منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک

سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک

سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی

سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> روانشناسی،علوم تربیتی، مشاوره -> مقاله فارسی

دانلود مقاله تعداد و نحوه استقرار آبادي هاقیمت: ۳۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 11     کد محصول :1450      حجم فایل:13,47 KB      نوع فایل :rarاین فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

فایل ورد قابل ویرایش

نحوه استقرار آبادي
-۱) تعداد و نحوه استقرار آبادي ها : 
با توجه به تصميمات سياسي و تمركز خدمات در مركز شهرستان ، حوزه نقوذ شهر چناران كليه آبادي ها و نقاط شهري شهرستان مي باشد ضمن اين كه الگوي جاده هاي ارتباطي كه تماما” به مركز شهرستان ها ختم مي شود و همچنين سرويس هاي عمومي كه به مقصد مركز شهرستان اين مسئله را شدت مي بخشد .
ازميان روستاهاي حوزه نفوذ شهر چناران تعدادي از روستاها بخاطر مسافت كم آنها با شهر بطور روزمره و دائم بعضي از خدمات خود را از شهر چناران دريافت مي كنند اين روستاها كه محل دريافت خدمات آنها شهر چناران است و به عبارتي سربار خدماتي محسوب مي شوند حوزة نفوذ مستقيم شهر چناران را تشكيل مي دهند .
مطالعات اين بخش و تعيين روستاها با استناد به طرح هادي چناران كه توسط مهندسان مشاوران در دست تهيه مي باشد تهيه گرديده است . 
روستاهاي حوزه نفوذ مستقيم شهر چناران به شرح زيل مي باشند : 
در جهات مختلف عبارتند از سمت شمال ، صف آباد ، عباس آباد ، شترپا ، نوروز آباد ، 
گل خندان ، فيض آباد جوتان گلم ، حاجي آباد ، يوسف آباد ، مومن آباد ، حيطه طلا ، كرنگان ، 
نجم آباد ، حسن آباد عامل زاده ، زنامل ، محمد آباد بلوچ ، نصر آباد ، سرآسياب ، ايل حصار ، دستگرد آق صحرا . 
از سمت غرب روستاهاي سمندر ، گنبد ضياء يورد چوپان سفلي ، يوردچوپان عليا ، قل قوچان ، گلشن آباد ، گوه خالصه ، خرم آباد .
ازسمت جنوب ، روستاهاي رضا آباد سرهنگ و خرم آباد و رضا آباد طاهري و جمع آب . 
دورترين روستاها بر چناران در شمال شهر ، شترپا با ۱۲ كيلومتر و در جنوب روستاي خليج با فاصله ۱۹ كيلومتر مي باشد . ساير روستاها بخصوص در شمال در فواصل بسيار نزديك از شهر توزيع شده اند و نزديك ترين روستا كوه خالصه با ۵ كيلومتر فاصله است . 
از نظر موقعيت طبيعي كليه اين روستاها در دشت واقع شده اند . شيب دشت كم بوده و در محل شهر چناران به ۵/۱ درصد مي رسد . هرچه به شمال و جنوب نزديكتر شويم بر درصد شيب افزوده مي شود .
اراضي واقع در شمال شهر از نظر زراعت مرغوب بوده و پراكندگي و نوع قرارگيري روستاها در اين بخش از شهرستان مؤيد اين گفته مي باشد . 
( شمار جدول (۱) است )‌
۲-۱) وضع ارتباطات بين آبادي ها و شهر و سيستم حمل و نقل موجود :
در حوزه نفوذ مستقيم شهر چناران ، طول راههاي ارتباطي روستاي كه در داخل حوزة نفوذ شهر قرار گرفته اند KM 3/143 مي باشد كه راه آسفالته با Km 3/82 بيشترين نقش را در ارتباط آبادي ها و شهر دارد . و ۲۶ كيلومتر از راههاي ارتباطي روستاهاي حوزه نفوذ شهر را راه شوسه و ۳۵ كيلومتر آن را راه هاي خاكي مي دهند .
جاده ارتباطي مشهد – قوچان ( جاده آسيايي ) كه در داخل حوزه نفوذ شهر چناران قرار دارد يكي از مهمترين راه هاي ارتباطي شهر محسوب مي شود و همچنين جاده قديم قوچان نيز كه به موازات جاده آسيايي كشيده شده است از اهميت زيادي برخوردار است . 
وجود اين دوجاده نياز ارتباطي بين شهري اين شهرستان و حوزه نفوذ آن را ارتقاء بخشيده است و احتياجي به جاده جديد نمي باشد . در جدول شماره ( ) وضعيت راههاي ارتباطي و همچنين مسافت آنها نشان داده شده است .
جدول شماره ۲ – وضعيت راههاي ارتباطي شهر چناران و حوزه نفوذ مستقيم آن
مأخذ : مهندسين مشاورات – طرح هادي چناران – سال ۱۳۸۳ ( در دسته تهيه )
از لحاظ سيستم حمل و نقلي بين شهر و حوزه نفوذ مستقيم شهر چناران وسيلة نقليه اي كه مسافران را جابجا مي كند سواري مي باشد كه همه سواري ها شخصي و رانندگان آنها متعلق به همان روستاهاي حوزه نفوذ مستقيم شهر چناران مي باشند . 
مشكلي كه در اين سيستم حمل و نقل وجود دارد اين گونه است كه مسافراني كه از روستاها مي خواهند به شهر بروند مدت زمان زيادي را بايد براي وسيله نقليه سپري كنند ولي مسافراني كه از شهر به روستا قصد سفر دارند با اين مشكل مواجه نيستند . 
۳-۱ ) وضع تأسيسات و تجهيزات زيربناي ، خدمات رفاهي و نحوه توزيع آنها :
تعداد روستاهاي حوزه نفوذ مستقيم شهر چناران ۲۶ روستا مي باشد كه تمامي اين روستاها از امكانات آب و برق برخوردار مي باشند و به طور كلي خدمات رفاهي و تأسيسات و تجهيزات در اين ۲۶ روستا به شرح زير مي باشد . 
جدول توضيح اين خدمات به شرح زير مي باشد . 
جدول شماره ۳ است
با توجه به جدول شماره ۳ ، ۵۴ درصد روستاها مغازه ندارند و همچنين ۶۶ درصد روستاها فاقد خانه بهداشت ، ۷۷ درصد روستاها فاقد شعبه فروش نفت و همچنين ۷۹ درصد روستاها فاقد مدرسه راهنمايي هستند . كه اين كمبود امكانات رفاهي در روستاها باعث ايجاد سفر از روستا به 
شهر مي شود . 
جدول 
۴-۱ ) مشخصات جمعيتي حوزه نفوذ مستقيم شهر چناران : 
۱-۴-۱ ) ميزان و نحوه توزيع جمعيت :
طبق آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال ۱۳۷۵ ، نسبت جمعيت شهرنشين به كل جمعيت شهرستان ۹/۲۹ درصد و جمعيت روستايي آن ۶/۲۹ درصد و جمعيت عشايري آن ۵/۰ درصد بوده است . ( مهندسين مشاور اوت ۱۳۷۵ ) كه از ۶/۲۹ درصد جمعيت روستايي شهرستان چناران تعداد ۶۳۱۰ نفر در روستاهاي حوزه نفوذ مستقيم شهر چناران در سال هاي ۱۳۷۵-۱۳۵۵
مي باشد . در جدول شماره ۴ مشاهده مي شود كه در طي سالهاي ۷۵-۵۵ تعدادي از روستاها نرخ رشد منفي و تعداد نرخ رشد مثبت داشته اند . و از اين ميان با نرخ رشدي برابر ۹/۱۳ بيشترين نرخ رشد و روستاي محمد آباد بلوچ با نرخ رشدي برابر ۰۷/۴ – داراي كمترين نرخ رشد بوده است . و همچنين در سال ۱۳۷۵ روستاي خرم آباد با جمعيتي برابر ۷۸۹ نفر پرجمعيت ترين و روستاي 
محمد آباد بلوچ با ۸۷ نفركم جمعيت ترين روستاها مي باشند .

  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

محصولات مرتبط
دانلود تحقیق کاربرد غير مجاز داروها در ورزش(دوپينگ)

دانلود تحقیق کاربرد غير مجاز داروها در ورزش(دوپينگ)

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:25533
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش کاربرد غير مجاز داروها در ورزش(دوپينگ) مطالب اين مقاله شامل:   - 1  تاريخچه دوپينگ    2 - تعريف دوپينگ    3 - رخدادهاي مهم در تاريخ دوپينگ   - 4کاربرد غير مجاز داروها در جوانان    - 5 دوپينگ خوني   - 6  لايل منع دوپينگ      7- قوانين جاری در منع دوپينگ     8 -  روش انتخاب ورزشكاران...
دانلود تحقیق کاربرد مينی تنيس در آموزش مبتديان و ورزش مدارس

دانلود تحقیق کاربرد مينی تنيس در آموزش مبتديان و ورزش مدارس

قیمت: 25,000 ريال کد فایل:25532
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش مقدمه: ميني‏ تنيس علاوه بر آنكه سرگرمي مفرحي است مي‏تواند به عنوان ابزاري مؤثر براي تشخيص كودكان صاحب استعداد تنيس و آماده سازي بازيكن‏هاي مبتدي در هر سن براي بازي در زميني بزرگ كاربرد داشته باشد. ميني تنيس براي شمار زيادي بازيكن جديد امكان فوق العاده‏اي ايجاد مي‏كند. علاوه بر ساده و مفرح بودن، تقريباً همه جا مي‏توان بازي كرد و به وسايل...
دانلود تحقیق کج پشتی

دانلود تحقیق کج پشتی

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:25531
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش کج پشتی از کلمه اسکولیوز که یک لغت یونانی است به معنی کج و خمیده گرفته شده است . این اصطلاح انحنای غیر طبیعی ستون فقرات است بکار می رود . اسکولیوز عبارت است از انحراف جانبی ستون مهره ها به نحوی که زواید شوکی مهره ها به سمت تعقر و بدنه مهره ها به سمت تحدب چرخش یابد . در صورتی که تنه ی فردی را از پهلو نگاه کنیم بطور طبیعی در ناحیه کمر یک انحنا سمت داخل...
دانلود مقاله جامع و کامل حرکات کششی

دانلود مقاله جامع و کامل حرکات کششی

قیمت: 25,000 ريال کد فایل:25530
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش مقاله جامع و کامل حرکات کششی حرکات کششی   مقدمه :   امروزه ، میلیون ها نفر منافع جنبش وحرکت را کشف کرده اند. هرجا که می روید،افرادی را می بینید که به دویدن ، دوچرخه سواری ،اسکیت،تنیس ویا شنا مشغولند.این افراد امیدوارند چه چیزی به دست آورند؟ این علاقه ناگهانی به سلامت فیزیکی از کجا به وجود آمده است؟ بسیاری ازمطالعات اخیر نشا ن داده است که...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4063

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2001

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2656

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :876

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2216

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :901

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :897

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :750

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...