منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> -> آموزش ابتدایی

تجربیات مدون معاون آموزگار برای ارتقای شغلی خبره و عالیقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 50     کد محصول :7215      حجم فایل:63,31 KB      نوع فایل :rar 


 

تجربیات مدون ارتقا حسابداری

« ویژه ارتقاء رتبه شغلی .......»

 

مختصری از تجربیات مدون :

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

چکیده:

دراین مقاله ضمن ارائه تعاریف مختلف ازرضایت شغلی؛شاخص های رضایت شغلی وپیامدهای رضایت شغلی به صورت کلی،راهکارهایی جهت افزایش رضایت شغلی معاون آموزگاران درسطح اموزشگاه،منطقه،سازمان ووزارت آموزش وپرورش ارائه ودرپایان نتیجه گیری می شود.

کلیدواژه:رضایت شغلی،معاون آموزگار،آموزش وپرورش

مقدمه:

یکی ازمهمترین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران،گسترش همه جانبه ی آموزش وپرورش درتمام نقاط کشوروبه خصوص گسترش آموزش وپرورش عمومی درنقاط محروم روستایی وعشایری می باشد.هم اکنون باتوجه به کنترل شدیدجمعیت ومهاجرت روستاییان به شهرهاودرپی آن کاهش جمعیت روستاهادرسالهای اخیروازطرفی روندروبه گسترش افزایش کلاس های چندپایه وتبدیل اکثرمدارس بزرگ به مدارس کوچک؛درمی یابیم که جهت نیل به این هدف مقدس،توجه به نیازها،مسائل ومشکلات معاون آموزگاران به عنوان گرداننده ی این نوع مدارس وهرآنچه موجبات رضایت شغلی آنان رافراهم کندبیش ازپیش ضروری می نماید.

 

 

تعریف رضایت شغلی:

احساس رضامندی شغلی ازاساسی ترین موءلفه های بهداشت روان،پویایی،کارآمدی وخلاقیت شاغلین هرشغل وحرفه ای است.محققان رضایت شغلی راازدیدگاه های گوناگوتی تعریف کرده اند.گروهی رضایت شغلی رابراساس نوع عامل روانی تعریف کرده وآن رانوعی سازگاری عاطفی باشغل وشرایط اشتغال می نگارند. هاپاک استادتعلیم وتربیت دانشگاه نیویورک،رضایت شغلی رامفهومی پیچیده وچندبعدی می داندواین مفهوم راباعوامل جسمانی،روانی واجتماعی مرتبط می کندوتاکیدمی کند تنهایک عامل موجب رضایت شغلی نمی شودبلکه ترکیبی ازمجموعه عوامل گوناگون سبب می شودکه فردشاغل درلحظه ی معینی ازشغلش احساس رضایت نمایدوازآن لذت ببرد.

گروهی دیگرازمحققان عوامل مختلفی ازقبیل درآمد،ارزش اجتماعی،شرایط محیط کاروفرآورده های آن رابه عنوان عوامل احساس رضایت ازشغل نام می برند.

شاخص های رضایت شغلی:

برخورداری ازنگرش مثبت نسبت به محیط،اهداف ووظایف شغلی،انگیزه ی غنی برای تلاشی هدفمندوپویا،بهره مندی ازامنیت روانی،احساس خودارزشمندی ومنزلت مطلوب اجتماعی ازاصلی ترین شاخص های رضامندی شغلی است.

پیامدهای رضایت شغلی:

پژوهش های انجام شده درقلمرورضامندی شغلی صاحبان مشاغل وحرف مختلف بیانگراین واقعیت است که هرقدرمتولیان مشاغل مختلف ازاحساس رضامندی شغلی بیشتری برخوردارباشند ازسلامت روان،نشاط درون،اندیشه ی تلاش وقابلیت خلاقیت ونوآوری افزون تری بهره مندبوده کمتردچار فرسودگی شغلی می شوند.  رضایت شغلی باعث می شودبهره وری فردافزایش یابد،فردنسبت به سازمان متعهد شود،روحیه ی فردافزایش یابد،اززندگی راضی باشدومهارت های جدید شغلی رابه سرعت فراگیردودرعوض نارضایتی شغلی منجربه مواردی چون اضطراب،افسردگی،تنش،روابط فردی آسیب دیده،حساسیت های آزاردهنده،فراموشی، ناتوانی درتصمیم گیری وعدم تمرکزحواس گردد.

راهکارهایی جهت افزایش رضایت شغلی معاون آموزگاران:

هرچندبیشترمعاون آموزگاران،باتوجه به حساسیت کارشان،وظایف خودرابه نحواحسن انجام می دهند اما به نظرمی رسداجرای راه حل های کاربردی زیردرسطوح مختلف آموزشگاه، منطقه،سازمان ووزارت آموزش وپرورش،کیفیت کاروتلاش آنان راکه حدود90درصدمدارس روستایی وعشایری راشامل می شودبه نحو چشمگیری افزایش خواهد داد.

1-درسطح آموزشگاه:

1-1نداشتن توقعات بیموردوخارج ازوظایف اصلی ازمعاون آموزگاران:

معاون آموزگاران معمولا درمحیط کارخودمسئولیت هایی همچون معاونت مدیرمجتمع ، تدریس،دفترداری،سرایداری،نظافت ،انجام امورپرورشی،حمل وتوزیع تغذیه،شیر، نوشت افزاروپوشاک دانش آموزان(درمناطق محروم)و....رابرعهده دارند.باوجود اینهاومواردی مانند مراجعات مکرراولیا،تشکیل جلسات انجمن،بازدید مسئولین،مراجعه افرادجهت تکمیل فرم های مختلف و...که درتمام مواردازوقت مفیدکلاس گرفته می شودگاهی اوقات مسئولیت های دیگری همچون تکمیل فرمهای آماری، شناسایی بی سوادان وکم سوادان روستاو....به معاون آموزگاران واگذار می شود.

2-1ایجادزمینه برای ارتباطات بین مدرسه ای ومقایسه ی عملکردمعاون آموزگاران

3-1رسیدگی بیشتربه وضعیت فیزیکی وامکانات مختلف بعضی ازآموزشگاه ها

دراین ارتباط می توان گفت بااینکه درسالهای اخیراقدامات مفیدی صورت گرفته اماهنوزمشکلاتی به چشم می خوردمثلابسیاری ازمدارس روستایی یاخیلی کم آب هستندکه نیازدانس آموزان رابرآورده نمی کندیااصلاآب ندارندودانش آموزان جهت خوردن آب یاانجام کاردستشویی بایدبه منزل برگردند. نیزحیاط بعضی ازمدارس گلی می باشدکه بعدازبارش اولین باران،تهدیدی جدی برای نظافت کلاس هاوانجام فعالیت های ورزشی به حساب می آید.

2-درسطح منطقه:

1-2ایجادعلاقه وترغیب معاون آموزگاران وآموزگاران مدارس روستابه شرکت درمسابقات ورزشی،فرهنگی،هنری و....

دراین رابطه میتوان گفت متاسفانه دربیشترمواردنامه های مربوط به این نوع مسابقات به دلایلی به مدارس روستا ارسال نخواهدشد.

2-2برگزاری گردهمایی های درون منطقه ای جهت تبادل تجربیات واطلاعات وارائه روش های مناسب برخوردبا مسائل

3-2آشناساختن معاون آموزگاران بامفاهیم برنامه ریزی آموزشی ودرسی ازطریق برگزاری کلاسهای ضمن خدمت

4-2تلاش درجهت تقویت ورشدمنزلت اجتماعی معاون آموزگاران

3-درسطح سازمان ووزارت آموزش وپرورش

1-3افزایش حقوق ومزایا ویاحداقل رفع تبعیض ازحقوق درمقایسه باسایرکارکنان دولت:

تحقیقات نشان می دهددربسیاری ازکشورهاازجمله فرانسه،آلمان وژاپن حقوق ومزایای معلمان درتمام زمینه هاازسایرمشاغل بالاتراست وبه این سبب رقابت برای احرازاین شغل دربین داوطلبان زیاداست وباعث ایجادروحیه ای مناسب درمیان معلمان مدیران ومعاون آموزگاران گشته است. دراین زمینه جهت جبران تلاشهای زیادمعاون آموزگاران که شرح آن دربند1-1این مقاله گذشت وبیشترآنها درساعات غیرموظف انجام خواهندشدمی توان براساس تعداد دانش آموزان وبرآوردمیزان کار،به صورت هفتگی یاماهانه ساعاتی رابه عنوان اضافه کاردرنظر گرفت تاحقوق آنهاضایع نگردد.

 

فهرست
چکیده 2
مقدمه 2
تعریف رضایت شغلی 3
شاخص های رضایت شغلی 3
پیامدهای رضایت شغلی 4
راهکارهایی جهت افزایش رضایت شغلی معاون آموزگاران: 4
تجربیات حاصل امده در دوران خدمت 7
اهمیت و پیشینه : 17
مهارتهای سه گانه مدیریت: 19
تعریف روابط انسانی : 20
محور بودن تربیت در روابط انسانی 22
حفظ ارزشها در روابط انسانی : 22
حفظ اعتدال در روابط انسانی : 25
موانع روابط انسانی 32
فناوری اطلاعات چیست؟ 45
پیشنهادات : 47
یادگیری محور عمل در مدرسه 48
نتیجه گیری 49
منابع وماخذ 50
 
 
 
 


 • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها: تجربیات  تجربیات بصورت ورد  تجربیات برای ارتقای شغلی  تجربیات برای ارتقای شغلی خبره به عالی  تجربیات برای ارتقای شغلی ارشد به خبره  تجربیات معاون آموزگار  تجربیات یک معاون آموزگار  تجربیات و مستندات یک معاون آموزگار  تجربیات معاون آموزگار برای ارتقای شغلی ارشد به خبره  تجربیات مدون معاون آموزگار برای ارتقای شغلی خبره به عالی  تجربیات معاون آموزگار ابتدایی  مستندات آموزشی ارتقای شغلی معاون آموزگار  تجربیات دبیران  تجربیات آموزگار  تجربیات دبیران  سایت تخصصی تجربیات دبیران  تجربیات دبیر  تجربیات معلم  تجربیات آموزگار  تجربیات هنر اموز  رتبه عالی  رتبه خبره  تجربیات دبیران برای ارتقای شغلی  تجربیات دبیران برای ارتقای شغلی خبره  تجربیات دبیران برای ارتقای شغلی عالی  تجربیات معلم ابتدایی  تجربیات آموزگار ابتدایی  تجربیات یک معلم  تجربیات یک هنر آموز  تجربیات معلمین  تحقیق درباره تجربیات دبیران  تجربیات دبیران برای رتبه خبره  تچربیات دبیران برای ارتقای شغلی ارشد به خبره  تجربیات برای ارتقای شغلی ارشد به خبره   ارتقاء شغلی فرهنگیان  ارتقاء شغلی خبره به عالی  ارتقاء شغلی ارشد به خبره  ارتقای خبره به عالی  ارتقای ارشد به خبره   دانلودمقاله ارتقاءشغلی  دانلودمقاله ارتقاءشغلی فرهنگیان  دانلودمقاله ارتقاءشغلیخبره به عالی  دانلودمقاله ارتقاءشغلی خبره به عالی  ارتقاع شغلی فرهنگیان  مقالات فرهنگیان جهت ارتقای رتبه  مقاله های فرهنگیان جهت ارتقای رتبه  جدیدترین مقالات خبره   بانک مقالات ارزان ارتقاشغلی فرهنگیان  ارتقاشغلی معلم ها  ازخبره به عالی  ارتقا شغلی  ارتقای شغلی معلمان ایران  برای مقالات خبره چه باید بنویسیم  ارتقایشغلی فرهنگیان  ارتقای شغلی خبره به عالی  ارتقای شغلی فرهنگیان خبره به عالی  ارتقای شغلی فرهنگیان ارشد به خبره  ارتقا  شغلی  ارشد  به  خبره  دوره  ابتدایی  جدیدترین مقالات ابتدایی  فرهنگیان ومقالات خبره  فرهنگیان ومقالات عالی    
محصولات مرتبط
نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:35988
نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل می باشد.دانلودنمونه...
نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

قیمت: ريال کد فایل:35987
نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار  کاملترین فایل در مورد دانلودنمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر...
دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:35986
پرسش مهر نوزدهم : در سال گذشته چه مهارتهایی آموختید و برای امسال چه انتظاراتی دارید .دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟. نام فایل پیش رو پرسش مهر نوزدهم : در سال گذشته چه مهارتهایی آموختید و برای امسال چه انتظاراتی دارید .می باشد.دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟   دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟ پرسش مهر رئیس جمهور در آغاز سال تحصیلی ۹۷-۹۸ با بیان اینکه مدرسه جایگاه علم ,...
پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:35985
پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ مقاله شماره یک :مهارت های زندگی و مدرسه کامل و آماده پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ مقاله شماره یک :مهارت های زندگی و مدرسهو  بسیار دقیق و  در 18  صفحه فایل قابل ویرایش ورد . فایل پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ مقاله شماره یک :مهارت های زندگی و مدرسه تمامی نکات مربوط  بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :3836

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :1813

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2464

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :762

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2070

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :810

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :731

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :650

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...