منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک

سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

فروشگاه فایل

گروه محصول -> روانشناسی،علوم تربیتی، مشاوره

تأثیر آموزش مدون بر میزان آگاهی مراقبین و سیر بهبود زخم فشارقیمت: ۳۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 16     کد محصول :2730      حجم فایل:33,21 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

 

توضیحی مختصر از مقاله  :

تأثیر آموزش مدون بر میزان آگاهی مراقبین و سیر بهبود زخم فشاری در مبتلایان به ضایعه نخاعی

چکیده

زمينه و هدف: زخمهاي فشاري يكي از عوارض جدّي در بيماران ضايعه نخاعي است كه ممكن است در سراسر عمر فرد، با وي همراه باشد و ضررهاي اقتصادي و انساني بسيار زيادي براي بيمار، اطرافيان وي و جامعه داشته باشد. با توجه به اين كه برنامه‌هاي آموزشي، ‌روشي براي انتقال اطلاعات اساسي به بيماران و مراقبين آنها است، مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير آموزش بر ميزان آگاهي مراقبين و سير بهبود زخم فشاري در اين بيماران انجام شد.

روش تحقيق: در اين مطالعه نيمه تجربي (قبل و بعد)، جامعه مورد مطالعه را تمامي مصدومين نخاعي مبتلا به زخم فشاري،‌تحت مراقبت در منزل كه 15 نفر بودند، تشكيل داد. مشخصات فردي و خصوصيات باليني و ميزان آگاهي مددجو و مراقبت‌دهندگان آنها با استفاده از پرسشنامه، ‌از طريق مصاحبه حضوري جمع‌آوري گرديد. فرم بازنگري مشاهده‌اي نحوه مراقبت از زخم بر اساس راهنماي مؤسسه مراقبتهاي بهداشتي و تحقيقاتي (AHCPR) و فرم بازنگري ارزيابي زخم بر اساس ابزار اندازه‌گيري وضعيت زخم (PSST) تدوين و قبل و بعد از آموزش مورد ارزيابي قرار گرفت. تجزيه تحليل اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار آماري SPSS و آزمون آماري غير پارامتريك Wilcoxon، ‌در سطح معني‌داري 05/0P£ انجام شد.

يافته‌ها: در اين پژوهش، آموزش باعث افزايش ميزان آگاهي مراقبت‌دهندگان و عملكرد آنان شد. مقايسه ميانگين نمرات ارزيابي زخم فشاري در نوبت اول قبل و بعد از آموزش اختلاف معني‌داري را نشان نداد؛ ولي مقايسه ميانگين نمرات ارزيابي زخم فشاري در نوبت دوم و سوم قبل و بعد از آموزش، نشانگر اختلاف معني‌داري بود (05/0P<).

نتیجه‌گیری: آموزش مدّون و اختصاصي در پيشگيري و درمان زخم فشاري مؤثر است؛ چنانچه اين آموزش، با ويژگيهاي بيمار، دانش فرد و سبك زندگي وي متناسب باشد، بيشتر مؤثر خواهد بود. مشاركت كاركنان درماني در آموزش به بيمار و خانواده وي و پيگيري آنان پس از ترخيص از بيمارستان بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

کلید واژه ها: زخم فشاري؛ آموزش؛ صدمات نخاعي

زخم فشاری

مقدمه

هر ساله هزاران نفر، در اثر حوادث مختلف قربانی صدمات نخاعی می‌شوند (1). در آمریکا نزدیک به 200000 نفر با ناتواناییهای ناشی از صدمات نخاعی زندگی می‌کنند و هر سال حدود 11000 نفر به دلیل صدمات نخاعی در بیمارستان بستری می‌شوند (2). در ایران 5000 بیمار ضایعه نخاعی وجود دارد که از این تعداد 2000 نفر قربانیان جنگ تحمیلی و 3000 نفر دیگر در اثر عواملی نظیر تصادف، سقوط از ارتفاع و غیره دچار آسیب نخاعی شده‌اند (3).بیماران مبتلا به صدمات نخاعی، به دلیل محدودیت حرکتی و از دست دادن حس و حرکت در قسمتی از بدن به مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی زیادی مبتلا می‌گردند؛ از جمله شایعترین عوارض ناشی از بی‌حرکتی در این بیماران، ایجاد و عود زخم فشاری می‌باشد. میزان بروز زخمهای فشاری در طی یک سال بعد از ایجاد صدمات نخاعی از 8%-33% برای بیمارانی که در جامعه زندگی می‌کنند، متغیر است (4).زخمهای فشاری، یکی از عوارض جدّی در بیماران ضایعه نخاعی است که ضررهای اقتصادی و انسانی بسیار زیادی برای بیمار، اطرافیان وی و جامعه دارد (6،5) و با عوارض عمده‌ای نظیر افزایش طول مدت اقامت بیمار در بیمارستان، تأخیر در بهبودی، سپتی‌سمی و مرگ همراه است (7-9).فلاحتی و همکاران، در مطالعه‌اي بر روی 365 جانباز نخاعی بستری در بیمارستان ساسان، گزارش كردند که بیشترین شکایات منجر به بستری (8/37%) مربوط به مشکلات ادراری و تناسلی و پس از آن مشکلات ارتوپدی (2/34%) و 4/26% مربوط به زخم فشاری و عفونتها بوده است (10).85% از مصدومین نخاعی در دوران زندگی خود مبتلا به زخم فشاری می‌شوند که حدود 8% از آنها در اثر این ضایعه فوت می‌کنند که بیشترین علت مرگ‌ومیر، سپتی‌سمی ناشی از عفونتهای ادراری و تناسلی و زخم فشاری است (11).طبق تحقیقی، با هدف تعیین میزان شیوع، شدّت و مدت زخم فشاری بر روی 102 بیمار مبتلا به ضایعه نخاعی، گزارش شد كه شدّت و شیوع زخم فشاری در مبتلایان به صدمات نخاعی که در جامعه زندگی می‌کنند، بیشتر است؛ به طوری که بیش از یک سوم آنها، زخم فشاری دارند (6).

در مطالعه ديگري که با هدف آگاهی از آخرین وضعیت سلامت جانبازان نخاعی سراسر کشور، نیازسنجی بهداشتی، درمانی، توانبخشی، انجام مراقبتها، دوره‌ها و برگزاری برنامه‌های آموزشی مورد نیاز آنان انجام شد، از 2063 جانباز نخاعی، 284 نفر مبتلا به زخم فشاری با درجات مختلف بودند (12).بنابراین پیشگیری از زخم فشاری، امري بسیار حیاتی در مراقبت از بیماران است (13). مؤسسه مراقبتهای بهداشتی و تحقیقاتی در سال 1992 راهنمای استاندارد مراقبت و درمان زخم فشاری را پیشنهاد نمود؛ در این راهنما اولین راهكار جهت پیشگیری و درمان زخم فشاری آموزش به بیمار و خانواده وی است (14)؛ مطالب این راهنما در کتب مرجع پرستاری به عنوان راهنمای پیشگیری و درمان زخم فشاری نیز ذکر شده است (15-17).

با توجه به این که برنامه‌های آموزشی، روشی برای انتقال اطلاعات اساسی به بیماران و مراقبین آنها است، در صورتی که این برنامه‌های آموزشی بتواند این اطلاعات را به راهكارهاي مؤثر در جهت پیشگیری و درمان زخم فشاری تبدیل نماید و مطابق با ویژگیهای بیمار و دانش یادگیرنده و سبک زندگی وی باشد، بیشتر مؤثر خواهد بود (18). در مطالعه‌ ديگري، محققان، 41 بیمار مبتلا به ضايعه نخاعي را به دو گروه شاهد و مداخله تقسیم كردند؛ در گروه مداخله به مدّت 4 ساعت به طور اختصاصی و مدوّن، پیشگیری و درمان زخم فشاری را آموزش دادند؛ و در گروه شاهد، آموزش استانداردی که طبق مقررات بیمارستان به همه افراد داده می‌شد را ارائه دادند؛ پس از گذشت 3، 6، 12 و 24 ماه، میزان آگاهی دو گروه درباره پیشگیری از زخم فشاری ارزيابي گرديد و گزارش شد كه آموزش مدوّن و اختصاصی درباره پیشگیری و درمان زخم فشاری در افزایش و ابقاي دانش آنان بسیار مؤثر بوده است (4).با توجه به فراوانی زخمهای فشاری و عفونتها در مبتلایان به ضایعه نخاعی که هر دو قابل پیشگیری است و استمرار آنها می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری داشته باشد، توجه بیشتر به مراقبتهای پرستاری و معاينات دوره‌ای و درمان مناسب می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت زندگی آنها، میزان بستری را کاهش دهد و از عوارض ناشی از بستری نیز بکاهد؛ بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف تأثیر آموزش بر میزان آگاهی مراقبین و سیر بهبود زخم فشاری در مبتلایان به ضایعه نخاعی انجام شد.

 

 

 

   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  زخم فشاری  زخم فشاری در نوزادان  زخم فشاری چیست  زخم فشاری نوزاد  زخم فشاری Ppt  زخم فشاری در نوزاد  زخم فشاری نوزادان  زخم فشاری در Icu  زخم های فشاری  درمان زخم فشاری  زخم بستر در نوزادان  خط مشی زخم فشاری در نوزادان  زخم بستر نوزادان  زخم بستر چیست  خط مشی زخم فشاری نوزاد  خط مش زخم فشاری نوزاد  زخم بستر Ppt  خط مشی زخم فشاری در نوزاد  زخم بستر در Icu  درمان زخم های فشاری  انواع زخم های فشاری  پیشگیری از زخم های فشاری  پیشگیری و درمان زخم های فشاری  درمان زخم بستر درمنزل  درمان زخم بستر در سالمندان  درمان زخم بستر با عسل  درمان زخم بستر شدید  درمان زخم بستر با داروهای گیاهی  درمان زخم بستر دیابتی  درمان زخم بستر چیست  درمان زخم بستر در خانه  درمان زخم بستر پاشنه پا  
محصولات مرتبط
طرح درس سالانه کامپیوتر (سخت افزار)

طرح درس سالانه کامپیوتر (سخت افزار)

قیمت: 19,000 ريالکد فایل:32920
    به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که:این محتوا حاصل ساعت ها تلاش همکاران ما، مقالات، برشورهای آموزشی، کتاب، جستجوی اینترنتی از وبلاگ های آموزشی می باشد و صرفا جنبه پیشنهادی و آموزشی دارد.همچنین این فایل با هدف افزایش علم و علم اموزی ،پیشرفت تحصیلی و کمک به معلمین و مدیران محترم جهت بالا بردن بنیه علمی و اگاهی می باشد.     به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که:این محتوا حاصل ساعت ها تلاش...
نمونه پر شده فرم های ارزشیابی دبیران تمام مقاطع

نمونه پر شده فرم های ارزشیابی دبیران تمام مقاطع

قیمت: 29,000 ريالکد فایل:32915
این فایل شامل موارد زیر می باشد:   فرم شمارة (3) محورها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد كارمندان(مشخصات ارزيابي شونده) فرم شمارة (3) محورها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد كارمندان (شاخص هاي عمومي...
نمونه پیشنهادی فهرست وارسی ( چک لیست) پایه دوم

نمونه پیشنهادی فهرست وارسی ( چک لیست) پایه دوم

قیمت: 39,000 ريالکد فایل:32910
این فایل شامل دروس زیر می باشد: هدیه های آسمانی فارسی  علوم قرآن تربیت بدنی به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که: 1) این محتوا حاصل ساعت ها تلاش همکاران ما، مقالات، برشورهای آموزشی، کتاب، جستجوی اینترنتی از وبلاگ های آموزشی می باشد و صرفا جنبه پیشنهادی و آموزشی دارد. 2) همچنین این فایل با هدف افزایش علم و علم اموزی ،پیشرفت تحصیلی و کمک به معلمین و مدیران محترم جهت بالا بردن بنیه علمی و اگاهی می باشد. این...
پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد

پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد

قیمت: 52,000 ريالکد فایل:32853
  پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد مطابق با دیدگاه روانپزشکی و روانشناسی   لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4083

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2016

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2672

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :885

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2232

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :909

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :911

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :760

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...