منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

فروشگاه فایل

گروه محصول -> -> برق و الکترونیک

دانلود جزوه اندازه گیری الکتریکیقیمت: ۶۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 150     کد محصول :2492      حجم فایل:1,95 MB      نوع فایل :rar 

 فایل ورد قابل ویرایش

 

کاملترین جزوه انذازه گیری  150 صفحه فایل ورد

توضیحی مختصر از مقاله  :

اندازه گيری چيست

اندازه گيری عبارتست از تعيين يک کميت و يا مقدار فيزيکی توسط يک عدد و بر حسب يک واحد.  بنابراين برای اندازه گيری نياز به واحد هائی داريم ( مانند  ولت ،  متر ، کيلوگرم ، ثانيه و ....).  البته واضح است که برای برای اندازه گيری هر کميت تکنيکها و يا روشهای منحصر به آن وجود دارند ( کوليس ، ورنيه ، ميکرومتر ، خطکش ، ولت متر و سيستمهای اندازه گيری ديگر ).

نمايش ثبت و انتقال اطلاعات در اندازه گيری

وظيفه اندازه گيری دستيابی به اطلاعات در خصوص اندازه فيزيکی و نمايش آن است،  نتيجتاٌ مسئله نمايش ،  ثبت و انتقال اطلاعات بدست آمده از اهميت خاصی بر خوردار است.   نمايش، ثبت و انتقال اطلاعات بصور زير انجام ميشود:

1.    آنالوگ –  در اين حالت مقدار اطلاعات حاصل از اندازه گيری بصورتی پيوسته نمايش داده ميشود.

2.      ديجيتال –  در اين حالت اطلاعات حاصل از اندازه گيری بصورت تعدادی پالس و يا يک عدد نمايش داده ميشود.

کميتها و آحاد

مهمترين کميتها در اندازه گيری الکتريکی و الکترونيکی عبارتند از :  ولتاژ ،  جريان ،  توان و کميتهای منشعب از آنها ( مانند  ميلی ولت ، ميلی آمپر و ... )

توضيح اينکه برای اندازه گيری کميتهای فيزيکی ديگر ،  معمولاً آنها را به کميتهای الکتريکی فوق متناسب با کميت اصلی تبديل نموده و سپس عمل اندازه گيری انجام ميشود.

انتخاب روشها و دستگاههای مورد نياز برای اندازه گيری،  بستگی به اين دارند که آيا کميت مورد نطر از نوع مستقيم ( جريان مستقيم ) و يا ازنوع متناوب است ، در اين رابطه مقادير لحظه ای ، متوسط ، ماکزيمم ، پيک تو پيک ،  و موثر دارای اهميت هستند.

اندازه گيري الكتريكي

معرفي و آموزش كار با اسكوپ

اسيلوسكوپ اشعه كاتدي يك دستگاه نمايش دهنده است. در صورتي كه ديگر دستگاههاي نمايش دهنده فقط مقدار ولتاژ يا مقادير ديگر الكتريكي را نمايش مي دهند اما اسيلوسكوپ اشعه كاتدي قادر است مقدار، فاز، فركانس موج و روابط بين مقادير آنها را نمايش دهد. خلاصه اطلاعات بسيار زيادي از نظر كمي و كيفي در مورد كارهاي اندازه گيري الكترونيك به اسيلوسكوپ داده شده است و با قسمت هاي متعلق به دستگاه هر اندازه گيري با رديف فركانسهاي زياد با اسيلوسكوپ امكان پذير است.
طرح ساده طبقاتي يك اسيلوسكوپ اشعه كاتدي در شكل(1-7) نشان داده شده است. طبقات اين اسيلوسكوپ شامل لامپ اشعه كاتديCRT ، تقويت كننده مرورX-Amp و قسمت منبع تغذيه PUمي باشد.

لامپ اشعه كاتدي
لامپ اشعه كاتدي در واقع يك لامپ خلاء است كه الكترونهاي آن از يك كاتد گرم منتشر شده و براي رساندن به سرعت كافي ابتداء شتاب داده مي شوند، سپس به شكل اشعه در آمده و در پايان به يك پرده نيمه شفاف پوشيده از فسفر رسانس برخورد مي نمايد.محلي كه الكترونها به صورت اشعه در مي آيند لوله پرتاب الكترون) ELECTRON GUN (گفته مي شود. ساختمان ساده لامپ در شكل 1 نشان داده شده، لوله پرتاب مركب از يك كاتد K ، يك شبكه G (الكترود كنترل) و آندهاي شماره 1و2 است. شدت اشعه الكترون توسط شبكه اي به همان شكل لامپ الكترون معمولي، كنترل مي شود. آند اول در پناسيل مثبت نسبت به كاتد كار مي كند. از اين رو الكترونها هنگام عبور از اين شبكه شتاب مي گيرند و با شكاف كوچكي در وسط آن اشعه الكتروني تهيه مي گردد. الكترونهاي بيرون آمده از آند اول عملاً در مسير خط مستقيمي حركت مي كنند، ليكن نيروي دافعه بين الكترونها دور شدن اشعه را از هم به وجود مي آورند. اين تمايل توسط ميدانهاي الكترواستاتيكي با قرار دادن پتانسيل در آند اول و دوم لامپ كنترل مي شود، از اين رو تقارب اشعه الكتروني لامپ توسط آندهاي اول و دوم نسبت به محور خود يك عدسي الكتروني تشكيل مي دهند. معمولاً پتانسيل آند دوم ثابت است و پتانسيل آند اول براي تمركز اشعه متغير مي باشد، به همين دليل آند اول را الكترود تمركز دهنده نيز مي گويند.منحرف شدن اشعه الكتروني به روي پرده به طور الكترواستاتيكي انجام مي گيرد. انحراف الكترواستاتيكي توسط صفحات انحراف تهيه مي گردند و به صورت دو وضع افقي(ياX) و عمودي(ياY) با زاويه قائمه نسبت به هم قرار دارند. ميدانهاي انحراف دهنده با اعمال ولتاژ مناسب بين هر دو جفت صفحات انجام مي پذيرد.

دانلود جزوه اندازه گیری الکتریکی
 

وقتي كه ولتاژهاي مختلفي به طور تناوبي به دو جفت صفحات انحراف دهنده وارد مي شوند اشعه الكتروني به طرف بالا و پايين و همچنين در عرض پرده به ترتيب با تغيير مقدار و قطبين ولتاژ حركت مي نمايند. در لامپ اشعه كاتدي وارد نمودن سيگنال مورد نظر به صفحاتY و اعمال يك ولتاژ استاندارد به صفحاتX مرسوم است، به طوري كه تركيب آنها محورهاي مختصات را پديد مي آورند. در تجزيه مدار الكتريكي معمولاً يك چيز در مورد تغييرات مقادير نسبت به زمان جلب نظر مي كند، بنابراين سيگنال مجهول به صفحات عمودي وارد شده و حركت عرضي(مروري) در پرده مستقيماً متناسب با زمان است و اين زمان توسط صفحات افقي با استفاده از ولتاژي كه آن را ولتاژ مرور
(TIME BASE) مي گويند ساخته مي شود.در اين صورت مقداري كه نقطه نوراني روي پرده حركت كرده مربوط به دامنه ولتاژ وارد به صفحات انحراف دهنده مي باشد و اين پارامتر حساسيت انحراف لامپ اشعه كاتدي ناميده مي شود، آن را مي توان به صورت ولتاژ(يا جريان) لازم براي حركت نقطه نوراني در فاصله مشخصي روي پرده لامپ اشعه كاتدي تعريف نمود. معمولاً حساسيت انحراف(به طور جداگانه براي هر جفت صفحات) به ميلي متر بر ولت(يا بر ميلي آمپر) بيان مي شود. حساسيت انحراف از نظر مقدار مربوط به طرح اشعه كاتدي و شرايط كار آن مي باشد. يك سو كننده ولتاژ زياد و مرورمسئله بسيار ويژه در اسيلوسكپ هاي اشعه كاتدي تهيه ولتاژ زياد يا ولتاژ فوق العاده زياد(E.H.T) براي تغذيه آندهاي آن مي باشد اين ولتاژ از يك تا 20 كيلو ولت متغير است. معمولاً اين مسئله با يك سو كننده ولتاژ زياد مشابه آنچه در شكل 2 نشان داده شده است انجام مي گيرد.

 فایل ورد قابل ویرایش

 

   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:مفهوم و اهميت اندازه گيري الكتريكي    تعاريف اوليه    اجزاء سيستمهاي اندازه گيري    خطاها و آناليز آن    طبقه بندي دستگاههاي اندازه گيري دستگاههاي اندازه گيري آنالوگ    مغناطيس ثابت و سيم پيچ متحرك و بالعكس با آهن متحرك    الكتروديناميكي   فروديناميكي القائي   الكترواستاتيكي    دستگاههاي اندازه گيري جريان و ولتاژDC و AC و روشهاي اندازه گيري مقادير خيلي كم و خيلي زياد ولتاژ و جريان    دستگاههاي اندازه گيري با ضرب كننده ها    اندازه گيري توان اكتيو و راكتيو يك فاز و سه فاز اندازه گيري مقاومتها   خازنها   سلفها و ضريب Q    پلهاي اندازه گيري و كاربرد آنها ترانسديوسرهای اثر هال ( Hall Effect Transducers ) اسيلوسكوپهاي عادي و دستگاههاي ثبات دستگاههاي اندازه گيري ديجيتال    اندازه گيري فركانس و هارمونيكها - اسيلوسكوپهاي پيشرفته دستگاههاي اندازه گيري نظير    SVTM    CURVE TRACER    VTVM    WAVE ANALYZER     اندازه گيري الكتريكي  اندازه گیری الکتریکی ساونی  اندازه گیری الکتریکی Pdf  اندازه گیری الکتریکی پارسه  اندازه گیری الکتریکی حق مرام  اندازه گیری الکتریکی کتاب  اندازه گیری الکتریکی رضا حق مرام  اندازه گیری الکتریکی جزوه  اندازه گیری الکتریکی مسعود سلطانی  اندازه گیری الکتریکی فشار  اندازه گیری الکتریکی ساونی Pdf  کتاب اندازه گیری الکتریکی ساونی  دانلود اندازه گیری الکتریکی ساونی  دانلود کتاب اندازه گیری الکتریکی ساونی  حل المسائل اندازه گیری الکتریکی ساونی  حل تمرین اندازه گیری الکتریکی ساونی  حل المسائل کتاب اندازه گیری الکتریکی ساونی  جزوه اندازه گیری الکتریکی ساونی  اصول اندازه گیری الکتریکی ساونی  جزوه اندازه گیری الکتریکی+pdf  دانلود کتاب اندازه گیری الکتریکی Pdf  جزوه اندازه گیری الکتریکی پارسه  کتاب اندازه گیری الکتریکی پارسه  دانلود جزوه اندازه گیری الکتریکی پارسه  دانلود کتاب اندازه گیری الکتریکی پارسه  دانلود اندازه گیری الکتریکی پارسه  حل المسائل اندازه گیری الکتریکی حق مرام  حل مسائل اندازه گیری الکتریکی حق مرام  کتاب اندازه گیری الکتریکی رضا حق مرام  دانلود کتاب اندازه گیری الکتریکی دکتر حق مرام  دانلود کتاب اندازه گیری الکتریکی رضا حق مرام  دانلود حل المسائل اندازه گیری الکتریکی رضا حق مرام  حل المسائل اندازه گیری الکتریکی دکتر رضا حق مرام  جزوه اندازه گیری الکتریکی حق مرام  کتاب اندازه گیری الکتریکی دانشگاه پیام نور  کتاب اندازه گیری الکتریکی دانلود  کتاب اندازه گیری الکتریکی جواد کاظمی  کتاب اندازه گیری الکتریکی دیانی  اندازه گیری الکتریکی دکتر رضا حق مرام  حل مسائل اندازه گیری الکتریکی رضا حق مرام  حل تمرین اندازه گیری الکتریکی رضا حق مرام  دانلود کتاب اندازه گیری الکتریکی دکتر رضا حق مرام  جزوه اندازه گيري الكتريكي  جزوه اندازه گیری الکتریکی دانشگاه شریف  جزوه اندازه گیری الکتریکی پیام نور  جزوه اندازه گیری الکتریکی کاردانی  جزوه اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی  دانلود جزوه اندازه گیری الکتریکی  جزوه درس اندازه گیری الکتریکی  دانلود کتاب اندازه گیری الکتریکی مسعود سلطانی  کتاب اندازه گیری الکتریکی مسعود سلطانی   دانلود جزوه اندازه گیری الکتریکی   دانلود کتاب اندازه گیری و کنترل   دانلود جزوه اندازه گیری مجتبی پیشوائی   دستگاههاي اندازه گيري آنالوگ   طبقه بندي دستگاههاي اندازه گيری   سيستمهاي اندازه گيری   دانلود جزوه اندازه گیری PDF   اسيلوسكوپ       جزوه اندازه گیری الکتریکی  جزوه اندازه گیری الکتریکی دانشگاه شریف  جزوه اندازه گیری الکتریکی پارسه  جزوه اندازه گیری الکتریکی+pdf  جزوه اندازه گیری الکتریکی پیام نور  جزوه اندازه گیری الکتریکی کاردانی  جزوه اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی  کتاب اندازه گیری الکتریکی دانشگاه پیام نور  کتاب اندازه گیری الکتریکی ساونی  جزوه اندازه گيري الكتريكي  دانلود جزوه اندازه گیری الکتریکی دانشگاه شریف  دانلود جزوه اندازه گیری الکتریکی دانشگاه تهران  جزوه اندازه گیری الکتریکی دانشگاه تهران  کتاب اندازه گیری الکتریکی پارسه  دانلود جزوه اندازه گیری الکتریکی پارسه  دانلود کتاب اندازه گیری الکتریکی پارسه  دانلود کتاب اندازه گیری الکتریکی Pdf  دانلود جزوه اندازه گیری الکتریکی پیام نور  کتاب اندازه گیری الکتریکی پیام نور  دانلود کتاب اندازه گیری الکتریکی پیام نور  دانلود جزوه اندازه گیری الکتریکی کاردانی  دانلود کتاب اندازه گیری الکتریکی ساونی  دانلود کتاب اندازه گیری الکتریکی ساونی ترجمه دیانی  حل المسائل کتاب اندازه گیری الکتریکی ساونی  دانلود رایگان کتاب اندازه گیری الکتریکی ساونی  دانلود کتاب اصول اندازه گیری الکتریکی ساونی  دانلود کتاب اندازه گیری الکتریکی ای کی ساونی  كتاب اندازه گيري الكتريكي  جزوه اندازه گیری الکترونیکی     
محصولات مرتبط
دانلود پاورپوینت عملكرد ولتاژي سيستم

دانلود پاورپوینت عملكرد ولتاژي سيستم

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:32863
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت تحليل مدهاي خرابي و اثرات آن

دانلود پاورپوینت تحليل مدهاي خرابي و اثرات آن

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:32861
  دانلود کاملترین فایل پاورپوینت در مورد کاليبراسيون لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد...
دانلود پاورپوینت کاليبراسيون Calibration

دانلود پاورپوینت کاليبراسيون Calibration

قیمت: 99,000 ريالکد فایل:32857
دانلود کاملترین فایل پاورپوینت در مورد کاليبراسيون لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در...
دانلود پاورپوینت كاليبراسيون ابزارهاي اندازه‌گيري (کاليبراسي

دانلود پاورپوینت كاليبراسيون ابزارهاي اندازه‌گيري (کاليبراسي

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:32856
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :3824

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :1805

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2456

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :757

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2061

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :806

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :721

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :647

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...