منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

جواب پرسش مهر سال ۹۸-۹۷ در مورد مهارت‌هایی برای زندگی

جواب پرسش مهر سال ۹۸-۹۷ در مورد مهارت‌هایی برای زندگی

لیست تمامی نمونه سوالات ضمن خدمت

لیست تمامی نمونه سوالات ضمن خدمت

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> -> آموزش ابتدایی

تجربیات مدون بررسی علل تنبلیقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 61     کد محصول :6090      حجم فایل:39,18 KB      نوع فایل :rar 

تنبلی

علل تنبلي واهمال كاري وراههايي براي رفع آن

آياشمااهل اهمال ودفع الوقت هستيد؟ اگر شما نيز مثل بسياري ازآدمهاباشيد،پاسخ اين سوال مثبت است.اما اين احتمال هست كه شمانخواهيدبااضطرابات حاصل اززندگي اهمال كارانه سركنيد.ممكن است بيشتركارهارادرحاليكه ميل به انجامشان داريدبه تعويق بيندازيد،وبه دلايلي به طفره رفتن وتعلل ورزيدن ادامه دهيد.اين روال مسامحه كاري ازجنبه هاي بسيار خسته كننده زندگي است. اگر شما به سختي گرفتار اين حالت باشيد. كمترروزي مي گذرد كه نگوييد((مي دانم بايد آن كار را سامان دهم،اما باشد براي بعد .))گناه اين نقطه ضعف را به سادگي نمي توان متوجه عوامل بيروني دانست . تعلل ورزيدن وناراحتيهاي حاصله از آن تماما" به خود شما بستگي دارد.

چند نمونه از اهمال كاري وتنبلي متداول: درزيربعضي زمينه هايي راكه درآن انتخاب ((تعلل ورزي))بسيار سهل تراز انتخاب ((عمل)) است مي آوريم :

1-ادامه دادن به شغلي كه امكاني براي رشدوپيشرفت ندارد .

2-اصراربر حفظ روابطي كه نابسامان شده است. متاهل يا مجردماندن فقط به اميداينكه اوضاع بهترخواهد شد.

3-امتناع از كوشش در حل مشكلاتي كه در روابط مختلف پيش مي آيند ، از قبيل مشكلات جنسي – خجالت ويا ترس . به جاي اينكه اقدامي سازنده به عمل آوريدفقط منتظرمي مانيدتااوضاع خودبه خودبهبود يابد .

4- بي توجهي به اعتياداتي ازقبيل الكليسم – موادمخدر، قرصهاي آرامبخش يا سيگار . به خود مي گوييد (( هر وقت آمادگي داشتم آنرا ترك مي كنم ))درحاليكه مي دانيد به تعويق انداختن اين كار به سبب ترديدي است كه نسبت به توانايي خود داريد .

5- به تعويق انداختن كارهاي دشواروياكم اهميت نظير نظافت منزل

6-طفره رفتن ازمواجهه باديگران مثلا"يك شخص بلند مقام ، يك دوست با ماندن در انتظار فرصت مناسب كم كم به اين نتيجه مي رسيد كه چنين برخوردي لازم نيست ، در حالي كه ممكنست اين مواجهه روابط شما را، يا كيفيت خدمات را ، بهبود بخشد .

7-تصميم به شروع رژيم غذايي مناسب از فرداياهفته بعد البته چون به تعويق انداختن ازرژيم گرفتن آسانتراست ميگوييد((فردا رژيم مي گيرم))فردايي كه هيچوقت نخواهد آمد.

8- به تعويق انداختن كارها به بهانه خواب يا خستگي .

9-خستگي وبهانه ، احساس كسالت وملال ومريض شدن شيوه هاي عالي براي تعلل ورزيدن است.

دلايل ادامه اهمال كاري وتنبلي

ريشه اهمال كاري وتنبلي كردن را مي توان در خود فريبي وفرارازقبول مسئوليت دانست در  اينجا مهمترين بازده هاي مسامحه كاري را ذكر مي كنيم.

1-تعويق هرامر به شما امكان مي دهد تا از فعاليتهاي ناخوشايند فرار كنيد.

2-ازراه خود فريبي مي توانيد احساس آرامش كنيد.

3-تا زماني كه به تعلل ورزي خويش ادامه مي دهيدمي توانيدپيوسته همانگونه كه هستيد باقي بمانيد .

4-با احساس ملال ، كسي ياچيزي را موجب اندوه خوددانسته وسرزنشش مي كنيد . تا مسئوليت را از دوش خود برداريد ومتوجه امر كسالت آور بيروني كنيد.

5-باانتظاربهترشدن اوضاع مي توانيد بنشينيد و دنيا رابه خاطراندوه خودسرزنش كنيد امااوضاع هيچگاه به نفع شماتغييرنمي كند،اين يك شيوه عالي براي اجتناب از كاركردن است .

6-با دوري گزيدن از فعاليتهايي كه مستلزم مخاطره است براي هميشه از احتمال شكست دوري مي كنيد.

7-آرزوميكنيدكه خواسته هايتان خودبه خودبرآورده شوند.

8- ابراز همدردي ديگران ودلسوزي شخص خودتان را جلب مي كنيد تا به خاطر احساس اضطراب شما كه ناشي از انجام ندادن كارهايي است كه نتواسته ايد بكنيد همواره دلسوزتان باشند .

9-با اجتناب ازكار ميتوانيد از موفقيت فرار كنيددرنتيجه ازاحساس آدم خوب ولايق بودن وپذيرش بلكه مسئوليتهايي كه موفقيت به همراه داردنيزاحترازخواهيد كرد.

چند روش براي از بين بردن اهمال كاري وتنبلي

1-يك روزتصميم بگيريدكه فقط به زمان حال بينديشيد، وسعي كنيد آن پنج دقيقه را صرف انجام كاري كه ((ميخواهيد)) بكنيد.دراين فاصله كوتاه ازبه تعويق انداختن آنچه موجب ارضاي خاطرشما است اجتناب كنيد.

2-بنشينيد وشروع به كاري كنيد كه به تعويق افكنده ايد نوشتن يا خواندن كتابي كه قصد داشته ايد .خواهيد ديد كه اهمال شما هيچ ضرورتي نداشته ، زيرا همين كه تعلل را كنار بگذاريد ، دست زدن به كار دلخواه را به احتمال زياد دلپذير ولذتبخش خواهيد يافت . شروع به اجراي كار مورد نظر عملا" موجب مي شود تا اضطراب خود را نسبت به انجام تمامي آن كار فراموش كنيد.

3-وقت مشخصي راتعيين كنيد.واين وقت را منحصرا"به انجام كاري كه به تعويق انداخته ايد اختصاص دهيد.خواهيدديدكه همين پانزده دقيقه كوشش كل مشكل تعلل ورزي شما را از ميان برمي دارد.

4- خود را مهمتر از آن بدانيد كه با اضطراب در باره كارهايي كه بايد به انجام برسانيد زندگي كنيد .بار ديگر كه مي بينيد اضطراب ناشي از تعويق كاري ناراحتتان مي كند ، بياد بياوريد مردمي كه خويشتن را دوست دارند اينگونه خودشان را آزار نمي دهند .

5-زمان حال را با دقت بررسي كنيد. ببينيداكنون از چه چيز اجتناب مي نماييد و شروع به مقابله ومبارزه باترس اززندگي مثبت وسازنده كنيد.به تعويق اندازي موجب نگراني نسبت به امري درآينده مي شود واين نگراني جانشين زمان حال شمامي شود.

6- سيگار را ترك كنيد… حالا ،رژيم غذايي متناسب را شروع كنيد …همين الان، به اين طريق است كه با مشكلات خودمقابله خواهيد كرد….باعمل درهمين لحظه. عمل كنيد.تنها چيزي كه مانع شما مي شودخود شما،وانتخابهاي بيمارگونه اي است كه بعمل آورده ايدزيراقدرت خودتان راباورنداشته ايد. خيلي ساده است فقط عمل كنيد .

7- نگاه دقيقي به زندگي خود بيندازيد اگر مي دانستيد فقط شش ماه ديگر زنده خواهيد بود. آيا همين روشها وهمين كارها را انتخاب مي كرديد؟

8- در بعهده گرفتن كاري كه از آن پرهيز داريد شجاع باشيد . يك عمل شجاعانه مي تواند همه ترسهاي شما رااز بين ببرد . ديگر به خود نگوييد كه عملكردتان بايد خوب باشد . به خاطر داشته باشيد كه نفس عمل كردن بسيار مهمتر است .

9- تصميم بگيريد كه تا لحظه خوابيدن خسته نشويد اجازه ندهيد كه خستگي يا بيماري ، وسيله اي براي فرار از كاريا به تعويق انداختن آن شود .

10- كلمات ((اميد ))،((آرزو ))و((شايد))را از فرهنگ لغات خود حذف كنيد . اين كلمات ابزار به تعويق اندازي كارهاهستند.هروقت اين كلمات واردذهن شمامي شوند ، جملات تازه اي را جانشين آنهاسازيد،مثلا" جمله ((اميدوارم كارها روبراه شوند))رابه جمله ((آن كارراعملي خواهم ساخت)) تبديل كنيد.

11-رفتارهاي منتقدانه خود را هر روز يا داشت كنيد.با نوشتن ،دومنظور زير حاصل خواهد شد:چگونگي بروزرفتارانتقادي را درزندگي خودمشاهده خواهيدكرد.تعداد دفعاتي كه انتقادمي كنيد.نوع انتقاد،وقايع و افرادي كه به اين حالت شمامربوط مي شوند، مشخص مي گردند . همچنين از انتقاد كردن دست برخواهيد داشت ، زيرا نوشتن مواد آن در ياداشت روزانه عملا" كار بسيار دردناكي مي شود.

12- اگر دلتان مي خواهد دنيا تغيير كند ،شكوه وشكايت نكنيد . كاري بكنيد به جاي اينكه لحظات خود را باانواع نگرانيهاي اختلال آميز نسبت به كارهاي عقب مانده بگذرانيد ، با اين نقطه ضعف فلاكت بار مبارزه كنيد وپيوسته در لحظه حال زندگي كنيد . يك فرد عمل كننده باشيد ، نه آرزو كننده يا اميدوار يا انتقاد كننده.

روانشناسی تنبلی

عقب انداختن کارها بلایی است که هزینه های زیادی هم دارد. موکول کردن کارها به آینده نه تنها موجب از بین رفتن بازدهی می شود، بلکه پشیمانی و تأسف و کاهش اعتماد به نفس را نیز به دنبال دارد. به تمام این دلایل، روان شناسان علاقه مندند که بدانند چه در ذهن می گذرد که باعث می شود انجام آنچه برای آن برنامه ریزی کرده ایم سخت شود. آیا ما طوری برنامه-ریزی شده ایم که کارها را به تعویق بیاندازیم؟ یک تیم بین المللی روان شناسی به رهبری سین مک کرا (Sean McCrea) از دانشگاه کنستانز (Konstanz) در آلمان علاقه مند بودند تا بدانند آیا رابطه ای بین طرز تفکر ما در مورد کار و تمایل به عقب انداختن آن وجود دارد یا نه. به عبارت دیگر، آیا احتمال دارد که ما برخی از کارها را به لحاظ روان شناختی بافاصله بدانیم و در نتیجه به جای آنکه الان به سراغ آنها برویم بخواهیم آنها را در انتها انجام دهیم؟

در این تحقیق ، به شیوه علمی درباره ی ((تنبلی و اهمالکاری)) یا ((به تعویق انداختن کار)) بحث شده علل و انگیزه های رفتاری آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ، سپس راههای عملی مبارزه با آن ارائه شده است.

 

 
فهرست
علل تنبلی...................................................................................................................................1-2
دلایل ادامه اعمال کاری و تنیلی.................................................................................................3-4
چند روش برای از بین بردن تنبلی...............................................................................................4-6
روانشناسی تنبلی.........................................................................................................................7-9
تنبلی چیست ؟.......................................................................................................................10-15
چاره تنبلی چیست ؟...............................................................................................................16-17
درمان تنبلی............................................................................................................................18-24
تنبلی از کجا شروع می شود...................................................................................................25-26
چطور تنبلی را از خودمان دور کنیم........................................................................................27-28
چند نمونه از اهمال کاری تنبلی متداول.................................................................................29-36
تنبلی چشم............................................................................................................................36-40
تنبلی و راه های رفع آن.........................................................................................................41-47
علایم تنبلی چشم..................................................................................................................48-49
تحصیل ها  اجباری و ایجاد تنبلی درسی...............................................................................50-53
چرا برخی تنبل هستند.................................................................................................................53
منظور از دانش آموز تنبل چه کسی است....................................................................................54
عوامل کلی تنبلی دانش آموزان............................................................................................54-59
منابع..........................................................................................................................................60
 
 


 • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  روانشناسی تنبلی  روانشناسی تنبلی 3  روانشناسی تنبلی دکتر میثاق  روانشناسی تنبلی و اهمال کاری  روانشناسی تنبلی دکتر ابراهیم میثاق  روانشناسی تنبلی میثاق  روانشناسی تنبلی قسمت دوم  روانشناسی تنبلی قسمت دهم  روانشناسی تنبلی قسمت اول  روانشناسی تنبلی قسمت سوم  دکتر میثاق روانشناسی تنبلی 3  دانلود روانشناسی تنبلی دکتر میثاق  دکتر میثاق روانشناسی تنبلی 2  روانشناسی تنبلی 1 ابراهیم میثاق  تنبلی دانش آموزان  علت تنبلی دانش آموزان  علل تنبلی دانش آموزان  تنبلی دانش آموز  تنبلی در دانش آموزان  تنبلی دانشجویان  علت تنبلی دانشجویان  علل بررسی تنبلی دانش آموزان در نوشتن تکلیف  دلایل تنبلی دانش آموزان  علل تنبلی دانش آموزان  علت تنبلی دانش آموزان  دلایل تنبلی دانش آموزان  علل بررسی تنبلی دانش آموزان در نوشتن تکلیف  علت تنبلی دانشجویان  تنبلی درس خواندن  تنبلي درس خواندن  تنبلی در درس خواندن  تنبلي در درس خواندن  تنبلی برای درس خواندن  غلبه بر تنبلی درس خواندن  علت تنبلی در درس خواندن  رفع تنبلی در درس خواندن  درمان تنبلی در درس خواندن  تنبلی درسی  تنبلی درس  تنبلی درس نخواندن  تنبلی در درس  تنبلی و درس نخواندن  راههای غلبه بر تنبلی در درس خواندن  مبارزه با تنبلی در درس خواندن  مقابله با تنبلی در درس خواندن  دانش آموز تنبل  دانش آموز تنبل شمالی  دانش آموز تنبل شوخی کردم  دانش آموزان تنبل  کلیپ دانش اموز تنبل شمالی  مناجات دانش آموز تنبل  کاریکاتور دانش آموز تنبل  شعر طنز دانش آموز تنبل  دانلود کلیپ دانش آموز تنبل شمالی  مناجات یک دانش اموز تنبل  مستند دانش اموزان تنبل  کلیپ دانش آموز تنبل  عکس دانش آموز تنبل  طنز دانش آموز تنبل  دانلود کلیپ ایرانی دانش آموز تنبل شمالی و بانمک  مناجات دانش آموز تنبل با خدا  مناجات نامه دانش آموز تنبل  مناجات یک دانش اموز تنبل با خدا  مناجات نامه یک دانش آموز تنبل  
محصولات مرتبط
دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:35986
پرسش مهر نوزدهم : در سال گذشته چه مهارتهایی آموختید و برای امسال چه انتظاراتی دارید .دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟. نام فایل پیش رو پرسش مهر نوزدهم : در سال گذشته چه مهارتهایی آموختید و برای امسال چه انتظاراتی دارید .می باشد.دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟   دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟ پرسش مهر رئیس جمهور در آغاز سال تحصیلی ۹۷-۹۸ با بیان اینکه مدرسه جایگاه علم ,...
پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:35985
پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ مقاله شماره یک :مهارت های زندگی و مدرسه کامل و آماده پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ مقاله شماره یک :مهارت های زندگی و مدرسهو  بسیار دقیق و  در 18  صفحه فایل قابل ویرایش ورد . فایل پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ مقاله شماره یک :مهارت های زندگی و مدرسه تمامی نکات مربوط  بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می...
جواب پرسش مهر سال ۹۸-۹۷ در مورد مهارت‌هایی برای زندگی

جواب پرسش مهر سال ۹۸-۹۷ در مورد مهارت‌هایی برای زندگی

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:35984
جواب پرسش مهر سال ۹۸-۹۷ در مورد آموختن چه مهارت‌هایی برای زندگی مهم‌تر است فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل دانلود بهترین پاسخ پرسش مهر ۹۸-۹۷ نمونه دانلود بهترین پاسخ پرسش مهر ۹۸-۹۷ جواب نوزدهمین پرسش مهر رئیس جمهور در سال ۹۷ قسمتی از متن مقاله جواب پرسش مهر سال ۹۸-۹۷ در مورد آموختن چه مهارت‌هایی برای زندگی مهم‌تر است همانگونه که واقفیم هر ساله در اوایل سال تحصیلی رئیس‌جمهور محترم...
لیست تمامی نمونه سوالات ضمن خدمت

لیست تمامی نمونه سوالات ضمن خدمت

قیمت: ريال کد فایل:35983
نمونه سوالات ضمن خدمت گروه دبیران فایل با دقت کامل و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین می کند.لیست تمامی نمونه سوالات ضمن خدمت  لیست تمامی نمونه سوالات ضمن خدمت قسمت اول برای دریافت نمونه سوالات ضمن خدمت بر روی عنوان آن کلیک فرمایید:   نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشیابی کیفی توصیفی   نمونه سوالات ضمن خدمت روانشناسی تربیتی دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :3499

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :1559

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2227

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :620

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :1865

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :681

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :451

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :514

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...