منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

فروشگاه فایل

گروه محصول -> حسابداری و اقتصاد

دانلود پاورپوینت بودجه صفرZBBقیمت: ۶۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 21     کد محصول :7396      حجم فایل:152,25 KB      نوع فایل :rarلطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

قسمتی از متن فایل ارائه

این فایل در زمینه "بودجه بندی صفر (ZBB)"می باشد که در حجم 22 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درس حسابداری مدیریت رشته های حسابداری، مدیریت مالی و گرایش های مجموعه مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

ﺳﯿﺮ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ

ﺗﻌﺎرﯾﻒ بودجه

مفهوم بودجه صفر

ﻣﺮاﺣﻞ 5 ﮔﺎﻧﻪ ZBB

اﺻﻮل ZBB

ﻣﺰاﯾﺎیﺑﻮدﺟﻪﺑﻨﺪیﺑﺮﻣﺒﻨﺎیﺻﻔﺮدرﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﻨﺘﯽ

ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺻﻔﺮ

ZBB در ایران     

ﺧﻼﺻﻪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

ﻣﻨﺎﺑﻊ

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 

 

—ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﮐﻪ از ﻧﺎم آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ از ﯾﮏ «ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ» ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد .‫ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺻﻔﺮ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎ و ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮔﺮدد.ﺻﻔﺮ ﺑﻌﻨﻮانﻣﺒﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد.اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار گﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اوﻟﻮﯾﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮔﺮدد. در ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺻﻔﺮ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﻮد ﭼﺮا او ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﻮدن او روي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت و اوﻟﻮﯾﺖ و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺑﺮاي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﻮدن دارد.او ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺎس اﺳﺖ و ارﻗﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه دﻻﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ و واﻗﻌﯽ ‫دارند ﮐﻪ براساس ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ شده اند.
—


  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها: ZBB در ایران   اﺻﻮل ZBB   ﺗﻌﺎرﯾﻒ بودجه   دانلود پاورپوینت بودجه بندی صفر (ZBB)   ﺳﯿﺮ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ   ﻣﺮاﺣﻞ 5 ﮔﺎﻧﻪ ZBB ﻣﺰاﯾﺎیﺑﻮدﺟﻪﺑﻨﺪیﺑﺮﻣﺒﻨﺎیﺻﻔﺮدرﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﻨﺘﯽ   ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺻﻔﺮ   مفهوم بودجه صفر  بودجه بر مبنای صفر  بودجه بر مبنای صفر یعنی چه  بودجه بندی بر مبنای صفر  بودجه بندی بر مبنای صفر چیست؟  مقاله بودجه بندی بر مبنای صفر  روش بودجه ریزی بر مبنای صفر  دانلود مقاله بودجه بندی بر مبنای صفر  تعریف بودجه بر مبنای صفر  مفهوم بودجه بر مبنای صفر  مقاله بودجه بر مبنای صفر  بودجه بندی صفر  بودجه بندی بر اساس صفر  بودجه بندی مبتنی بر صفر  مقاله بودجه بندی برمبنای صفر  بودجه ریزی برمبنای صفر  بودجه بندی برمبنای صفر  تعریف بودجه ریزی برمبنای صفر  بودجه بر مبنای صفر چیست  بودجه صفر چیست  بودجه صفر  بودجه ریزی صفر  بودجه در مبنای صفر  بودجه ریزی در مبنای صفر  مقاله بودجه بندی بر مبنای صفر  دانلود مقاله بودجه بندی بر مبنای صفر  مقاله در مورد بودجه بندی بر مبنای صفر  تحقیق درباره بودجه بندی بر مبنای صفر  تحقیق در مورد بودجه بندی بر مبنای صفر  مقاله بودجه بر مبنای صفر  مقاله بودجه ریزی بر مبنای صفر  تحقيق درباره بودجه بر مبناي صفر  تحقیق در مورد بودجه ریزی بر مبنای صفر  بودجه بر مبنای صفر  بودجه بر مبنای صفر یعنی چه  بودجه بندی بر مبنای صفر  بودجه بندی بر مبنای صفر چیست؟  مقاله بودجه بندی بر مبنای صفر  روش بودجه ریزی بر مبنای صفر  دانلود مقاله بودجه بندی بر مبنای صفر  تعریف بودجه بر مبنای صفر  مفهوم بودجه بر مبنای صفر  مقاله بودجه بر مبنای صفر  بودجه بندی بر اساس صفر  مزایا و معایب روش بودجه بندی بر مبنای صفر  تعریف بودجه بندی بر مبنای صفر  معایب بودجه بندی بر مبنای صفر  مفهوم بودجه بندی بر مبنای صفر  کتاب بودجه بندی بر مبنای صفر  مقاله در مورد بودجه بندی بر مبنای صفر  تحقیق درباره بودجه بندی بر مبنای صفر  تحقیق در مورد بودجه بندی بر مبنای صفر  روش بودجه بندی بر مبنای صفر  تعریف بودجه ریزی بر مبنای صفر  مقاله بودجه ریزی بر مبنای صفر  تحقيق درباره بودجه بر مبناي صفر  
محصولات مرتبط
دانلود پاورپوینت تقسیم بازاروتعیین بازارهدف

دانلود پاورپوینت تقسیم بازاروتعیین بازارهدف

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:32862
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک

دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک

قیمت: 52,000 ريالکد فایل:32823
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
دانلود پاورپوینت مباني و ريشه هاي فساد اداري

دانلود پاورپوینت مباني و ريشه هاي فساد اداري

قیمت: 79,000 ريالکد فایل:32793
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
دانلود پاورپوینت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پاورپوینت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

قیمت: 49,000 ريالکد فایل:32783
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4178

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2100

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2764

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :917

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2304

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :940

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :952

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :801

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...