منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> شیمی، پتروشیمی و نانو

دانلود جداسازی ناخالصی های موجود در گازقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 14     کد محصول :7513      حجم فایل:21,19 KB      نوع فایل :rarدانلود جداسازی ناخالصی های موجود در گاز

مقدمه:

گاز طبيعی مخلوطی از هيدروكربنهای C5,C4,C3,C2,C1 و ناخالصی های H2S,CO2,H2O می باشد. كه به طور طبيعی در مخازن زير زمينی يافت می شود . اين گاز به صورتهای مختلف در زير مخازن وجود دارد :


1. محلول در نفت خام
2. در زير كلاهكهای بالايی نفت خام
3. به شكل مستقل


نسبت گازهای حل شده در نفت در ميدان های نفتی مختلف ، متفاوت بوده و حتي ممكن است حين توليد از يك مخزن در طول زمان برداشت ، تغيير كند.
پالايش گاز شامل جداسازی ناخالصيها ، هيدروكربنهای مايع و نيز تفكيك هيدروكربنهای سبك می باشد.

گازها بعد از تفكيك بصورت های ذيل به بازار عرضه مي شوند :
الف – گاز طبيعی (Natural gas) با علامت اختصاری N.G
ب – گاز طبيعی فشرده (Compressed Natural gas) با علامت اختصاری C.N.G
ج – گاز طبيعی مايع (Liquid Natural gas) با علامت اختصاری L.N.G
د – گاز نفت مايع شده (Liquid petroleum gas) با علامت اختصاری L.P.G


چنانكه نسبت هيدروكربنهای مايع شدنی در گاز بالا باشد تركيبات سنگين تر از C4 كه شامل نفتای سبك می باشد بعنوان يك محصول به بازار عرضه می شود. در هر حال گاز طبيعی تحويلی به خطوط لوله شامل اتان و متان (عمدتا متان) می باشد. گاز نفتی مايع شامل C3 , C4 بوده كه در فصول مختلف سال درصد آن تغيير می كند.

عمليات پالايش :


عمليات پالايش گاز شامل دو قسمت می باشد :
1.  جداسازی ناخالصي ها و تفكيك هيدروكربنها
2.  بازيابی ناخالصی ها و موادی كه جهت جداسازی ناخالصی بكار می رود ، جهت استفاده مجدد آنها در امر پالايش گاز 


قسمت اول بصورت های ذيل امكان پذير است :
الف – جذب در مايع (Absorption)
ب – جذب در جامد (Adsorption)
ج – تبديل شيميايی


1. جذب در مايع (Absorption) :
اين روش مهمترين روش جداسازی ناخالصيها است و اكثر فرايندها بدين طريق انجام ميشود. مواد جذب شده ممكن است بطور فيزيكی در مايع حل شوند و يا واكنش شيميايی با آن صورت گيرد.
برجهای جذب بصورتهای Packed tower , Plote tower , Spray tower است.
Packed tower
 بطور كلی اين نوع برجها در حالتی بكار مي رود كه مايع تمايل به ايجاد كف (Foem) داشته و نسبت دبی جريان مايع به گاز خيلی زياد باشد. ضمنا در مواردی كه افت فشار كم مورد نظر باشد . اين برجها برتری دارد . هزينه نصب و خوردگی نيز پايين است.
Plate tower
 در اين برجها می توان با سرعت زياد گاز كار كرد. در نتيجه برج با قطر كمتری لازم است. اين برجها برای مايعات غير كف زا ، غير خورنده با ميزان دبی جريان كم مايع مناسب است.
 Spray tower 
چنانكه افت فشار مهمترين مسئله باشد ، اين نوع برج برتر است.
2. جذب در جامد (Adsorption) :
در اين نوع برجها سطح تماس زياد است و بتدريج كه غلظت مواد در سطح جامد افزايش می يابد گراديان غلظت كم شده و راندمان جذب كم می شود.
3.  تبديل شيميايی :
در اين روش از راكتور كاتاليستي با بستر ثابت استفاده مي شود و محاسبات شامل مرحله های انتقال جرم تا سطح كاتاليست ، جذب كاتاليست و واكنش شيميايی از سطح كاتاليست است. بقيه محاسبات مانند برج جذب در مايع است.

 

 


پالايش گاز :
گاز توليد شده از چاه گاز و يا از دستگاه تفكيك كننده نفت و گاز ممكن است علاوه بر ناخالصی های ذكر شده دارای شن ريزه و گل رس نيز باشد. تنظيف كننده ها (Scrubbers) برای جدا كردن ذرات ناخالص بكار می رود . اين كار بصورت مكانيكی توسط سرند يا غربال و يا عبور گاز از روی مايعات انجام می شود.
گاز در مخازن طی ساليان متمادی مقداری بخار آب را در خود كه معادل فشار بخار آب در فشار و درجه حرارت مخزن است ، همراه دارد لذا مقدار آب همراه گاز بستگی به شرايط مخزن و تركيب اجزاء تشكيل دهنده گاز دارد. اگر دمای مخزن افزايش يابد يا فشار و جرم مولكولی گاز كاهش يابد مقدار آب همراه گاز زياد می شود. چنانكه دما يا فشار گاز تغيير كند باعث ميعان بخار آب مي شود . در چنين شرايطی بعضی از مواد مانند C4,C3,C2,C1 توليد كريستال جامد مي كند كه اصطلاحا هيدرات ناميده می شود . هر مولكول هيدروكربن با 6 يا 7 مولكول آب ايجاد باند مي كند. متان در درجه حرارت پايين تر از  5/21 درجه سانتی توليد CH4,5.6H2Oاتان در دمای 5/14 درجه سانتيگراد توليد C2H6,8.2H2O می نمايد. پروپان پايين تر از 5/5 درجه سانتی گراد ، با 17 مولكول آب ايزوبوتان 5/2 و نرمال بوتان در 1 درجه سانتی گراد توليد هيدرات می كند.
هيدرات بوجود آمده در خط لوله مانع عبور جريان گاز و گرفتگی لوله می شود. برای جلوگيری از ايجاد هيدرات در خط لوله می توان روشهای ذيل را بكار برد.
1. گرم كردن گاز
2. سرچاه عمل آبزدايی انجام شود
3. كم كردن فشار گاز
4. تزريق متانول به جريان گاز
گاز از چاهها و مناطق مختلف به وسيله سيستم جمع آوری به واحد مركزی پالايش برده مي شود. گوگرد موجود در گاز توسط دستگاههای شيرين كننده گرفته شده و اكثرا به عنوان محصول جانبی به بازار عرضه می شود . ساير تجهيزات خالص كننده نيز جهت گرفتن گازهايی كه دارای ارزش زيادی در بازار هستند مورد استفاده قرار ميگيرد. اين گازها شامل گاز نيتروژن ، دی اكسيد كربن و هليم         می باشد.
جداسازی هيدروژن سولفوره و دی اكسيد كربن :
فرايندهای آمين :


محلول برجهای جذب واحد آمين يكی از محلول های زير می باشد :

 • منو اتانول آمين MEA
 • دی اتانول آمين DEA
 • تری اتانول آمين TEA
 • دی ايزو پروپانول آمين DIPA فرمول شيميايی
 • دی گليكول آمين  (نام تجاری DGA)

بجز TEA بقيه آمينها از نظر فرمول شيميايی پايدار می باشند و تا دمای بالاتر از نقطه جوش تجزيه نمی شوند.
مقايسه انواع آمينها :
الف – منو اتانول آمينMEA
فشار بخار آن از ساير آمين ها بيشتر است و با Carbony sulfide و Carbon disulfide بطور      irreversible  تركيب می شود و ايجاد ذرات جامد و باعث هدر رفتن آمين می شود. مقداری نيز به علت تبخير كم می شود كه اگر گاز شيرين شده با آب شستشو شود مساله تبخير آمين از بين می رود. MEA بيشترين جذب گازهای اسيدی را بر واحد وزن دارد چون جرم مولكولی آن از ساير آمين ها كمتر است. MEA مقدار گازهای اسيدی را براحتی تا 25/0 گرين می رساند. ( يك پوند معادل 7000 گرين است(

 

برچسب ها:  مقاله پالایش گاز  مقاله پالایشگاه گاز  مقاله در مورد پالایش گاز  تحقیق پالایشگاه گاز  مقاله در مورد پالایشگاه گاز  تحقیق در مورد پالایش گاز  تحقیق در مورد پالایشگاه گاز  روشهای جداسازی ناخالصی های گاز ترش  پروژه پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس  پروژه احداث پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس  
محصولات مرتبط
دانلود پاورپوینت مستند سازي در آزمايشگاه بيوشيمي

دانلود پاورپوینت مستند سازي در آزمايشگاه بيوشيمي

قیمت: 99,000 ريال کد فایل:32854
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت آنتی بیوگرام

دانلود پاورپوینت آنتی بیوگرام

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32817
کاملترین فایل ارائه در مورد آنتی بیوگرام ( حساسیت دارویی و میکروبی )با 53 اسلاید و قیمت مناسب   لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله...
اورپوینت آینده‌نگاری صنایع پتروشیمی ایران برنامه ریزی فرض پا

اورپوینت آینده‌نگاری صنایع پتروشیمی ایران برنامه ریزی فرض پا

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:32315
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
گزارش کارآموزی آشنایی با تولید پلی اتیلن و تست های مربوطه

گزارش کارآموزی آشنایی با تولید پلی اتیلن و تست های مربوطه

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:31084
گزاش کارآموزی در کارخانه پلی اتیلن در 62 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc   توضیح پلی اتیلن یا پلی اتن یکی از ساده‌ترین و ارزانترین پلیمرها است. پلی اتیلن جامدی مومی و غیر فعال است. اینماده از پلیمریزاسیون اتیلن بدست می‌آید و بطور خلاصه بصورت pe نشان داده می‌شود. مولکول اتیلن  ))دارای یک بند دو گانه c=c است. در فرایند پلیمریزاسیون بند دو گانه هر یک از مونومرها شکسته شده و بجای آن پیوند ساده‌ای بین اتم‌های کربن مونومرها...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4471

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2342

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2975

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1023

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2507

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1026

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1075

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :916

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...