منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> -> آموزش ابتدایی

تجربیات مدون شیوه های تدریسقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 50     کد محصول :5858      حجم فایل:96,68 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

روش های تدریس

روشهاى آموزش انفرادى (individual instruction)

بسيارى از روانشناسان تربيتى و مربيان آموزشى اعتقاد دارند که موقعيت يادگيرى بايد چنان سازماندهى شود که هر شاگرد بر اساس توانايىهاى خود به فعاليت و يادگيرى بپردازد. براى نيل به چنين هدفي، روشهاى آموزش انفرادي، روشهاى بسيار مناسبى هستند؛ زيرا در اين نوع از روشها، شاگردان بر حسب توانايىشان پيش مىروند و معلم نيز وقت کمترى صرف تدريس و زمان بيشترى صرف رسيدگى به فرد فرد شاگردان مىکند. البته اولين و اساسىترين گام در راه تحقق چنين هدفى پذيرفتن مفهوم ‌‌شاگرد محوري در طراحى و آموزش است. در بسيارى از مواقع، دستيابى به هدفهاى آموزشى از طريق آموزش انفرادى بسيار آسانتر و امکانپذيرتر از روشهاى سنتى ديگر است، بويژه اگر روش آموزش انفرادى به طور صحيح بکار گرفته شود، روحيه استقلالطلبى شاگردان در اجراى طرحهاى کوچک و بزرگ تقويت مىشود. آموزش انفرادي، الزاماً به معناى آموزش يک نفر شاگرد توسط يک معلم با برنامه خاص نيست. آموزش انفرادى ممکن است به صورت گروهى نيز انجام گيرد. البته وقتى آموزش انفرادى به صورت گروهى طراحى مىشود، بهتر است گروهى از شاگردان که داراى ويژگىهاى مشترک هستند، تحت آموزش قرار گيرند. روشهاى آموزش انفرادى از نظر نحوه اجرا و مواد آموزشى عبارتند از:

- آموزش برنامهاى (PI)؛ (programmed instruction)

- آموزش به وسيلهٔ رايانه (CAI)؛ (computer assisted instruction)

- آموزش انفرادى تجويز شده (IPI)؛ (individually prescribed instruction)

- آموزش انفرادى هدايت شده (IGE)؛ (individually guided education)

تمام روشهاى فوق ريشه در آموزش برنامهاي دارند. اين روشها از زمانى که فنآورى توليد مواد آموزشى گسترش يافت، در نظامهاى آموزشى مطرح شدند.

هدفهاى آموزش انفرادى

همانگونه که روشهاى سخنرانى و بحث گروهى براى هدفهاى آموزشى خاصى مناسب هستند، در بسيارى از مواقع لازم است شاگردان به تنهايى کار کنند، اما اين مواقع چه زمانهايى هستند؟ يا در چه مواقعى شاگرد را مىتوان در اجراى فعاليتهاى آموزشى با مجموعهاى از مطالب چاپ شده يا آموزش برنامهاى تنها گذاشت؟ پاسخ به چنين سؤالهايى احتياج به شناخت هدفهاى آموزشى و تحليل آنها دارد، ولى اينکه آموزش انفرادى چه هدفهايى را دنبال مىکند، به شرح ذيل است:

رعايت تفاوتهاى فردى

انفرادى کردن آموزش يکى از پديدههاى مهم سالهاى اخير نظامهاى آموزشى است. بارها معلمان و مربيان آموزشى نسبت به ميزان کارآيى روشهاى سنتى ترديد کرده و عدم رضايت خود را ابراز داشتهاند. اين عدم رضايت تا حدودى ناشى از تفاوتهاى فردى موجود بين شاگردان بوده است. تفاوتهاى فردي، حداقل از دهه ۱۹۲۰، مورد توجه بسيارى از صاحبنظران تربيتى واقع شده است؛ زيرا در اين سالها بود که با اجراى آزمونهاى مختلف، به ميزان اختلاف بهرهٔ هوشى شاگردان پى بردند. طبيعى است که تفاوتهاى فردى کار معلم و مربى را در روشهاى سنتى و معمول بسيار پيچيده و مشکل مىسازد. تفاوتهاى فردي، روش سخنرانى و حتى روش بحث گروهى را که در آن يک موضوع واحد با يک روش خاص براى همه اجرا مىشود، آشکارا زير سؤال برده است. اگر در کلاس تفاوتهاى فردى در نظر گرفته نشود، خستگي، انزجار و تنفر از فعاليتهاى آموزشى تقويت خواهد شد. راهحل طبيعى چنين مشکلى به کارگيرى روشهاى آموزش انفرادى يا طبقهبندى شاگردان بر اساس توانايىها است. البته بايد توجه داشت که تکنيکهاى آموزش انفرادى به صورت گروهبندى مىتواند مشکل ويژگىهاى ثابت شاگردان را حل کند، ولى هرگز قادر به حل مشکل ويژگىهاى متغير آنان نيست؛ مثلاً چه بسا شاگردان در يک موضوع خاص، استعدادى يکسان، ولى قدرت درک و دريافت متفاوتى داشته باشند و ممکن است پاسخ به يک شاگرد، براى شاگرد ديگر حتى در يک گروه همسنخ ارضا کننده نباشد.

رشد استقلال در عمل و يادگيرى

گذشته از اينکه در آموزش انفرادي، شاگردان مىتوانند با توجه به استعداد خود به هدفهاى آموزشى دست يابند، روش آموختن مستقل را نيز ياد مىگيرند؛ يعنى در روش آموزش انفرادي، شاگردان ياد مىگيرند که چگونه ياد بگيرند و اين خود يکى از هدفهاى مهم آموزشى است؛ زيرا شاگردان بايد قادر باشند پس از ترک مدرسه يادگيرى را ادامه دهند.

عادت به مطالعه

معمولاً معلمان و شاگردان انتظار دارند که قوتى در مدرسه يا منزل به تنهايى کار مىکنند، بيشتر ياد بگيرند. اين هدف معمولاً از طريق آموزش انفرادى تحقق مىيابد و شاگردان با اين روش معلومات زيادترى کسب مىکنند. کسب معلومات بيشتر رضايت از فعاليتهاى آموزشى را فراهم مىکند و بر اثر ادامه فعاليت، شاگرد به مطالعه عادت مىکند و استمرار اين عمل، عادت به مطالعه را در او تقويت خواهد کرد.

 

ايجاد مهارت در مطالعه

معلم مىتواند با ارائه روشهاى صحيح، بر مهارت شاگردان به هنگام مطالعه بيفزايد. رابينسون (Robinson) در سال ۱۹۷۰ در اين زمينه، روش مطالعه (SQ3R (survey، question، read، recite، review را پيشنهاد کرده است. مراحل اين روش عبارت است از:

الف- مطالعهٔ اجمالي؛ يعنى مطالعهٔ عناوين و يادآورى اطلاعات گذشته.

ب- سؤال (ايجاد سؤالهايى در ذهن)؛ يعنى برگرداندن عناوين کتاب به سؤالهايى که احتمالاً پاسخ آنها بايد داده شود.

ج- مطالعه (خواندن)؛ يعنى قرائت دقيق متن براى يافتن پاسخ سؤالات.

د- از بر خواندن؛ يعنى تلاش براى يافتن پاسخهاى دقيقتر سؤالات، بدون استفاده از کتاب.

هـ- بازنگري؛ يعنى مرور يادداشتها و به يادآوردن نکات مهم.

مطالعه خود هدايت شده و مستقل

معلم ممکن است تکليفى به فراگير واگذار کند که انجام دادن آن روزها يا هفتهها به طور بينجامد. او ممکن است شاگرد را براى انجام دادن اين کار از حضور در کلاس رسمى معاف کند. اين نوع آموزش زمينه را براى مطالعه خود هدايتشده و مستقل فراهم مىسازد. محققان با توجه به مشاهدهٔ ۱۵۰ نمونه از شاگردان دريافتهاند که هرگاه هدفهاى فعاليتهاى آموزشى براى شاگردان باارزش باشد، يادگيرى بارزتر مىشود و شاگردان کار را منظمتر انجام مىدهند. به علاوه، آنان به استفاده از منابع تشويق مىشوند و در نتيجه، ماحصل يادگيرى بهتر و بيشتر از آن چيزى خواهد بود که شاگردان توانايىاش را داشتند. (.pp. 518 - 519 ؛Gage، N.L. ans David Berliner – 1979) براى مطالعه مستقل، معلمان اغلب بايد چند نکته را براى شاگردان روشن کنند:

الف- موضوع آموزش.

ب- روشى که شاگردان مىتوانند اطلاعات يا مهارت لازم را به دست آورند.

ج- منابع مورد استفاده.

د- مراحل انجام دادن کار در اجرا.

هـ- زمان مورد نيا.

و- روش ارزشيابى کار.

طرح کلر و سطوح مختلف آن

در سال ۱۹۶۸، مقالهاى هيجانانگيز در زمينه آموزش انفرادى توسط اف.اس. کلر انتشار يافت. اين مقاله براى آموزش فردى در دانشکدهها و دانشگاهها يک تجديد حيات بود. تا سال ۱۹۷۵، حدود ۲۰۰۰ واحد درسى بر اساس طرح کلر سازماندهى شد. طرح کلر يک واحد درسى را به ۱۵ الى ۳۰ بخش تقسيم مىکند. شاگرد هر بخش را مطالعه مىکند و سپس امتحانى در آن زمينه مىدهد و در صورت موفقيت در امتحان، بخش بعدى را ادامه مىدهد. اساس کار در طرح کلر عبارت است از:

پيشرفت بر اساس توان فردى

يادگيرى تا حد تسلط

تدريس خصوصى

راهنمايى

تکنيکها و روشهاى مکمل همراه با آموزش سنتى

پيشرفت بر اساس توان فردى

شاگرد مىتواند بخشها را با توجه به توان خود و زمانى که در اختيار دارد، مطالعه کند. هر وقت احساس کرد که مطالب آن بخش را ياد گرفته است، آمادگى خود را براى امتحان اعلام مىدارد. امتياز اين روش اين است که پيشرفت و درجهٔ يادگيرى شاگرد هيچ ارتباطى با کار ساير همکلاس آنان ندارد و هرکس بر اساس توانايىهاى خود در مطالعه و يادگيرى پيشرفت مىکند.

يادگيرى تا حد تسلط

تا وقتى که شاگرد بخش مورد نظر را تا حد تسلط ياد نگرفته باشد، نمىتواند مطالب جديد را شروع کند. در ضمن، هيچ مجازاتى براى عدم موفقيت او وجود ندارد. لازمهٔ اين روش اين است که آزمونهاى همتراز ساخته شود؛ زيرا امکان تجديد امتحان وجود دارد. در اين روش، شاگرد آنقدر به مطالعه و امتحان ادامه مىدهد تا در يادگيرى به سطح قابل قبولى برسد. معيار قابل قبول معمولاً ۸۰ الى ۹۰ درصد پاسخ صحيح است.

تدريس خصوصى

بسيارى از شاگردان پيشرفته قادرند در زمينههاى مختلف، مانند حل مسائل، صحبت کردن درباره موضوع، نشان دادن کاربرد نکات خاص و تشويق و حمايت، به شاگردان مبتدى کمک کنند.

راهنمايى

راهنماى مطالعه هدف واحدهاى مختلف را بيان مىکند و پيشنهادهايى را براى مطالعه ارائه مىدهند. بعلاوه، او به منابع قابل دسترسى اشاره مىکند، تجارب و طرحهاى ممکن را شرح مىدهد و نمونه آزمون فراهم مىکند.

تکنيکها و روشهاى مکمل همراه با آموزش سنتى

سخنرانىها، فيلمها، تلويزيون، فيلم استريپ، کنفرانسها و غيره ممکن است براى تحريک و تشريح مطالب آموزشى طراحى شوند، اما به اندازهٔ روشهاى سنتى بکار نمىروند. حضور شاگرد در اينگونه برنامهها داوطلبانه است

فهرست:

روش های تدریس 2
رشد استقلال در عمل و يادگيرى 3
ايجاد مهارت در مطالعه 4
تکنيکها و روشهاى مکمل همراه با آموزش سنتى 5
تدريس خصوصى 6
آموزش برنامهاى (PI) 9
آموزش انفرادى هدايت شده (IGE) 14
روش واحد موضوع 22
روش واحد تجربى 24
از هدف تدريس تا برنامه درسى 27
معلمان شاگردنگر 32
معلمان درسنگر 33
ويژگىهاى شاگردان و تأثير آن در فرايند تدريس 38
تفاوت بين تدريس و يادگيرى 47
نتیجه گیری: 49
منابع 50
 
 
 


 • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  تجربیات مدون تدریس  تجربیات مدون تدریس زبان انگلیسی  تجربیات مدون تدریس ریاضی دبیرستان  تجربیات مدون تدریس ریاضی  تجربيات مدون آموزش ابتدايي  تجربیات مدون آموزش و پرورش  تجربیات مدون آموزش ابتدایی  تجربیات مدون آموزش ریاضی  تجربیات مدون آموزش زبان انگلیسی  تجربیات مدون آموزش  تجربیات مدون معلم زبان انگلیسی  تجربیات مدون درس زبان انگلیسی  تجربیات مدون یک معلم زبان انگلیسی  تجربیات مدون شده درس زبان انگلیسی  تجربیات مدون معلم ریاضی دبیرستان  تجربیات مدون معلم ریاضی  تجربیات مدون درس ریاضی  تجربیات مدون معلم ریاضی راهنمایی  تجربیات مدون یک معلم ریاضی  تجربیات مدون یک معلم ریاضی راهنمایی  تجربیات مدون آموزشی ابتدایی  تجربه مدون آموزش ابتدایی  تجربیات مدون معاون آموزشی ابتدایی  تجربیات مدون آموزشی معلمان ابتدایی  تجربیات مدون آموزشی دوره ابتدایی  تجربیات مدون آموزشی آموزگار ابتدایی  نمونه تجربیات مدون آموزش و پرورش  تجربيات مدون در آموزش و پرورش  تجربیات مدون مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی  تجربیات مدون آموزشی زبان انگلیسی  تجربیات مدون آموزشی  تجربیات مدون آموزشی دبیران  تجربیات مدون آموزشی معلمان  تجربیات مدون آموزشی دبیران ادبیات  شیوه تدریس  شیوه تدریس در دانشگاه  شیوه تدریس زبان انگلیسی  شیوه تدریس ریاضی  شیوه تدریس نگارش دهم  شیوه تدریس زبان  شیوه تدریس ابتدایی  شیوه تدریس فارسی اول ابتدایی  شیوه تدریس ریاضی ششم  شیوه تدریس علوم  شیوه تدریس در دانشگاه پیام نور  شیوه تدریس در دانشگاه مجازی  نحوه تدریس در دانشگاه  روش تدریس در دانشگاه  نحوه تدریس در دانشگاه پیام نور  نحوه تدریس در دانشگاه علمی کاربردی  روش تدریس در دانشگاه پیام نور  نحوه تدریس در دانشگاه آزاد  روش تدريس در دانشگاه  روش تدریس زبان انگلیسی  روش تدریس زبان انگلیسی به کودکان  نحوه تدریس زبان انگلیسی به کودکان  روش تدریس زبان انگلیسی دبیرستان  روش تدریس زبان انگلیسی پایه هفتم  روشهای تدریس زبان انگلیسی به کودکان  روش تدریس زبان انگلیسی هفتم  روش تدریس زبان انگلیسی راهنمایی  چگونگی تدریس زبان انگلیسی  شیوه تدریس ریاضی هفتم  شیوه تدریس ریاضی دوم دبستان  شیوه تدریس ریاضی اول ابتدایی  شیوه تدریس ریاضی سوم ابتدایی  روش تدریس ریاضی سوم ابتدایی  روش تدریس ریاضی چهارم ابتدایی  روش تدریس ریاضی دوم ابتدایی  روش تدریس ریاضی ششم ابتدایی  شیوه تدریس زبان هفتم  روش تدریس زبان هفتم  روش تدریس زبان به کودکان  روش تدریس ابتدایی در ژاپن  روش تدریس ابتدایی پایه چهارم  روش تدریس ابتدایی فارسی  شیوه تدریس اول ابتدایی  روش تدریس فارسی اول ابتدایی  روش تدریس فارسی اول ابتدایی جدید  روشهای تدریس فارسی اول ابتدایی  روش تدریس فارسی اول ابتدایی Pdf  روش تدریس فارسی اول ابتدایی نشانه ها  روش تدریس فارسی اول ابتدایی 92  روش تدریس فارسی اول ابتدایی سال 92  روش تدریس فارسی اول ابتدایی93  روش تدریس فارسی دوم ابتدایی  روش تدريس رياضي ششم  روش تدریس ریاضی ششم دبستان  نحوه تدریس ریاضی ششم  نحوه تدریس ریاضی ششم ابتدایی  روش تدریس ریاضی ششم فصل اول  روش تدریس ریاضی ششم ابتدایی فصل هشتم  روش تدریس ریاضی ششم فصل هشتم  روش تدریس ریاضی ششم فصل پنجم  شیوه تدریس علوم ابتدایی  شیوه تدریس علوم اجتماعی  روش تدریس علوم سوم ابتدایی  روش تدریس علوم دوم ابتدایی  روش تدریس علوم اول ابتدایی  روش تدریس علوم چهارم ابتدایی  روش تدریس علوم ششم ابتدایی  روش تدریس علوم پنجم ابتدایی  روش تدریس علوم ششم  روش تدریس  روش تدریس زبان انگلیسی  روش تدریس ریاضی دوم ابتدایی  روش تدریس حرف م  روش تدریس کتاب First Friends  روش تدریس ریاضی پنجم جدید  روش تدریس ایفای نقش  روش تدریس فارسی اول ابتدایی  روش تدریس فارسی اول ابتدایی Pdf  روش تدریس ریاضی سوم ابتدایی Pdf  روش تدریس زبان انگلیسی به کودکان  روش تدریس زبان انگلیسی دبیرستان  روش تدریس زبان انگلیسی پایه هفتم  روش تدریس زبان انگلیسی هفتم  روش تدریس زبان انگلیسی راهنمایی  روش تدریس زبان انگلیسی پیش دانشگاهی  روش تدریس زبان انگلیسی اول دبیرستان  روش تدریس زبان انگلیسی دوره راهنمایی  روش تدریس زبان انگلیسی به خردسالان  روش تدریس ریاضی دوم ابتدایی جدید  روش تدریس ریاضی دوم ابتدایی 92  روش تدریس ریاضی دوم ابتدایی جدیدالتالیف  روش تدریس ریاضی دوم ابتدایی 91  روش تدریس ریاضی دوم ابتدایی دانلود  روش تدریس ریاضی سوم ابتدایی  روش تدریس ریاضی سوم ابتدایی جدید  روش تدريس رياضي دوم ابتدايي  روش تدریس ریاضی سوم ابتدایی سال 92-93  روش تدریس حرف میم  روش تدریس حروف آ  روش تدریس حرف د  روش تدریس حرف ت  روش تدریس کتاب First Friends1  نحوه تدریس کتاب First Friends  جدیدترین روش تدریس ریاضی پنجم  جدیدترین روش تدریس ریاضی پنجم ابتدایی  روش تدریس ایفای نقش در ابتدایی  روش تدريس ايفاي نقش  روش تدریس ایفای نقش Ppt  نمونه روش تدریس ایفای نقش  پاورپوینت روش تدریس ایفای نقش  معایب روش تدریس ایفای نقش  سناریو روش تدریس ایفای نقش  روش تدریس مبتنی بر ایفای نقش  روش ایفای نقش در تدریس  روش تدریس فارسی اول ابتدایی جدید  روش تدریس فارسی اول ابتدایی نشانه ها  روش تدریس فارسی اول ابتدایی 92  روش تدریس فارسی اول ابتدایی سال 92  روش تدریس فارسی اول ابتدایی93  روش تدریس فارسی کلاس دوم دبستان  روش تدریس فارسی دوم ابتدایی  راهنمای تدریس فارسی اول ابتدایی  
محصولات مرتبط
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:35995
بهترین پاسخ به سوال پرسش مهر 98-99: پاسخ پرسش مهر آیا محیط مدرسه دلپذیر، دلخواه و شاد است  رئیس‌جمهور همزمان با آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در پرسش مهر امسال از دانش‌آموزان خواست تا نظر خود را درباره محیط مدرسه مطرح کنند و بگویند که دولت، معلمان و خانواده‌ها برای دلپذیرتر و شادتر شدن محیط مدارس چه کاری باید انجام دهند. پاسخ و مقاله پرسش مهر ۹۸-۹۹  دانش آموزان به پرسش مهر بیستم رئیس جمهور کاملترین فایل موجود در فضای...
نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

قیمت: 189,000 ريال کد فایل:35994
دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ می باشد.دانلود نمونه سوالات نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ آن...
سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

قیمت: ريال کد فایل:35993
نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره)  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن آزمون جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره) می باشد نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی  می باشد.   محتویات بسته دانلود نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام...
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:35992
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت طرح شهاب آزمون شناسایی و هدایت استعداد برتر, آزمون شناسایی و هدایت استعداد های برتر, دانلود آزمون شناسایی و هدایت استعداد برتر, سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر جزوه کامل به همراه دانلود سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعداد های برتر ( شناسایی و هدایت استعدادهای برتر...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4782

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2611

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :3214

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1137

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2700

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1126

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1216

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :1043

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...