منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک

سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> روانشناسی،علوم تربیتی، مشاوره

دانلود مقاله وضعيت سواد اطلاعاتي دانشجويانقیمت: ۵۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 24     کد محصول :2597      حجم فایل:41,69 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

 

توضیحی مختصر از مقاله  :

چكيده:

هدف اصلی این مطالعه بررسي وضعيت سواد اطلاعاتي دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي بود. حجم نمونه مطالعه حاضر 400 نفر دانشجوي دختر و پسر در 4 گروه دانشجويان (سال اول، دوم، سوم و چهارم) به نسبت هر دانشكده بود که به روش نمونه‌گيري چند مرحله‌اي از بین كليه دانشجويان دختر و پسر دوره كارشناسي در رشته‌هاي مختلف تحصيلي در سال تحصیلی 89-1388 انتخاب شدند. این پژوهش به روش پیمایشی از نوع مقطعی انجام یافته و داده‌های تحقیق با استفاده از پرسشنامه‌ي تدوين شده براساس 22 شاخصه‌ی برآیندی در ذیل 5 استاندارد مندرج در «استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی» (ای سی آرال، 2000) و پرسشنامه محقق ساخته گرداوری شده است. براساس یافته‌های پژوهش  میانگین سواد اطلاعاتی دانشجویان در پنج استاندارد اندازه‌گیری شده بالاتر از متوسط است. نیزنتايج آزمون مانووا  نشان داد میانگین نمرات دو گروه دانشجویان دختر و پسر در استانداردهای سواد اطلاعاتی به گونه معنادار با هم متفاوت است. همچنین بین ورودی‌های مختلف تحصیلی از نظر استاندارد سواد اطلاعاتی تفاوت معنی داری وجود دارد. اما این تفاوت بین دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی و فنی مهندسی در استانداردهای سواد اطلاعاتی معنی‌دار نبود.

واژه‌های کلیدی: سواد اطلاعاتی، دانشجو، استاندارد، آموزش عالی

مقدمه  

«سواد اطلاعاتی» اصطلاح نسبتا جدیدي است که با ظهور ارتباطات رقومی، همایند است. به نظر می رسد که نخستین بار در سال 1974 بود که پی. جی. زورکوفسکی عبارت سواد اطلاعاتی را براي توصیف افرادي ابداع کرد که فنون و مهارت هاي لازم براي به کارگیري  طیف گسترده ي ابزارهاي اطلاعاتی و نیز مآخذ ردیف اول را، به منظور حصول راه حل هاي اطلاعاتی براي مسائل خود، آموخته اند (بودن، 2001).  به هر روي، از زمان نخستین ظهور اصطلاح سواد اطلاعاتی، پانزده سال طول کشید تا « انجمن کتابخانه هاي امریکا» تعریف دقیقی از سواد اطلاعاتی ارائه دهد. تعریف انجمن کتابخانه هاي امریکا  (2000) از سواد اطلاعاتی بدین قرار است: فرد باسواد اطلاعاتی باید بتواند دریابد که چه زمانی به اطلاعات نیاز است و توانایی مکانیابی، ارزیابی و استفادة کارآمد از اطلاعات موردنیاز را داشته باشد. نهایت این که افراد باسواد اطلاعاتی کسانی هستند که آموخته اند که چگونه یاد بگیرند. آنان می دانند چگونه یاد بگیرند زیرا می دانند که اطلاعات چگونه سازماندهی می شود، چگونه می توان اطلاعات را یافت، و چگونه می توان به شیوه اي از اطلاعات استفاده کرد که دیگران نیز بتوانند از آنان بياموزند.

از چند سال گذشته بتدریج مفهوم فناوري اطلاعاتی در میان متخصصان و دست اندرکاران رده بالاي مملکتی رواج یافت. از آنجا که عمدتاً این مفهوم با تفسیر متخصصان رایانه مورد توجه قرار می گیرد، سواد اطلاعاتی را نیز در بیش تر موارد و مواقع به عنوان مهارت هاي فناوري اطلاعات تفسیر و تعبیر می کنند. در هر حال رواج مفاهیم مرتبط با سواد اطلاعاتی نویدبخش آینده ي بهتري براي روشن تر شدن این مفهوم در میان متخصصان و مسئولان است. در این رابطه، طرح تکفا (توسعه و کاربرد فناوري اطلاعات) که به موجب آن دولت خود را متعهد به برپایی دولت الکترونیکی می داند و می کوشد در راه تحقق جامعه ي اطلاعاتی پیش برود، بسیار قابل توجه است. این طرح موجب شده است که اقدامات گسترده اي در سطح دولتی براي ترویج مهارت هاي فناوري اطلاعات اتخاذ شود. اما اقداماتی که مستقیماً به مفهوم سواد اطلاعاتی مربوط شود، چندان زیاد نیست. شاید اقداماتی را که به نوعی به آموزش کاربران کتابخانه مربوط می شود (مانند اصلاني ملايي، 1383) و طرح ها و پروژه هایی را که در پی تسهیل این امر یا تدارك و تدوین ابزارهاي آموزشی براي این مهم بوده اند بتوان با سواد اطلاعاتی در ایران مرتبط دانست، اما این گونه اقدامات به دلیل آن که نگرش جامعی بر آن ها حاکم نبوده است، در زمره ي سواد اطلاعاتی نمی گنجند- هرچند که یقیناً  (همچنان که در کشورهاي توسعه یافته نیز بدینگونه بوده است) بستر مناسب براي تبلیغ و ترویج سواد اطلاعاتی را فراهم کرده اند.

    آنچه که در باب آموزش سواد اطلاعاتی قابل توجه می باشد اينست كه در برخی دانشگاه ها درس هایی با عنوان سواد اطلاعاتی یا عناوین مشابه ارائه می شوند، ولی انسجام و برنامه ریزي لازم در این امر جود ندارد و نیز برخلاف نحوه ي عمل در باب این گونه درس ها در کشورهایی همچون امریکا و استرالیا و انگلستان، نقاط دسترسی همگانی روشنی براي این درس ها ارائه نشده.است. تلاش هایی براي تصویب و تثبیت آموزش هایی که در چارچوب سواد اطلاعاتی ارائه می شوند به عمل آمده که بخش بسیاري از این تلاش ها از سوي فعالان و اساتید کتابداري و اطلاع رسانی بوده است. در عین حال، اقدامات پراکنده در دانشگاه هاي گوناگون در حال اجرا است که مورد مذکور در بالا نمونه اي از آن است.

تقوي (1377) ضمن ارائه ي تعاریفی از سواد اطلاعاتی و سواد رایانه اي، به وجود کاستی ها و مشکلات فراوان در این رابطه در کشور ایران اشاره نموده است. وي در آزمون داوطلبان ورود به مقطع کارشناسی ارشد مشاهده کرده که 60 درصد از شرکت کنندگان نتوانسته اند نام حتی یک کتاب مرجع رشته ي تحصیلی خود را ذکر کنند. پریرخ  (1378 به نقل از پريرخ، 1383) در گزارشی از پژوهش خود در باره ي سواد اطلاعاتی دانشجويان نشان داد که اکثر افراد مورد آزمون، فاقد این مهارت ها هستند، ولی معتقدند که باید این توانایی را به دست آورند. محمدي و فضل الهي (1383) در پژوهشی نشان دادند كه آشنايي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي قم با بخش مرجع و منابع كافي نيست و بين آموزش ديده ها و آموزش نديده ها در اين مورد تفاوت وجود دارد. قاسمي و همكاران (1386) در مطالعه اي وضعيت سواد اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تكميلي چهار دانشگاه فردوسي، تهران، شيراز و چمران را بررسي كردند. نتايج مطالعه آنان نشان داد كه اگرچه نمرات كسب شده در سطح قابل قبولي (ميانگين بالاتر از 7/3) قرار دارد، اما بين دانشجويان رشته هاتي علوم انساني و غيرانساني، بين دانشجويان مناطق مختلف دانشگاهي، بين دانشجويان دختر و پسر، و بين دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري تفاوت معنادار مشاهده مي شود و ميانگين كسب شده براي دانشجويان رشته هاي علوم انساني، براي دانشجويان دختر، و براي دانشجويان دوره هاي دكتري بالاتر از همتايان مورد مقايسه با آنان است.

در مطالعات خارجي نيز يافته ها بدين صورت بوده است؛ کاراولو ، هرچمن و ميتچل (2001) در گزارشی از پروژه ي پیمایش قابلیت هاي اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا، اظهار می دارند که کتابداران همواره شواهد بسیاري در دست دارند حاکی از آن که دانشجویان فاقد سواد اطلاعاتی لازم براي گذراندن برخی از دروس خود هستند، چه رسد به این که بتوانند به یادگیرندگان مادام العمر تبدیل شوند. ويكري و كوپر (2002) نشان داند که اکثر دانشجویان سال اول علیرغم اعتماد آنان به توانایی خود در یافتن و به کارگیري منابع ، از سطح مهارت هاي اطلاعاتی بسیار متفاوتي برخوردارند. نتیجه ي پیمایش کارکنان نیز حاکی از آن بود که نوع و سطح مهارت هاي اطلاعاتی موجود دانشجویان با آنچه که انتظار می رود داشته باشند تفاوت چشمگیري دارد و غالبا نیز به ضرورت هاي خاص محتواي درسی وابسته است. در سندي که دانشگاه مریلند از پیمایش دانشجویان از نظر سواد اطلاعاتی منتشر کرده (2004، UMBC)، نشان داده شده که برآورد دانشجویان از توانمندي هاي خود، بالاتر از حد واقعی است؛ مثلا ابراز رضایت بالاي آنان از راهبردهاي خود در کاوش منابع. در حالی است که با مفاهیم اولیه ي آن مانند کاوش بولی غریبه اند. همچنين پژوهش هاي انجام گرفته نشان مي دهد كه دانشجويان تمايل زيادي به جستجوي عمومي اينترنت داشته و از بانك هاي اطلاعاتي و مقالات مجلات به ميزان كم استفاده مي كنند (اوركهارت و همكاران، 2005).

سيستم آموزش در حال تحول سريع ناشي از افزايش توليد اطلاعات و دانش و پيشرفت هاي سريع مربوط به فن آوري است (والاس، 1999). براي همگامي با اين تحولات، دانشجويان نيازمند دانش، مهارت و منابعي براي ارتباط و مديريت اطلاعات به صورت موثر و كارآمد در محيط الكترونيكي و به طور كلي نيازمند سواد اطلاعاتي مي باشند. بنابراین با توجه به نقشی که دانشجویان در حین تحصیل و پس از تحصیل در حوزه های پژوهشی و آموزشی برعهده دارند، تعیین سطح سواد اطلاعاتی برای این گروه، نقطه ی کانونی مناسبی برای آغاز آموزش سواد اطلاعاتی می باشد. دانشجويان بايد توانايي انتخاب ابزارهاي مناسب را براي جستجوي اطلاعات داشته و از راهبردهاي مناسب جستجو نيز براي دستيابي سريع به اطلاعات مورد نياز برخوردار شوند. پس مجهز شدن آنان به سواد اطلاعاتی موجب خواهد شد که بهتر بتوانند به انتظارات پیش گفته، جامه ی عمل بپوشانند.

بنابراین مطالعه حاضر درصدد پاسخگویی به این  سؤال است که وضعيت سواد اطلاعاتي دانشجويان چگونه است؟

 

 

  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها: دانلود مقاله   خرید مقاله   دانلود مقاله سیستم اطلاعات مدیریت   دانلود مقاله سواد اطلاعاتی   دانلود مقاله سیستم اطلاعات مدیریت آموزشی  ارتقای سواد اطلاعاتی معلمان سواد رسانه ای معلمان ارتقای اطلاعاتی دانش آموزان تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش مدیریت دانش در آموزش تاثیر فناوری اطلاعات بر دانش آموزان دانلود تحقیق مدیریت دانش دانلود مقاله سواد اطلاعاتی و رسانه ای     سواد اطلاعاتی  سواد اطلاعاتی چیست  سواد اطلاعاتی + پرسشنامه  سواد اطلاعاتی در ایران  سواد اطلاعاتی اعضای هیات علمی  سواد اطلاعاتی مدیریت دانش  سواد اطلاعاتی+ppt  سواد اطلاعاتی و تفکر انتقادی  سواد اطلاعاتی دانشجویان  سواد اطلاعاتی کتابداران  پرسشنامه سواد اطلاعاتی کتابداران  پرسشنامه سواد اطلاعاتی دانشجویان  پرسشنامه سواد اطلاعاتی معلمان  سواد اطلاعاتي در ايران  تاریخچه سواد اطلاعاتی در ایران  وضعیت سواد اطلاعاتی در ایران  طراحی مدل توسعه سواد اطلاعاتی در ایران  سواد اطلاعاتی اعضای هیئت علمی  سواد اطلاعاتی و مدیریت دانش  بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان  شاخص های عملکرد سواد اطلاعاتی دانشجویان  سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان  بررسی میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان  دانلود پرسشنامه سواد اطلاعاتی دانشجویان  بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان  سواد اطلاعاتي كتابداري  بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران  ارتقای اطلاعاتی دانش آموزان   ارتقای سواد اطلاعاتی معلمان   اطلاعاتی   ای   بر   تاثیر   تاثیر سو   تاثیر فناوری اطلاعات بر دانش آموزان   تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش   دانش   دانلود تحقیق مدیریت دانش   دانلود مقاله سواد اطلاعاتی و رسانه ای   رسانه   سواد   سواد رسانه ای معلمان   مدیریت   مدیریت دانش در آموزش     
محصولات مرتبط
طرح درس سالانه کامپیوتر (سخت افزار)

طرح درس سالانه کامپیوتر (سخت افزار)

قیمت: 19,000 ريال کد فایل:32920
    به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که:این محتوا حاصل ساعت ها تلاش همکاران ما، مقالات، برشورهای آموزشی، کتاب، جستجوی اینترنتی از وبلاگ های آموزشی می باشد و صرفا جنبه پیشنهادی و آموزشی دارد.همچنین این فایل با هدف افزایش علم و علم اموزی ،پیشرفت تحصیلی و کمک به معلمین و مدیران محترم جهت بالا بردن بنیه علمی و اگاهی می باشد.     به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که:این محتوا حاصل ساعت ها تلاش...
نمونه پر شده فرم های ارزشیابی دبیران تمام مقاطع

نمونه پر شده فرم های ارزشیابی دبیران تمام مقاطع

قیمت: 29,000 ريال کد فایل:32915
این فایل شامل موارد زیر می باشد:   فرم شمارة (3) محورها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد كارمندان(مشخصات ارزيابي شونده) فرم شمارة (3) محورها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد كارمندان (شاخص هاي عمومي...
نمونه پیشنهادی فهرست وارسی ( چک لیست) پایه دوم

نمونه پیشنهادی فهرست وارسی ( چک لیست) پایه دوم

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:32910
این فایل شامل دروس زیر می باشد: هدیه های آسمانی فارسی  علوم قرآن تربیت بدنی به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که: 1) این محتوا حاصل ساعت ها تلاش همکاران ما، مقالات، برشورهای آموزشی، کتاب، جستجوی اینترنتی از وبلاگ های آموزشی می باشد و صرفا جنبه پیشنهادی و آموزشی دارد. 2) همچنین این فایل با هدف افزایش علم و علم اموزی ،پیشرفت تحصیلی و کمک به معلمین و مدیران محترم جهت بالا بردن بنیه علمی و اگاهی می باشد. این...
پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد

پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد

قیمت: 52,000 ريال کد فایل:32853
  پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد مطابق با دیدگاه روانپزشکی و روانشناسی   لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4083

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2016

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2672

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :885

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2232

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :909

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :911

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :760

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...