منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> مدیریت کلیه رشته ها

دانلود مقاله مرکز کارآفرینی و اثر آن بر فرآیند توزیع دانشقیمت: ۴۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 31     کد محصول :2570      حجم فایل:139,47 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

 

توضیحی مختصر از مقاله  :

 

دانلود مقاله مرکز کارآفرینی و اثر آن بر فرآیند توزیع دانش و کارایی اقتصادی

چکیده

در این مقاله به دو فرضیه می پرداریم، نخست: تلاشها جهت نوآوری منطقه ای  اثر مثبتی بر دانش مبتنی بر فعالیتهای کارآفرینی در سطح منقه دارد. دوم: دانش مبتنی بر کارآفرینی به طور مثبت بر کارآیی اقتصادی اثر میگذارد. ما این دو فرضیه را با استفاده از اطلاعات در سطح مناطق آلمان غربی بررسی میکنیم و از مدل معادلات ساختاری برای تحلیل روابط بین متغیرهای پنهان استفاده میکنیم.  تحقیق عملی ما مدارک لازم را برای حمایت و دفاع از این دو فرضیه فراهم میکند. بر این اساس، نتایج مابیان میکند که تلاشها جهت نوآوری یک اثر غیر مستقیم بر کاآیی قتصادی از طریق کارآفرینی دارد.در تحقیقات تجربی موجود این اثر غیر مستقیم مورد توجه قرار نگرفته و تنها به اثر مستقیم نوآوری بر کارایی اقتصادی توجه شده است.

- مقدمه :

تولید دانش یک عامل تعیین کننده در کارایی اقتصاد منطقه ای است.  این نکتة اصلی تئوری رشد درونی است. (لوکاس و گراسمن و هلپمن). در این تئوری جنبظ عمومی بودن دانش مورد تأکید قرار گرفته است: دانش نمیتواند برای همیشه محافظت شده و محصور شود و به طور همزمان ممکن است توسط چند واحد تجادی مورد استفاده قرار گیرد.از این رو در این تئوری واحد تجاری نوآور دانش فنی را به طور خودکار به واحد تجاری که از این دانش به طور مفید استفاده میکند منتقل میکند. در حالی که این تئوری فوق العاده قوی بود فرض اساسی آن نسبتا ساده بود. (اروو) بیان می کند که دانش جدید فی نفسه از لحاظ ارزش اقتصادی مطمئن و قابل اتکا نیست. از این رو عموما تبدیل دانش جدید به فن آوری ها و محصولات جدید نیازمند سرمایه گذاری با بازده نامعین است. این موضوع ارتباط دارد با (نایت) که توانست بین خطر بازدة غیر قابل محاسبه و نامطمئن با بازده قابل محاسبه تمایز قائل شود. وی بیان می کند که کارآفرین یک کارگذار اقتصادی است که مسئولیت معامله در شرایط غیر مطمئن را تقبل میکند. شرایط عدم اطمینان هم چنین بخشی از تئوری «فرصت های کارآفرینی»است.(کیرزنر).بر طبق نظریه وی کشف فرصتهای کارآفرینی نیاز به بصیرت و هوشیاری دارد.

بر اساس نظریه (شمپتر)  نقش کارآفرین شامل شناسایی و درک فرصت های اقتصادی جدید است. فرصتها نه تنها محصولات بلکه فرآیندهای تولید و فرصتهایی در بازار یابی محصولات به طور بالقوه هستند. وی تأکید میکند که ریسک و شرایط عدم اطمینان به طور ضمنی بخشی از فرصتهای کارآفرینی هستند. در این مقاله ما بر دانش مبتنی بر فرصتها و نقش کارآفرینان در تبدیل این فرصتها به محصولات و تکنولوژی های جدید تمرکز میکنیم. در اغلب موارد سرمایه گذاری ها توسط کارآفرینان به دانش فنی جدید توسعه پیدا میکند و از طریق ایجاد یک فعالیت اقتصادی جدید«همانند شرط بندی روی محصولات» ریسک حاصل از تولید کالا را می پذیرند.

 

در این هنگام کارآفرینان عقاید و طرح های خود را به صورت تجاری ثبت می کنند در غیر این صورت نخواهند توانست حقوق خود را پیگیری نمایند و بدین ترتیب ارزش دانش خود را افزایش میدهند. از این رو پذیرش ریسک  و کارآفرینی یک بخش مهم در فرآیند نوآوری است. «باومول» صریحاً بین پذیرش ریسک در فرآیند نوآوری و نقش واحد تجاری که جهت به اجرا درآوردن نوآوری در سطح وسیع، انتخاب شده تمایز قائل می شود. در حالی که تحقیق و توسعه از نظر کمی دارای اهمیت بیشتری است به دلیل اینکه مخارج بالاتری برای آن صورت گرفته، اما نتایج چند تحقیق نشان می دهد که محصولات جدید برای اولین بار توسط واحد های کوچک و جوان مانند کارآفرینان معرفی شده اند.

هدف این مقاله بررسی عملی این موضوع است که آیا ایجاد فرصتهای تکنولوژیکی جدید تمام فعالیتهای نوآوری  که واحد تجاری در گذشته انجام داده را به سمت افزایش کارایی اقتصاد منطقه ای سوق می دهد و هم چنین بررسی نقش کارآفرینان در این فرآیند.کارایی اقتصاد در منطقه اصولاً به بهره وری که عامل تعیین کننده ای در ثروت منطقه ای است بستگی دارد. به طوری که «کروگمن»  بیان میکند که بهره وری همه ماجرا نیست اما در دراز مدت تقریباً همه چیز است. ما اثر تلاشها جهت نوآوری،دانش فنی و کارآفرینی را بر بهره وری برای مناطق آلمان غربی بررسی میکنیم.این مقاله به شرح زیر ترتیب داده شده است: در بخش بعدی ما زیربنای نظری تحلیل خود راتوضیح میدهیم و دو فرضیه برای اثرات متقابل بین دانش فنی،کارآفرینی و عملکرد اقتصادی بیان میکنیم. در بخش  چهارم مدل عملی استفاده شده در این تحقیق را شرح داده و اطلاعات مربوط با آن را توضیح میدهیم.

 

6- بحث و نتیجه گیری:

در این مقاله ما بر نقش اساسی دانش مبتنی بر کارآفرینی برای کارایی اقتصاد منطقه ای تأکید کردیم. ما بیان کردیم که کارآفرینانی که دانش جدید تولید میکنند و در فرصت های به دست آمده سرمایه گذاری میکنند،نقش اساسی در توزیع و انتشار دانش دارند. دو فرضیه ای که به آن پرداخته شد بیان میکردند که فعالیتهای نوآورانه در یک منطقه اثر مثبتی بر دانش مبتنی بر فعالیتهای کارآفرینی دارد و فعالیتهای کارآفرینی منطقه ای فرآیند انتشار دانش را تسهیل بخشیده و منجر به کارایی اقتصادی میشود. برای بررسی این دو فرضیه ما از یک مدل معادلات ساختاری که رابطة بین متغیر های پنهان«تلاشها جهت نوآوری، دانش فنی، مرکز کارآفرینی و کارایی اقتصادی » بررسی میکرد،برای یک نمونه از مناطق آلمان غربی استفده کردیم. ما دریافتیم که تلاشها جهت نوآوری  هم اثر مستقیم و هم اثر غیر مستقیم بر کارایی اقتصاد منطقه ای دارد. از یک سو،تلاشها جهت نوآوری  واحد تجاری را به سمت افزایش دانش فنی منطقه ای هدایت میکند که اثر مستقیمی بر بهبود کارایی اقتصادی بخش صنعتی منطقه دارد و از سوی دیگر ما دریافتیم که تلاشها جهت نوآوری ،مرکز کارآفرینی را توسعه می بخشد که از این طریق نیز منجربه کارایی اقتصاد منطقه میشود. در حقیقت ما دریافتیم که اثرات غیر مستقیم تلاشها جهت نوآوری  حدوداً 40% بر کارایی اقتصادی اثر می گذارد. 

 

 

  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:بررسی هم افزایی میان کارآفرینی و نوآوری  مقاله کارآفرینی  مقاله کارآفرینی Pdf  مقاله کارآفرینی رایگان  مقاله کارآفرینی انگلیسی  مقاله کارآفرینی به زبان انگلیسی  مقاله کارآفرینی سازمانی  مقاله کارآفرینی زنان  مقاله کارآفرینی دانشگاهی  مقاله کارآفرینی و اشتغال  مقاله کارآفرینی اجتماعی  مقالات کارآفرینی Pdf  تحقیق کارآفرینی Pdf  مقاله در مورد کارآفرینی Pdf  تحقیق کارآفرینی رایگان  مقالات رایگان کارآفرینی  مقاله کارآفرینی انگلیسی با ترجمه  مقالات انگلیسی کارآفرینی  مقاله انگليسي كارآفريني  دانلود مقاله کارآفرینی انگلیسی  مقاله انگلیسی کارآفرینی 2012  مقاله کارآفرینی به انگلیسی  مقاله های انگلیسی کارآفرینی  تحقیق کارآفرینی به زبان انگلیسی  مقالات کارآفرینی سازمانی  مقاله درباره کارآفرینی سازمانی  دانلود مقاله کارآفرینی سازمانی  مقاله در مورد کارآفرینی سازمانی  مقاله ای در مورد کارآفرینی زنان  مقالات کارآفرینی زنان  مقاله در مورد کارآفرینی زنان  مقاله زنان کارآفرین  مقاله درباره کارآفرینی زنان  مقاله در مورد کارآفرینی و اشتغال  مقالات کارآفرینی اجتماعی  مقاله در مورد کارآفرینی اجتماعی  تحقيق آماده تحقيق حسابداري تحقيق رايگان تحقيق رشته حسابداري تکنيک توهم خلاق دانلود رايگان دانلود مقاله دانلود کتاب الکترونیکی دانلود کتاب اموزشی دانلود کتاب جدید دانلود کتاب های الکترونیکی دانلود کتاب پی دی اف رايگان سايت مقاله سطوح نوآوری مشخصات کارآفرين مفاهيم کارآفريني مقالات مقالات دانشگاهي مقالات رايگان مقاله آماده مقاله حسابداري مقالهDOC مقدمه ای بر کارآفرینی نوآوری نوآوری سازمانی پروژه پروژه حسابداري پروژه هاي رايگان چرخه عمر نوآوری کار آفرین کارآفريني کتاب PDF   کارایی اقتصادی  کارایی اقتصادی چیست  کارایی اقتصادی جرایم مالیاتی  کارایی اقتصادی+pdf  تعریف کارایی اقتصادی  بررسی کارایی اقتصادی جرایم مالیاتی  مفهوم کارایی اقتصادی  محاسبه کارایی اقتصادی  بررسی کارایی اقتصادی  انواع کارایی اقتصادی  کارایی اقتصاد بازار در افغانستان  میزان کارآیی نظام اقتصاد بازار آزاد در افغانستان  کارایی اقتصاد  نوآوری منطقه ای  نوآوری منطقه ای  نظام نوآوری منطقه ای  سیستم نوآوری منطقه ای  مقاله تولید علم  مقالات علمی تولید ملی  مقاله در مورد تولید علم  
محصولات مرتبط
دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره

دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره

قیمت: 99,000 ريال کد فایل:35923
دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره جزوه اصول و فنون مذاکره به صورت ورد و قابل ویرایش ارایه شده است.شما می توانید قسمتی از  دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره که شامل قسمتی از مقدمه و سایر بخش ها می باشد را مشاهده فرمایید: فایل ورد قابل ویرایش مقدمه ای از جزوه اصول و فنون مذاکره: پيشرفت جوامع و رشد جمعيت و كوچك شدن جهان از نقطه نظر دسترسي به اطلاعات و معضلات اجتماعي و جنگ قدرتها و محدوديت منابع و تضاد منافع انسانها را...
دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار

دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:35922
دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار کاملترین فایل پاورپوینت در مورد مهارتها و قوانین کسب و کار این فایل(دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار) ذر 50 اسلاید ارایه می گردد.در زیر چند اسلاید به صورت تصادفی که نمونه ای از فایل دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار آورده میشود. مدل کسب و کار: - یک مدل کسب و کار چارچوبی برای کسب درآمد است. این مدل شامل مجموعه ای از فعالیتها است و به سوالات زیر پاسخ می...
مدل سازی معادلات ساختاری

مدل سازی معادلات ساختاری

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:33036
مدل سازی معادلات ساختاری اسلاید شماره 1 مقدمه مدل سازی معادله ساختاری چیست؟ مدل معادلات ساختاری (SEM) تحلیل چند متغیری بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری است که به محقق امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون رابه طور همزمان مورد آزمون قرار دهد.مدل سازی معادله ساختاری دیدگاهی است که در آن الگوهای فرضی از ارتباطات مستقیم وغیرمستقیم در میان یک مجموعه از متغیرهای مشاهده شده و پنهان بررسی می شود.کاربرد اصلی آن در موضوعات...
دانلود پاورپوینت برنامه های ایجاد تغییر در تیم

دانلود پاورپوینت برنامه های ایجاد تغییر در تیم

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32864
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :3842

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :1820

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2466

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :765

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2074

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :811

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :739

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :652

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...