منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> مدیریت کلیه رشته ها

دانلود استاندارد ایزو 14001قیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 16     کد محصول :7512      حجم فایل:17 KB      نوع فایل :rarدانلود استاندارد ایزو 14001

مقدمه : از هر نوع كه باشند علاقمند به دستيابي و اثبات عملكرد صحيح زيست محيطي خود مي باشند . آنها اين ادعا را ازطريق كنترل تاثير فعاليتها ، محصولات يا خدمات خويش بر محيط زيست با توجه به خط مشي و اهداف كلان زيست محيطي خود اثبات مي نمايند . اين كار در قالب قوانيني كه به طور روزافزون سخت گيرانه تر مي شوند با بهره گيري از خط مشي هاي اقتصادي و ساير اقدامات در جهت افزايش حفاظت محيط زيست و گسترش توجه همه جانبه از سوي طرفهاي ذينفع نسبت به موضوعات زيست محيطي و از جمله توسعه پايدار ، انجام مي گيرد . استانداردهاي مديريت زيست محيطي به اين منظور تهيه شده اند كه عناصر يك سيستم مديريت زيست محيطي موثر را براي سازمانها فراهم نمايند تا بتوانند با ساير الزامات مديريت ادغام شوند و سازمانها را در دستيابي به اهداف زيست محيطي و اقتصادي ياري نمايند .

 

اين استاندارد الزامات يك چنين سيستم مديريت زيست محيطي را مشخص مي نمايد و طوري نوشته شده است كه در تمام سازمانها از هر نوع و اندازه اي كاربرد داشته باشد و شرايط گوناگون جغرافيايي ، فرهنگي و اجتماعي را نيز    در برگيرد . موفقيت اين سيستم به تعهد تمامي كاركنان در كليه سطوح و امور سازماني به خصوص مديريت رده بالا بستگي دارد . چنين سيستمي سازمان را به ايجاد و ارزيابي كارآيي روشهاي اجرايي براي تعيين خط مشي و اهداف كلان زيست محيطي ،‌دستيابي به انطباق با آنها و اثبات اين انطباق به ديگران قادر مي سازد .

 

هدف كلي اين استاندارد ، پشتيباني از حفاظت محيط زيست و پيشگيري از آلودگي است به طوري كه با نيازهاي اجتماعي ، اقتصادي در تعامل باشد . اين استاندارد فقط الزاماتي را بيان مي دارد تا براي مقاصد گواهي كردن ، ثبت كردن و يا مقاصد خود اظهاري به طور عيني براي انجام مميزي مورد استفاده قرار گيرد .

 

سازمانهايي كه نياز به راهنمايي كلي تر درباره طيف وسيعي از موضوعات سيستم مديريت زيست محيطي دارند بايستي به استاندارد ايران ايزو 14004 ( سيستمهاي مديريت زيست محيطي ـ راهنمايي هاي كلي درباره اصول ، سيستمها و فنون پشتيباني ) مراجعه نمايند . پذيرش و اجراي طيفي از فنون مديريت زيست محيطي به صورتي نظام يافته مي تواند در جهت حصول نتايج بهينه براي تمام طرفهاي ذينفع موثر باشد . با اين همه ،‌ پذيرش اين استاندارد به خودي خود نتايج بهينه زيست محيطي را ضمانت نخواهد كرد . به منظور دستيابي به اهداف كلان زيست محيطي ، سيستم مديريت زيست محيطي بايستي در موارد مقتضي و هرگاه از لحاظ اقتصادي توجيه پذير باشد ، سازمانها را به بررسي اجراي بهترين فن آوري موجود تشويق نمايد . به علاوه مقرون به صرفه بودن چنين فن آوري بايستي به طور كامل مد نظر قرار گيرد .

 

اين استاندارد و استانداردهاي سيستمهاي مديريت كيفيت سري ايران ـ ايزو 9000 داراي اصول سيستم مديريت مشتركي هستند . سازمانها مي توانند از يك سيستم مديريت موجود سازگار با استانداردهاي سري ايران ـ ايزو 9000 به عنوان پايه اي براي سيستم مديريت زيست محيطي خود استفاده نمايند . بايد توجه داشت كه كاربرد عناصر مختلف سيستم مديريت ممكن است به جهت مقاصد متفاوت و طرفهاي ذينفع مختلف ،‌ باهم تفاوت داشته باشند . در حالي كه سيستم مديريت كيفيت به نيازهاي مشتري توجه دارد ،‌ سيستمهاي مديريت زيست محيطي نيازهاي طيف وسيعي از طرفهاي ذينفع و نيازهاي در حال تحول جامعه براي حفاظت محيط زيست را مد نظر قرار مي دهد .

سيستمهاي مديريت زيست محيطي :

1 – دامنه كاربرد ( SCOPE ) :

اين استاندارد الزاماتي را براي يك سيستم مديريت زيست محيطي مشخص مي نمايد تا يك سازمان بتواند خط مشي و اهدافي را با در نظر گرفتن الزامات قانوني و اطلاعات راجع به پيامدهاي بارز زيست محيطي تدوين نمايد . كاربرد آن در خصوص آن دسته از جنبه هاي زيست محيطي است كه سازمان مي تواند تحت كنترل داشته باشد و بتوان انتظار داشت كه بر آنها تاثيرگذار باشد اين استاندارد خود بيانگر معيارهاي عملكرد زيست محيطي خاصي نيست .

اين استاندارد در مورد هر سازماني كه مايل به اعمال موارد زير باشد كاربرد دارد :

الف ) اجرا ، نگهداري و بهبود يك سيستم مديريت زيست محيطي .

ب ) حصول اطمينان از انطباق با خط مشي زيست محيطي كه خود تعيين كرده است .

ج ) اثبات اين انطباق به ديگران .

د ) درخواست گواهي / ثبت سيستم مديريت زيست محيطي خود توسط يك سازمان بروني

ه ) تعيين انطباق با اين استاندارد و اظهار آن توسط خود سازمان

تمام الزامات مندرج در اين استاندارد به منظور لحاظ شدن در هر سيستم مديريت زيست محيطي در نظر گرفته شده اند .گستره كاربرد آن به عواملي مانند خط مشي زيست محيطي سازمان ، ماهيت فعاليتهاي آن و شرايطي كه در آن فعاليت مي نمايد بستگي دارد .

 

2 – استاندارد مرجع ( NORMATIVE REFRENCES ) :

در حال حاضر اين استاندارد داراي استاندارد مرجعي نيست .

 

3 – تعاريف ( DEFINITIONS ) :

در اين استاندارد اصطلاحات با تعاريف زير به كار برده مي شوند :

 

3-1- بهبود مستمر ( Continual Improvement ) :

فرآيند ارتقاي سيستم مديريت زيست محيطي براي دستيابي به بهبودهايي در عملكرد زيست محيطي كلي در راستاي خط مشي زيست محيطي سازمان .

 

3-2- محيط زيست ( Environment ) :

محيطي شامل هوا ، آب ،‌ خاك ، منابع طبيعي ، گياهان ، جانوران ، انسان و روابط متقابل بين آنها كه سازمان در آن فعاليت مي نمايد .

يادآوري : محيط در اين تعريف از درون يك سازمان تا سيستم جهاني را در بر مي گيرد .

3-3- جنبه زيست محيطي ( Environmental Aspect ) :

بخشي از فعاليتها ، محصولات يا خدمات يك سازمان كه بتواند با محيط زيست تاثير متقابل داشته باشد .

يادآوري : جنبه زيست محيطي بارز ،‌ آن جنبه زيست محيطي است كه پيامد زيست محيطي بارزي داشته يا بتواند داشته باشد .

 

3-4- پيامد زيست محيطي ( Environmental Impact ) :

هر تغييري در محيط زيست ، اعم از نامطلوب يا مفيد كه تمام يا بخشي از آن ناشي از فعاليتها ، محصولات يا خدمات يك سازمان باشد .

 

3-5- سيستم مديريت زيست محيطي ( Environmental Management System ) :

بخشي از كل سيستم مديريت كه شامل ساختار سازماني ، فعاليتهاي طرح ريزي ، مسئوليتها ،‌ اعمال ، روشها ، فرآيندها و منابع براي تهيه ،‌ اجرا ، حصول ، بازنگري و حفظ خط مشي زيست محيطي است .

 

3-6- مميزي سيستم مديريت زيست محيطي ( Environmental Management System Audit ) :

فرآيند تصديق نظام يافته ( سيستماتيك ) و مدون براي يافتن و ارزيابي شواهد به طور عيني به منظور تعيين اينكه آيا سيستم مديريت زيست محيطي سازمان با معيارهاي تعيين شده توسط سازمان براي مميزي سيستم مديريت زيست محيطي انطباق دارد يا نه و اعلام نتايج اين فرآيند به مديريت .  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  ایزو 14001  ایزو 14001 چیست  ايزو 14001  ايزو 14001 Pdf  ايزو 14001 عربي  Iso 14001 Requirements  Iso 14001 Certification  Iso 14001 Ppt  Iso 14001 Checklist  Iso 14001 Training  ايزو 14001 چيست  گواهینامه Iso 14001 چیست  استاندارد Iso 14001 چیست؟  استاندارد ایزو 14001 چیست  ايزو 14001 عربي Pdf  ايزو 14001 ويكيبيديا  Iso 14001 Standard Pdf  Iso 14001 Version 2004 Pdf  Iso 14001 Pdf Standard  Iso 14001 Pdf Manual  Iso 14001 Pdf Free Download  Iso 14001 Pdf Indonesia  Iso 14001 Pdf 2010  Iso 14001 Pdf Free  Iso 14001 Pdf Version 2004  Iso 14001 Pdf Versi Indonesia  Iso 14001 Pdf File  Iso 14001 عربي  Iso 14001 Requirements Pdf  Iso 14001 Requirements Ppt  Iso 14001 Requirements Uk  Iso 14001 Requirements Checklist  Iso 14001 Requirements And Implementation  Iso 14001 Requirements Free Download  Iso 14001 Requirements Summary  Iso 14001 Requirements In Plain English  Iso 14001 Requirements With Guidance For Use Pdf  Iso 14001 Certification Meaning  Iso 14001 Certification Training  Iso 14001 Certification Process  Iso 14001 Certification Canada  Iso 14001 Certification Requirements  Iso 14001 Certification Cost  Iso 14001 Certification Logo  Iso 14001 Certification Bodies  Iso 14001 Certification Companies  Iso 14001 Checklist Pdf  Iso 14001 Checklist Excel  Iso 14001 Checklist Self Assessment  Iso 14001 Checklist Free  Iso 14001 Checklist Doc  Iso 14001 Checklist Audit  Iso 14001 Checklist Uk  Iso 14001 Checklist 2013  Iso 14001 Checklist Download  Iso 14001 Training Online  Iso 14001 Training Ppt  Iso 14001 Training Courses  Iso 14001 Training Canada  Iso 14001 Training Requirements  Iso 14001 Training Malaysia  Iso 14001 Training Ontario  Iso 14001 Training Ireland  Iso 14001 Training Cape Town  مقاله ایزو 14001  Paper Iso 14001  International Paper Iso 14001  ایزو محیط زیست  ایزو زیست محیطی  ایزو 14000 محیط زیست  Iso محیط زیست  ایزو 18000 محیط زیست  ایزو مربوط به محیط زیست  ایزو های زیست محیطی  
محصولات مرتبط
دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره

دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره

قیمت: 99,000 ريال کد فایل:35923
دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره جزوه اصول و فنون مذاکره به صورت ورد و قابل ویرایش ارایه شده است.شما می توانید قسمتی از  دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره که شامل قسمتی از مقدمه و سایر بخش ها می باشد را مشاهده فرمایید: فایل ورد قابل ویرایش مقدمه ای از جزوه اصول و فنون مذاکره: پيشرفت جوامع و رشد جمعيت و كوچك شدن جهان از نقطه نظر دسترسي به اطلاعات و معضلات اجتماعي و جنگ قدرتها و محدوديت منابع و تضاد منافع انسانها را...
دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار

دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:35922
دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار کاملترین فایل پاورپوینت در مورد مهارتها و قوانین کسب و کار این فایل(دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار) ذر 50 اسلاید ارایه می گردد.در زیر چند اسلاید به صورت تصادفی که نمونه ای از فایل دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار آورده میشود. مدل کسب و کار: - یک مدل کسب و کار چارچوبی برای کسب درآمد است. این مدل شامل مجموعه ای از فعالیتها است و به سوالات زیر پاسخ می...
دانلود پاورپوینت برنامه های ایجاد تغییر در تیم

دانلود پاورپوینت برنامه های ایجاد تغییر در تیم

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32864
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت تغییر در رفتار سازمانی: مورد کاوی شرکت نفتی

دانلود پاورپوینت تغییر در رفتار سازمانی: مورد کاوی شرکت نفتی

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32859
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4471

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2342

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2977

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1023

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2507

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1026

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1075

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :916

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...