منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> حسابداری و اقتصاد

ترجمه فصل اول حسابداری دولتیقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 38     کد محصول :4877      حجم فایل:48,11 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

مقدمه

رهنمود عمومی پذیرفته شدة حسابداری دولتی سال 2005 تمام اعلامیه های  رسمی تصویب شده توسط کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) مربوط به نوامبر 2004 را با هم ادغام نمود. این فصل برای این طرح شده که خواننده تمام اعلامیه های رسمی را که اخیراً توسط کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) تصویب شده ، به روز نماید و همچنین تمام متون پیشنهادی برای صورتها یا تفاسیر جدید پیشنهادی را که اخیراً منتشر شده اند ، گزارش دهند. سایر انتشارات مربوط از سوی سازمانهایی مانند انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) نیز از این جمله اند. بیانیه های کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) ، و منابع اجرا سازی مربوط به استاندارد نمونة گزارشگری مالی در کل کتاب در هم ادغام شده و به طور جامع گنجانده شده اند.این فصل اطلاعات معاملات مهمی را در مورد اجرای مدل جدید گزارشگری مالی منافع این دولت ها ارائه می دهد که به مدل جدید گزارشگری مالی تبدیل می شوند. این فصل همچنین در برگیرندة اطلاعات مربوط در مورد دستور جلسة فنی کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) برای سال آینده می باشد که به خوانندگان اطلاعاتی می دهد که زمینه را برای شرایط لازم (GASB) کمیته استانداردهای حسابداری مالی در آینده فراهم می کند.

به ویژه این فصل اسناد زیر را معرفی میکند :

§ بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای دولت های مرکزی و محلی ( 34  GASBS ) .

§ بیانیة 35 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای کالج ها و دانشگاه های دولتی ، اصلاحیة بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB).

§ بیانیة 37 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای دولتهای مرکزی و محلی : عمومی

§ بیانیة 38 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، افشای اسناد صورتهای مالی مشخص

§ بیانیة 39 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، تعیین می کند که سازمانهای معین واحدهای مرکب هستند یا نه ـ اصلاحیة بیانیة شمارة 14 کمیتة استانداردهای حسابداری

§ بیانیة 40 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، افشای ریسک سپرده و سرمایه گذاری ـ اصلاحیة بیانیة شمارة 3 کمیتة استانداردهای حسابداری.

§ بیانیة 41 کمیتة استانداردهای حسابداری ، جدول مقایسه بودجه ای ـ تفاوت های دیدگاهی

§ بیانیة 42 کمیتة استانداردهای حسابداری ، حسابداری و گزارشگری مالی برای مقدار کمبود دارائی های سرمایه ای و برای بازیافت بیمه.

§ بیانیة 43کمیتة استانداردهای حسابداری ، گزارشگری مالی برای طرحهای مزایای مستمری بعد از استخدام به جای طرحهای بازنشستگی

§ بیانیة 44 کمیتة استانداردهای حسابداری ، گزارشگری وضعیت اقتصادی : بخش آماری.

§ بیانیة 45کمیتة استانداردهای حسابداری ،حسابداری و گزارشگری مالی توسط کارفرمایان برای مزایای مستمری های بعد از استخدام به جای بازنشستگی

§ نشریة فنی کمیتة استانداردهای حسابداری 1- 2004 ، شناسایی تسویة تنباکو و مسائل واحد گزارشگری مالی

§ متن پیشنهادی ، دارایی های خالص محدود شده با قانون توانا سازی  ـ اصلاحیة بیانیة شمارة 34 و 44 کمیتة استانداردهای حسابداری

§  متن پیشنهادی در صورت مفاهیم ، روشهای ارتباطی

§ نشریة فنی پیشنهادی ، شناسایی بازنشستگی و سایر مخارج / هزینه ها و بدهی های مزایای مستمری بعد از استخدام.

بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای دولتهای مرکزی و محلی

بعد از انتشار بیانیة 11 کمیتة استاندارد های حسابداری (GASB 11) ، کانون اندازه گیری و مبنای حسابداری ـ صورتحسابهای عملکرد وجوه دولتی ، کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) با ارائة یک چهارچوب گزارشگری مالی بر مبنای حسابداری ( مبنای تعهدی کامل ) و کانون اندازه گیری ( منابع اقتصادی ) که توسط بیانیة GASB 11 از پیش تعیین شده بودند ، مبارزه نمود. بررسی موجود بر روی یک مدل گزارشگری مالی تقریباً دو سال ادامه داشت. در این مدت ، مدلهای متعدد گزارشگری و اصلاحات شرایط لازم اولیة بیانیة 11 کمیتة استانداردهای حسابداری توسعه یافتند. مدل گزارشگری که بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری
مقرر نمود با مدلی که در اصل هنگام تصویب اولیة بیانیة 11 کمیتة استانداردهای حسابداری مقرر شده بود ، تفاوت داشت. بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی GASBS)) ( توسط واحدهای تجاری دولتی ) تأثیر عمیقی بر گزارشگری مالی می گذارد.

تبصره : اجرای بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASBS) به صورت چالش مهمی برای دولت ها باقی می ماند. همانطور که قبلاً در این بخش بحث شد، یکی از دشوارترین حالات تبدیل دارایی های زیر ساختی به سرمایه و ثبت استهلاک براساس آنها و به معنای دیگر دارایی های ثابت سرمایه گذاری شده ،
می باشد. شرایط لازم با توجه به میزان در خواست دولت و گزینه های موجود تغییر می کند که به تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی دقیقی نیاز دارد.

بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی برای واحدهای تجاری دولتی که شامل ایالات شهرها ،
شهرک ها و روستاها و دولت های تک منظوره مانند مناطق آموزشی و امور عام المنفعه می شوند یک مدل گزارشگری مالی را به ارائه نمود. بیانیة 35 کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی ، بیانیة 34 را با گنجاندن گزارشگری مالی و حسابداری توسط دانشکده و دانشگاههای دولتی در چارچوب خود تغییر داده و اصلاح نمود.

مفاد بیانیه های 34 و 35 کمیتة استانداردهای دولتی (GASB) در تمام این رهنمود ادغام شده اند

تاریخ های مؤثر

بیانیه 34 کمیتة استانداردهای دولتی  (GASB) یک جدول اجرای مرحله ای دارد. اجرای اولیه پذیرفته شده و مجاز است. اگر دولت اولیه بیانیة 34 کمیتة استانداردهای دولتی را ابتدا اجرا کند ، تمام واحدهای ترکیبی آن نیز باید ابتدا برای ارائه اطلاعات مورد نیاز صورتهای مالی دولتی بیانیة 34 را اجرا نماید.

بیانیة 34 کمیتة استانداردهای دولتی (GASB) بر مبنای درآمدهای کل سالانة دولت در پایان اولین سال مالی بعد از 13 ژوئن 1999 در سه جنبه مؤثر و حائز اهمیت است.

§ جنبه اول دولتهای دارای درآمدهای کل سالانه 100 میلیون دلار یا بیشتر باید شرایطی در صورتهای مالی را برای دوره های اول بعد از 15 ژوئن 2001 به کار برند.

§ جنبه دوم دولتهایی که درآمد کل سالانة آنها 10 میلیون دلار یا بیشتر و کمتر از 100 میلیون دلار است ، باید شرایط لازمی را در صورتهای مالی برای دوره های اول بعد از 15 ژوئن 2002 به کار برند.

§ جنبه سوم دولتهایی که درآمد کل سالانة آنها کمتر از 10 میلیون دلار است باید شرایطی را در صورتهای مالی برای دوره های اول بعد از 15 ژوئن 2003 به کار برند.

همانطور که بعداً به طور مفصل در فصل 12 بحث خواهد شد ، بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی باید دارایی های زیر ساختی را به عنوان دارایی های سرمایه ای در صورتهای مالی دولتی ثبت کنند. به علاوه ، بیانة 34 لازم می داند که دولت ها ( به جز دولت های جنبه سوم که در زیر بحث شده اند ) چنانچه شامل گذشته شود ، دارایی های زیرساختی را در صورتهای مالی دولتی برگشتی حداقل تا آنجا که در پایان سالهای مالی بعد از 30 ژوئن 1980 اندوخته یا ساخته شده اند ، به ثبت رسانند.

گزارشگری پیش بینی شدة دارایی های زیر ساختی در هنگام اجرای بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی در صورتهای مالی دولتی مقرر شده است و از جدول اجرایی که در بالا به طور خلاصه آمده ، پیروی
می کند. برای ثبت عطف به ماسبق دارایی های زیر ساختی ، کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی ، دولت را تشویق می کند تا شرایط ثبت زیر ساختی عطف به ماسبق را همزمان با اجرای بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی اجرا نماید. در هر حال ، کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی به دولت ها فرصت دیگری
می دهد تا ضرب العجل را برای ثبت دارایی های زیر ساختی عطف به ماسبق مطابق با جدول برنامة زیر توسعه دهند :

§ جنبه 1 دولتها باید عطف به ماسبق تمام دارایی های کل زیر ساختی را برای سالهای مالی که بعد از 15 ژوئن 2005 آغاز شده گزارش کنند.

§ جنبه 2 دولتها باید عطف به ماسبق تمام دارایی های کل زیر ساختی را برای سالهای مالی که بعد از 15 ژوئن 2006 آغاز شد ،گزارش کنند.

§ جنبه 3 دولتها تشویق شده اند ، اما لازم نیست ، تا دارایی های کل زیر ساختی را عطف به ماسبق گزارش کنند.

برای دولتهایی که برای گذار به ضرب العجل گزارشگری زیر ساختی عطف به ماسبق از زمان تمدید شده استفاده می کنند ، بیانیة 34 کمیتة استانداردهای بین المللی افشاهای زیر را مقرر کرده است :

§  توضیح دارایی های زیر ساختی گزارش شده و گزارش نشده.

§ توضیح دارایی های زیر ساختی واجد شرایط که دولت با استفاده از رویکرد تعدیل شده تصمیم گرفته گزارش نماید. ( رویکرد تعدیل شده در فصل 12 مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. )  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  حسابداری-دولتی  حسابداری-دولتی-پیشرفته  حسابداری-دولتی-باباجانی  حسابداری-دولتی-چیست  حسابداری-دولتی-2  حسابداری-دولتی-1  حسابداری-دولتی-در-ایران  حسابداری-دولتی-دکتر-باباجانی  حسابداری-دولتی-تطبیقی  حسابداری-دولتی+مقاله  حسابداری-دولتی-پیشرفته-باباجانی  حسابداری-دولتی-پیشرفته-کارشناسی-ارشد  حسابداری-دولتی-پیشرفته-طالب-نیا  حسابداری-دولتی-پیشرفته-کمالی-راد  حسابداری-دولتی-پیشرفته-دکتر-باباجانی  حسابداری-دولتی-پیشرفته-جعفر-باباخانی  حسابداری-دولتی-پیشرفته-رمضان-احمدی  حسابداری-دولتی-پیشرفته-جعفر-باباجانی  حسابداری-دولتی-پیشرفته-پیام-نور  حسابداری-دولتی-باباجانی-Pdf  تمرین-حسابداری-دولتی-باباجانی  حسابداري-دولتي-باباجاني  کتاب-حسابداری-دولتی-باباجانی  جزوه-حسابداری-دولتی-باباجانی  پاورپوینت-حسابداری-دولتی-باباجانی  تست-حسابداری-دولتی-باباجانی  حسابداري-دولتي-چيست  رشته-حسابداری-دولتی-چیست  منظور-از-حسابداری-دولتی-چیست  حسابداری-دولتی-2-Pdf  حسابداري-دولتي-2  حسابداری-دولتی-2-کامران-فقیهی  حسابداری-دولتی-2-حیدر-فرزانه  جزوه-حسابداری-دولتی-2  کتاب-حسابداری-دولتی-2  دانلود-حسابداری-دولتی-2  مقاله-حسابداری-دولتی-2014  سوالات-حسابداری-دولتی-2  حسابداري-دولتي-1  حسابداری-دولتی-1و2  حسابداری-دولتی-1-پاورپوینت  جزوه-حسابداری-دولتی-1  کتاب-حسابداری-دولتی-1  دانلود-جزوه-حسابداری-دولتی-1  نمونه-سوالات-حسابداری-دولتی-1  سرفصل-های-حسابداری-دولتی-1  نمونه-سوالات-درس-حسابداری-دولتی-1  حسابداری-دولتی-در-ایران،-یک-بررسی-تطبیقی  حسابداری-دولتی-در-ایران-علی-اصغر-طباطبائی  حسابداري-دولتي-در-ايران  مبنای-حسابداری-دولتی-در-ایران  استانداردهای-حسابداری-دولتی-در-ایران  تاریخچه-حسابداری-دولتی-در-ایران  مبنای-حسابداری-دولتی-در-ایران-چیست؟  مقاله-حسابداری-دولتی-در-ایران  سیستم-حسابداری-دولتی-در-ایران  کتاب-حسابداری-دولتی-دکتر-باباجانی  خلاصه-حسابداری-دولتی-دکتر-باباجانی  حسابداری-دولتی-دکتر-جعفر-باباجانی  دانلود-کتاب-حسابداری-دولتی-دکتر-باباجانی  خلاصه-کتاب-حسابداری-دولتی-دکتر-باباجانی  مجموعه-مقالات-حسابداری-دولتی-دکتر-باباجانی  حل-المسائل-حسابداری-دولتی-دکتر-باباجانی  حل-مسائل-کتاب-حسابداری-دولتی-دکتر-باباجانی  کتاب-حسابداری-دولتی-پیشرفته-دکتر-باباجانی  جزوه-حسابداری-دولتی-تطبیقی  درس-حسابداری-دولتی-تطبیقی  کتاب-حسابداری-دولتی-تطبیقی  سرفصل-درس-حسابداری-دولتی-تطبیقی  نمونه-سوال-حسابداری-دولتی-تطبیقی  حسابداري-دولتي+مقاله  حسابداری-دولتی-+-مقاله-لاتین  حسابداری-دولتی-مقالات  مقاله-حسابداری-دولتی-با-ترجمه  مقاله-حسابداری-دولتی-پیشرفته  مقاله-حسابداری-دولتی-به-زبان-انگلیسی  مقاله-حسابداری-دولتی-انگلیسی  مقاله-حسابداری-دولتی-Pdf  
محصولات مرتبط
دانلود پاورپوینت تقسیم بازاروتعیین بازارهدف

دانلود پاورپوینت تقسیم بازاروتعیین بازارهدف

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32862
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک

دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک

قیمت: 52,000 ريال کد فایل:32823
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
دانلود پاورپوینت مباني و ريشه هاي فساد اداري

دانلود پاورپوینت مباني و ريشه هاي فساد اداري

قیمت: 79,000 ريال کد فایل:32793
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
دانلود پاورپوینت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پاورپوینت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:32783
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4876

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2738

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :3304

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1168

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2777

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1161

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1259

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :1069

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...