منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
لیست تمامی نمونه سوالات ضمن خدمت

لیست تمامی نمونه سوالات ضمن خدمت

نمونه سوالات ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی

نمونه سوالات ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی

سوالات آزمون واقعی هر ۴ مرحله ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

سوالات آزمون واقعی هر ۴ مرحله ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

دانلود نمونه سوالات مرحله پایانی بهداشت روانی

دانلود نمونه سوالات مرحله پایانی بهداشت روانی

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

فروشگاه فایل

گروه محصول -> حسابداری و اقتصاد

مقاله بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده بر مبنای جریانات نقدیقیمت: ۶۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 79     کد محصول :4147      حجم فایل:53,73 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

چیکده

 این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلاعاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید

مقدمه

صورتهای مالی ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان می باشد.اقلام ترازنامه وصورت سودوز یان بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شود این اقلام اندازه گیری های مفیدی از کار موسسه اطلاعات مناسبی برای پیش بینی فعالیت اتی موسسسه وپرداخت سودهای فراهم می کند .تردید وجود دارد برای استفاه روشهای حسابداری سنتی برای گزارش گری فعالیت های اقتصادی پیچیده امروز که کفایت لازم را داشته باشد . نسبتهای مالی یکی ا ابزارهای ارزیابی شرکتها توسط سرمایه گذاران وهمچنین ابزاری برای مدیریت واحد تجاری برای ارزیابی مدیریت واحد تجاری است . این نسبتها بر اساس ارقام مندرج در صورتهای مالی سنتی که بر اساس روش حسابداری تعهدی تهیه شده اند محاسبه و استخراج می شوند .صورتهای مالی سنتی اطلاعاتی در مورد جریانهای نقدی منعکس نمی نماید واین یکی از ضعفهای عمده صورتهای مالی سنتی است . حسابداری  تعهدی اصولا پوششی بر جریانهای نقدی واحد تجاری می کشد در چنین شرایطی فرض بر این است که فقدان اطلاعات لازم در خصوص گردش وجه نقد می تواند سبب گمراهی تصمیم گیرندگان شود بسیاری از شرکتها که دارای سودهای هنگفت می باشد .بازهم  با چنین شرایطی در پرداخت بدهی خود با مشکل روبه رو هستند .

 بیان مسئله

در این تحقیق می خواهیم مشخص کنیم که ایا به کارگیری نسبتهای مالی موجود در سه صورت مالی جریان های نقدی به طور هم زمان جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی مفید تر از به کارگیری جداگانه این نسبتها می باشد . به بیان دیگر ایا افزودن نسبتها استخراج شده از صورتهای جریانهای نقدی به نسبتهای مالی سنتی (ترزنامه سود وزیان )باعث افزایش وبهبود تاثیر اطلاعاتی این نسبتها می شود یا خیر؟

 

اهمیت موضوع

 

یکی از پیامدهای سیر تکامل حسابداری استفاده از نسبتهای مالی جهت تجزیه تحلیل صورت های مالی است .یکی از تحولات حسابداری که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته لزوم تهیه ((تهیه صورتهای جریان وجه نقد )) به عنوان یکی از صورتها ی مالی اساسی توسط واحدهای تجاری است. استفاده ازنسبتهای نقدی می تواند در ارزیابی نقدنیگی وتوان پرداخت دیون واحد تجاری نقش زیادی داشته باشد .

توانایی پیش بینی ورشکستگی واحد تجاری هم از دیدگاه سرمایه گذاری خصوصی وهم اجتماعی از انجاکه نشانه اشکاری از تخصیص نادرست منابع است حائز اهمیت می باشد .

یکی هشدار اولیه از احتمال ور شکستگی ، مدیریت و سرمایه گذاران را  قادر می سازد تا دست به اقدام پیشگرانه بزنند.

در ایران نیز با توجه به اینکه هیات تدوین استانداردهای حسابداری در چارچوب نظری خود پیشنهاد نموده است  که به همراه صورتهای مالی سنتی (ترزنامه و صورت سود و زیان )صورت جریان نقدی جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی گردد لازم است تحقیقاتی در زمینه محتوای اطلاعاتی نسبت های مبتنی بر جریانهای نقدی صورت می گیرد.

فرضیه

 

به بررسی ارتباط نسبتهای نقدی وتعهدی بپردازد و مشخص نماید که ایا اطلاعاتی در نسبتهای نقدی وجود دارد که در نسبتهای مالی سنتی موجد نباشد.

در صورتی که پاسخ مثبت باشد مفهوم این نیست که نسبتهای نقدی برنسبتهای مالی سنتی که بر مبنای تعهدی تهیه شده اند برتری دارد ممکن است  اطلاعاتی در نسبت های تعهدی وجود داشته باشد که در نسبت های نقدی وجود نداشته باشد .

فرضیه : بین نسبتهای مالی تعهدی ونسبت های مالی نقدی رابطه معنی داری وجود دارد .

فهرست مطالب

چیکده

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت موضوع

فرضیه

متغییرها

رابطه حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی

حسابداری تعهدی

سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی استرالیا

گزارشهای مالی تعهدی

سیستمهای مدیریتی تعهدی

بودجه بندی تعهدی

ناسازه ها و تضادها

حسابداری بر مبنای نقدی چیست ؟

مفاهیم اساسی :

اهداف صورتهای مالی:

اهداف تهیه و ارائه صورتهای مال به طور خلاصه بشرح زیر می باشد.

تاریخچه پیدایش صورت جریانهای نقدی

اهداف واهمیت تهیه صورت جریانهای نقدی :

مفاهیم و تعریف وجوه نقد

مهمترین مزایای صوت جریانهای نقدی عبارتنداز :

 ماهیت صورت جریانهای نقدی

فعالیتهای عملیاتی :

فعالیتهای تامین مالی  

تجزیه تحلیل و صورتهای مالی :

ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی:

نسبتهای مالی :

سوابق موضوع تحقیق

سوابق موضوع در خارج از کشور

ارتباط وجه نقد حاصل از عملیات واقلام تعهدی با بازده سهام:

شواهدی در مورد ارتباط بین سود واندازه گیری های مختلف جریانهای نقد:

محتوای اطلاعاتی فزاینده اقلام تعهدی در مقابل جریانهای نقدی

نتایج تحقیق نشان می دهد که :

محتوای اطلاعاتی نسبتهاس صورت تغییرات در وضعیت مالی:

جریانهای نقدی مبنای دیگر در تجزیه تحلیل نسبتهای مالی :

محتوای اطلاعاتی افزاینده سود ،سرمایه در گردش حاصل از مالیات وصورت

جریانهای نقدی:

روش تحقیق

ابزار شیوه گرد آوری اطلاعات :

چگونگی گرد آوری اطلاعات :

اطلاعات مورد نیاز:

اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه این متغییرها به شرح زیر است:

اندازه گیری متغیرها

الف نسبتهای مالی سنتی (ترازنامه و سود زیان):

ب) نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی

فرضیه دوم

H0فرضیه صفر :

منابع:

 

   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها: اهداف تهیه و ارائه صورتهای مالی  تاریخچه پیدایش صورت جریانهای نقدی  مفاهیم و تعریف وجوه نقد  مزایای صورت جریانهای نقدی  ماهیت صورت جریانهای نقدی  فعالیتهای تامین مالی  تجزیه تحلیل و صورتهای مالی  ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی  نسبتهای مالی  سوابق موضوع در خارج از کشور  توضیحاتی در مورد جریانهای نقدی والگوی طبقه بندی نسبتهای مالی  ارتباط وجه نقد حاصل از عملیات واقلام تعهدی با بازده سهام  محتوای اطلاعاتی فزاینده اقلام تعهدی در مقابل جریانهای نقدی  محتوای اطلاعاتی نسبتهاس صورت تغییرات در وضعیت مالی  جریانهای نقدی مبنای دیگر در تجزیه تحلیل نسبتهای مالی  روش تحقیق رایگان رشته حسابداری مدیریت اقتصاد  روش تحقیق آماده رایگان  اهداف صورتهای مالی   بار اطلاعاتی   بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده بر مبنای جریانات نقدی   پایان نامه بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده بر مبنای جریانات نقدی   پروژه بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده بر مبنای جریانات نقدی   تحقیق بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده بر مبنای جریانات نقدی   جریانات نقدی   دانلود تحقیق بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده بر مبنای جریانات نقدی   سیستم حسابداری تعهدی   ماهیت صورت جریانهای نقدی   مبانی حسابداری   مقاله بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده بر مبنای جریانات نقدی   نسبت های مالی   بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی    بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی    دانلود تحقیق بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی    رابطه حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی    حسابداری تعهدی    سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی استرالیا    گزارشهای مالی تعهدی    سیستمهای مدیریتی تعهدی    بودجه بندی تعهدی    ناسازه ها و تضادها    حسابداری بر مبنای نقدی چیست  تجزیه تحلیل و صورتهای مالی   تغییرات بنیادی در سیستم مالی کشورهای پیشرفته   جایگاه مبنای تعهدی   دانلود پایان نامه رابطه نسبت های نقدی و تعهدی   دانلود پروژه رابطه نسبت های نقدی و تعهدی   دانلود تحقیق رابطه نسبت های نقدی و تعهدی   دانلود مقاله رابطه نسبت های نقدی و تعهدی   رابطه نسبت های نقدی و تعهدی   سیستم حسابداری تعهدی   ماهیت صورت جریانهای نقدی   نسبت های نقدی و تعهدی  پایان نامه رایگان حسابداری  پايان نامه رايگان حسابداري  دانلود پایان نامه رایگان حسابداری  دانلود پایان نامه رایگان رشته حسابداری  دانلود رایگان پایان نامه حسابداری ارشد  دانلود رایگان پایان نامه حسابداری مالی  دانلود پایان نامه های حسابداری رایگان  دانلود رایگان پایان نامه حسابداری در مورد بورس  دانلود رایگان پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد  دانلود رایگان پایان نامه حسابداری کارشناسی  دانلود رايگان پايان نامه رشته حسابداري  دانلود رايگان پايان نامه هاي حسابداري  پایان نامه رایگان رشته حسابداری  پایان نامه رایگان ارشد حسابداری  دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی حسابداری در مورد انبارداری  دانلود پایان نامه ارشد حسابداری رایگان  دانلود رایگان پایان نامه ارشد حسابداری Pdf  دانلود رایگان پایان نامه های رشته حسابداری  دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری  دانلود رایگان پایان نامه کاردانی رشته حسابداری  دانلود رایگان پایان نامه ارشد رشته حسابداری  دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری  دانلود رایگان پایان نامه های ارشد حسابداری  دانلود رایگان پایان نامه های کارشناسی ارشد حسابداری  دانلود رایگان پاورپوینت پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری  
محصولات مرتبط
دانلود پاورپوینت تقسیم بازاروتعیین بازارهدف

دانلود پاورپوینت تقسیم بازاروتعیین بازارهدف

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:32862
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
مقاله اخلاق در حسابداری

مقاله اخلاق در حسابداری

قیمت: 59,000 ريالکد فایل:32845
مقدمه: تمامي حرفه هاي شناخته شده مانند پزشكي ، حقوق ، مهندسي براي خود يك آئين رفتار تهيه كرده اندهدف اساسي از تهيه چنين آئين هاي رفتاري ، ارائه رهنمود هاي عملي به اعضا براي داشتن طرز تفكر حرفه اي به گونه اي است كه كيفيت ظوابط حرفه آنها را بهبود بخشد.آئين رفتارحرفه اي مهترين خط مشي هاي حرفه را مشخص نموده و ضامن بقاي آن است . ونبايد شامل ايده هاي ذهني باشد، بلكه بايد داراي هدفهاي دست يافتني و مقررات عملي و قابل اجرا براي كار باشد. وجود...
دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک

دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک

قیمت: 52,000 ريالکد فایل:32823
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
دانلود پاورپوینت مباني و ريشه هاي فساد اداري

دانلود پاورپوینت مباني و ريشه هاي فساد اداري

قیمت: 79,000 ريالکد فایل:32793
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :3318

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :1381

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2103

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :550

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :1752

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :615

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :172

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :457

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...