششی

قیمت: 25,000 ريال کد فایل:25530
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش مقاله جامع و کامل حرکات کششی حرکات کششی   مقدمه :   امروزه ، میلیون ها نفر منافع جنبش وحرکت را کشف کرده اند. هرجا که می روید،افرادی را می بینید که به دویدن ، دوچرخه سواری ،اسکیت،تنیس ویا شنا مشغولند.این افراد امیدوارند چه چیزی به دست آورند؟ این علاقه ناگهانی به سلامت فیزیکی از کجا به وجود آمده است؟ بسیاری ازمطالعات اخیر نشا ن داده است که...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :3226

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2042

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :510

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :1697

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :581

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :115

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :420

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...

Reference Manager راهنمای استفاده از نرم افزار+فیلم

Reference Manager راهنمای استفاده از نرم افزار+فیلم

Reference Manager راهنمای استفاده از نرم افزار+فیلم

حجم:13631KB | بازدید :789

Reference Manager راهنمای استفاده از نرم افزار این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. مدیریت پیشینه ها و مراجع مورد استفاده در یک تحقیق، همواره برای پژوهشگران امرمشکل و وقت گیری بوده است، زیرا یک محقق برای یافتن این مراجع، نیازمند جستجو در طیف وسیعی از...