منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک

سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک

سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی

سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> -> آموزش ابتدایی

تجربیات مدون عوامل افت تحصیلیقیمت: ۳۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 50     کد محصول :6104      حجم فایل:67,42 KB      نوع فایل :rarمقدمه

در نظام آموزشی کشوری که اهداف کلی آموزش و پروش آن توسط کارشناسان تعلیم و تربیت ؛ متخصصین و مشاوران آموزشی  زیر نظر فلاسفه و نظریه پردازان یاددهی ویادگیری ترجیحاًً خارجی بدون توجه به نیاز جامعه و آینده نگری نوشته شده و اهداف جزیی بصورت محتوای آموزشی از قبلل آماده شده در پشت در های بسته در ساختمان های بلند وزارت آموزش و پرورش در جلساتی که افراد گاهاً کلاس لمس نکرده ، گرد گچ تخته سیاه نخورده ،  در کپر ننشسته وبا مدرسه کوچ نکرده و کلاس چند پایه درس نداده و ....تنظیم و تالیف می شود، به مدارس و معلمان بدون توجه به تفاوت های فردی  دانش آموزان و انواع هوش آنها ابلاغ می شود .

 

علل افت تحصيلي

از جمله مهمترین آفت های تحصیلی دانش آموزان افت تحصیلی می باشد. که می توان گفت : نزول سطح علمی و کم شدن نمرات نشانه ای از افت تحصیلی است. جهت برطرف کردن این اشکال لازم است که عوامل ایجاد کننده آن را بشناسیمبنابراین شناخت عوامل موثر در افت تحصیلی بهترین راه برای پیشگیری از آن می باشد . در ادامه توضیح هر یک از عوامل آمده است :

1- عوامل فیزیکی یا جسمی مانند بیماری ، ضعف شنوایی و بینایی 
2- عوامل ذهنی و روانی ، میزان هوش
3- نداشتن هدف
4- نداشتن انگیزه 
5- نداشتن اعتماد به نفس
6- ضعف اراده
7- نداشتن برنامه ریزی درست 
8- نداشتن روش مطالعه مناسب
9- مهارت مطالعه نادرست

عوامل مربوط به خانواده :
1- 
اختلال خانوادگی ، طلاق ، وجود نامادری یا ناپدری 
2- اختلاف فرزند با خانواده ، لجبازی با والدین و اعتراض به جو خانوادگی 
3- وابسته کردن فرزندان به والدین جهت انجام تکالیف بخصوص در دوران ابتدایی
4- تحقیر ، سرزنش و مقایسه نادرست فرزندان با همسالان موفق 
5- تغییرات منفی در خانواده مانند ورشکستگی سیاسی و اقتصادی و اعتیاد 
6- تغییرات سریع و غیر مترقبه ارتقایی سطح اقتصادی یا سیاس

 

عوامل مربوط به مدرسه :
1- 
شوخی های نابه جا و مزاحمت گروه همسالان
2- رفتار نامناسب عوامل اجرایی مدرسه مثل مدیر و معاون و نمره دادن دبیرو ...

عوامل مربوط به اجتماع 
1- دوست ناباب 
2- استفاده نادرست و بی رویه از کلوپ های ورزشی ، بدن سازی و ...
3- 
استفاده نادرست از کافی نت و گیم نت 
4- گذراندن وقت زیاد در خیابان و خارج ازمدرسه

 

والدین موفق

وقتی صحبت از افت تحصیلی می شود ، منظور تکرار پایه تحصیلی د ر یک د وره و ترک تحصیل پیش از پایان د وره است. به عبارت د یگر افت تحصیلی شامل جنبه های مختلف شکست تحصیلی، چون غیبت مطلق از مد رسه، ترک تحصیل قبل از موعد مقرر، تکرار پایه تحصیلی، نسبت میان سنوات تحصیلی د انش آموز و سال های مقرر آموزش و کاهش کیفیت تحصیلات می شود . منظور از افت تحصیلی کاهش عملکرد تحصیلی و د رسی د انش آموز از سطح رضایت بخش به سطح نامطلوب است.

 افت تحصیلی یعنی اینکه د انش آموز د ر هنگام تحصیل بعد از یک د وره موفقیت تحصیلی یا متوسط، به تد ریج ظرفیت یاد گیری او کاهش یافته و یا تکرار پایه تحصیلی د اشته باشد . به طورکلی نمرات او نسبت به ماه قبل یا سال های قبل سیر نزولی محسوس از خود نشان می د هد . افت تحصیلی به عنوان شاخص اتلاف آموزشی، از نظر مفهوم عام به هرگونه ضعف د ر سواد آموزی و یا وجود بیسواد ی گفته می شود . اما از نظر مفهوم خاص عبارت از محقق نشد ن انتظارات آموزشی و شکست د ر اهد اف آموزشی است و نا بسامانی د ر فرآیند یاد د هی - یاد گیری را در برمی گیرد . ناکامی های تحصیلی به شکل گریز از مدرسه، تجدیدی، مردودی و ترک تحصیلی به منصه ظهور می رسد .

 عمد ه ترین د لایل افت تحصیلی

 ۱) عوامل فرد ی: شامل هوش، توجه و د قت، انگیزه، هیجانات و آشفتگی های عاطفی و نارسائی های جسمی.

 

۲) عوامل خانواد گی: شامل روابط خانواد گی، فقر مالی و اقتصاد ی، فقر فرهنگی والد ین، فقد ان والد ین یا والد .

 

۳) علل آموزشی مدرسه: شامل شیوه تدریس معلم، برنامه درسی مدرسه، پیشداوری معلم، شرایط فیزیکی کلاس، ارزیابی های ناد رست معلمان از عملکرد د انش آموزان، پایین بودن نسبت معلم به د انش آموزان، کمبود معلم مجرب، آموزش دیده و علاقه مند به تدریس و تحت پوششش قرار نگرفتن دانش آموزان واجب التعلیم.

 

راه های کاهش افت تحصیلی

 افت تحصیلی موضوعی غیر قابل حل نیست، اما حل آن هم یک باره و ناگهانی و با شیوه های آنی میسر نیست. برای مقابله با این پد ید ه، به برنامه ریزی های د رازمدت و زیربنایی احتیاج است. برنامه هایی که بر اساس واقعیت های اجتماعی باشند و ضمانت اجرایی به عنوان یکی از اصول برنامه ریزی آموزشی را د اشته باشند .

الف) برنامه های د رازمدت یا بنیادی: این برنامه ها تدابیر زیربنایی است که یک سیاست کلی را د ر نظام آموزشی می طلبد . برخی از جزئیات این  روش ها عبارتند از:

 ۱) تجدید نظر در نظام ارزشیابی.

 ۲) کاهش تعداد د انش آموزان هر کلاس.

 ۳) ارزیابی هوشی دانش آموزان قبل از دبستان.

 ۴) فراهم کردن امکانات آموزش و پرورش.

 ب) برنامه های کوتاه مدت: جزئیات این برنامه ها به شرح زیر است:

 ۱) تهیه به موقع کتاب های د رسی و فراهم آورد ن وسایل کمک آموزشی.

 ۲) همکاری نزد یک اولیاء مد رسه و والد ین.

 ۳) ارزیابی عملکرد معلمان و تشویق معلمان کارآمد .

 ۴) تقویت انگیزه های د رونی دانش آموزان.

 همچنین تغییر د ر نگرش های آموزشی معلمان، تغییر د ر سبک های مد یریت مد ارس، نوآوری د ر روش های تد ریس، اصلاح فرآیند یاد دهی- یاد گیری و توجه به مشارکت مرد می می تواند در کاهش مسائل آموزش و پرورش به ویژه افت تحصیلی مثمر ثمر باشد .

 

بهره گیری از مطالعات تطبیقی یعنی استفاد ه از تجربیات سایر کشورها نیز د ر این زمینه می تواند مؤثر باشد . به عنوان مثال د ر هند راه های زیر را به کار برد ه اند : • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:علل افت تحصیلی دانش آموزان علل افت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی علل افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی علل افت تحصيلي دانش آموزان علل افت تحصیلی دانش آموزان در دبیرستان علل افت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی علل افت تحصیلی دانش آموزان در درس عربی علل افت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی علل افت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی علل افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی در درس ریاضی علل افت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی دبیرستان علل افت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی ابتدایی علل افت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی راهنمایی دلایل افت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی علت افت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی علت افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی در درس ریاضی علل افت تحصیلی علل افت تحصیلی در دبیرستان علل افت تحصیلی دانشجویان علل افت تحصیلی در درس ریاضی دلایل افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی عوامل افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی علل افت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی علت افت تحصیلی دانش اموزان مقطع ابتدایی تحقیق در مورد علل افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی عوامل موثر در افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی علل افت تحصیلی در دبیرستانها دلایل افت تحصیلی در دبیرستان علل افت تحصیلی در اول دبیرستان علل افت تحصیلی در مقطع دبیرستان علل افت تحصیلی در دوره دبیرستان علل افت تحصیلی در درس ریاضی دبیرستان علل افت تحصیلی در سال اول دبیرستان علل افت تحصیلی در پایه اول دبیرستان دلایل افت تحصیلی دانشجویان عوامل افت تحصیلی دانشجویان علت افت تحصیلی دانشجویان دلیل افت تحصیلی دانشجویان بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان علل افت تحصیلی در دانشجویان پرسشنامه علل افت تحصیلی دانشجویان دلایل افت تحصیلی در دانشجویان بررسی عوامل افت تحصیلی دانشجویان علل افت تحصیلی در درس ریاضی ابتدایی علل افت تحصیلی در درس ریاضی راهنمایی دلایل افت تحصیلی در درس ریاضی علل افت تحصيلي در درس رياضي در پايه اول متوسطه علل افت تحصیلی دانش آموزان اول دبیرستان دلایل افت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان علت افت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان علل افت تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان دلایل افت تحصیلی دانش آموزان اول دبیرستان علل افت تحصيلي دانش آموزان اول دبيرستان علت افت تحصیلی دانش اموزان در دبیرستان علل افت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی در درس ریاضی بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي علل افت تحصیلی دانش آموزان در مقطع راهنمایی دلایل افت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی علت افت تحصیلی دانش اموزان راهنمایی علل افت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی علل افت تحصیلی در دانش آموزان راهنمایی علل افت تحصیلی دانش آموزان سوم راهنمایی علل افت تحصیلی دانش آموزان در دوره راهنمایی علل افت تحصیلی دانش آموزان در درس عربی و راهکارهایی برای رفع آن دلایل افت تحصیلی دانش آموزان در درس عربی افت تحصیلی افت تحصیلی به انگلیسی افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی افت تحصیلی چیست افت تحصیلی دانشجویان افت تحصیلی در دبیرستان افت تحصیلی در اول دبیرستان افت تحصیلی در دانشگاه افت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی افت تحصیلی در درس ریاضی افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی در درس ریاضی افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی Pdf علل افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی دلایل افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی علل افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی در درس ریاضی عوامل افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی افت تحصیلی در دانش آموزان ابتدایی بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی علل افت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی افت تحصيلي چيست علل افت تحصیلی چیست دلایل افت تحصیلی چیست علت افت تحصیلی چیست منظور از افت تحصیلی چیست؟ افت تحصیلی دانش آموزان چیست افت تحصیلی دانشجویان پزشکی علل افت تحصیلی دانشجویان دلایل افت تحصیلی دانشجویان پرسشنامه افت تحصیلی دانشجویان عوامل افت تحصیلی دانشجویان علت افت تحصیلی دانشجویان تعریف افت تحصیلی دانشجویان عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان افت تحصیلی دانشجو علل افت تحصیلی در دبیرستان دلایل افت تحصیلی در دبیرستان افت تحصیلی دبیرستان علل افت تحصیلی در اول دبیرستان علل افت تحصیلی در مقطع دبیرستان علل افت تحصیلی در دوره دبیرستان علل افت تحصیلی دانش آموزان در دبیرستان علل افت تحصیلی در درس ریاضی دبیرستان علل افت تحصیلی در سال اول دبیرستان علل افت تحصیلی در پایه اول دبیرستان افت تحصیلی دانش آموزان اول دبیرستان افت تحصیلی در دوم دبیرستان علت افت تحصیلی در اول دبیرستان افت تحصیلی در سال اول دبیرستان افت تحصیلی سال اول دبیرستان افت تحصیلی دوم دبیرستان افت تحصیلی در دانشگاهها دلایل افت تحصیلی در دانشگاه علل افت تحصیلی در دانشگاه علت افت تحصیلی در دانشگاه افت تحصیلی دانشگاه علل افت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی علل افت تحصیلی دانش آموزان در مقطع راهنمایی دلایل افت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی علل افت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی در درس ریاضی علت افت تحصیلی دانش اموزان راهنمایی علل افت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی دلایل افت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی علل افت تحصیلی در دانش آموزان راهنمایی علل افت تحصیلی دانش آموزان سوم راهنمایی علل افت تحصیلی در درس ریاضی دلایل افت تحصیلی در درس ریاضی علل افت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی دلایل افت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی علل افت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی دبیرستان علل افت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی ابتدایی بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی علل افت تحصیلی در درس ریاضی ابتدایی اقدام پژوهی اقدام پژوهی ابتدایی اقدام پژوهی اضطراب اقدام پژوهی برگزیده اقدام پژوهی تربیتی اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی اقدام پژوهی درس ادبیات اقدام پژوهی درس املا اقدام پژوهی درس تاریخ اقدام پژوهی درس جبرواحتمال اقدام پژوهی درس جغرافیا اقدام پژوهی درس دبیرستان اقدام پژوهی درس ریاضی اقدام پژوهی درس زبان اقدام پژوهی درس زبان انگلیسی دبیرستان اقدام پژوهی درس زیست اقدام پژوهی درس شیمی اقدام پژوهی درس عربی اقدام پژوهی درس علوم اقدام پژوهی درس فارسی اقدام پژوهی درس فیزیک اقدام پژوهی درس مطالعات اقدام پژوهی مدیر دبیرستان اقدام پژوهی مدیریت مدرسه اقدام پژوهی مشاور دبیرستان اقدام پژوهی معاون آموزشی اقدام پژوهی معلمان اقدام پژوهی مقاله اقدام پژوهی مقطع دبیرستان اقدام پژوهی مقطع راهنمایی اقدام پژوهی مقطع متوسطه اقدام پژوهی نمونه اقدام پژوهی پرخاشگری اقدام پژوهی چیست تجربه تربیتی تجربه یک دبیر ادبیات تجربه یک دبیر تاریخ تجربه یک دبیر ریاضی تجربه یک دبیر زبان انگلیسی تجربه یک دبیر زیست تجربه یک دبیر علوم تجربه یک دبیر فیزیک تجربه یک دبیر مطالعات اجتماعی تجربه یک دبیر هنر تجربه یک مدیر مدرسه تجربه یک مربی تربیتی تجربه یک مربی پرورشی تجربه یک مشاور تجربه یک معلم تجربه یک معلم ابتدایی تجربه یک معلم ادبیات تجربه یک معلم ریاضی تجربه یک معلم زبان انگلیسی تجربه یک معلم زیست تجربه یک معلم علوم تجربه یک معلم فیزیک تجربه یک معلم مطالعات اجتماعی تجربه یک معلم موفق تجربه یک معلم هنر تجربیات مدون تجربیات مدون آموزشی تجربیات مدون آموزگار تجربیات مدون دبیر فیزیک تجربیات مدون معاون پرورشی تجربیات مدون معلمان تجربیات مدون یک معلم تجربیات معلم تجربیات معلم ابتدایی تجربیات یک معلم نمونه اقدام پژوهی کاهش افت تحصیلی راهکارهای کاهش افت تحصیلی دانش آموزان راهکارهایی برای کاهش افت تحصیلی راهکار های کاهش افت تحصیلی راههای کاهش افت تحصیلی عوامل کاهش افت تحصیلی روشهای کاهش افت تحصیلی راهکار کاهش افت تحصیلی راهای کاهش افت تحصیلی بررسی راهکارهای کاهش افت تحصیلی راههای کاهش افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی ارائه راهكارهاي مناسب جهت كاهش افت تحصيلي دانش آموزان راهکارهای کاهش افت تحصیلی راه های کاهش افت تحصیلی راه های کاهش افت تحصیلی دانش آموزان روش های کاهش افت تحصیلی راهکار برای کاهش افت تحصیلی   
محصولات مرتبط
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:35992
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت طرح شهاب آزمون شناسایی و هدایت استعداد برتر, آزمون شناسایی و هدایت استعداد های برتر, دانلود آزمون شناسایی و هدایت استعداد برتر, سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر جزوه کامل به همراه دانلود سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعداد های برتر ( شناسایی و هدایت استعدادهای برتر...
سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:35991
دانلود نمونه شناخت جریان سلفی تکفیری با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار کاملترین فایل در مورد دانلود دانلود نمونه شناخت جریان سلفی تکفیری جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات شناخت جریان سلفی تکفیری این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون شناخت جریان سلفی تکفیری می باشد.دانلود نمونه شناخت جریان...
سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک

سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک

قیمت: 59,000 ريال کد فایل:35990
دانلود نمونه سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک   جزوه کامل به همراه نمونه سوال ضمن خدمت نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان...
سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی

سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:35989
دانلود نمونه سوال ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی کاملترین فایل در مورد نمونه سوال ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی جزوه کامل به همراه نمونه سوال ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی. این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون نمونه سوال...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4013

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :1955

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2606

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :852

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2183

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :884

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :871

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :729

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...